Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçeliler! Fenerbahçe'ye Gönül Üyesi olun! Fenerbahçe Gönül Üyesi Kartı'nız Pamukbank Şubelen'nde. Sarı Kanarya'dan selam:1şlem tamam! BANK24 Cumhuriyet PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23781 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL. Kasım 1990 Pazartesi ABD Dışişleri Bakanı'nm kritik Ortadoğu gezisi başladı Baker yoklıı yor'Zor kullanmaya hazırız' Baker ilk durağı Bahreyn'in ardmdan Suudi Arabistan'a geçti, Mısır'dan sonra yann da Türkiye'yi ziyaret edecek. Baker'm öncelikle 'Kriz barışçı yoldan çözülmezse zor kullanmaya hazırız' mesajını vereceği bildiriliyor. Bağdat'tan dün yapılan bir açıklamada 'sonuçları ne olursa olsun Kuveyt'ten çekilmeyeceğiz. Kuveyt Emirliği'ni unutun' dendi. Dış Haberler Servisi — ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Ankara'ya da uğrayacağı 8 gün- lük Ortadoğu gezisine başladı. Baker gezisinin ilk durağı olan Bahreyn'den sonra dün Suudi Arabistan'a geçti. Baker Orta- doğu'ya giderken uçakta yaptı- ğı açıklamada Bağdat rejimine karşı bir araya gelen ülkeleri zi- yareti sırasında Irak'a karşı güç kullanımı konusunda nabız yoklaması yapacağını söyledi. Ankara'da Dışişleri yetkilileri Bahreyn, Suudi Arabistan ve Mısu-'dan sonra Türkiye'ye ge- lecek olan Baker'a Musul ve Kerkük'ü de içine alan bazı ye- ni senaryolar konusunda Tür- kiye'nin isteksiz olduğunun bir "kez daha anlatılacağını belirtti- ler. Bağdat'tan dün yapılan bir açıklamada Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi diye bir seyin söz ko- nusu olmadığı, Kuveyt'in orta- dan kalktığının kabullenilmesi gerektiği bildirildi. Irak Enformasyon Bakanı (Arkası Sa. 16, Sü. 2'de) ALIŞIRSINI2 AGİK AHMET TAN'ın yazısı 11. Sayfada İNÖNÜ: ÖZAL HALKI ALDATIYOR 10. Sayfada BAKER'DAN ZAFER İŞARETİ — James Baker, dün Suudi ArabisUn'daki Amerikan biriiklerine eliyle zafer işareti yapü. 24 kasım için ilk kez camilerde mesleğin değeri ve kutsallığı konusunda vaaz verilecek Oğretmenler Günü'nde hutbe' K o r k m a y a gerek yok' Yetkililer 24 kasım cuma günü okunacak olan ve İslam dünyasında öğretmene verilen değerin anlatılacağı hutbe için 'Cuma hutbesinin standart olması, önceden yazılıp verilmesi söz konusu değil.ancak bundan korkmaya gerek yok'biçimindekonuşuyor. ANKARA (ANKA) — Bu yıl 24 kasımda kutlanacak oğret- menler Günü için ilk kez cami- lerde hutbe okutulacak. Yetkililerden alınan bilgiye göre Milli Egitim Bakanlığı, 24 Kasım öğretnıenler Günü'nu bu yıl da geçen yıl olduğu gibi "Ög- retmenler Baynunı" anlayışıyla bir haftaya yayılan daha geniş etkinliklerle kutlamayı amaçlı- yor. Bu etkinliklerden biri de ca- milerde hutbe okutulması. 23 kasım cuma günü imamlar tara- fından camilerde halka ögüt, İslam dünyasında öğretmene ve- rilen değer, öğretmenlik mesle- ğinin değeri ve kutsallığı konu- sunda vaazlar verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı öğret- men Eğitimi Genel Müdürü Necmi Yazıcıoglu, konuya iliş- kin sorulan yanıtlarken şunları söyledi: "Cuma hutbekrinin standart olması, önceden yazılıp verilme- si soz konusu değil, ancak bun- dan korkmaya da gerek yok, öğ- retmenlik mesleginin toplumda saygın bir konuma çıkanlması, bn konumun vurgnlanması, öf- retmenligin ne kadar kutsal ve yüce bir mesiek olduğu, öğret- menligjn yüceltflmesi gibi konu- larda vaizler halkı bilinçlendire- cekkr, tsiamiyetin bu meslege bakıs acısını aniatacaklar." öğretmen Eğitimi Genel Mü- dürü Necmi Yaacıoglu'nun ko- ordinasyonunda ve bakanlık müşavirlerinden Mebmet Can- ın başkanlığında bir ekiple sür- dürülen Oğretmenler Günü ve Haftası kutlamalannda bu yıl değişik etkinlikler yer alacak. Bu etkinliklerden bazılan şöyle: — Oğretmenler Günü dolayı- sıyla nikâb tarihleri bugüne rast- layan ögrelmenlerin toplu ni- kâhlan kıyüacak. Bakan Avni Akyol ögretmenlerin nikâh şa- hidi olacak. — Cuma hutbelerinin yanın- da Milli Piyango çekilişi de ya- pılacak. Milli Piyango Genel Müdürlüğü, 29 kasımda yapüa- cak nıtin çekilişi oğretmenler Günü anısına düzenleyecek. Bu çekilişte değişik bir ikramiye sis- temi uygulanmayacak, Milli Pi- yango Genel Müdürlüğü, oğret- menler Haftası kutlamalanndan bir bölümüne parasaJ katkıda (Arkası Sa. 19, Sû. 2'de) 'İSLAMÎ CEPHE' ÇAĞRISINA TEPKİLER 19. Sayfafe 10 aylık b|lanç( Enffasyon 50'yi geçtiANKARA (Cumhuriyet Bö- kamu kesüninde yapılan zamlar rosu) — 10 aylık enflasyon tü- önerrüi ölçüde etkiledi. Eylül ketici fıyatlannda yüzde 50'yi, ayında yüzde 10.4 olan kamu toptan eşya fiyatlannda yüzde kesimindeki enflasyon oranı, 4O'ı aştı. Toptan ve tüketici dü- ekim ayında da yüzde 7.4 ola- zeyindeki fiyat artış hızlan ekim rak devam etti. Özellikle akar- ayında bir önceki ayın gerisin- yakıt zamlan ve petrol yan de, 1989'un aynı ayının ise üze- üriınlerindeki fiyat yükselmeleri rinde gerçekleşti. 12 aylık orta- enflasyonu arttıran temel fak- lamalara göre fiyat artış hızı da törler arasında yer aldı. Toptan toptan eşya endeksi için 55.5, eşya fiyatlan endeksine göre tüketici endek- si için de yüzde 60.7 oldu. Dev- let îstatistik Enstitüsü'nden dün yapılan açıklamada, e- kim ayı enflas- yon oranının toptan eşya fi- yatlannda yüz- de 4.9, tüketici fiyatlannda da yüzde 6.8 ol- duğu bildirildi. Geçen yıl ekim ayında, toptan eşya fiyatlan yüzde 3.8, tü- ketici fiyatlan da yüzde 6.2 oranında art- mıştı. On aylık enflasyon ora- nı da toptan eşya fiyatlann- da yüzde 40.1, tüketici fiyatla- nnda ise yüzde 50.1 olarak he- saplandı. Ekim MPevlet Îstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre ekimde enflasyon oranı toptan eşyada yüzde 4.9, tüketici fiyatlannda yüzde 6.8 oldu. Geçen yıl ekim ayında toptan eşya yüzde 3.8, tüketici fiyatları ise yüzde 6.2 oranında artmıştı. 12aybk ortalamalara göre fiyat artış hızı toptan eşya endeksi için 55.5, tüketici endeksi için de yüzde 60.7 oranında. ekim ayında sektörler ba- zında en yük- sek fiyat artışı yüzde 8.7 Ue madencilik sek- töründe oldu. Bu ayda fiyat- lar imalat sa- nayünde yüzde 5.9, enerji sek- töründe yüzde 2.4 ve tarım sektörunde yüz- de 1.8 arttı. Ekim ayında özel kesimde enflasyon ora- nı ise yüzde 3.9 olarak saptan- dı. özel kesim- de belirgin fi- yat artışı ma- dencilik ve 'di- ğer imalat sana- yi' alt sektörle- rinde görüldü. özel kesimce çıkanlan ham petrolün kuyu- ayı itibarıyla başı fiyatı da ekim ayında yüz- son 12 aylık fiyat artışı da top- de 29.1 oranında arttı. Tüketi- fiyatlarında yüzdetan eşya 49.3, tüketici fiyatlannda da yüzde 60.3 olarak belirlendi. Geçen yıl aynı dönemde 12 ay- lık enflasyon toptan eşyada yüz- de*70.2, tüketici fiyatlannda da yüzde 66.1 olmuştu. Ekim ayın- da, toptan eşya fiyatlarındaki artışı bir önceki ay olduğu gibi ci fiyatlannda da Türkiye orta- lamasının yüzde 6.8'e yükselme- sinde giyim eşyası fiyatlannda- ki ortalama yüzde 14.7'lik artış etkili oldu. Ekim ayı tüketici fi- yatlannda en fazla artış yüzde 9.5 ile Samsun'da oldu. Sam- sun'u yüzde 9.2 ile Adana, yüz- (Arkaa Sa. 15, 5». 6'da) Polis alarmda YOK'ün sancılı yıldönümüYüksek Öğrenim Kurulu yann 10. yılına girerken öğrenci dernekleri, tüm üniversitelerde boykot ilan etti. Polis, geniş önlemler aldı. ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) — Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) yann 10. yılına giriyor. YOK'ün yıldönümü nedeniyle öğrenci dernekleri "bir günlttk boykot" ilan ettiler. YÖK Başkan- vekili Uygur Tazebay, YÖK içinde bir kutlama yapılmayacağını beürtirken güvenlik güçlerinin de gerekli önlemi alacaklanna inandığım söyle- di. Boykot nedeniyle yapüması olası eylemler için polisin alarma gecirildiği, bu yönde özellikle üni- versitelerde geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı öğrenildi. Yurttaki tüm üniversitelerde genel boy- kotu öğrenci derneklerinin örgütlediği bildirili- yor. YOK'ün kuruluş yıldönümü öncesi, "amaç dışı çahsma yaptıklan" gerekçesiyle gözaltına alman Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakül- tesi öğrenci Derneği'nin 8 yöneticisi, çıkanldık- lan mahkemece tutuksuz olarak yargılanmak üzere salıverildiler. Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulu dün yayımladığı bildiride, son günlerdeki bildiri dağıtma, izinsiz toplantı gibi hareketlerle ilgili olarak öğrencilere uyanda bulundu ve "bu yanhş davranışlarda ısrar edenler, devletin gücii kar- şısında bir sonuç alama>acaklardır" denildi. öğrenciler yannki eyleme hazırlamrken YÖK 10. yılma sorunlarla giriyor. 1981'de kurulan YÖK, artık ilk günlerdeki "popülaritesi"ni yitir- miş durumda. "Hızlı doldur, hızlı boşalt" kura- hndan yola cıkarak Universitelerin kontenjanla- nnı ve üniversiteden atılmalan arttıran YOK, en büyük yarayı her yıl çıkan af yasalanyla aldı. Son üç yıl içinde "yetkilerini bir bir üniversitelere dev- retmeye başlayan YÖK, 3511 sayılı af yasasıyla üniversitelere kendi sınıf geçme sistemleri ve eğitim-öğretim esaslarmı belirleme hakkının ta- (Arkası Sa. 16, Sû. 6'da) ÖSS BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR16. Sayfada OBSERVER 'de Polly Peck: Nadir'in îflası şîrketi etkîler Asil Nadir'in kişisel borçlarından ötürü istenirse şirketin kurtanlmasmda yüklendiği rolün iyice güçleşeceği bildiriliyor. Observer'de yayımlanan bir görüşte "Şirketin kurtanlması için Asil Nadir'in Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki etkinliğinin sürmesi bu aşamada hayati" dendi. HOOLİGAN TERÖRÜ — FC Berlin-FC Leipzig takımları arasında Leipzig'de oynanan maçtan önce ve sonra çıkan olaylarda, stat terorii en kötü örnekierinden birini >-aşadı. Saldırgan taraftarlar, stat çevresindeki arabalan ters çevirip ateşe verdiler. (Fotoğraf: AFP) Maçtan önce olay çıkarıp polisle çatışan hooliganlardan üçü ağır yaralandı Almanfutbolundakan:! ölü Saksonya Leipzig ile FC Berlin takımlan arasında oynanan maçtan önce 500 kadar hooligan polise demir çubuk, cop ve taşla saldırdı. Vur emrini uygulayan bir polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla hooliganlardan biri başından aldığı kurşunla öldü. DİLEK ZAPTÇIOĞLU BERLİN — Alman futbol taraftarlannın önceki akşam Leipzig'de çıkardıklan olaylarda bir kişi öldü, üç kişi ağır yaralandı. Seksen kişi tutuklanırken milyonlarca marklık maddi zarar ortaya çıktı. Ölen 18 yaşındaki gencin polis kurşunuyla başından vurulduğu bildirildi. Alman futbol tarihindeki en ağır "sokak savaşı" önceki gün Doğu Almanya'nın Leipzig kentinde meydana geldi. Doğu Alman 1. Ligi'nin FC Saksonya Leipzig ve FC Berlin takımları arasında yapüacak olan maçtan önceki olaylar şöyle gelişti: 100 kadar Alman hooligan biletsiz girdikleri statta seyircileri rahatsız etmeye ve etrafa yanıa maddeler atmaya başladılar. Maçm bu yüzden 25 dakika gecikmesi üzerine polis, aralannda neonazi "Dazlaklar"ın da bulunduğu grubu stattan attı. Gençler kent ganna giderek burada bekleyen diğer bir grupla birleşti. Sayısı 500*ü geçen "hooligan"lar polise demir çubuklar, coplar ve taşlarla saldırdılar. Saldırganlar, azınlıkta (Arkaa Sa. 16, Sû. 2'de) EDtP EMtL ÖYMEN LONDRA — Asil Nadir'in kişisel olarak iflasının istenme- si ve bu yönde mahkemelere ya- pılan başvurulann artması, Polly Peck'in kurtarılmasını güçleştirici bir etken olarak de- ğerlendiriliyor. Şirketin kurtanl- ması açısından Türkiye ve KKTC'deki faaliyetlerinüı sür- mesinin hayati onem taşıdığı be- lirtiliyor. Independent on Sun- day gazetesi Polly Peck'in mali durumunu incelemekle görevli kayyımlardan Richard Stone'- un, Türkiye ve Kuzey Kıbns'ta "siyasal bakımdan mayın taria- ana benzer bir ortamda" bilgi toplamaya çahştığını yazdı. Polly Peck'in esas kayyımı Mic- hael Jordan'm ise KKTC'deki meyve ürunünü toplama mevsi- mi geldiğini hatırlatarak, "Bun- lan toplayıp satabümek, berke- sin çıkannadır" dediği aktanlı- yor. Polly Peck'in ortaklan ara- sında ana muhalefet partisi ve (Arkası Sa. 15, Sü. 5'de) ASİL NADİR BU AKŞAM '32. GÜN'DE 4. Sayfada BBC'DE KENDİNİ SAVUNDU: YASADIŞI ÎŞ YAPMADIM15. Sayfada ASİL NADİR'İN'RÜYA GİBİ'MALİKÂNESİ 15. Sayfada KENAN ERtM — Afrodi- sias kazısının babasıydı. Arkeolog Prof. Eiıııı öldü ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) — Afrodisias'ın 'babası' öldü. Aydın Karaca- su'daki Afrodisias antik kenti kazüanyla ünlü New York Üniversitesi öğretim üyelerinden arkeolog Prof. Dr. Kenan Erim, önceki ge- ce Ankara'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatım kaybetti. Afrodisias'ta 30 yıldır sürdürdüğü kazıları tamamlayan ve gelecek se- zon yapacağı kazılar için (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) Laik, Anti-Laik...(2) ö u g ü n ülkemizde laıklik konusunda tar- tışmalara ve toplumun geniş kesiminde kay- gılara yol açan olasılık şudur: Islamcı bir akı- mın devleti kontrol eder hale gelmesi ya da devletin İslamlaştırılması... Bir devlet görevlisinin kendi yaşamında Müslümanlığın gereklerını yerine getirmesi yadırganacak, endişe duyulacak bir konu de- ğildir. Ama bu, bir gösteri haline getirilme- meli ve işle ilgili olarak bir değerlendirme öl- çütü olmamalıdır. Bu açıdan ülkemizde bugün durum nedir? Bazı kamu kurumlarında. İslamcı görüş ve değerlere sahip olmanın, işe alınmada, terfi ve nakillerde etkili olduğu, böylece birçok ka- mu kuruluşunun giderek islamlaştırıldığı be- lirtiliyor. Cuma namazına gitmek, kurumda mes- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Thatcher'a isyan bayrağı Demir Lady 'nin A T politikasına karşı Muhafazakâr Parti'de huzursuzluk artıyor. 3. Sayfada • Filistinli kıyımı sürüyor GazzeŞendı'nde son ikı gunkü olaylarda bir Filistinli öldü, 200'den fazla yaralı var. 3. Sayfada • 'Madam'dan gerl adım Fas Kralı 2. Hasan sert çıkınca, Danielle Mitterrand, Sahra'yı ziyaretten vazgeçti. 3. Sayfada • 'Canlı Bebekler' Konusu çağdaş moda dünyasında geçen, bir manken ajansında çalışan birbirinden güzel ve çekici, bebek gibi 4 mankenin gülünç serüvenleri ekrana dizi olarak gelecek. 4. Sayfada • Nâzım'ın eşi İstanbul'da Nözım Hikmet'in eşi Vera dun geldi. 9. Sayfada • Açlık grevinde 28. gün Diyarbakır Cezaevi'ndeki eylem için C. Savcısı, 'Talepleri Bakanlığa ilettik' dedi. 11. Sayfada • G.Saray ve Trabzon berabere Lider Galatasaray Adanaspor'la 2-2, Trabzon, Bolu'yla 1-1 berabere kaldı. Sporda • Kar yetmedi, animasyon verelim Uludağ'da turizm işletmecileri bu yıl umutlanm, artan eğlendirme faaliyetlerine bağlıyorlar. 125 kayak hocası, saati 60-70 bin liraya ders verecek. Arka Sayfada • Toplu çıkjınkkiar Pop şarkıcılanmn kendisinden geçirdiği kalabahklar, Hitler'in peşinden süruklediği toplum, insanlığın uzun tarihinde az şey midir? Arka Sayfada ORTAK ÜRETİM YERİNE DİREKT ALIM Silahta sıkıntıANKARA (Cumhuriyet Bii- rosn) —Savunma sanayh ala- nında "ortak üretim" amacıy- la Türkiye'ye teknoloji transferi yerine direkt alunlara başlandı. 27 mayısta ABD'den getirilen 20 adet zırhlı muharebe aracuun namluları konusunda çıkan so- runa, namlulann direkt alımına gidilerek çözüm bulunmaya ça- lışılıyor. 75 adet namlu için Is- viçre'nin Oerlikon fuması ile gerekli anlaşmamn yapıldığı öğ- renildi. Isviçre'nin Oerlikon fir- masından sağlanacak olan nam- lular ise bu ülkenin "dolaylı olarak Türkiye'ye uyguladığı ambargo" nedeniyle ltalya üze- rinden Türkiye'ye getirilecek. Savunma Sanayii Müsteşarlı- ğYna yakın kaynJklardan edini- (Arkası Sa. 16, Sû. 2'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog