Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 1 OCAK 1991 05.28 Açıhş-Açıkögretim 08.30 G ü n Başliyor Akış ıçerısmde 08.00 ve 09.00'da 5'er dakikalık iki haber bülteni yayımlanacak. 09.05 S u s a m Sokağl-66 Programın hedeflen, meslek tanıtımı, çevre, 1-20 sayma ve 4 sayısı, parca-bütun ılişkisı, vücut parçaları, yajına uygun beceri geliştirme, ritm tekrarlama, başarısıziık karşısında yümAin&dır. 0 9 . 3 5 K a d i n Saatİ: Her Çocuk Bir Can adlı bölüm ekrana getiyor. 10.00 Haberier - Dizi: Yaban Gülii Rosa kendisini tdefonia arayan adamdan dolayı Cedirgin durumdadır. 11.00 Haberier 11.05 Oklll Televizyonn Akış icerisinde 13.00'te S dakikalık haber bülteni yayımlanacak. 15.10 ÇoCllk Kuşaği: Atlı Karınca ve Susam Sokağı-67. Programın hedeflen komşuluk ilişkıleri, hoşgörü, duygudaşlık, ınsan yapısı, çevre, paylama, sebze ve meyvelerin tanıtılması, dinieme, gizlenmiş şekiller, basit fen bılgileri, 1-3 sayma ve S sayısı, arkadaşlık üisiklerı, sıralama, parça-bütün ilişkisi, deyimler. kulak kabartmak ve diş sağhğıdır. 17.00 Haberler - Dizi: Hayat Ağacı Doreen'in yasayıp yaşamayacağı hâlâ belli değildir. 17.55 Dolgn Spot 18.00 Beraber ve Solo Şarkılar 18.30 Akşama Dognı 19.20 Müzik * 19.25 Dizi: Yaman Gazeteciler HUkümetin Ukokuiiarda uygulayacağı yeni bir projesini araştırması için Lipton, Greg Kettie'ı görevlendirir. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 DİZİ: Bana Şans Dİle (Aynnulı bilgi yandaki sütunlarda) 22.05 Kabare: Karşı Karşıya 22.45 Belgesel: Fırat'ın Türküsu 23.15 Grafik 2335 Gün Biterken 00.15 Kapanış 07.59 Acüış-Okul Tekvizyonu 10.45 Açıkögretim 12.15 Kapanış 18.10 AçillŞ-DİZİ: Yalan RÜZgân Yine Rose'un oyununa gekn Nina hem parayı kaptırmış hem de ogluna kavuşamamıştır. 18.50 Pop Müzik 19.05 Haberler 19.10 Klasik Müzik 19.20 Ekonomiye Bakış 19.50 DİZİ: EvİmİZ Danny otuz yaşına basrr.aktadır. Doğum günü bedıye olarak Danny'nin otomobüının koltuk yüzlerini degiştırmeye giden Jessıe kaza yapar. Danny'nin otomobili kazada büyOk hasar gorür ve olaylar gelışir. 20.15 Müzik: Yanm Elma (Bugtrn koşesinde) 21.00 Günlerle Gelen 21.30 CNN Dünya Raporu 22.00 Haberier ve Ingilizce Haberier 22.30 Müzik 22.50 TV'de Sinema: Krokodil Dandi (Aynntüı bilgi yandaki sütunlarda) 00.20 Kapanış 19.59 Açılış-TV'de Sinema: St. Louis'te Buluşalim (Ayrmtılı bilgi yandaki sütunlarda) 21.48 Müzik 22.00 Dizi: Ateş Tarlalan 22.50 Klasik Müzik 23.30 Belgesel: Challange 23.55 Kapanış 13.59 Açıuş-Okul Televizyonu 18.20 Yabancı Dil Dersi 19.00 Dizi: Yıldızlara Ulaşmak 19.45 Müzik Klipleri 20.00 AçikÖğretİm Birinci sımflar ıçın Almanca (ders 7), lngüizce: (What are they doing). 20.40 Müzik 20.45 Açıkögretim 21.25 Mu/ik 22.25 Belgesel: Yannın Dünyası 22.55 Dizi: Farklı Dünyalar 23.20 Kapanış 18.58 Açüış-Haberler " ~ 19.10 Müzik 19.15 Susam Sokafeı 19.45 Türk Dil Dersi 21.10 Türk Müziği Eşliğinde Türkiye Görüntüleri 20.15 Kadın Saatİ 20.40 Dizi: Küçük Hanım 21.15 Müzik: Yanm Elma (Tekrar) 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.30 Yanşma: Hedef Tttrkiye 23.10 TV'de Türk Sineması 00.40 Beraber ve Solo Şarkılar 01.10 Dizi: Alman 02.00 Kapanış 13.00 Açıhş - Star 1 Haber 13.05 Pembe Dizi: Komşular 13.35 Pembe Dizi: Cimri 14.30 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 15.00 Star 1 Haber 15.05 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.55 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 16.45 Pembe Dizi: Santa Barbara 17.35 Çizgi Füm: Çalçene 18.05 Çizgi Film: Taş Devri 18.35 Star 1 Haber 18.40 Eşek Şakası 19.15 Jefferson Ailesi 19.50 Star 1 Haber 20.05 Dekoratör Kızlar (Bugün 20.40 Dizi: Köpriinün Çöktugü Gece 21.35 Eglence: Salı Pazan 23.25 DİZİ: OtOStOpçU Esrarengiz bir otostopçunun, her bölümunde hırs, şehvet ve şiddet dolu maceralar yaşadığı dizide, Robert Vaughan, Karen Black, Klaus Kınski, Franco Nero. Elizabet Ashley gibi unlu oyuncular yer alıyor. 24.00 Yıldızlann Gecesi 01.00 Kapanış AÇIKOĞRETİM'DE YARIN (TV1 05.30) tkind nnıflar için: Mubasebe uvgulamaları (Ö; Sermaye). I; İdaresinc Girl} (Başabaj Yöntemi), birinci sınıflar için Almanca (Ders 7) TV3 SEVEMA; ST. LOUISTE BULUŞALIM 20.00 GARLAND — Vincente Minnelli'nin en parlak müzikallerinden biri olan "Saint-Louis'te Buluşa- lun"da Judy Garland perdedeki en unutulmaz oyunlarından birini vermişti. Oyuncu kadrosu ve fılmdeki şarkılarla unutulmaz bir duygusai müzikale dönüşen filmde "geçen zaman duygusu" çok iyi işleniyor. Duygusai müzikal Butnşalm (Meet me in Saint-Louis) / Yönetmen: Vincente Minnelli / Oyuncular: Judy Garland, Margaret O'Brien, Tom Drake, Leon Ames, Mary Astor, Lucille Bremer, Harry Davenport, Marjorie Main, Hugh Marlovve, Chill WiUs / 1944 yapımı / 110 dakika. Kültür Servisi — Yüzyıl başlannda Saint-Louis kentinde yaşayan Smith ailesinin aci-tatü seru- venleri... Gerek Vincente MinneUi'nin gerekse MGM nülzikâlkrinLn en parlaklarından biri. Sally Ben- son'un romarundan yola çıkan film, Minnelli- nin yumusak ve zevkli yönetimi, George Folsey'in Technicolor görüntüleri, başta "Trolley Song" güzel şarkılan ve tüm oyuncu kadrosunun kat- kılanyla, unutulmaz bir duygusai müzikale ve bir "aile nimi"ne dönüşmüştü. "Geçen zaman duy- gusu"nu çok iyi veren filmde Judy Garland, per- dedeki en unutulmaz oyunlarından birini vermiş- ti. O yılların çocuk yıldızı, bir dönemde çok se- vilen Margaret O'Brien da çok iyiydi. Filmde ay- rıca son zamanlarda küçük ekranda sıkça izle- diğimiz Mary Astor, birkaç filmde dans edip or- talardan yok olan son derece zarif Lucille Bre- mer ve sağlam bir karakter oyunculan kadrosu da rol almıştı. Bu güzel müzikal, özellikle bu tü- rün meraklılarınca kaçınlmamalı. TV1 DİZt BANA ŞANS DİLE 21.00 Yeni bölümlerBana Şans Dile (Wish Me Luck) / Yönetmen Bill Hays / Senaryo: JU1 Hyem, Kevin Clarke, Colin Shindler / Oyuncular: Jane Snovvden, Michael J.Jackson, Jane Asher, Julian Glover / 1989 tngiliz yapımı / Süresi: 6 bölüm, 60'ar dakika. Kültür Servisi— 1990'ın ocak ayında Ikinci Dünya Sa- vaşı sırasında eğitimden geçi- rildikten sonra Nazi işgali al- tuıdaki Fransa'daki gizli örgüt içinde görev yapan fngiliz ka- dınlannın soluk kesen serü- venlerini içeren "Bana Şans Dile" adlı 8 bölümlük bir dizi işlemiştik. Özgün adı "Wish Me Luck" olan dizi, izleyici kesiminde olağanüstü bir- be- ğeni toplamıştı. "Bana Şans Dile"nin yeni bölümleri, bu ge- ceden başlayarak haftada üç kez TVl'in mini-dizi kuşağm- da yerini alıyor. 6 bölümden oluşan ve haftada üç kez ya- yımlanacak olan mini-dizi, il- kinin bittiği yerden başlıyor. llk bölümlerin yönetmeni Gordon Flemying'di. Yeni bö- lümlerin yönetmeni ise Bill Hays. Dizinin başlıca rollerin- de Jane Snowden, Michael J. Jackson, Jane Asher, Julian Glover ve ilk bölümden gelme birçok oyuncu oynuyor. Savaş 'yılları Ingilteresi'nde bir çavuşun kızı olan Liz Gra- ninger'in (Kate Buffery), koca- sı Kuzey Afrika'da çalışıyordu. Savaş pilotu olan kardeşini yi- tirince Almanlardan öç almak için uzun süre Fransa ve İsviç- re"de eğitim görüp Nazilere karşı yüriitülen direnişi orga- nize eden Ingiliz Gizli Habe- ralma Örgütu'ne kurye olarak katıldı ve gizli bir görevle Fran- sa'ya gönderildi. Jz . leyeceğimiz yeni bölümün ko- nusu şöyle: • Yeni görev bölgesine gitmek- te olan Emily (Jane Snovvden) yolda kendisini Almanlardan kurtaran NocoleMe iyi arkadaş olur. Bu arada Cad (Julian Glover) daha yuksek bir göre- ve atanmış, yerine Faith (Jane Asher) gecmistir. Faith, köyde- kilere söz verilen yardımın gönderilmesi için uğraşmakta- dır. Ancak fçlerine sızmış olan bir hain, Nazilere bilgi sızdrr- maktadır. Luc, bu hainin pe- şindedir. En çok da Nicole'den kuşkulanmaktadır. Bu arada köyde ayaklanma başlar. TRTTMNICBNDEN MAHMUT T. ONGOREN Belediyeler Birleşiniz Ankara Büyûkşehir Belediyesi, özel radyo girişiminde önemli adımlar attı. Yayina izin verilmeyince, bir "yayın merkezi" oluşturularak hem gerekli altyapının ve deneyimin şimdiden elde edilmesine çaltşılıyor hem de radyo izlence- lerinin ve belediye meclisi toplantılarının naklen verilmesi ve hoparlörlerden halka dinletilmesi sağlanıyor. Istanbul Büyûkşehir Belediyesi'nin ise daha büyük plan- ları var. Sayın Nurettin Sözen'in radyo ile yetinmeyeçeği an- laşılıyor. Geçen haftalarda yapılan açıklamalara göre, İstanbul Büyûkşehir Belediyesi özel radyo yayını ile beraber TV yayı- nına da hazırianmaktadır. 1991 yılı özel radyo ye TV konusu- nun tartışmalan ve hazırtıklan ile geçecek. Özel sektör de bu konudaki çalışmalannı hızlandıracak ve geliştirecek. Bu arada, özel sektör belediyelerle yarışmaya da başla- yabilir. Özel radyo ve TV alanına "belediye yayıncılığı" için giren bu yerel yönetimlerin amaçlan ile özel sektördeki bü- yük sermaye sahiplerinin kuracağı radyoların ve televizyon- lann amaçlannın çakışmayacağı doğaldır. Ama şimdi özel TV (belki de radyo) yayınına girmeyı planlayan büyük sermaye sahipleri, belediye radyo ve TV girişimlerini merak, kuşku ve korkuyla izliyorlar. Acaba belediye radyolan ve televizyonla- n reklam alacaklar mı? Acaba bu radyolar ve televizyonlar, Türkiye çapında yayın yapmasalar bile, eriştikleri bölgelere reklam yayımlayacaklar mı? Bu gibi soruların yanıtları özel radyo ve TV yayınına girmek ısteyen büyük sermaye sahip- lerince çok büyük önem taşıyor. Çünkü özel sektör de özel- likle başlangıçta büyûkşehir belediyelennin yerel radyolarının ve televizyonlarının yayın yapacakları sınırlı bölgelere kendi reklam yayınları ile ulaşmayı hedeflemekledirler. Eğer her iki taraf da aynı bölgeye ayrı ayrı reklam yayımtarlarsa, bu du- rum özel sektörün hiç de işine gelmez. Neden mi? Çok basit. Eğer belediye radyoları ve televizyonları da rek- lama yer verirlerse, özel sektörün karşısına büyük bir rakip çıkacak ve reklamdan gelecek gelir bölüşülecektir. Bu ola- sılık şimdilik özel radyo ve TV kurmak isteyen ve sayısı beşi ya da artıyı geçmeyen büyük sermaye girişimcilerinin korku- lu rüyasıdır. Öte yanda, yerel radyoculuğa ve televizyonculuğa soyu- nan belediyeler bugüne dek yayınlanna reklam almayı dü- şünüp düşünmediklerini açıklamadılar. Kimi çevreler belediyelerin "sosyal demokrat" olduklarını göz önünde tu- tarak, onların kuracakları radyoların ve televizyonların yayın- lanna reklam kabul etmeyeceklerini sanmaktadır. Ama belli olmaz... Bu olasılığı hiç aklından çıkarmayan özel sektörde- ki radyo ve TV girişimcileri, belediye radyolarının ve televiz- yonlannın reklam almamasını sağlamak için ellerinden geteni yapacaklar ve hatta yerel yönetimlerin radyo-TV yayıncılığı- na girmemesi için de çalışacaklardır. Bu nedenle belediyelerin çok dikkatli olmaları ve kamuo- yuna sanki "tarihsel önem" taşıyormuş gibi sunulan ve hiç- bir değer taşımayan Radyo ve TV Yüksek Kurulu'nun hazırtadığı ve sözde son haftalarda tartışılıyormuş gibi görü- nen "Özel TV ve Radyo Uygulamasına İlişkin Görüş ve One- rileri Kapsayan Rapor'a sakın kanmamaları ve aldanmamaları gerekir. Gerçi rapor "Belediyelere yayın iz- ninin verilmesi yasalann göstereceği yollar ve koşullarla ola- naklı olacaktır" diyor. Ama rapor gerçekte özel sermayeyi kollayan bir anlayışla hazırlandığı gibi, bu konudaki yasa ha- zırlığına bir "öneri" olarak da sunulmuştur. Özel radyo-TV ya- sası TBMM'de hazırianırken, salt ANAP hükümetinin çıkarlan açısından biçimlendirilecek. ANAP hükümetinin de SHP'nin elindeki belediyelerin özel radyo ve TV kurmasını hoş karşt- lamayacağı kesindir. ANAP hükümeti, SHP belediyelerine bu hakkı verse bile, özel sektörden gelecek baskılarla birtakım sınırlar koymaktan da kaçınmayacaktır. Bu nedenle, tüm belediyelerin "özel radyo-TV girişimi" ko- nusunda birleşmeleri ve "belediye radyo-TV yayıncılığı" ala- nının dışında bir kimlikle işe girmeleri onları güçlendirecektir. Örneğin bir ortak şirket ya da vakıf kurarak... Böylece SHP önümüzdeki ılk yerel seçimleri yıtırse bile, bu şirket ya da va- kıfla radyo ve TV yayınlarının sürdürülmesi de olanaklı ola- caktır. TV2 SİNEMA: KROKODİL DANDİ 22.50 TİMSAH AVCISI — Oyunculan Paul Hogan ve Linda Kozlowski'ye buyük ün kazandıran "Kro- kodil Dandi"de: Avustralyalı timsah avcısı, Amerikalı bir gazeteciye âşık olarak Nev. York'a yer- leşmeye karar verir. Tîmsah avcısı New 15>rk'ta Krokodil Dandl (Crocodile Dundee) / Yönetmen: Peter Faiman / Oyuncular: Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon, David Gulpilil, Mark Blum / 1986 yapımı / 95 dakika. Kültür Servisi — Avustralya- lı bir serüvenci ve "timsah avcısı" Amerikalı bir kadın ga- zeteciye ülkesinin gizlerini gös- terirken ona âşık olur... Ve kal- kıp New York'a gıdcr... 1986 yılının bu oldukça alçak- gönüllü serüven/güldürü/ duy- gusalhk kanşımı fılmi biz dahil tüm dünyada beklenmedik bir başarı kazanmış ve müthiş bir gelir getirmişti. Aslında sinema- ya hiçbir yenilik getirmeyen ve sonuç olarak oldukça beylik kli- şelere sığınan bu film, işbilir bir anlatımdan, özgün bir yörede geçen konusundan ve esprili se- naryosundan destek almıştı. Pa- ul Hogan'ı oldukça ileri yaşm- da bir "star" yapan film, güzel oyuncusu Linda Kozlowski'ye de büyük un getirmişti. Izmit'te çanak uydu yayını • İZMİT (Cnmhuriyet) — Izmit'te ilk olarak 24 Ocak 1990 günü başlaülan uydu yayım 8 ayhk bir süreden sonra dün tekrar basladı. Kocaeli Valiliği tarafmdan Içişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine sökOlen çanak anten, Kocaeli 1. Asliye Mahkemesi'nin sadece yansıücı olduğuna karar vermesi üzerine yeniden kuruldu. Önceki gün mahkeme karan ile çanak antenleri Kocaeli Valiliği'nden teslinı c"an Izmit Belediyesi yetkilileri, Kullar mevkiindeki bir vatandaşm damına monte ettiler. Yayının başlamasıyla birlikte tzmitliler Magic Box yayınım seyretmeye başladılar. öte yandan Muğla muhabirimizin haberine göre belediyece Star 1 ve bazı uydu yaymlannm izJenebilmesi için kurulan yansıtıcı anten Muğla Valiliği'nin emriyle polis tarafından mühürlendi. Antenin muhürlenmesini engellemek isteyen Belediye Yazı Işleri Müdürü Salih Ercan ile belediye işçilerinden Yusuf Kallem gözaltına alındı. TY yayınları stireleri • ANKARA (AA) — TRT'nin 1991 yayın hedefleri belirlendi. 1991 yılı içinde TV yayın sureleri doğrultusunda arttınlacak TV3, paralı yayın yapacak şekilde düzenlenecek. TV4'te de tamamen özgün ve yaygın eğitim amaçh yayına geçilecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre 1991-94 döneminde teknik altyapı yatınmlannın tamamlanması için projeler geliştirildi. Istanbul'da bir TV stüdyosu ile 2 video dublaj stüdyosu, Ankara'da 25 radyo, 16 TV stüdyosunun yer alacağı TRT sitesi ile lzmir'de 14 radyo, 4 TV stüdyosunun bulunduğu radyo-TV produksiyon merkezinin yapım çalışmalan sürdürülecek. Radyo 1 yayınları • ANKARA (AA) — Yurtiçine yönelik radyo yayınlannda, bölgesel yayın politikasının daha da geliştirilmesi en önemli hedefierden biri olacak. 1991 hedeflerine göre Trabzon, Çukurova ve Antalya bölge radyolan müstakil olarak günde 20 saat bölgesel yayın yapacak hale getirilecek. Radyol, 1991 yılında FM kanalından yurt çapında rahatça dinlenebilecek güçte yayın yapacak. Trabzon, Çukurova, Antalya, Diyarbakır ve Erzurum bölge yayınlannda sosyo- ekonomik, kültürel ve coğrafi özehıkler göz önünde tutularak program hazırlanacak. RTYK'da yeni kadrolar • ANKARA (AA) — Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Sekretaryası'na ait 21 kadro iptal edilirken, aynı sayıda yeni kadro ihdas edildi. 1984 tarihli > kararnameye yapılan ekle, iptal edilen ve kurulan kadrolara ilişkin karar Resmi Gazete*de yayımlandı. Bakanlar Kurulujnun karanna göre radyo ve TV Yayın Araştınna Daire Başkanı ve Yardımcısı, Radyo TV Yayuı Değerlendirme Daire Başkanı ve Yardımcısı, Haber Yaymlan Değerlendirme Müdürû, Eğitim ve Kültür Yayınları Değerlendirme Müdürû, Müzik Eğlence Magazin Yayınları Değerlendirme Müdürü ile fdari ve Mali Işler Müdürü kadrolan ihdas edildi. BüGÜN RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılıj, program. 05.00 Haberier. 05.05 Türküler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberier ve de- niz hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Bugun (Kuşak 1). 09.40 Arkası yarın. 10.00 Haberler 10.05 Biz bir aileyiz. 11.00 Haberler 11.05 Rek- lamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Cünu yaşarken 1Z35 Reklamlar ve radyo programlan. 13JW Ha- berler. 13.15 Hafıf müzik. 13J0 Bölgesel ya>ın ve reklamlar (2). 17.00 Haberler. 17.05 Meddah diliyle halk îşıklanmız. 17.25 Türkçe sözlü ha- fıf müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17^5 Haftamn çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Gunden gü- ne. 19.00 Haberler. 19.30 Beraber ve solo şarkı- lar. 20.00 Dun\a dönüyor. 20.30 Turkçe sozJu ha- fıf müzik 20.45 Turkuler. 21.00 Haberler. 21.05 Saz eserlerı. 21.15 Türk ve lslam dun>asmdan 21JOTurl halk muziğı dinleyicı isteklerı. 22.00 Küçuk konser. 22JO Solıstler geçıdı (TSM). 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (3). 00.55 Gu- nün haberlennden özetler 01.00 Program ve ka- panıj. 01.05 - 04.55 Gece yayını. H A U T U C, 07.00 Acılış, program ve haber- ler. 07.05 Solisılerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Turkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. MJO Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tanhten sayfalar. 09.15 Ço- cuk bahçesi. 09J0 Santo And Jonny Ikılisi 10.00 Bır efsanedır Anadolu. 1030 Çağrışım. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radvosu. 1135 Hafif mu- zık. 11.45 Ismet İnönu'nun Ölum Yıldönumu özel Programı. 12.00 Devlel Koroları konserle- rinden 13JKI Haberler. 13.15 Halk çalgılarmdan ezgiler. 13J0 Fblkior penceresi 13J0Hanf mü- zik. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Anadolu'da Turk beylıklen. 15.20 Hafif müzik. 15-J0 Arkasj yarın. 15.50 Şarlular. 16.05 Okul radyosu. 16-35 Turkuler geçıdı. 17.00 Haberter. 17.05 Solıstler geçidi. 17.30 Edebıyatımızdan seç- meler Namık Kemal'm doğurounun 150'ncı >ıl- dönümü özel programı. 1750 Sazlarla Türk halk muziği. 18.00 Orkestra ustaları. 18-50 Din ve ah- lak. 19.00 Haberler. 19.30 Yurttan sesler kadm- lar topluluğu. 20.00 Bayati faslı. 20J0 Yabancı dil dersi. 21.30 Hafıf müzik. 22.00 Klasik koro (TSM). 22.30 Bir roman / bir hikâye. 22.45 Tur- kuler. 23.00 Haberler. 23.15 Solistlerden birer şarkı. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 Salı konseri. 0055 Günün haberlennden özetler. 0058 Prog- ram ve kapanış. H A U T U w 07.00 Açılış, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Gune baslarken. 08.00 Sabah için müzik 09.00 Haberler 09.15 Sabah konse- rı. 10.00 Müzikli dakıkalar 11.00 Öğleye doğ- ru. 12.00 Haberler. 12.15 Hafıf muzık. 12J0 Gü- nun konseri. 14.00 Haberler. 14.15Muzık tune- lı. 15.00 Perde açıiıyor. 15J0 Konser saati. 16J0 Caz sanatı. 17.00 Haberler. 17.15 Okyanus. 18JM Mercek. 19.00 Haberler. 19.15 Müzik ve yorum- cular. 20.00 Armoni. 20.30 Bir konser (İDSO). 22.00 Haberler. 22.15 Gecenin getirdıkleri. 23.00 Doğumunun 150. yılında Çaykovski. 24.00 Ge- ce ve müzik. 0055 Günun haberlennden özet- ler (Türkçe). 0058 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Turkuler ve oyun havaları 07.30 So- listler geçidi. 08Ü0 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Turkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar. 09.30 Turkuler ve oyun havaları. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getırdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şar- kılar. 11J5 Beraber ve solo turküler. 12.00 Ha- berler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler ge- çidi (TSM) 13.30 Yurdun dort bucağından (THM) 14.00 Haberler 14.05 Solıstler geçidi. MJO Türküler ve oyun havaları. 15.00 Sizın için sectiklerimız. 16.00 Haberler. 164)5 Yurttan sesler erkekler topluluğu. 16.30 Çeşılli Turk müziği. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgı kervanı. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18.30 Solistler geçidi. 1858 Program ve kapanış. POLİS İSTANBULo758 v,,,. ,e Program 08.00 Gune Başlarken 08.45 Sabahın Konuklan. 09.15 Sevılen Melodıler. 10.00 Ha- yatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberlerı. 11.05 Iste Saz Iste Söz. Solist: Sabahat Akkiraz. İI-K» Bir Solist. Peter Gabnel. 1100 Istekler. 13.00 Turkçe SOzlü Hafıf Müzik. Solist: Neco. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk. 14^45 Bir Sanatçıyla Beraber Solist: Zekai Tunca. 15.10 Karayolları Trafık Kanunu. 15.15Ayşe Tunalı'dan Şarkılar. 15J0 Kayıp Haberleri 1535 Turkçe Sözlü Ha- fif Muzik. 16.00 Mendyen Programı. 17.00 Mü- zik Dağarcığı. 17J0 Gun Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE0658 Açıhş ve Prog- ram. 07.00 Güne Baslarken. 07.45 Enstruman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08.30 Yol Durumu. 08.35 lşte Saz İşte Söz. Solist: Saba- hat Akkiraz 09.00 Solıstler Geçidi. 09J0 Yol Du- rumu. 09.35 Behıye Aksoy'dan Şarkılar. 0955 Karayolları Trafik Kanunu. 10.00 Hayatın için- den. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Zekaı Tunca. 11.25 Burhan Çaçan'dan Turküler. 11.45 Kayıp Haberlerı. 1150 Sızin Sectıkleriniz. 1255 Türkçe Sözlü Hafif Muzık Solist: Sezer Güve- nirgıl. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Türküler Ge- çıdı. 14.45 Yo! Durumu. 1450 Akif Özüşen'den Şarkılar 15.10 Muzik Dünyası. 16.10 Kayıp Ha- berleri 16.15 Muzık Dağarcığı. 1645 Canan Baş- ka>a"dan Turkuler. 17.05 Turkçe Sözlu Hafif Muzık. 17.25 Gun Biıerken. 18.00 Program ve Kapanış. • Yanm Elma TV2 20.15 Cumhur Atalay'm hazırladığı konser programı TV2'de yeni yayın döneminde ekrana geliyor. Programın bu bölümünde Edip Akbayram'ın Airport'taki konserinden görüntüler ekrana geliyor. Her bölümde sevilen hafif müzik ve pop müzik parçalarına yer verecek program Bir Avuç Rüzgâr'ın yerine ekrana gelecek. • Dizi: Dekoratör Kızlar Staıi 20.05 Atlanta'da Sugarbaker iç dekorasyon fırmasında çalışan seksi, alımlı ve güzel kızların maceralarının anlatıldığı dizinin ilk bolümü ekrana geliyor. 26 bölümden oluşan dizinin oyunculan arasında Delta Burke, Divvie Carter, Mary Jo Shively ve Charlene Frazier yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog