Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

oPamukbank'ta "iyi faiz" her zamanın iyisidir. Cu m huriyet Faiz oranları değişir "iyi faiz" yine İyi lcalır. PAMUKBANKfS iyi bankadır1 1 " 67. Yıl; Sayı: 23848 Kunıcusu: Yunus Nadi 1200 TL. <KDV da hü> 11 Ocak 1991 Cuma BM'nin Irak'a Kuveyften çekilmesi için tanıdığı sürenin bitimine 4 gün kaldı Diüıyada savaştelaşıBAĞDAT BOŞAUYÖR SOVYETLER'DEN UYARI TÜRKIYE TURLARIIPTAL Batıh ülkeler, Irak'tan diplomatik misyonlannı çekmeye Sovyetler Birliği, barışa yönelik girişimleri llırizmde Türkiye'nin en büyük müşterisi olan başladüar. ABD, İngiltere, Avustralya ve Hollanda destekleyeceğini açıkladı. Gorbaçov'un askeri danışmanı Almanya'da savaş kararnsarlıgı yaşanırken Türkiye'ye temsilcilikleri gruplar halinde Irak'ı terk ediyorlar. ABD, Mareşal Ahromeyev, "Körfez savaşına tüm Arap dünyası yönelik bütün turlarm iptal edildiği belirtiliyor. İsrail'deki 12 ocağa kadar tüm diplomatlannı çekeceğini belirtti. katıhr. Halklann ayaklan altmdaki toprak yanar" dedi. Alman vatandaşlarımn tümü ülkeyi terk ettiler. Dış Haberler Servisi — ABD ve Irak heyetleri arasmdaki Ce- nevre zirvesınin sonuçsuz kal- ması dünyada "savaş telaşı"na yol açıyor. BM'nvn Irak'a Ku- veyt'ten çekilmesi için son süre olarak tanıdığı 15 ocak tarihine 4 gün kala başta Avrupa üıke- leri olmak uzere birçok ulke son barış gınşimlerıni deniyorlar. "Savaş mı banş mı?" sorusu- na hâlâ kesın bir yanıt verile- Ankara endişeliDışişleri Bakanlığı Sözcusu Sungar, Irak'ın tutumunda en ufak bir değişiklik gözlenmemesinin üzüntü ve endişe ile karşılandığmı belirtti. Ankara, Bağdat'tan diplomatlannı çekme eğiliminde. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)— Körfez krizinin barışçı yoldan çözülmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirilen Baker-Aziz görüşmesinin sonuç- suz kalması Ankara'da "endişe ve üzüntü" yarattı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marat Sungar bu konudaki bir soruya yanıt olarak yaptığı acık- lamada, "Her şeye rağmen ba- nşçı çöziim iımidl ve arzusunun korunduğunu' 1 belirtti. Sungar, Irak'ın tutumunda en ufak bir (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) MUHALEFET: MECLtS GÖREV BAŞINA 5. Saytada MGK, BUGÜN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYORİ9. Sayfada mezken, Irak'ın ve ABD'nin tu- tumlannda herhangi bir değişik- lik olmaması, savaş tehlikesini guçlendıriyor. Savaş durumun- da petrol fıyatlarının yükselmesi olasılığı da birçok ülkede ekono- mik kaygılara neden oluyor. Borsalar derin bir sarsıntı ıçin- de. ABD, İngiltere, Avustralya ve Hollanda, Irak'taki diplomatla- rını geri çekmeye başladılar. ABD'nin 12 ocak tarihine kadar butun diplomatik mısyonunu Bağdat'tan çekmesi bekleniyor. SSCB Başkant Mihail Gorba- ;o\'un asken danışmanı Mare- ?al Serge> Abrome>ev, Korfez'- de çıkacak bir savaşa butun Arap dünyasının kanşacağını söyledi ve "Toprak, halklann ayaklan altında yanacaktır" de- di. Başta Fransa olmak uzere Al- manya ve İngiltere son ana ka- dar banş çabasını surdurme uğ- raşındalar. ABD Başkanı Bush ve Dışişleri Bakanı Baker'ın son açıklamalannda "Artık seçim Irak'ındır, esneklik gösterirse barış yolu açıktır, diretirse gıiç kullanmakta kararlı\ız" mesajı ağır basıyor. Irak ise tutumun- da herhangi bir değişiklik yap- tnadan, bolgede buyuk bır savaş ;ıkarsa Israil'e saldıracağı ve ABD'yi kana boğacağı şeklinde açıklamalar yapıyor. Cenevre goruşmelerine katılan Irak BM Buyukelçısı ve Saddam'ın uvey kardeşi Barzan El Tikriti, Irak'- ın barıştan yana olduğunu soy- ledi ve "Bu, Başkan Bush'a bağ- lı. Biz banşa da savaşa da hazı- nı" dedi. Berlın muhabirimız Dilek Zaptçıoglu'nun bildırdiğine göre Alman basmı ve televizyonu, son gelişmeleri "Savaş ibümali arttı" şeklinde verdi. Gazete manşetlerinde "hayal kınklığı ve savaş tehlîkesi" on plandaydı. Gazetelerde artık savaş senar- yoları da artan olçulerde ele alı- nıyor. Senaryolarda Israîl'in ta- raf olmasına nerdeyse kesın gö- zuyle bakılıyor; Turkiye ise oto- matıkman "cephe" olarak de- ğerlendiriliyor. Çizilen haritalar- da Turkiye'den kalkacak Ame- rikan ve NATO uçaklarının Irak'ı bombalamasına; Turkiye1 deki 100 Amerıkan nükleer bas- lıklı fuzenin savaşta kullanılabi- leceğine dikkat çekıliyor. lsrail'deki Alman vatandaşla- rı da Dışişleri'nin çağnsı uzeri- ne hemen hemen tumuyle Isra- il'i terk ettı. Almanlar Turkiye- ye rezervasyonlannı da tumüv- le ıptal ettiler. Siyahat acenteleri İsrail ve Türkiye'ye talebin sıfır- landığını açıkladılar. Almanya'daki "Nükfcer Sava- şa Karşı Doktortar" Derneği bir bildirı yayımlayarak "Körfer'de kullanılacak atom silahlarutın Avrupa'ya ve dunyaya etkisi Çer- nobil faciasından çok daha agır (Arkası Sa. 16, Sü. S'de) THY'NtN KÖRFEZ SEFERLERt İPTAL 19. Saytada DlŞ PİYASÂ Petrol yükseldi borsalar düştü Hampetrolün varil başına fiyatı, önceki günkü ilk panik sırasında 30 dolara kadar yükseldi, dün ise genel olarak 26 dolar düzeyinden işlem gördü. Altın ve dolar fiyatları yükseldi. Ekonomi Servisi— James Baker-Tarık Aziz görüşmesinin olumsuz sonuçlanması uluslara- rası borsaları alt ust etti. Ham petrol ve altın fiyatlarıyla birlik- te doların da değeri yükselirken Tokyo dışındaki tum hisse sene- dı borsalannda fiyitlar düştu. Dun yaşanan kaosa rağmen he- men hemen tum piyasalarda olumsuz sonuçlanan Cenevre toplantısının Körfez krizindeki son banşçı adırrun olmadığı inancı var Özellikle BM ve Fransa'nın diyalog çabalarının borsalardaki çöküşu önlediği belirtiliyor. Cenevre gorüşmelerinden ön- ce krizden bu yana en duşük se- (Arkaa Sa. 19, Sû. 7'de) IÇPİYASA AltnrfırladıCumhuriyet Altını 6 bin lira arttı. Aşın talep yüzünden Cumhuriyet Altım sıkıntısı yaşandı. Dolar 45, mark 20 lira kazandı. Borsa düşüşte. BORSALAR ÇIĞLIK ÇIĞL1ĞA — Körfez krizinin çözumünde banş volunun tıkandığı haberine dünya borsaian çok uızlı reaksiyon gösterdi. Şikago Ticaret Borsası'nda da işlem emirleri, diger borsalarda oldugu gibi yaklaşan tehükenin bu- yüklugune işaret eden bir telaş ve Keyecan havasında verüijordu. (Fotoğraf: AFP) Banşiçinsonçabalar Ekonomi Servisi — Cenevre randevusunun sonuçsuz kalması ve Körfez'de savaş olasıhğının guçlenmesi, dun piyasalarda te- dırginliğe yol açtı. İstanbul Bor- sası'nda hisse senedı fiyatları duştü. Aşın talep ve duşuk arz nedeniyle Cumhuriyet Altını sı- kıntısı başgösterdi. Tevdiat he- saplarından dovız çekişlerinde bır yoğunlaşma olduğu göze çarparken, serbest döviz piyasa- sında öğleden sonra çarpıcı bi- BM'de De Cuellar'ın Bağdat'a yapacağı ziyaret konusunda kararhlık var. Cuellar, Saddam'a Kuveyt'ten çekilmesine karşılık Kuveyt'te tarafsız BM Gücü yerleştirilmesini önerecek. Genel sekreter bugün AT dışişleri bakanlan ile Cenevre'de göruşecek. Fransa Savunma Bakanı, ABD'nin Ortadoğu için uluslararası konferansı kabul etmesini istedi. ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — Cenevre gö- rüşmesinin başarısızhkla sonuç- lanması üzerine Bağdat'a gidip yarın Irak Devlet Başkanı Sad- dam Huseyin ile göruşecek olan BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın bu gezisi sadece sem- bolik bir girişim olarak niteleni- yor. De Cuellar'ın Saddam'a Irak'tan Kuveyt'ten çekilmeyı kabul etmesi şartı ile Kuveyt'te tarafsız bir BM Barış Gücü yer- leştirilmesini önereceği ve ABD birliklerinin yer almayacağma (Arkası Sa. 16, Sû. l'de) ÖZAL: BARIŞ IHTİMALİ YÜZDE 20 5. Saytada G.DOĞU'YA 30 BİN GAZMASKESt 4. Saytada çimde artan talep, doviz fiyatla- nnın fırlamasına yol açtı. Dolar 45, mark 20 lira değer kazandı. Cumhunvet Altını uzun süredir ilk defa 6 bın lira artış gösterdi. istanbul Borsası'nın dunku seansında büeşik endeks 342.51 puan gerileyerek 3017.74 puana (Arkası Sa. 16, Sü. Vdt) GÜNEYDOĞU'DAN GÖÇ 19. Sayfada TURKİYE incirlik OMuş ° ^S* ° Oiy^^f OBatman Havaalanı OP jn n ç |fr WASHINGTON Savaş beklentisiEkonomik göstergeler savaş beklentisinin arttığı yolunda, ama diplomasinin de hiç şansı yok değil. UFUK GÜLDEMtR ~ WASHINGTOrs — ABD Dı- şişleri Bakanı James Baker ve Iraklı meslektaşı Tank Aziz'in Cenevre görüşmesinde Körfez krizindeki kilitlenmenin aşıla- maması, dunyayı hem savaşa bı- raz daha yaklaştırdı hem de 15 ocağa kadar diğer ulke ve kışı- lerin diplomasi maratonuna ye- şil ışık yaktı. Savaş tarihinin ne kadar ileri atılacağını bu çaba- ların sonucu belirleyecek. Diplomasi maratonunun en ön sıralannda BM Genel Sekre- teri Perez De Cuellar koşuyor. Onu, başta Fransızlar olmak uzere Avnıpalılar \e Araplar ız- liyor. Cuellar'ın adının ortaya (Arkası Sa. 19, Su. 4'deJ ALMAN FİLO KOMUTANI: SAVAŞA İYİ UÇAK GETİRIRİZ 11. Sayfada BUGÜN Starl'in yılbaşı gecesınin dekolte spıkeri Güler Kazmacı, spikerlığin program ile seyirci arasında köpru kurmak olduğunu söylüyor. Bizımkıler dızısinın Ali'si Atday Uluışık, eanlandırdığı kırakterl • özel yaşamını karşılaşttrdı. Bir Kelıme Bır İşlem'in şampiyonu Hakan Dizdar, 51 haftalık yanşma sonunda 8 milyon 515 bın lira para ödülü ve bır demet çıçek aldı. BIUMTEKNIK Dosya: Robotlar, sonrakı nesil Y A P I M A.Alpar: Dünya ve komşuları ••*•*•• «^ Artkan: Kaos ve ınsan YYazgan: Terazı burcu Bilgisayar: Taşınabilir PC, programcı açısından V.Belgil: Deri diken kanncalar E.Korkmaz: Ormanların prensi: Karaca A.Göncu: Çocuk psıkolojisı Asimov: Neptün ve uyduları PA21AR TU1TILIH MÛIİI tUTI: « l l l l l II Mozart'ın 200. ölüm yıldönümü, 2O.yuzyılın miizik olayı... Haftamn konugu:70Q'e p b n senaryonun sahibi Safa Onal anlatıyor... Dört tekerlekteiu Brezilyalı çocuklar, yarış pıstlerınde heyecanlı bır sezon \-asatmak ıçın her şeye hazır... Doğada: Kemerburgaz'da su kemerlerı )T ürüyüşü... TBMM Göreve.. Savaş mı, barış mı? Ne yazık ki bugünlerde artık terazinin sa- vaş kefesi ağır çekmeye başladı. Banşçı bir çözüme şans tanıyanların sayısı ise hızla azalıyor. ABD ve Irak dışişleri bakanlannın Cenev- re'de uğradıklan diplomatik başansızlık, bü- tün dünyada savaş tedirginliğinin yoğunlaş- masına neden oldu. Körfez'de saatlı bombanın tik takları dün- den beri daha çok duyuluyor. 15 Ocak salı gününe dört gûn kala, savaş tamtamlan da- ha hızlı çalınıyor. Bağdat'taki büyüketçilikier kapatılıyor, dip- lomatlar ülkelerine geri çağrılıyor. Savaş senaryoları her yerde: Olası bir sa- vaş ne kadar sürecektı?.. Üç gün, üç ay?.. Kısa ve uzun vadeli sonuçlan ne olacaktı as- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Maglc Box sigara içecek mi? Sıgara reklamının yasaklanmasından sonra Star 1 'e haksız rekabet olanağı yaraıılıp yaratılmadığı tartışma konusu oldu. 3. Sayfada • De Niro - Duvall karşılaşması TV2'deki Toplu Gösteriler'de bu akşam 'Itiraflar' adlı fılm yayımlanacak. Fiimde De Nıro ve Duvall oynuyor. 6. Sayfada * Telif haklanna düzenleme Telıf haklanna ılışkin yasada değişiklik yapılarak TRT'ye tamnan ayncahkların kaldırılması öngorultiyor. 6. Sayfada • 'Kutsal Aile'yle hoşça vakit 'Çılgm Aıle'nın yonetmenı, bir zamanlann çocuk ovuncusu Ron Howard 7. Sayfada • Haber yok, dansöz çok TRT'nin sorunlarının tek çözumü para mı? 7. Sayfada • Rahatça izlenip hemen unutulan 'Cadıllac Man'filminde, TV dizılerınden ve 'Ölü Ozanlar Derneği'nden lamdığtmız Robin Williams başrolde oynuyor. 7. Sayfada SEKA'da üretim durdu Seluloz-lş Sendıkası'na uye 10 binı aşkın işçı SEKA'ya bağlı 9 işyermde dün greve başladı. Ekonomide • Peugeot kolları sıvıyor Asıl Nadir Grubu 'yla ılişkisini koparan Peugeot man ayında tek başına yatmma başlıyor Ekonomide • Başkomutan Gorbi uyardı Sovyet lıderı, yasalara uyulmazsa olağanustu durum îlan edıleceğı ve Litvanya'mn Kremtin'e bağlanabıleceğını ima etti. Arka Sayfada GÖZLEM UĞUR MUMCU SavaşToto!.. 2 ağustos gününden bu yana herkes savaşın ne zaman çıkacağını soruyor. Bazı siyasetçiler enflasyon oranı açık- larcasına yüzde de veriyorlar: — Yuzâe 80 savaş çıkar... Savaş tarıhi verenler de oluyor: — Şubatın ortasında... Martın beşinde... (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog