Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Galatasaraylılari Galatasaray'a Gonül Uyesı olun! Galatasaray Gönul Üyesı Kartı nız Pamukbank Şubelen'nde. Cım-Bom'dan selam: Işlem tamam! BANK24 Cu m huriyet • -fâraftara selam: Işlem tamam! PAMUKBANK * % % i l ı 67. Yıl; Sayı: 23782 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL. fKDVdaMj6 Kasım 1990 Salı ABD Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'de Bakerdan soru paketi James Baker'ın Cumhurbaşkanı özal'la görüşmesinde şu sorulan sorması bekleniyor: 1 Üsler ve hava sahasının kullanımı konusunda Türk hükümetinin net tutumu nedir? 2 Türkiye'nin güneye askeri güç yığmadaki motivasyonu nedir? 3 Türkiye kendisini krizde nasıl bir rolde görüyor? 4 Özal olayın hangi yönde gelişmesini istiyor? 5 Türkiye, Irak'a topraklanndan bir taarruz , koridoru açılması düşüncesini nasıl karşılıyor? UFUK GÜLDEMtR WASHINGTON — ABD Dı- şişleri Bakanı James Baker, Or- tadoğu gezisinin Türkiye dura- ğına çantası çeşitli sorularla yüklü olarak geliyor. Gezinin merkezi amacım yansıtan soru şu: ABD, olası bir Körfez sava- şında Türkiye'ye ne kadar güve- nebilir? Baker'ın gezisinin tek amacı, elbette Türk-Amerikan ilişkile- rini Körfez savaşına indirgemek- le kısıtlı değil. Var olan ittifaka birkaç dikiş daha atmak, her şeyin yolunda olup olmadığını bizzat ulke liderinin agzından duymak arzusu da var. Ancak belki doğrudan sormayacak ol- sa bile çantasmda taşıdığı ve sa- tır aralarında yanıtlar arayaca- ğı sorular şunlar: 1) Üsler ve hava sahasının kullanımı konusunda Türk hü- kümetinin net tutumu nedir? Bu tutum ilk vuruş ABD'den gelir- se ne olur? 2) Türkiye'nin güneye askeri güç yıgmaktaki motivasyonu nedir? (Arkası Sa. 14, Sü. 5'de) ABD YEDEKLERt SAVAŞ BİRLİĞİNE ÇAĞRILDI 14. Sayfada Dışîşleri teıııkiııliIrak'a karşı askeri güç beklentileri karşısında "temkinli" bir tutum takınan Dışişleri çevreleri, Türkiye'nin ilk aşamada BM Güvenlik Konseyi kararlanna dayalı barışçı çözümden yana olduğunu anımsattılar. Yetkililer, "gerçekçi değerlendirme" ile son günlerde ABD basınının başını çektiği "sıcak savaş spekülasyonları" arasında bir tercih yapılması gerektiği görüşünü ileri sürdüler. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın Ankara ziyare- ti, Körfez'de olası bir askeri operasyon öncesi 'siyasi nabız yokbuna' amacı taşıyor. Baker'- ın, Körfez turunun ilk durağı olan Bahreyn'de yaptığı açıkla- malar, Ankara'daki yetkililer tarafından daha önce 'sadece bilgi alışverişi amaçlı' olarak ni- telendirilen ziyarete yeni bir bo- yut kazandırdı. Mısır'daki temaslarını ta- mamladıktan sonra Ankara'ya gelecek olan Baker sırasıyla Dı- şişleri Bakanı Alptemoçin, Baş- bakan Akbulut ve Cumhurbaş- kanı Özal ile görüşecek. Baker'ın bu temaslannda, bölgede askeri bir harekât du- rumunda Türkiye'nin nasıl bir rol üstlenmeye hazır olduğu ko- nusunda sondaj yaparak bu çer- çevede Washington'un beklen- tilerini hisseltirmesi bekleniyor. Baker'ın özellikle, "Mütte- fiklerin hangi şarttar altında ve hangi sınırlamalar içinde Irak'a (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) İNÖNÜ: ÖZAL-BAKER GÖRÜŞMESt ANAYASAYA AYKIR119. Sayfada İTTİFAK AY AKTA KALMAYA Ç ALIŞIYOR yenıNAID arayış içindeABD, uyuşturucu kaçakçılığı, radikal tslam terorizmi ve Ortadoğu konularını gündeme getirip NATO'yu yaşatmaya çalışırken Türkiye'ye de yeni roller biçiliyor. SSCB Gorbi'ye ağır darbe Aralannda Sovyet Başkanı'nın en yakın iki danışmanının da bulunduğu 13 ekonomist, Gorbaçov'u suçlayarak artık "hiper enflasyonsuz" reform yapılamayacağını bildirdiler.14. Sayfada FATİH M. YILMAZ BRÜKSEL — NATO, gele- ceğini arıyor. SSCB ve Doğu Avrupa'da ortaya çıkan 'tarihi dönüşümler" ve soğuk savaşın noktalanması ile kendisini bir belırsızliğin içinde bulan ittifak, yeni stratejilerle ayakta kalabil- menin uğraşmı veriyor. ABD, biraz da Körfez krizinden yola çıkarak uyuşturucu kaçakçılığı, terorizm, radikal İslam tehlikesi ve Ortadoğu konularını yeni tehdit unsurlan olarak gündeme getirip NATO'yu yaşatmaya ça- lışıyor. Bu tartışma çerçevesin- de, Türkiye'ye de resmen belir- tilmese bile Ortadoğu ve Orta Asya'da yeni roller biçiliyor. NATO'nun BrüksePdeki (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) Akbulut, Özden'in türban davalarından reddini isteyecekterirtî açıkladı Yürütme-yargı kavgası • üv ^ Başbakan Yıldırım Akbulut, Yekta Güngör Özden'inr "benim yanımda başbakan gibi stajyerler var"şeklindeki sözlerine büyük tepki göstererek "Bu arkadaşımızın üyelik yapması Anayasa Mahkemesi için talihsizliktir. Mahkeme ona bir şey diyemez mi? Demelidir. Onlar diyemiyorsa biz diyeceğiz" dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Özden, Akbulut'un 'reddini isteyeceğiz' şeklindeki sözlerini değerlendirirken, 'Bunca yazılıp söylenene rağmen yanhşhkta direnenler için söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi. SHP Milletvekili Tütüncü tartışmayı, " Yürütmenin başı yargıda bulunan kişilere baskı kurmuştur" diye değerlendirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Başbakan Yüdınm Akbulut, türban serbestisine izin veren kararnameye karşı göruş bildirdiği savıyla Ana- yasa Mahkemesi Başkanvekili Yekta Güngör Öz- den'i "sert" bir dille yanıtladı. Özden'in Anaya- sa Mahkemesi üyesi olmasını "talihsizlik" ola- rak niteleyen Akbulut, "Onu bu davalarda red- dedeceğiz. Bir Anayasa Mahkemesi uyesi bu şe- kilde konuşuyorsa kendi seviyesini ortaya koyu- yor. Mahkeme onun şahsında yara almaktadır" diye konuştu. Başbakan Yıldırım Akbulut partisinin iki sa- at suren Başkanlık Divanı toplantısından sonra bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin "Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Yekta Gün- gor Özden'in 'Benim >anımda başbakan gjbi staj- yerler var' şeklindeki size yönelik sözleri nasıl degeriendiriyorsunuz" sorusuna ses tonunu yük- selterek ve sinirli bir şekilde yanıt verdi. Akbu- lut, bir Anayasa Mahkemesi üyesinin bu şekil- de konuşmasının seviyesini ortaya koyduğunu öne surerek şunları söyledi: "Tabii bir Anayasa Mahkemesi üyesi bn şe- kilde konuşuyorsa, kendi seviyesini ortaya ko- yuyor. Benim buna diyecek bir şeyim yok. O bir hâkime yakışır şekilde gorevini icra etmeli, ka- nunlara uygun şekilde hareket etmeli ve Anaya- sa Mahkemesi'nin saygıdeger üyelerini de kap- sayacak şekilde, Anayasa Mahkemesi'nin tem- silcisi imiş gibi degü, varsa kendi duşuncekri onu söylemeU, söylerken de kanuna uygun hareket (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) UNİVERSİTELER YÖK'E PROTESTO — İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir grup ögrenci YÖK'ü protesto eden bildiriler astılar. Bugun bazı Universitelerde bir günlük boykot yapılacak. (Fotograf: Erdoğan Köseoğlu) Boykot hazırlığı100 ögreoei gözaltuıda YÖK'ün 10. yıldönümünü protesto etmek için yapılan eylemlerde 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ankara'da HacettepeÜniversi- tesi'nde düzenlenen forumdan sonra oturma eylemi yapan öğrencilere jandarma mü- dahale etti. Olaylar sürerken belediye otobüsünü ele geçiren bir grup ögrencijandarma barikatını yararak kampus dışına çıktı. Ancak otobüs 150 metre sonra yoldan çı- karak tarlaya girdi. Jandarmalar otobüste bulunan 25 öğrenciyi gözaltına aldılar. 16. Sayfada Yenidüzenlemeolanaktanıyor Uygulamalı diıı eğitiıııi Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasası'ndaki Din öğretim: Genel Müdürlüğü ile ilgili maddede 'öğretim' sözcüğü 'eğitim' olarak değiştirildi. Bu değişiküğin ileride dini eğitimin 'uygulamalı' olarak yapılmasım gündeme getireceği öne sürüldü. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Eğitimde anti-laik tır- manışuı önüne geçilemiyor. Mil- li Eğitim Bakanı Avni Akyol'un karşı çıkmasına rağmen ANAP içindeki muhafazakârların giri- şimiyle dini eğitim giderek yay- gınlasıyor. Milli Eğitim Bakan- lığı Teşkilat Yasası'ndaki Din öğretimi Genel Müdürlüğü ile ilgili maddede "ögretim" sözcü- ğtt "eğiüm" olarak değiştirildi. Bu değişiküğin ileride dini eği- timin "uygulamalı" olarak ya- pılmasını gündeme getireceği öne sürüldü. ANAP'lı muhafa- zakâr komisyon üyeleri yapılan değişiklikle bütün okullarda din derslerinin uygulamalı olarak yapılabileceğini savundular. Milli Eğitim Bakanı Avni Ak- yol, "Yüksek okullarda başlat- tüar, ona adım olsun diye kapı açıyorlar" biçirninde değerlen- dirdi. Muhafazakârlardan Van Milletvekili Aydın Arvasi ise tu- tumlannı, "Maneviyatla ilgili konularda ne gerekiyorsa yapa- nz. Şimdiye kadarricalarlaku- lislerle çalışıyorduk. Artık biz- zat uğraşacagız" şeklinde açıkladı. Komisyon üyelerinden ve SHP'nin eğitim konusundaki gölge Bakanı Fuat Erçetin de, scn olaya "ANAP içindeki mu- hafazakâr grup bakana karfi (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) SHP, ÖĞRETMENE HUTBEYİ ELEŞTİRDİ 16. Sayfada ARA SEÇİM YAPILIR MI? İZMİR'den HİKMET ÇETİHKAYA 11. Sayfada KİT'lerde fiyat dondurmayatepki Ekonomide derin kaygı Özal'ın talimatıyla alındığı bildirilen kararın, halen 12 trilyon lirayı bulacağı hesaplanan KİT açıklanm daha da büyüteceği ve bazı KİT'leri güç duruma düşüreceği bildiriliyor. Bazı kurmaylar, kararın, halen uygulanan ekonomik politikaya ters düşeceğini savunuyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Devlet Bakanı Güneş Taner'in enflasyona çare olarak dün açıkladığı "KİT fiyaüannın iki ay süreyle dondurulması" karan bazı ekonomi kurmayla- rını kaygılandırdı. Fiyatları dondurma kararının 24 ekim çarşamba günü Cumhurbaşka- nı Turgut Ozal'a verilen ekono- mi brifınginde Özal'ın talima- tıyla alındığı bildirildi. Karann, halen 12 trilyon lirayı bulacağı hesaplanan KİT açıkianm daha da büyütmesi ve bazı KİT'leri zor duruma düşürmesinin kaçı- nılmaz olacağı belirtiliyor. KİT fıyatlannı dondurma ka- ranrun uygulanan ekonomik politikaya ters düştüğü gibi ha- (Arkası Sa. 14, Sü. 2'de) 'ENFLASYONDAN DEVLET SORUMLU' CKDfHHIinlC BÖYLE GtDERSE BtR GÜN CÛNEYT ARCAYÛREK yazıyor 10. Sayfada AsilNadir32. Gün 'de konuştu: 'Özal yardım vaat ettf Asil Nadir, Polly Peck'in başırıa gelenlerin nedeninin, KKTC'de yaptığı yatmmlar olduğunu belirtti. Ekonomi Servisi — Asil Nadir, Polly Peck'in yöneti- mi kayyımlara devredilme- den önce, Türkiye'de kredi ararken Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın konuya çok sıcak baktığını, yardımları- nı vaat ettiğini, ancak üst kademedeki bu tutumun ay- nı hassasiyetle alt kademele- re inmediğini ileri sürdü. (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) OLAYLARIN ARDINDAKI GERCEK Ekonomide SorumsuzJtuk! Enflasyon canavarı gemi azı- ya aldı; DÎE (Devlet Istatistik Enstitüsü) verilerine göre ekim ayı tüketici fîyatlannda yüzde 6.8, toptan fîyatlannda yüzde 4.9! İTO'nun (tstanbul Ticaret Odası) dökümünde yukandaki oranlar sırasıyla 5.4 ile 8.3 olu- yor. İTO'nun verilerine göre toptan eşya fıyatlarımn yüksek oluşu, geleceğe daha olumsuz bir bakış açısım ayhk verilere ekliyor. Enflasyonun 10 ayhk bilanço- sunda yüzde 50'nin aşılması da düşündürücüdür. Yalnız son iki ayhk enflasyon (eylulde yakla- sık yüzde 10, ekimde yaklaşık yüzde 7) rekor kırdı. Bu patla- mayı 'Körfez krizVne bağlamak da sorunu çözmüyor. Çünku Batı'da ekonomik dengeleri yerli yerinde olan ülkelerde bu olçü- de bir deprem yaşanmıyor. Türkiye'nin ekonomik yapılan- ması çarpık, kamu açıkları bu- yük, maii politikaları yetersiz. ANAP iktidarında sorumlu ba- kanlann konuya yaklaşımları gûven vermiyor; Devlet Bakanı Güneş Taner'in koltuğunda ne- den oturduğu ve niçin çekilme- diği boşlukta kalmış bir sorudur. Ne var ki 'ciddiyetsizlik''yal- nız Sayın Taner'in söz, tutum ve (Arkaa Sa. 14, Sü. l'de) • Öğrenciler yine sokakta Pans'te öğrenaler eğitim koşuüarının duzeltilmesi için yine sokağa dökuldu. 3. Sayfada • ÂBD'ti seçmen karamsar Nabız yoklamalarına göre seçmenler ekonominin kotu olduğuna inamyor. 3. Sayfada • 'Kamçılı Adam' 1986 yıllarında istanbul sinemalarında gosterilen 'Indiana Jones' serisinin ikınci fılmi 'Kamçılı Adam' ou gece ekrana geliyor. 1984 \ yapımı fılm 118 dakika. ± 4. Sayfada ^ | • Silahlı banka soygunu Topkapı'da bir banka şubesine gıren silahlı soyguncular 142 milyon lirayı alıp kaçtı. 9. Sayfada • Özel TV'ye destek Devlet Bakanı Yazar, radyo ve TV'nin özel sektöre açılması gerekttğtnı soyledi. 15. Sayfada • Diyanet bütcesi trilyonu aştı Geçen yıla gore yuzde 55 artış gösteren butçe 1 trilyon 223 milyar lira. 15.Sayfada • Oto savaşı sürecek tthalat vergilerindeki artış oto üreticilerini ve ithalatçıları tatmin etmedı. Ekonomide m Süper emeklilerin gözü Meclis'te 6400 gosterge lavanmdan borçlananlar 4050 gostergeden maaş alacaklar Ekonomide • Yalnız adamtrt arkeolojisi 61 yasmda ölen Prof. Erım Afrodısyas'a âşıktı. Arka Sayfada • Hastane çöpleri özel sektöre Hastaneler çoplerını ve temızliğın yüzde 80'ini özel şirketlere ihale etti. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Prof. Dr. Fişek Bugün Ankara'da toprağa vereceğimiz Prof. Dr. Nusret Fi- şek, Türkiy'-ie "sosyal tıp" anlayışmın bir simgesiydi. Prof. Fişek, pazar günü Prof. Kâzım TürkeT'in gazetemiz- de yayımlanan yazısında belırtiği gibi "Türk hekimlerinin en büyük lideri, değertı bilım adamı, ulusumuzun en büyük sağ- lık emekçisı"yti\. (Arkaa Sa. 19, Sü. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog