Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

1 OCAK 1991 199T EKONOMİ CUMHURIYET/13 Dışkrediler kur farkı fonu • ANKARA (ANKA) — Merkez Bankası, dış krediler kur farkı fonu kapsamındaki kredilere ocak ayında uygulanacak değisken faiz oranını yüzde 51.16 olarak belirledi. Merkez Bankası'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu oran aralık ayında yüzde 48.52 olarak uygulanmıştı. Sigortacı belediyeler • ANKARA (ANKA) — Ege Belediyeler Birliği'nin bünyesindeki belediyelerin sigorta işlemlerine aracılık etmek üzere kurduğu sigorta aracılık şirketinden sonra Kocaeli Belediyeler Birligi de bu kervana katıldı. "Kocaeli Belediyeler Birliği Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti:' adıyla kurulan şirkete Kocaeli Belediyeler Birligi ile lzmit Belediyesi'nin yanı sıra iki de şahıs ortak oldu. 50 milyon lira sennayeli şirkette birliğin 47 milyon 498 bin liralık, lzmit Belediyesi'nin de 2 milyon 500 bin liralık payı bulunuyor. Emlak Konut • ANKARA OJBA) — Ttlrkiye Emlak Kredi Bankası'na bağlı ortaklık olarak Emlak Konut kunılması kararlastırıldı. 370 milyar lira sermayeli Emlak Konut kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu karan Resmi Gazete'de yayımlandı. Şirketin 369 milyar 883 milyon 299 bin liralık hissesi Emlak Bankası'na, 116 milyon 701 bin liralık böLumü de kamu tüzel ve gerçek kişilere ait olacak. Merkezi Istanbul'daki şirketin kuruluşuyla birlikte inşaat Imar A.Ş. ve Emlak Yapı A.Ş:nin bütün haklan, taahhüt ve borçlanyla Emlak Konut'a devredildi. Tokyo Borsası • TOKYO (AA) — ABD Dolan, Tokyo Borsası'nda dün yılı gerileyerek kapattı. Tokyo döviz piyasasında dün, cuma gününe göre 2 yene yakın gerilemeyle 134.10 yenden açılan ABD para birimi daha sonra nispeten toparlandı ve yılı 135.40 yenden kapattı. Borsa gözlemcileri, ABD ekonomisine ilişkin kaygılann sürmesinin yanı sıra, yıl sonu nedeniyle geçen hafta yoğunlaşan teknik alım saümlann kesilmesinin dolara olan talebi azalttıgını beürfiyorlar. E GIRERKEN ELEKTRONIK Grevle başlayan yıl199O'da ihracat patlaması sayesinde parlak bir dönem geçiren elektronik sanayii, 1991'e grev ve Körfez krizinin tehdidi altında girdi. Televizyon ve video üreticileri oldukça iyimser. Beyaz eşyacılar ise iç pazarın genişlemesine güveniyor. ESİN SUNGUR 1990'da ihracat patlaması ya- parak parlak bir yıl geçiren elektronik sanayii, 1991'e grev ve Körfez krizinin tehdidi altında girdi. Yeni yılla ilgili tahminler- de kahverengi eşya dışında faz- la iyimser olmayan sektör, PTT yatırımlarına ve şirketlerin araştınna-geliştinne faaliyetleri- ne ayıracaklan kaynakiara güve- niyor. Grevler ve Körfez krizi ne- deniyle 1991'de önlerini görmek- te zorlanan beyaz eşyacılar ise dış satımdan çok iç pazarın bü- yümesine bağlı olarak genişle- meyi planlıyor. Elektronik sanayiinin tüketim cihazlarına yönelik bölümünde 1988'den itibaren kıpırdanmaya başlayan ihracat, 1990'da doruk noktasına erişti. özellikle renkli televizyonda büyük bir atak ger- çekleştiren sektör, 1989'da 400 binler dolayında olan ihracatı 1990'da 1.2 milyon adete çıkar- dı. Sektörün 1991 yılı ihracat he- defi ise 2.5 milyon adet olarak belirlendi. Elekronik Cihaz lmalatçıları Derneği (ECİD) Başkanı Maral Öztekin, Türk sanayicilerinin Avrupa'da kendi- lerine yer edindiğini, gelen sipa- rişlerin de bunu ispatladığını be- lirterek şöyle dedi: "Türk televizyon sanayii Av- Elektronik sanayii üretimi (Milyon TL) Ses frekans haber cihazları Yûksek frekans haber cihazlan Etektronîk endüstri cihazlan Elektronik tüketim cihazlan Elektronık devre elemanları 19M 320.450 105.250 70.000 1.454.550 90.000 2.040.250 1M1 345.000 113.000 75.000 1.695.000 97.000 2.32S.000 Yiztfıtet 7.7 7.4 7.1 16.5 7.8 14.0 Dayanıklı tüketim malları üretimi (adet) Buzdolat» Çamaşır makjnesi Bulaşık makinesı Çamaşır kurutma Fınn Setüstû ocak Süpürge Şofben Tetevizyon Audio 1190 800.000 760.000 84.000 19.000 576.000 147.000 240.000 360.000 2.100.000 600.000 Vıdeo 100.000 rupa pazan için deneme döne- mini başanyla atlatarak kalite- sini kabul ettirmiş ve 1991 yılı için 2.5 milyon adet civannda ihracat bağlannsı yapnuştır. Ar- tık Avrupa bizden stereo- teletexli gibi daha sofistike ve büyük ekranlı cihazlar almaya yönelmiştir. Avnıpa'daki siyasal ve sosyal gelişmeler sonucu ar- tao Ulepten en buyük payı Türk televizyon sanayii almaya aday- dır." özel televizyon kanallannın açılmasının ve TRT'nin kanal sayısını arttırmasının birçok ev- de ikinci, hatta üçüncü televiz- yonu gerektirdiğini anlatan öz- tekin, tüketici kredilerinin yay- gmlaşmasının da iç pazan geniş- lettiğini belirterek 1991 yıhnda 4 milyon adet televizyon üreti- lecegini tahmin ettiklerini bildir- di. Öztekin, grevlerin kısa süre- de sonuçlanmaması halinde te- levizyon sanayicilerinin ihracat pazannı elinden kaçırabileceği- ni ve iç pazarda da sorunlarla karşılaşılacağım sözlerine ekle- di. Kahverengi eşyadeki iyimser beklentilere karşılık elektronik sanayiinin haberleşme cihazlan ve devre elemanları bölümlerin- de 1991 yılı parlak gözükmüyor. Telekomünikasyon alanında Ba- tı Avnıpa lisanslanyla üretim yapılması Avnıpa'ya ihracat ola- naklannı kısıtlarken, iç pazann büyümesi de PTTnin yapacağı yatırımlarla kısıtlı kalıyor. 1991'de PTT bütcesinin fazla bü- yük tutulmaması, bu sektörün 1991'den fazla bir şey bekleme- mesine yol açıyor. Büyük ölçü- de ithalata dayalı olan devre ele- manları sanayiinde ise büyük fırmalann araştırma-geliştirme faaliyetlerine yeterince kaynak ayırmaması en önemli engeli oluşturuyor. 1991 yıü teşvik po- litikasında araştırma-geliştirme yatınmlanna özel önem veril- mesi elektronik sanayiinin dev- re elemanları bölümünde ancak gelecek yıllara ilişkin beklenti yaratıyor. Grevler ve Körfez krizi nede- niyle 1991'e sıkıntılı giren beyaz eşyacılar yeni yılda büyük üre- tim artışı beklemiyorlar. Yeni yılda da 1990'daki üretim mik- tarlannın gerçekleseceğini tah- min eden Beyaz Eşya Sanayici- leri Derneği Başkanı Necdet Su- nay, alım gücünün artışı ve yeni konut yapımlannın hızlanması- na bağlı olarak genişleyecek iç pazarın öncelik taşıyacağını be- lirtti. Sunay, beyaz eşya sanayi- cilerinin Avrupa ve ABD'ye açd- maya çauştıklarmı, ancak henüz çok fazla ilerleme kaydedilme- diğini anlatarak Ortadoğu pa- zarlannı istikrarsız olduklan için tercih etmedikJerini söyledi. Vergi memurlarına af cezasıEkonomi Servisi — Vergi affırun son gününde aftan yararlanmak isteyen mükelleflerin hücumuna uğrayan vergi dairelerinde izdiham yaşandı. Vergi affının 20 aralık tarihinde yürürlüğe girmesine ve vergi dairelerinin cumartesi ve pazar günleri de açık tutulmasına rağmen, mükelleflerin son günleri beklemeleri, veznelerin önünde uzun kuyruklann oluşmasına yol açtı. Çok eski yıllara ait borçlanm ödemek üzere başvuran mükelleflerin işlerinin uzun sürmesi zaman zaman tartışmalara neden oldu. Sabahın erken saatlerine kadar mesai yapmak zorunda kalan vergi dairesi çalışanlarının arasında ise ilginç diyaloglar geçiyordu: "Sabahın dördünde yat, yedisinde kalk. Ne biçim iş bu" diyen gözleri kan çanağına dönmüş bir erkek memur, yüzünden uyku akan bir bayan memurdan w Ben o saatten sonra bir de bugün için yemek hazırladım" cevabını alıyordu. Bir başka bayan memur ise son bir haftayı şöyle özetliyordu: "Mükelkf affedUdi, cezayı biz çekiyonız". (Fotograf: Ugur Günyüz) YAKUP2 RESTAURANT Yakup Arslan tüm müşterilerinin yeni yıJını kutlar, 1990'a "yay vaziyetleri" çeker. Asmalımescit Cad. No. 35/37 Tünel, Beyoğlu, Tel.: 1492925 you eak English? İngtâzceöânenmekiarı Çocuklamdaİngüizce öğnetiyonız! TURVAP "BORSA ÜZMflNVEPAZARLAMA ÜZMANUO" SEMINERI 13. DÖNEM İSTANBCJL/TAKSİM 6814 154 26 64 154 27 95 15611 51 GERMENÇİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN 1989/879 Alacaklı : Kenan Özbek vekili Av. Erol Turan Koçarlı / Aydın Borçlu: Feridun Yıldırun, Neşetiye köyü Germencik (Ca- mikebir Mah. Atatürk Caddesi'nde ikamet eder. Ger- mencik.) Borç Mik.: 87.161.550^- TL. Alacaklı tarafından borçlu aleyhine geçilen kambiyo senetlerine mahsus (çek, poliçe ve emre muharrer senet) iflas yolu ile takip (Ör- nek No: 52) kesinleşmış bulunmakla, Borçludan alacaklı durumunda bulunan diğer alacakhlann on beş gün içinde takibe karsı itirazlan var ise Germencik Asliye Hukuk (Ti- caret) Mahkemesfne müraçaatları ilan.olunur. 20.12.1990 •• •• ODULLER GEÇICI 0NURURIKAUCIDIR" 1990 yılında "YOĞURT SIHHATTİR" anlayışı ile bize TÜM TÜKETİCİLERİ KORUMA DERNEĞİ altın madalyasını layık gören tüketicilerimizin başarımızda payı büyüktür TIHVULI SIHHATÜ YILLAR DİLERİZ ® T U K E T I C I G O Z U Y L E MERAL TAMER PTT ne kadar ciddi?"17 Ekim 1988 tarihinde PTT ile yaptı- ğım sözleşme sonucu Tekirdağ Şarköy- deki evime 3004 numara ile telefon tesisi yapıldı. Ücret olarak benden 160 bin lira alındı. Ben bu telefonu 2 yıldır kullanıyo- rum. Daha sonra Şarfcöy 'turistik bölge' ilan edildi ve siteler için telefon ücretleri 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi. 1 Kasım 1990 tarihinde, yani telefonu tam 2 yıl kullandıktan sonra PTT'den ta- rafımıza gönderiten bir yazıyla evimin Şar- köy turistik sahada bulunması nedeniyle o tarihte 1 milyon 200 bin lira alınması ge- rekJricen yanlışlıkla 160 bin lira alındığı ve aradaki farkın (1 milyon 40 bin lira) 20 gün içinde ödenmesi gerektiği, aksi takdirde yaptığım sözJeşmenin iptal edileceği bil- dirildi. Eğer o tarihte bu ücret 1 milyon 200 bin bin lira idtyse, neden bana sözlesmeyi im- zalarken söylenme- di? Sözleşme üze- rinde açıkça 160 bin lira yazıyor. Eğer 1 mltyon 200 bin lira olsaydı, o zaman bu telefonu almazdım. Bu yönetmelik daha sonra değiştiyse na- sıl geriye dönülerek sözleşmesi ve tesisi yapılmış ve 2 yıldır kullanılan telefonla- n da kapsayabiliyor? Bu durum benden başka 1988'den bu yana telefon abonesi olan diğer kişileri de etkiliyor. Konuyu aydınlatırsanız sevtniriz." Mektubun sahibi Istanbullu okurumuz Gü- len Ergüngör, bize PTT ile 22 Ekim 1988 gû- nû yaptığı sözleşmenin fotokopisini de gön- dermiş. Sözleşmede PTT'nin 160 bin lirata- lep ettiği açıkça yazılı. Konuyu araştıran arkadaşımız Ayşe Ak- man, PTT Genel Müdürü'ne ulaşamadı. Sekreteri Çioek Dağdelen'e bıraktığı mesaj sonucu, Şarköy'de turistik bölge uygulama- sının 23.9.1988'de başlatıldığı ve abone ile ilk sözleşmenin 17.10.1988'de imzalandığı yanıtını aldı. Arkadaşımız daha sonra PTT idari jşler ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Reşat Arsan'- la görüştü ve Arsan, "Abonemizin telefo- nunun kesilmesi söz konusu değildir. An- cak uygulama 1988 de başlamıştır. Ne var ki o bölgedeki PTT Müdürü, Şarköy iin tu- ristik bölge olduğunu atlamış, yanlış uy- gulama yapmış. Bu durum rutin bir müfet- tiş kontrolünde ortaya çıkmıs. Şu an tet- kikte. Tetklk sonucuna göre karar verile- cek. Parayı yatırmasalar da olur. Şayet ya- tırdılarsa ve tetkik sonucu haklı bulunur- larsa, ödedikleri miktar kendllerine geri verifir" dedi. Bu arada Emel Şallı adlı bir başka okuru- muz bizi arayarak aynı sorundan, yani an- ne ve babası için Şarköy'de aldıkları telefon için şirndi kendilerinden 1 milyon 40 bin lira fark istendiğinden yakındı ve 2 okurumuz da Ulaştırma BakarHığı ve PTT Genel Müdür- lüğü'ne dilekçeyle başvurdular. Bu arada Ayşe Akman PTT Halkla İlişki- ler Daire Başkan Yardımcısı Haluk Engin'- le görüştü. Engin, "Şarköy, daha sonraid bir tarihte turistik bölge olmussa, aborm- lere makable şamil uygulama yapılamaz. Bu konudald uygulamayı telgraf ve tele- fon dairesi yapıyor. Oradan sonuç alır al- maz size yazılı olarak bildireceğim" dedi. Ancak bu bilgi henüz gelmedi. K A JL A 1988'de aldıkları te- P n r*n • •• lefon için ?imcli kendi " ' lerinden 1 milyon lira- yı aşkın para istenen 2 okurumuz, bu arada Şarköy Belediyesi'ne başvurdular ve bökşe- nin 5.3.1990'da turis- tik bölge ilan edildiği- ni ögrendiler. Şarköy Belediyesi'nden ken- dilerine verilen bikjiye göre söz konusu bölge 5.3.1990 tarih ve 20 452 sayıiı Resmi Gazete'de 90/70 Bakanlar Kurulu karan ile turistik bölge kapsamına alınmış. Şimdi hep birlikte PTT Genel Müdüriügü'- nün vereceği karan bekliyoruz. Ancak bize göre bu durumda olan abonelerden kesin- likle yeni tesis ücreti alınmaması gerek. Üs- telik istenen ücret, ilk ödedikleri tesis ücre- tinin 6 katı... Beledıye'nin verdiği bilgi çer- çevesinde anlaşılryor ki Şarköy 1990 martın- da turistik bölge ilan ediimiş ve devleti tem- sil eden bir kuruluş oian PTT, haksız yere makable şamil uygulama yapıyor. Diyelim ki durum farklı ve PTT Halkla İliş- kiler Daire Başkanı Reşat Arsan'ın dediği gi- bi Şarköy 1988 ekiminde de turistik bolgey- di ve Şarköy PTT Müdürü, Sayın Arsan'ın deyişiyle yeni uygulamayı "atlamış". Böy- le olsa bile bunun hesabının olayı "atlayan PTT müdüründen sorulması devletin ciddi- yetiyle daha fazla bağdaşmaz mı? T Ü K E T İ C İ N İ N S E S İ Zaman kaybuıın tazmini Yeni Karamürsel Ankara Kızılay mağazasının 105243 hesap numaralı müşterisiyim. 1986'dan beri bu mağazadan alışveriş yaparım. En son 1989 aralığında yaptığım bir alışveriş nedeniyle bir borcum oldu ve mağaza ile yaptığım kredi sözleşmesi gereğince bu borcumu 5 taksitte öde- dim. Ocak 1990'dan itibaren İstanbul'da olduğum için öde- melerini Sirkeci Postanesi'n- den posta çekiyle yaptım. Fa-- kat ağustos 1990'da mart tak- sidini ödemediğim gerekçe- siyle icraya verileceğim duyu- ruldu. Bu arada 33 bin 800 li- ralık borç, Ankara'daki kefi- limden icra masraflanyla birlikte 77 bin lira olarak alın- mıştı. Sirkeci Postanesi'nden reklamasyon yaptırdım ve 2 ay gibi uzunca bir uğraş sonu- cunda mart taksidinin zama- nında Yeni Karamürsel'e ulaştığı ortaya çıktı. Sonuçta Yeni Karamürsel yetkilileri be- ni arayarak olayın kendi hata- ları olduğunu kabul ertiler. Bu durumda söz konusu para ke- filime aynen ödenmiş de olsa telafisi olanaksız bazı zarartar Kurtlu unMerter'deki BELPA hiper- marketten satın aldığım unu (ünlü bir marka) gereken mal- zemeyi koyup kanştırdığımda canlı canlı kurtlarla karşılaş- tım. Un kurtlanmıştı, halbuki son kullanma tarihi 1991 ka- sım ayıydı. Bütün malzemeyi BELPA'ya götürdüğümde Ba- sın ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden bana önce ka- palı kutu sattıklarını ve malın geçerli tarihte olması bakımın- ortaya çıkmaktadır. Bunlar: • Benım olayı öğrenen meslektaşlanma karşı duru- mum (Maliye ve Gümrük Ba- kanlığı'nda görevli bir denetim elemanıyım) • Aynı zamanda kefilim olan meslektaşım karşısında- ki durumum. • PTT yetkililerini ve Teftiş Kurulu'nu boş yere uğraştır- mış olmam. Burada önemli olan maddi değil, manevi zarardır. Bu ne- denle üstünü örtmek yerine kamuoyu önünde dile getirifir- se fırmalar için de uyancı ola- cağı kanısındayım. Erdem Angın - İstanbul dan kendilerinin hatalı olama- yacağını belirtliler. Ben üste- teyince üretici firmaya iletmek üzere şikâyetimi aldılar. Ben kullandığım 3 yumurta ve sıvı yağı da talep ettiğimi söyleyin- ce yerine bir kek hediye etti- ler. Maksadımın kurtlu unların reyondan kaldınlması olduğu- nu bildirdim. Gerekenin yapı- lacağını söylediler. Neşe Müderis - İstanbul URETİCİYE TEŞEKKÛR Final Dergisi'ninjesti Finai Yayıncılık'ın bir ila- nından yola çıkarak 54 bin lira yatırdım ve Final Üni- versiteye Hazıriık Dergl- si'nin 2 ciltten oluşan ge- çen yıla ait eski sayılarının tarafıma gönderilmesini is- tedim. Ben eski ciltleri bek- lerken bu yıla ait yeni cilt- lerin gönderildiğini gör- düm. Onları alabilmem için çok daha fazla para yatır- mam gerekiyordu. Sesimi çıkartmasam belki yeni sa- yılar gelmeye devam ede- cekti, ama o takdirde baş- kaları mağdur olabilirdi. Bu nedenle durumu b'diren bir mektup yazdım. Final Dergisi sahibi İhsan Özen'den kısa bir süre sonra aldığım yanıtta yan- lışiığı fark ettiklerini, ancak bana yeni sayıları gönder- meye devam edeceklerini bildiriyorlardı. Böylece ye- ni dergiler gelmeye devam etti. Turgut Ulucan - Es- kişehir Zeki Triktfnun dikkatine... 1990 yazında Zeki Triko'- nun bir mayosunu Fatih'teki bir mağazadan aldım. Islandı- ğı zaman tamamen içini gös- teren kumaştan yapılmıştı ve benim bu mayoyu o haliyle kullanmam imkânsızdı. Zeki Triko'nun Teşvikiye'deki ma- ğazasına gidip durumu anlat- tım. Yetkili bayan, bir ustaya sormak zahmetine bıle katlan- madan "Yapacak bir şeyimiz yok" dedi. Oysa ben oraya yeni bir mayo istemeye gitme- miştim. sadece içine bir dub- le ya da astar geçirilebilir mi diye soracaktım. Şimdi ben 99 bin lira ödediğim bu mayoyu sokağa mı atayım? Selma Kocaoğlu - İstanbul Bagaj fişi olmaymca... Bodrum'dan Fethiye'ye git- mek üzere Pamukkale firma- sına ait 48 KS 857 plakalı 12.45 midibüsüne bindim. İçinde her türlü tatil malzeme- si bulunan sırt çantam bu yol- culukta kayboldu. Maddi zara- rımın yanında hem zaman kaybettim hem de tatilimi ya- rıda kesmek zorunda kaldım. Bagaj fışi uygulaması olma- ması, hak iddia etmemi güç- leştirdi. Çantamın kaybolma- sı olayına ciddiyetle yaklaşıl- madı ve kımse sorumluluk al- mak istemedi. Nurdan Karayaman - Ankara Bayinin duyarlılığı Metro Commodore Cen- ter'dan Amiga 500 tipi bir bilgisayar aldım. 15 gün sonra monitoria klavyeyi bağlayan kablonun anzalı olduğunu, arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim. Çünkü ekranda baştan beri renk noksanlan vardı. Et»- ler'de bilgisayan satın aldı- ğım dükkâna gittiğimde, beni bilgisayarların Türkiye mümessilı olan Karaköy'- deki Teleteknik firmasına gönderdiler. Orada bana "parçayı gelecek hafta temin ederiz, ancak üc- retle satarız" dediler. O zaman malın garanti belge- si ne işe yarayacaktı? İtira- zımızı kabul etmediler. Ye- niden aldığım mağaza ile irtibat kurduğumda Galleri- a'daki şubelerinin bana yardımcı olabileceği söy- lendi. Gerçekten de ana mümessilin ücretsiz ver- mediği kabloyu, Galleria'- daki bayi gayet kibar bir ta- vırla ücretsiz değiştirdi. Er- gün Işıksel-İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog