Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PAMUKBANK Ev, daire, büro, muayenehane satın almak istiyorsanız... Konut Destek Kredisi! Cumhuriyet Konunuz konutsa Pamukbank'la PAMUKBANK iyi' ba n ka d ı r 66. Yık; Sayı: 23527 Kurucusu: Yunus Nadi 700 TL. <KDrdaw 19 Şubat 1990 Pazartesi DoğuAlmanyaSosyalDemokratParti'nin HderiCumhuriyet'eanlattı Yerattmdan iktidaraDoğu Almanya'da sosyal demokratlar 4 ay önce yasadışı olarak örgütlendiler. Gizli polisStasi'ninnefesi her an enselerindeydi. Berlin Duvarı'nı yıkanlar arasında genç sosyal demokratlar en öndeydi. Şimdi Doğu Almanya'nın en güçlü partisi haline geldiler. Sosyal Demokrat Parti Doğu Almanya'da 18 mart seçimlerini kazanıp iki Almanya'nın birleşmesine önderlik etmeye hazırlanıyor. ŞAHİN ALPAY'ın söyleşisi 17. Sayfada REICHE Sosyal Demokrat Parti'nin kurucusu BATI TRAKYA S.Birliği Büyükelçisi Çernişev Cumhuriyet 9 in sorulannı yanıtladı 'InsancılKomünizm bir fikirdir, geleceğe ilişkin görüştür, bir toplumsal amaçtır. Biz halen ülkemizde insani demokratik sosyalizmi kurmaya çalışıyoruz. Sosyalizm, Stalin döneminde geçerli olan sosyalist anlayıştan çok farklıdır. Kapitalizm de artık yüzyılın başındaki kapitalizm değildir. Şimdi biz özel mülkiyet dahil her türlü mülkiyetin yaşama hakkını savunuyoruz. Sovyetler Birliği'nde faaliyet göstermesine izin verilecek partiler arasında, sosyalist mülkiyete karşı olanlar da bulunabilir. Plan ve piyasa ekonomilerini birlikte içeren bir sisteme geçmek istiyoruz. Bu nedenle piyasa ekonomisi gereği politik görüşler de savunulabilecektir. GENCAY ŞAYLAN'ın söyleşlsi 14. Sayfada ABD'den Atina'ya 'anlayışlı' yaklaşım ABD Dışişleri'nin yıllık insan hakları raporunda Batı Trakya Türklerinden 'Yunanistan Müslümanları' diye söz ediliyor. UFUK GÜLDEMİR \*ASHINGTON — ABD Dı- şişlen Bakanlığı'nın her yıl yayım- ladığı insan haklan raporunun so- nuncusunda, Atina'nın Batı Trak- ya performansma "anlayışlı" bir tonda yaklaşıldığı gibi, Batı Trak- ya Türklerinden de "Yunanistan Müshıraanlan" diye bahsedilıyor. ABD Dışişleri her yıl bu mev- simde, dünyadaki insan hakları ihlallerini inceleyen ulke raporlan yayımlıyor. Bu yılki raporun Yu- nanistan ıle ilgılı bolümunde, Batı Trakya'dakı Turklerin çok fazla sorunu yokmuş gibi, "Müslü- manlann, aynmcılık yaptığını ile- ri surdukleri bazı kamu görevli- lerinden yalundıklan" kaydedili- yor. Raporda aynca Yunanistan'- da hiç siyası suçlu bulunmadığı ileri suruluyor. ABD Dışişleri raporunun, "Din Özgurlüğü" başlığı alt.nda- ki bolümunde, Yahova Şahitleri'- nin ihlal edilen hakjanna önceliklı olarak yer veriliyor. 6 paragraf- tan oluşan bu bolümun ilk beş pa- ragrafında Yahova Şahitleri, so- nununcusunda ise "Miisluman azınük" diye tanımlanan Turkle- rin durumu anlatılıyor. Bu bö- lumde, Turklerin, kendi muftule- rini seçmek arzusu bulunduğu, ama Lozan Anlaşması'mn bu yöndeki maddesinin hiç bir za- ÇERNtŞEV — Enternasjonalist kalacağız. Ama kendi göruşlerimizi başkalarına zoriamayacağız. (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) TÜKETİCİ OLMANIN S I R L ARI Tüketiciler suasizdeFirmaya hak seferi Aldığınız herhangı bir mal bozuk ya da hatalı çıkarsa, kaderımze rıza gösterıp boyun eğmeyın. Sorumlu firmaya karşı "hak seferı"ne çıkın. Semttekı yetkıli servısten başlaytp önce bölge sonra merkeze kadar ıczanan yolu sabtrla aşındmn. Ta kı en tepedeki yetkilıyı bulup malınızı değiştirene ve hakkınızı alana kadar... MERALTAMER'in yazı dizisi 6. Sayfada iki kasabadaki seçimiANAP adayı kazandı Kırşehır seçimi yine SHP'nin PARTİLER ANAP SHP DYP RP DSP MÇP SP Genel seçim 27 Kasım 1987 12 506 9 280 2 280 1.740 1 411 1.544 - 43.5 32 3 79 6.0 49 5.4 - Yerel seçim 26 Mart 1989 2.881 9.661 4.168 2.037 1.316 5.009 — 11 5 38 5 16 6 82 52 20 0 — Dünkü seçim 7 843 9 685 1300 2 457 922 4 897 258 28.7 35.4 4.7 9.0 3.4 17.9 0.9 İDRİS AKYÜZ KIRŞEHİR — Kırşehir Belediye Bas- kanlığı seçimini SHP adayı Dr. Cahit Gürses kazandı. tktidar ıçın "var olma" savaşımına dönuşen seçimde SHP oy- ların yuzde 35'inden fazlasını alırken ANAP ikinci, MÇP uçüncü, RP dor- düncu, DYP beşinci, DSP altına, SP de yedinci parti oldular. Seçim sonuçlarıru değerlendinrken SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal, kendisine saygısı olan bir iktidann er- ken seçmı kararı alması gerektığini sa- vundu. ANAP Grup Başkanvekili Ya- sin Bozknrt ise Kırşehir'deki belediye başkanlığı seçiminde partisinin dördün- cülukten ikınciliğe yukseldiğini söyledi. DYP Genel Başkaru Süleyman Demirel seçim sonuçlannı "Yaşasın Kırşehir hal- kı. Bu mevtayı diriltmediler"dıye konuş- tu. DYP Genel Başkan Yardımcısı Esat Kıratlıoğlu da, "Kırşehirli şeker fabri- kasına sevdalandı" dedi. Dün aynca, Osmanıye'nin Cevdetiye ve Eskişehir'in Çıfteler ilçesine bağlı Han kasabasında yapılan belediye baş- kanlığı seçimlerini ANAP adayları ka- zandı. (Arkası Sa. 17. Sü. 4'te) IZMIR'den HIKMETÇETINKAYA Geçim-Seçim Kırşehir'de dün seçim, Akhisar'da da tütün mitingi vardı. Birinde halk sandıklan, diğerinde de alanları doldurmuştu. ANAP'ta bir telaş başlamıştı. Türkiye'de geçim-seçim bir arada yurüyordu. İZMİR — SHP lideri Erdal İnö- nü, ekonomınin gidişini nasıl de- ğerlendiriyor? Şöyle — Türkiye, hızla kökeni ekono- mik çözümsüzlük olan sosyal patlamaların snırına yaklaşıyor. Acaba tütün üreticilerinin Ege1 deki tepkisi buna bir örnek oluş- turabilir mi? SHP lideri "evet" yanıtını veri- yor bu soaıya. Tütün üreticisinin eyleme geçme nedeninin enflas- (Arkası Sa. 11, Su. 5'te) ÇÖKEN EVDEN 2 PKK'LI ÇIKTI ERGUN AKSOY'un haberi 11. Sayfada İSTANBUL'DA 19' TBKP'LI SALIVERİLDİ. ÇERKEZKÖY'DE 36 GÖZALTI 9. Sayfada TİRYAKİLERE ÇAĞRI — İzmir'den bu\ük bir konvoy eşliğinde Akhisar'a gelen DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit, burada yaptıgı konuşmada, "Sigara içerek zehirleneceksek bari Tıirk lütünii ile zehirlenelim" dedi. (Fotoğraf: Ümit Otan) Akhisar'da konuşan Ecevit, hükümeti istifaya çağırdı r • i • • ı • • •• •• " I * * ' • • 1 * J * * 1utuncunun buyük mıtıngı Piyasayı açmaya gelmeyen Pakdemirli için, Ecevit, partisinin Akhisar'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, "Tütün bölgesi milletvekili olan Pakdemirli piyasayı açmadan ABD'de tütün kartelleriyle görüşüyor. Pakdemirli bundan sonraki seçimlerde Manisa'dan değil deABD'denmiadayhğınıkoyacak?" dedi. TÜREY KÖSE'ninhaberi 11. Sayfada Liseye ders geçme sistemi Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim sisteminde köklü değişiklikler planhyor. ANKARA (Cumhuriyet Buro- su) — Milli Eğitim Bakanlığı, or- taöğretimde köklu değişikliklere gidiyor. Yapılacak değişiklikler arasında dn sırayı sınıf geçme sıs- terninin bırakılarak "ders geçme sistemi"ne geçilmesi alıyor. Ders saatlerinin azaltılması, mufredat programlannın değiştirilmesi, ders kitaplarırun yeniden yazılması ko- nulan da Milli Eğitim Bakanı Av- ni Akyol'un başkanlık edeceğı ve bakanlık yetkilileri ile üniversite öğretim üyelerinin katılacağı önü- müzdeki hafta gerçekleşecek top- lantı sonucunda kesin karara bağ- lanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önü- muzdeki hafta ortaöğretimle ilgi- li önemli kararlar alması bekleni- yor. Federal Almanya'da bulunan Bakan Akyol'un yurda dönmesiy- le birlikte 28 şubat gunü bakan- lık yetkilileri, üniversite öğretim uyeleri ve eski eğitimcilerden olu- şacak bir kurul toplanarak Ak- yol'un kafasında ilke olarak oluş- muş bazı kararlara son şekillerini verecek. (Arkası Sa. 17, Sü. 5'te) Başkan Karslı'dan uyarı: Tehlike yaklaşıyor Borsa nereyer BORSA BAŞKAJVI KARSLrDAN Borsada fiyat kazanç katsayısının 20'lere varması ve Batı'daki düzeylerini yakalaması, dikkatli davranılması gereken bir noktaya vardığımızı gösteriyor. Henüz bir tehlike olarak ifade etmesek bile buna yaklaşmakta olduğumuzu söylemek mümkündür. Bu piyasada kâr, zararın kardeşidir. Kâr etmek umuduyla hisse senedi alanlar zarar da edebileceklerinin bilinci içinde olmalıdırlar. Yatırımcılara, yatırıma devam etmelerini fakat dikkatli davranarak 'at değiştirmelerini', fiyatı şişmemiş yeni çıkan hisselere, Toplu Konut'un iştirak hisselerine ve ikinci pazar şirketlerine yönelmelerini öneriyorum. Bugünkü borsa olayı ile 1981 'deki bankerlik faciası arasında benzerlik kurmak zor. O dönemdeki gibi bir bankerlik furyasına ve bunun sonucunda bir borsa faciasına varılması bence mümkün değil. Benim portföyümü son iki yıl içinde tümüyle elden çıkarıp yerine önce gelir ortaklığı senedi ve fon katılma belgesi aldığımı, daha sonra konut sertifikaları çıkınca tamamen konut sertifikalarına yöneldiğimi tüm borsa çevreleri biliyor. ABDURRAHMAN YILDIRIM'ın söyleşisi10.Sayfada KARSLI — Yatınmcılar at değiştirsin TRT Tekeli Delinirken... 1 ürkiye'de radyo ve televizyon alanında devlet tekeli geçerli. Bu tekelin kullanımı ise TRT'de. Çoğulcu demokrasiye aykırı çızgi- ler taşıyan bu tekel, bugün artık fiilen delin- meye başladı. Teknolojideki başdöndürücü gelişmeler, kaynağını anayasadan alan bir yasağı ken- diliğınden geçersiz kılıyor. Haber Araştırma Servısimizın şefi Ismet Berkan'ın bu konu- da hazırladığı bir bilgı notunu köşemize ay- nen alıyoruz. * TRT'nin yayın tekeli, resmen olmasa bile fiilen kırılıyor mu? Bugünlerde hararetle tartışılıyor bu soru. Tartışmanın temelınde tkı gelışme var: (1) Yurtdışında kurulan bir şırket, pek yakında uydular üzerinden Türkıye'ye Türkçe yayın (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Ateşkes nefes aldırdı Beyrut'ta çatışan bırlikler şimdılik mevzilerine donduler. Gözlemcılere gore savaş surecek. 3. Sayfada • Halk, Gorbi'ye güveniyor İngıltere'de yapılan kamuoyu yoklamasma gore;Thatcher'a guvenenlenn oranı yuzde 55. 3. Sayfada • Japonya'da seçimler Temsilciler Meclısı seçimlerini iktidardakı Liberal Demokrası Partisi oy kayıbına rağmen kazandı. 3. Sayfada • Dünyaya bakış TVl 'de yayımlanan program bu akşam saat 21.50'de üç kıtadakı ayın olaylarını ekrana getiriyor. 4. Sayfada • Batıya aktancı göçü' 'Altyapı eksikliğı' gerekçesiyle Doğudaki akıarıcılar yer değıştırdı. TV3 daha iyı ızlenecek. 4. Sayfada • TV'de Sinema Hening Carlsen'm 'Açlık' adh fılmı TV3'te ekrana geliyor. 4. Sayfada • Mesut Yılmaz beklemede ANAP'ta muhalefet giderek kızışıyor. 11. Sayfada • TOBB Genel Kurulu Başkan Alı Coşkun ANAP'lılaşmakla suçlamyor. Ekonomide • Belediyeler borç batağında Malıye Bakanlığı, İller Bankası, SSK ve sendika alacaktarmt almak ıçin sırada. Ekonomide • Beşiktaş lider Beşıktaş Istanbul'da Trabzon'u 1-0, Fenerbahçe Konyaspor'u 2-0, Galatasaray Karşıyaka'yı 2-1 yendi. Sporda l Şişman Adam ve Küçük Oğlan Çok yaşlı bir Yahudi kadının araba kullanamadığı gerekçesiyle oğlu larafından kıralanan bir zenci şoforle ılışkilenne ne dersımz. Arka Sayfada 24 0lü, 90 yaralı Trafik savaş gibi ANAP Bingöl eski Milletvekili ve Ümraniye İlçe Başkanı Artukaslan, Darende yakınlarında geçirdiği trafik kazasında öldü. Haber Merkezi — "Olobus- lerde koltuk sigortası uygula- masının" başladığı hafta sonun- da >oğun kazalar oldu. Malat- ya, Ergani, Yozgat ve Kayserı- de dun meydana gelen trafik ka- zalarında 27 kışi oldu, 25'i ağır 100 kişı de yaralandı. ANAP Bingöl eski milletvekili ve Istan- bul Ümraniye ANAP İlçe Baş- kanı Hakkı Artukaslan. Daren- de ılçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaşamını (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog