Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ta "iyi faiz" her zamanın iyisidir. Cumhu Faiz oranları değişir "iyİ/aiz" yine iyi lcalır. PAMUKBANKFS iyi bankadır 1111 ' 67. Yıl; Sayı: 23847 Kunıcusu: Yunus Nadi 1200 10 Ocak 1991 Perşembe ABD ve Irak heyetleri arasında Cenevre'deyapılan 6.5 saatlikgörüşme sonuçsuz kaldı Körfiez'de savaşa doğruBAKER: IRAK ESNEK DEĞIL ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Cenevre'deki görüşmeden sonra yaptığı basın toplantısında "Irak Kuveyt'ten çekilme konusunda hiç bir esneklik göstermedi. Görüşme başarısız oldu" dedi. Kendi tutumunu yineleyen Tarık Aziz de "Savaş çıkarsa îsrail'e saldıracağız" diye konuştu. BUSH: GUÇ KULLAHACAGIZ ABD Başkanı George Bush, Washington'da yaptığı basın toplantısında, Tarık Aziz'in Saddam'a gönderilmek üzere verdiği mektubu bile almadığmı belirterek, Kongre'den "güç kullanımı" için destek istedi. Bush "Barış için hâlâ şans var, karar Saddam'ın" dedi. SADDAM: KANLARINDA BOGULACAKLAR Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin de dün akşam Irak TV'sinde yaptığı açıklamada "Eğer Amerikalılar Körfez çatışmasma katılırlarsa onları nasıl kendi kanlarında boğacağımızı göreceksiniz" dedi. Saddam, ABD'nin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini yineleyerek, ABD'yi tuzağa düşüreceklerini iddia etti. Dış Haberter Servisi — Ce- nevre'deki ABD-Irak göruşmesi sonuçsuz kaldı. Körfez'deki sa- vaş olasılığı guçleniyor. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Cenevre'de Irak Dışişleri Baka- nı Tank Aziz ile yaptığı 6.5 sa- atlik görüşme maratonundan sonra "Irak Kuveyt'ten çekilme konusunda hiçbir esneklik gös- termivor. Görüşme başansız ol- du" dedi. Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz ise Baker'ın ABD'nin bi- linen tutumunu tekrarladığını belirterek "Kendilerine, eğer banşı konuşacaksak Ortadoğu'- da barışla iigili tüm sorunları konuşmamız gerektigini soyle- dim" şeklinde konuştu. Aziz, Körfez'de savaş çıkar- sa Îsrail'e saldıracaklannı belirt- ti. Baker-Aziz göruşmesınin ba- şarısızlıkla sonuçlanmasından sonra bir açıklama yapan ABD Başkanı George Bush, Irak lıde- n Saddam Hüseyin'e gönderdiği mektubu Tank Aziz'in kabul et- mediğini söyledi. Bush, Kong- re'den Irak'a karşı "askeri güç kullanılmasına destek vermesi- ni" istedi. Bush, "Goruşmeden çıkan lek sonuç ABD'nin Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmaya hazır ol- dugudur" dedi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin de ABD'nin Irak'a sal- dırması halinde Amerikan as- kerlerinın "kendi kanlarında bogulacaklannı" ileri surdu. Huseşin, ABD'yi tuzağa duşu- receklerini de iddia etti. Baker ve Aziz, Cenevre Inter- continental Oteli'nde dün TSİ 12.30'da bir araya geldiler. Ger- gin ve soğuk bir havada basla- yan görüşme, yaklaşık 6.5 saat surdü. Baker ve Aziz'in toplan- tıya iki kez ara vererek görüş- meyi uzatmalan, iki dışişleri ba- kanmın anlaşma zemini bulduk- ları yolunda umut doğmasına yol açtı. Görüşme sırasmda Ce- zayir Dışişleri Bakanı'nın da toplantı odasına girmesi ve FKÖ siyasi buro şefi Faruk Kaddu- mi'nin göruşmenin yapıldığı In- tercontinental Oteli'ne gelmesi bu umutlan daha da arttırdı. Baker'ın gorüşmenin bitme- sinden sonra sinırli olduğu dik- fArkası Sa. 19, Su. 4'de) ZORAKİ EL SKIŞMA—Cenevre'dekl 6,5 saatlik görüşme maratonundan önceABDvelrak ûtşişltji bakanları basın ıneıuaplannın istegi uzerfne el sduştılar. TsraRsr anlasamayınca savaş olastlıgı güçlendi.CFotoğra/: AFP) Cuellar barış için Bağdat'a gidiyorBM Genel Sekreteri Perez de Cuellar Amerikan yönetiminin önerisi üzerine, barış konusunda son çabaları harcamak için yarın akşam Bağdat'a gideceğini açıkladı. AT Dönem Başkanı Lüksemburg'un Dışişleri Bakanı, Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz ile AT olarak Cezayir'de görüşmek istediklerini açıkladı. Aziz çağrıyı reddetti. "Görüşmek isteyen Bağdat'a gelsin" dedi. ŞEBNEM ATİYAS NEW VORK — Cenevre gö- ruşmelerinin sonuçsuz kalması ve Amerikan yönetiminin BM Genel Sekreteri'nın devreye gir- mesini önermesinden sonra BM Genel Sekreteri Fterez De Cuel- lar cumartesi sabahı Bağdat'ta olmayı ve Saddam Huseyin ile göruşmeyi umduğunu bildirdi. Genel Sekreter dün Birlemiş Milletler'den ayrılırken basına yaptığı açıklamada Bağdat'a "görevi gereği bir banş eHrisi ola- rak gideceğini, Irak vonetiminin de ziyaretini iyi niyetle karşıladıgım" söyledi. Cuellar dun akşam Irak BM dairni delegesi Büyükelçı Anban ile görüştü. ABD, BM daimi de- legesi ve Kuveyt daimı delegesi de dun gece geç saatlerde Cuel- lar'ı ziyaret ettiler. Aynca Gu- venlik Konseyi Başkanı Zaire BM daimi delegesi, Cuellar ile goruştükten sonra, genel sekre- terin Bağdat gezisınden sonra pazartesi gunu Birleşmiş Millet- İer'e gerı döneceğini ve Guven- lık Konseyi'ne göruşmesi hak- kında bilgi vereceğini kaydetti. Dolayısıyla Guvenlik Konseyi pazartesi gunu BM Genel Sek- reterini dinlemek üzere toplana- cak. Cuellar'ın Bağdat'a gitraesi, Ba|dat'ın BM'den Ortadoğu so- rununun çözumu yönunde bir işaret aldığı izlenimini vererek Irak'ın çekilmesi ıçın bir ortam hazırlamayı hedefliyor. Cenevre buluşmasııun başan- sızlıkla sonuçlanması, Birle$miş Milletler'de surpriz yaratmadı. Bu ihtimali göz onune alan Bir- leşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez De Cuellar, cumartesi gu- nu ABD Devlet Başkanı Bush ile Carap David'de gorüşmüştu. Bu goruşmede Cuellar'ın Ce- nevre toplantısından sonra yenı bir girışimde bulunması da ele alınmıştı. Daha sonra Irak Dai- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) IRAK'TA GIDA SIKINTIS111. Sayfada 'PİLOT' HASTANELER BELİRLENDî 11. Sayfada HAVAALANLARINDA TERÖR ALARMI 11. Sayfada Borsalarda düşüş Petrol 7dolar fırladıDış Haberier Servisi — ABD Dışişleri Bakanı James Baker ıie Irak Dışişleri Bakanı Tank Aziz arasında dun Cenev- re'de yapılan göruşmelerden bir sonuç alınamaması, petrol fiyat- larında 7 dolarhk bir fırlamaya neden oldu. Borsalarda hızlı bir duşuş yaşandı. Gunun ilk saaılerinde, Baker- Aziz görüşmeMnin uzaması ve bunun olurnlu olarak yorumlan- ması nedeniyle ham petrol fîyat- ları, Baker'ın "diişkınklığını" açıklaması uzerine aniden tır- manışa geçti. Cenevre zirvesinin başladığı saatlerde 23.35 ABD Dolan dolaylannda seyreden ham petrolün varil fiyatı, Ba- ker'ın basın topiantısının ba$Ia- masından birkaç dakika sonra 7 ABD Dolan birden fırlayarak 30 dolar sınırını aştı. Benzer bir şekilde, ilk olum- lu izlenimler uzerine değer ka- zanan hisse senetleri de Baker'- ın basın topiantısının ilk 5 da- kikasında duşüşe geçti. SHP'DEN BARIŞ ATAGl 5. Sayfada DEMİREL: SAVAŞLIK İŞİMİZ YOK 5.Sayfada ANKARA: FIRSAT KAÇIRILDI 19. Sayfada Türkiye'ye süper füzeler Danirnarka, 80 adet Sidevvinder füzesini Türkiye'yegönderdi. Menzili askeri sır olarak saklanan füzeler düşman füzelerine karşı en etkinsilah olarak kabul ediliyor. KOPENHAG (AA)— Dani- marka'on Turkiye'ye Amerikan yapımı >ide»inder füzeleri gön- derdiği açıklandı. DanLnarka Dışişleri Bakanlı- ğı söz;üsü Uffe Ellemann- Jensen, AFP'ye yaptığı açıkla- mada, füzelerin NATO'nun bir ulkesi ile dayanışma içinde olun- duğunun gösteriimesi için gön- derildiğinı söyledi, ancak fuze- lerin sayısı hakkında bilgi ver- medı. Sözcü, "Türk bukümeti Nor- veç ve Danimarka yetkililerin- den, muhtemel bir Irak saldırı- sına karşı savunma amacı\la ha- va kuvvetleri tarafından kulla- nılmak uzere fiıze istemistir' de- di. Danimarka televizyonunun ikinci kanalı ise bu füzelerin sa- yısının 80 olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı da füzele- rin kullanılmaması dunımunda Danımarka'ya geri gönderilece- ğini kaydettti. Geçen hafta bir Norveç gaze- tesi de Norveç"in Turkiye'ye Sid- evvinder gönderileceğinı yazmıştı. ABD'nin "Ford Aerospace and Communications Corpora- tion" tarafından son 30 yıldır üretilen "Sidewinder" füzesi (Arkaa Sa. 19, Su. 4'de) Milli Savunma Bakanı Doğan 'Savaşa hazırız' DOĞAN—Çevik Kuvvet yarariı. EVREN DEĞER ANKARA — Milli Savunma Bakanı Hüsniı Doğan, fncirlik Üssü'nün kullanımının Türk hükumetinin iznine bağlı oldu- ğunu söyledi. Güneydoğu'da olası bir Irak saldırısına karşı her türlu önlemin alındığını be- lirten Doğan, "Çevik Kuvvet NATO'nun dayanışmasını gostermektedir" dedi. Körfez krizi konusunda bu- gune kadar uygulanan pohtika- nın tumuyle doğru olduğunu söyleyen Doğan, Cumhuriyet'in sorularını şöyle yanıtladı: "— Körfez krizinde Turkiyei nin 'ihtiyatlı' olmadığı. 'hızlı bir politika' izlediği eleştirileri j'apı- lıyor. Bu konudaki gorüşunüz nedir? DOGAN — Bu konudaki (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) 1200 TL Ekonomik koşullar gazeteleri bir kez daha zammın eşiğine getirdı. Sûregelen enflasyon, kâğıt zamları ve toplu iş sözleşmelerı, fiyat ayarlamaJannı belirlı aralıklarla ne yazık kı zorunlu kılıyor. Cumhurıyet, bugünden başlayarak fiyaünı 1000 TL'den 1200 TL'ye çıkarıyor. Yılın ilk zammının Cumhunyet okuıiarınca anlayışla karşılanacağını umuyoruz. 4 fiUN 4 DERGI BUGÜN Çirkin ördekten sanştn kuğuya: Meryl Streep'in bilinmeyen yönleri "Hollywood'un Yeni Yüzü"nde. Ab, Avrupa! MuhaJif Alman aydınlarından Enzensberger, yeni kitabında sınırsızlığın sınırlarında dolaşıyor. Tanptnar'da erkek ve kadın: ' "Sahnenin Dışındakiler"de ieğisen zamanlar, değişen metropol, yitik bir sevgi. Zihnin labirentlerinde: "Kırlangıçsız Geçti Yaz"da cimliklerini koruyan kadıniar. YARIN Starl'in yılbaşı gecesının dekoire spıkeri Güler Kazmacı, spikerliğin program ile seyirci arasında köprü kurmak olduğunu söylüyor. Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık, canlandırdığı karakterle özel yaşamını karşılajtırdı. Bir Kelime Bir Işlem'in şampiyonu Hakan Dizdar, 51 haftalık yanşma sonunda 8 milyon 515 bin lira para ödülü ve bir demet çıçek aldı. Radyoda çıplak oyunlan efektörler giydiriyor. CUMARTESİ MakineterbAyak •statara karşı " " Dosya: Robotlar, sonıaki nesil A.Alpar: Dünya ve komjuları Ankan: Kaos ve insan YYazgan: Terazi burcu Bilgisayar: Taşınabilir PC, programcı açısından V. Belgil: Deri diken karıncalar E. Korkmaz: Ormanlann prensi: Karaca PAZAR A.Göncü: Çocuk psıkolojisi Asimov: Neptün ve uyduları Dr. Necdet Tuna: Ağır sporun hastalık etkisi Mozart: Mozan'uı 200. ölüm yıldönümü, 20. yüzyılın müzik olayı... Haftanın konuğu: 700'e yakın senaryonun sahibi Safa Önal anlatıyor... Dört tekerlekten: Brezilyalı çocuklar, yarış pistlerinde heyecanlı bir sezon vaşatmak için her şeye hazor. Doğa: Kemerburgaz'da su kemerleri yürüyüşü... Sinemadan videoya: 'Maço' olmayan erkeğin öyküsü, "Düşmanlar, Bir Aşk Üçgeni" fdminde.. Rize: Adım başı tersane CUMHURIYET'LE TüzriLia MIZIK KATI: MOZAIT lire Savaşa Dönüyor iVîD ve Irak dışişleri bakanları James Bake la Tarık Aziz'in sonuçsuz kalan Ce- nevr«buluşması, Körfez'de ıbrenin bir an- da auteri çözume dönmesine yol açtı. Gi<ş, barışa değil savaşa doğru. Ne/azık ki öyle. Altbuçuk saat süren görüşmeden sonra taraflıın yaptıkları açıklamalar, diplomatık çöztir olasılığının azaldığını ortaya koyuyor. A B Dışişleri Bakanı Baker, "Uzülerek be- lirtmek isterim ki Irak'ın tutumunda en ufak bir esneklik söz konusu değildir. Bu durum- da, ya BM Guvenlik Konseyi kararlanna uya- rak 15 ocağa dek Kuveyt'ten kayıtsız şartsız çekılecek ya da zor kullanılarak oradan atılacak" demiştir. Irak Dışişleri Bakanı Tank Aziz, basın top- lantısında, değıl "çekılmek"\en söz etmek, (Arkası Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL • Terör İstanbul'da vurdu Emekh Yarbay Ata Burcu, Pendik'te uğradığı silahlı saldırı sonucu oldurüldu. 3. Sayfada • Cezayir Sevdalıları TV3'te ekrana gelecek 1938 yapımı fiim tamamen yapay sttidyo dekorlannda çekildı. 6. Sayfada • Kan KardeşlerT Zuhal Olcay, fVilly Russell'in 'Kan Kardeşleri' adlı oyununun provalarını sürdüruyor. 6 şubatta sahnelenecek oyunda işçi sınıfından bir kadını canlandıran Olcay 'Yeterki insanlar benı bıraksın hayvan gibi çalışayım' diyor. 7. Sayfada • Küba ekonomisi krizde 1990'da ekonomısı daralan Kuba'yı bu yıl daha da zor gunler bekliyor. 10. Sayfada • Sigara reklamına yasak Sağlık, eğitim- oğretim ve kultur hizmeti veren yerler ile toplu taşıma araçlannda sigara içılmesi yasaklandı. Ekonomide • Özelleştirmede blok satış özelkştirme gelirının bu yıl 2 trilyon lıraya ulaşması bekleniyor. 19 ıştirak satışta. Ekonomide m Zehirlf variller örtbas The European gazetesme göre, Greenpeace örgutti, Turkiye ile Italya arasında 'gizli anlaşma' yapıldığını öne sürdü. Arka Sayfada • Dlşi şehvetin şiddetl Kadımn 'cinsel nesne' olmaktan kurtulması, cinsel arzular konusunda zorluklar çıkardı. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Yeni Gerçekler... ABD ve Irak dışişleri bakanları, Cenevre'de bir araya ge- lerek Kuveyt sorununu görüstüler. Kuveyt sorunu, bir petrol sorunudur. Kuveyt petrolleri ol- masa ABD, bu soruna acaba boylesine sarılır mıydı? Konu, petrol ile birlikte Ortadoğu'daki egemenlik soru- nudur Bugüne kadar bölgede ABD-Sovyetler çekişmesi ya- (Arkası Sa. 19, Sû. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog