Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumrıunvet Maıbaacılık ve Gazetecılık Turk «ınonım Şırketı adına V«dır Nidı 9 Genel Vavın Muduru Hasaa Cem»l, Mues«se Muduru EmıiK Uşıklıgıl. Vazı IŞICTI Muduru Okwi Goncnsın. # Haber Vlerke?] Muduru Yalçın B»er. Savfa Duzenı Yönelmenı AU Aar. # Temalaler ANKARA MınM TM, İZMİR Hıkın* Çeonk»™, «VDANA Çttm Vgtnoglu I, Polnıka. Otal Bc^uıgıç. Dii HjPerieı Erçuıı Balcı, Ekonomı Oagu Turtan. b ScfKtıka Ijukrsn kMon. kuj ur Cttal l sltr Eğmm G«ncav Şa>laıı. Haber Va^lırma lsnM Btffcaa, *lufl HabrVı Needrt Dogao. Spor Dan/smanı AMttJfcâdır TuaJman Dızı W:*ar Kerraı Çlllşkaa. Araslırma Şahın 41pa>. Duzehme Abdtdah Vaaa # koordınator Aknet Konılsan. 0 Mah Işler Erol EıVut • M jha^be Bairat Vrntr # Bu ^ PlanJama. Ss«p Omnbeşeoga • RekLam Vvşt Tonın, • Ek Töymlar Mohn Akıol 0 Idarr Husom (,«r. # l;,am; Onder Çrtk. # Bugi Iscn' Naıi littl. 0 Persone; !*»KJ BosUncıoJlu ur >oro/ı Cumhunyf Malbaaalık vt Gazaeaiık TA.S. TUrk Ocafc Cad- 39/ 41 Cjftlofiu Isl PK 246-lsuuıbul Tri 512 05 05 (20 tıa), Tdo. 22246 Faı. (1) 526 60 T 0 t Zı>a GOkalp Blv [nkjlap S So 19/4 Td. 133 11 4M7, Tefc*. 42344 Fn. (41 133 0 Umır H Zıva Blv 1352 SJ/3, Td- 13 12 30 Tifcx. 52359 fiu. (51) 19 53 60 Inonu Cjd 119 S. No I Kal 1 TA 19 37 52 (4 haıı Tete*. 62155 Fn. (71) 19 37 52 TAKVIM 15 MART 1990 Imsak 4.45 Guneş 6 09 Oğle 12.18 Ikındi 15.37 Akşam 18 16 Yatsı 19 36 Sovyetler'deperestroyka ile gelen sekstroyka cinsel tabuları yıkmaya başladı Proletarya, iktidarına kavuşuyorAvrupa'nın önde gelen 5 gazetesinin ortaklaşa çıkardığı "Liber" adlı kitap dergisinin son sayısında 'Seks ve perestroyka' konusunu ele alan birinceleme yayımlandı. Sovyet Televizyonu en popüler programı "72 yıllık toplumumuz nihayet cinsel olgunluğa kavuşuyor" diye ilan ediyor. Sovyet rock grubu solisti şunları söylüyor: "Bunca uzun süren gizli ve yoğun mastürbasyon seansından sonra toplum olarak orgazma yaklaşıyoruz." Cinsel patlamanın karşıdevrimcileri de var. 19. yüzyılda klasik Rus edebiyatının aşk-ihtiras gibi konulan işlemesinden bu yana seks Sovyet edebiyatına pek uğramamış. Bu nedenle toplumda seks muhafazakârlığı yaygın. Stalin ve Brejnev dönemlerinde egemen olan seks-erotizm-emperyalizm gibi kalıplar Sovyetler Birliği'nde seksi "son derece zararlı bir adım" olarak belleklere kazımış. Dış Haberier Serrisi — Seks rai? Nedır o? Yenı mı çıktı? Yok- sa bızım eskiden ben sessız seda- sız yaptığımız şey rai? — Bizim burada seks yoktur! — Seks, Batıh emperyalistlerin halkımıan ahlakuu bozmak ama- cıyla yarattıkları bır uydurmaca- dır. Zaten kilise de seksi yasakla- mıştır. — Erotık Yapıtlar Sergısi pek fena sayılmazdı. Ama şikâyet ku- tusundan çıkan mektuplann çoğu, sergılenen eserlerin yeterı kadar çıplak olmadığından ve sergıye gi- nş ucretinın yuksekliğınden yakı- ruyordu — En çok ne mi sevıyorum? Havyar yerken Freud'un kıtapla- rını okumayı! — Güzellık yarışmaları, aero- bik ya da Lambada gibi şeyler bi- ze yararaaz... — Orak-Çekıç ne trndır? (Çe- kingen, ama şuh bir gulumseme) Orak şey, vagina... Çekiç de fal- lus oldu artık. Komünizmin sim- gesı aslında çiftleşmenin rozetL.. Bu diyaloglar Sovyetler Birliği Televızyonu'nda yapılan program- lardan, "Aile" adlı yasal haftalık bir dergiden ve "Urteif' (îngilız- ce 'tamam' anlamındaki all right- ın Rusçalaştınlmışı) adlı yeraitı dergısınden ahndı. Avrupa'nın beş büyuk gazetesi- nin (Frankfurter Allgemeıne, L'In- dice, Le Monde, El Pais ve Times) ortaklaşa çıkaıdıklan kitap dergısi "Uber"in son sayısında yayırala- nan "Seks ve peıcstroyka" başbklı bır ıncelemede, Victor Eroifeev, Gorbaçov'un ıktıdara gelişınin 5. yılında, Sovyetler Birliği'nın cin- selliği keşfettiğını >-anyor. Eskiden kelimenın gerçek anlamıyla bir ta- bu olan cinsellik, şimdilerde ülke- nin dört bir yanında "kabak çiçegi" gibi açıyor. Devletın kesın denetımi altında- ki televizyonda bile gecelen spıker, "Şimdi size bir surprizimiz v»r. Ama önce çocuklannızı yatakla- nna yaünn" uyansından sonra ek- rana Havva geceliği ile bir bayan çıkıp hafta içinde göstenlecek filmlerden parçalar sunuyor. Ne var ki bu cinsel patlamanın karşı-devrimcüen de var. 19. yuz- yılda. klasik Rus edebiyatının urunierinde aşk, sevgı, kıskançlık, ıhtiras gibi konular sıkça işlen- mekte ıse de seks o zamandan bu yana Sovyet edebiyatına pek uğ- ramamış. Bu nedenle toplumun kökeninde seksi muhafazakârlık var. Üstüne ustlıik, seks = ero- tızm = emperyalizm gibi kalıplan egemen kılan Stalin-Brejnev do- nemleri, Sovyetler Birliği toplu- munda seksi "son derece zararlı" bir edim olarak belleklere kazımış. Şimdilerde ıse Lenın bıle seks sımgesi. Neden mi? "Çunka Sov- yet loplumu komunizm nedeniy- le yıllarca her açıdan ve bu arada cinsel açıdan da baskı altında lu- toldu. Şimdi ise bunca uzun sureo bir gizli ve yoğun mastürbasyon seamından sonra toplum olarak orgazma yaklaşıyoruz." Bu sözler, Sovyet rock grubu Obermaniken 1 in solistine ait. Televizyonda ha- berlerden sonra yayımlanan en populer programlardan bri olan "V»gliad" da, bir spıker ise şu gö- rüşu öne sürebilıyor: "72 yılbk toplumnmuz nihayet cinsel olgun- luğa kavuşuyor." Bu arada okullarda ilk kez cin- sel eğıtım programları hazırlanı- yor, cmsel bılgıler ansiklopedile- rı yayımianmaya başlıyor. Fiayboy dergısi de "Adam" adı altında Rusça bicimiyle gazete bayılerine çıkmaya aday. Tum bu cinsel patlama, muha- fazakârları olduğu kadar sağlık uzmanlanıu da urkütuyor "Seviş, ama ses çıkarma" şiarını bayrak edinen gençlerın, AIDS'e karşı, gerek bılgı gerekse teçhızat bakı- mından hazırlıklı oldukları söyle- nemez. Hatta Sovyetler Birliği'nde bir kez kullanılıp atılan prezerva- tif ve şırınga-iğne bıle çok az sa- yıda. Cinsel ılışkıyle ya da kan yo- luyia bulaşan hastalıklar bu ne- denle kolayca yayüabiliyor. Muhafazakârlann biokaj ve obstruksiyonlan, AIDS mikrobu- nun öldürucu vahşetıne rağmen, Sovyetler Birliği'nde artık cınsel- lık var. Urlait Dergisi'nden bir demeç parcası: "Biz sapına kadar Marfc- sistiz. Ne demişti Marx? 'Butun nlkeierin isvüeri birieşin!" 9 YAŞEVDAKI ANNE Bebeğiyle büyüyecek Haber Araşnrma Servisi — Afyon Doğuınevi'nde gerçekleş- tırilen sezaryenle 9 yaşında do- ğum yapan S.R'nın zekâ yaşı ve kemık yapısı ıncelenıyor Afyon 1 un Çay ilçesine bağlı Devedere köyti nufusuna kayıtlı S.B., 30 dakika suren sezaryen sonucu 2 kılo 300 gram ağırlığında ve 48 cm. boyunda bır erkek çocuğu dunyaya getirmişti. Nufus kutu- ğunde yaşı 9 olarak belirlenen S.B!nın dunya tıp literaturüne en kuçük yaşta doğum yapan ikincı kişi olarak geçtıği belirtiliyor. Uzmanlar, kuçıik annenin son- raki yaşlarda mutlaka psıkiyatrık kontrol altında tutulması gerek- tiğıni \urgularken küçük yaşta doğum yapmanın bedensel bır özur bırakmayacağinı bildirdiler. Doğumu gerçekleştiren Opera- tör Dr. Mehmet Telek, Turkiye^ de bugüne değın boyle bır olayın görülmedıgıne ışaret ederek, "9 vasındaki bir çocufun doğum ra- pacagına inanmıyoruz. Hastamız S.B. bastane kayıtlanna gore 9 yaşında, ama bizdekl kam birkaç yaş daha buyuk olabilecegı şek- linde. Bu, hastaran kemik yapı- snın tespitJeriyte beUrlenecek. İn- celemelerimiz suniyor" dedı. Dr. Telek, annenin ve bebeğı- nin sağlık durumlannın iyi oldu- ğunu behrterek bır komplikasyon olmaması halinde önümüzdekı saJı günu ikisinin de hastaneden taburcu olabileceklerinı söyledı. Bebek şu anda küvözde bulunu- yor. Kızlannı mali durumlan ıyı ol- madığı ıçin uzun süre doktora göiuremediklerini kaydeden ba- ba Hasan Huseyin B. ile annesi Feruze R'nin saşkınlıklan sürü- yor. Anne ve baba, "Uzun siıre luzunızda ur var zannettik. Ha- mile oldugunu ogrendigimiz za- man şaşırdık. Şimdi ne yapaca- fftnızı bilemiyoruz" dediler. Baba Hasan Hüseyin B., kızı- na tecavüz ettiğini ileri sürdüğü Mustafa Ankan isimli gencin, kı- zı ile evlenmesi gerektiğini beürt- ti. Çay ilçesi Cumhuriyet Savcısı Çetin Altan da konuyla ilgili ola- rak dün yaptığı açıklamada S.Knin babasının şikâyet dilekçe- si uzerine soruşturma başlattık- larını ve tecavüz olayını araştır- dıklannı söyledi. Savcı Altan, S-BMn gerçek yaşı konusunun da inceleneceğıni belirtti. Gökşin Sipahioğlu'nun kurduğu\ Sıpa Ajans 20 yaşında İNADEVA KAFEİN tMANEVA ŞERBET Tath Coke II Pepsi'ye karşıDış Habeıier Servisi — Coca- Cola, en buyuk rakibı Pepsı Ca- la'ya karşı geliştirdıği yeni silahını Coke II adıyla pıyasaya surmeye haarlanıyor. Kafein ve şeker ytlk- lu yeni Coca-Cola'nın canlandı- ncı olduğu kadar, serbet gibi yu- muşak olacağı belirtıliyor. "La Liberation"da yer alan ha- bere gore Coca-Cola ve Pepsı arasında uzun yıllardır devam eden savaş, bır suredır ozellıkle duşuk kalorili "Diyet KohTlarda yoğunlaşmıştı. Coca-Cola'nın bu tür sağlıklı yaşam ve zayıflama rejımlerını hıçe sayan, şekerli ve kafeınlı "klasik" içeceklerde gı- riştığı yenı hamle ile rekabetm iyıce tırmanacağı düşunulüyor. Amenka'da klasik colalar, alkol- suz içki pazarmın buyük bır kıs- mını ellerinde bulunduruyorlar. Bu pazarda en buyuk pay Vo 28.4 ile Coca-Cola'ya aıt bulunurken, orru % 25.7 ile Pepsı izlıyor. Bu ıkı içeceğin tatları gerçek- ten de çok farklı. Pepsı Cola ra- kibınden daha şekerli ve genç tu- keticiler bu tadı tercih edıyorlar. Pazardaki bu kaymadan endışe eden Coca-Cola'nın, şerbet ta- dındakı Coke II ile genç kıtleyı de kendıne çekmeyı amaçladığı bildirılıyor. Ne var k) Coca-Cola'nın bu atağa girişirken beş yıl once duş- tuğu büyuk hatayı tekrarlama- ması gerekiyor. Coca-Cola, bitip tukenmez testler ve kamuoyu araştırmalarından sonra 1985 yı- lında yuzyıllık formulunu değiş- tırmış ve tadını Pepsi'ye yaklaş- tırmak istemişti. Bu ölumcüJ hata Coca-Cola sevenlerı çok kızdır- mış ve aynı şişe içinde sevdiği ve alıştığı tadı bulamayan tuketici- lerin şıddetli protestoları ile kar- şılaşmıştı. Uç ay sonra ıse fırma, eskı for- mulu kullandığı içeceği, Coca- Cola Classic adıyla yeniden piya- saya çıkarmak zorunda kalmıştı. Bu buyük pazarlama hatasın- dan 5 yıl sonra Coca-Cola zaten mevcut olan geniş içecek yelpa- zesine (Diet Coke, Classic, New Coke, Cherry) yeni bir urun ka- tarak yeni risklere atmyor. Bu atak sırasında Coke H'nın şışe ve kutulann bıçım ve tasanm acısın- dan Pepsı'yı andırması amaçlan- dığından, bu durum Pepsi'yi en- dişelendıriyor. Buna ek olarak yapılan çok sa- yıda kamuoyu araştırması, tüke- tıcının Coke H'yi Pepsi'ye tercih edecefıni gösterdiği ıçın Pepsı Cola yetkilileri de önlem arayışı içindeler. Objektif bakışı dünya SIGARA SAĞLlGA ZARARLIDIR 1969 yılında f Gökşin Sipahioğlu tarafından kurulan Sipa bugün dünyanın üç büyük fotoğraf ajansından biri. Zoom Dergisi'nin mart sayısında, 1969'dan 1989'a dünya gündemini işgal eden olaylar Sipa çalışanlarının çektiği karelerle anlatılıyor. Fransa'da yayımlanan 'Zoom' dergisi, son sayısını fotoğraf ajansı Sipa'ya ayırdı. "Sipa'nın 20 yılı" başhğıyla sunulan dergide, 1969 yılında kurulan ajansın 1989'a kadar gerçekleştirdiğı çalışmalardan seçme fotoğraflar yer alıyor. Hurriyet gazetesinin Paris muhabiriyken kendı soyadının ilk dort harfınden esinlenerek kendı ajansını kuran Gökşin Sipahioğlu, bugun dünyanın en buyuk uç foto|raf ajansından birinin başında bulunuyor. Sipa bugun 275 çaîışam, 45 devamlı fotoğrafçısı, dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapan 3000 muhabiri ile fotoğrafın devlerinden biri. Sipa'nın birçok ulkede şubeleri ve 15 milyon adetlik bir arşivi bulunuyor. 45 ulkede giınluk olarak 20-30 civarında foto- röportaj Sipa imzasını taşıyor. Sipa'nın 1989'daki iş hacmi de 500 milyar lira civarında. Sipa'da halen Asil Nadir'in de yuzde 20'lik bir hissesi bulunuyor, bu oran yakın bır gelecekte yuzde 49'a çıkacak. dünyanın 20 yılhk gundeminden fotoğrallı kesitler sunan dergide, Turk gazetecilerınin de çalışmalanna rastlamak mumkun. (1967) Gökşin Sipahioğlu Cibuti'dedir. Fransız ffskerlerinin ateşine rağmen fotografını çeker. (1973) Ara Guier'den Pablo Picasso. Ünlu ressam aynı sene oiecektir. 1980'lerin sembollerinden Rambo.Coşkun Aral'ın objektifinden. (1980) ViUard; Nalhalie Meniguon' ' un (Action Direcle) vakaJanışı. (1982) Esenboğa baskını. Milliyel Sipa (1972) Orsan Öymen'in objektifinden Doğu Berlin. Bakanlık golf seviyor • ANKARA (AA) — ESKA şirketi tarafından Manavgat Sorgun'da kurulacak golf sahası için kesilecek ağaçlar konusunda tartışmalar sürerken, Turizm Bakanlığı'nın "golf turizmini geliştirme projesi" çerçevesinde 8 sahanın yapımı için hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. TAırizm Bakanlığı'nın golf projesi çerçevesinde Belek'te 3, Guney Antalya bölgesinde 4 ve Kuşadası Pamucak'ta 1 olmak uzere toplam 8 adet, 13 delikli uluslararası standartta yeni golf sahası yapımı planlandığı bildırildi. Memura ilaç tasarnıfu • ANKARA (AA) — Memur reçetelerine "en fazla 5 ilaç yazılması" uygulaması bugün başlıyor. Buna göre, receteye en fazla beş kalem ilaç, 10 gunlük tedavı dozu ve her kalemden de bir kutu ilaç yazılacak. Ayrıca, kişiye uygun antıbiyotik venimesi için kultur veya antıbiyogram yapılacak. Hekim kultur veya antibiyograma gerek duyrnazsa, reçetenin uzerine, "kükur- atibiyograma gerek görülmemiştir" şeklinde bir ibare koyacak. Doğramacı amelıyat oldu • ANKARA (UBA) — Disk kaymaü geçiren YÖK Başkanı Ihsan Doğramacı, arneliyat edildi. Disk kaymasından Hacettepe Üniversıtesi Nöroşirılrji Senisi'ne kaldınlan YÖK • Başkanı Doğramacı, burada hemen ameliyata ahndı. Hacettepe Üniversıtesi Nöroşirürji Bolumu Anabilim Dah Başkanı Prof.Dr. Aykut Erpengi ve ekibi tarafından gerçekleştirilen disk ameliyatı altı saat kadar sürdü. Yeşiller birleşiyor • tstanbul Haber Servisi — Akdeniz ve Balkan ülkeierinin yeşılleri, bölgenın çevre sorunlarına karşı birieşiyorlar. Yunanistan'da yapılan Balkan ve Akdeniz Ülkeleri Yeşilleri toplantılanna katılan Yeşiller Partısi Genel Başkanı Celal Ertuğul, toplantılar sonunda "Balkan Yeşiller Birliği" ve "Akdeniz Yeşilleri Koordınasyon Grubu" oluşturulması kararı alındığını bildirdi. Izmit'te baca fütresi şart • KOCAELİ (AA) — tzmit Belediye Meclisi, çevre ve hava kirliliğıne karşı önlem alınması amacıyla binalar ve işyerlerine fıltre taktırma zorunluluğu getirdi. tzmit Belediye Meclisi'nın aldığı karara göre kaloriferli binalar, kuçuk sanayi işletmeleri, küçük imaiathaneler ve ekmek fırınları gibi hava kirliliğuıe büyuk ölçude neden olan yerlere gaz tasfıye cihazı, kurum tutucuları veya baca gazı filtresi takılması gerekiyor. Çevre polisi • İSTANBUL (AA) — Başbakanhk Çevre Musteşarı Halit Kara, "Egzoz ^azlanyla savaş kampanyamızla, insanları birer çevre polisi haline donüşturmek istiyoruz" dedi. Kara, Eminönü Rotary Kulubü'nün duzenlediği, "Egzoz Gazıyla Savaş" kampanyası kapsamında dün duzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, çevre konusunda sonuç alıcı çahşmalar yapmak gerektiğini söyledi. Antik kentlere gece ışıgı • ANTALYA (AA) — Yaz gecelerinin serınliğınde antik kenti dolaşmak isteyenlere gun doğdu. Side, Perge, Phaselis, Çıralı, Karain gibi antik kentlerin ışıklandırılması, 25 martta tamamlanmış olacak ve yaz günlerinın sıcağından bunalan turistler, ören yerlerini gece de gezebilecekler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog