Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Eryaman'da 1000 konuf daha! Pamukbank'fa konuşun, kira dder gibî ödeyin... Cumhuriyel % 30 peşin, 100 ay vade. Eryaman konutları. PAMUKBANK iyi bankadır 67. Yıl; Sayı: 23806 Kunıcusu: Yunus Nadi 1000 TL(Kovdaw30 Kasım 1990 Cuma den *savaş9 izniGüvenlikKonseyiIrak'a 'askeriyaptırım'kamnaldı; Çin çekimser, Küba ve Yemen karşı oy kullandı ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — Birleşmiş Milletler Güven- lik Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanla- nnın katılunıyla dün yapüğı olağanttstü otu- rumda Irak'a karşı "gereken her yolun kul- buuknası izni"ni onayladı. Buna göre Irak 15 Ocak 1991'e dek Kuveyt'ten çekilmezse üye ülkeler "askeri yaptınm" uygulayabilecek. Karar metninde "izın verilraesi" gibi zorla- yıa olmayan bir dilin kullamlması nedeniy- le olası bir askeri operasyonda her üye ken- di başına karar verecek. Konsey'in 12 üyesinin desteklediği karar- da, daimi üye Çin çekimser kaldı, Küba ve Yemen karara karşı oy kullandı. Karan ABD, Sovyetler Birliği, Fransa, Ingiltere, Kanada, Kolombiya, Fildisi Sahili, Etiyopya, Finlan- diya, Malezya, Romanya ve Zaire destekle- di. 7 Temmuz 1950 tarihinde Kore ile ilgili alı- nan karardan beri ilk kez Güvenlik Konseyi bir üye devlete karşı 'kuvvet kullanma' izni verdi. Güvenlik Konseyi'nde "tarihi an" ola- rak nitelendirilen karara destek veren dışiş- leri bakanlan karan, "Irak'a verilen söre îçin- de geri çeltilirse kuvvet kuHanmaya gerek kaJ- mayacaktır. bu nedenle bu karan Irak'a son uyan olarak nitelendjnnek daha doğnıdur" biçiminde yorumladılar. Sovyetler Birliği, ABD, Ingiltere, Kuzey îr- landa, Kanada tarafmdan hazırlanan ve Irak'a karşı kuvvet kullamlması izni veren ka- rar aynen şöyle: "Güvenlik Konseyi, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 669, 670 ve 674 sayıiı kararianıu yeniler ve uvgulanma- lan cagnsını yapar, Birieşmiş Miietier'in bütun çabalanna rag- men Irak'ın 660 ve belirtilen diger geçerii ka- rarian uygulamayıreddettiginedikkat çeker, LlusJararası banş ve güvenligjn ve korunması yolunda BM Yasası'nın verdi- gi sorumlnlnklan göz önüne alır, BM Yasası'ıun yedinci böliiınüjK uygun hareket eder, 1) Irak'tan, iyi niyet Mirtisi olarak son bir fırsat tanınırken, derhal 660 ve diger geçerli karartara uymasını taJep eder, 2) Irak, 15 Ocak 1991'e kadar Kuveyt'ten çekilmezse, bölgede uluslararası güvenligin ve banşuı sagjanması yoiundaki Güvenlik Kon- seyi karariannın uygulanması için, Kuveyt hiikümeti ile isbirligi yapan bütün üye dev- letlere gereken ber aracm kullamlması izni- ni verir. 3) (bu bağlamda) bütün devletlere uygun destegi sağlama talebinde bulunur. 4) Bütun devlederden paragraf 2 ve 3'te be- lirtileoJerin yerine getirümesinde «a#?«aff ge- lişmelerden dttzenli olarak haberdar etmesi- ni taiep eder, 5) Dnrumu sürekli kontrol altıada tutm»~ ya karar verir." ABD kararın Konsey'in tüm üyelerinin desteği ile onaylanması için dün toplaniının başlamasına dek yoğun bir lobi yürüttü. Bu nedenle Küba Dışişleri Bakanı'nı dahi gören Baker sonunda ancak 12 üyeden destek ala- bildi. Şimdiye dek onaylanan kararlara en az 13 üyeden destek sağlanmıştı. Kararda çekimser kalan tek daimi üye Çin adına Dışişleri Bakanı Klan Kicben, Güven- lik Konseyi'nde yaptığı konujmada karar (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) ^SADDAM HÜSEYtN: BOYUN EĞMEYECEĞİZ • LONDRA VE BERLİN: SAVAŞ YAKIN, FRANSA: SON ÇAĞRI ^ KARARIN 'KORE KARARl'YLA FARKI 14. Sayfada Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Yekta Güngör Özden: Atatürkçüler hedef oldu 'Laiklik bayragın' Yekta Güngör özden "Eğitimde Laiklik" panelinde yaptığı .J I konuşmada yasal sınırlar çerçevesinde laiklik ilkesini bayrak yapmayı sürdüreceğini söyledi ANKARA (Cumhuriyel Ba- rosu) — Türk Eğitim Derneği (TED) vakfının düzenlediği "Eğitimde Laiklik" panelinde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilı Yekta Güngör Öz- den, "Türkiye karanlık bir tii- nde girdi" dedi. özden, "Ya- sal sınırlar çerçevesinde laiklik ilkesini bayrak yapmayı sürdnrecegim" ifadesini kullandı. Dün Ankara 'da başlayan pa- nelin açılışına Milli Eğitim Ba- kanı Avni Akyol, Istanbul'dan Ankara'ya dönüşu geciktiği için katılamadı. Toplantının açılışın- da konuşan TED Genel Başka- nı Rüşlü Yiice, çağdas bir top- lum yaratmanın temel koşulu- nun laik ve demokrat olmaktan geçtiğine işaret ederek "Laik ol- mayan iilkelerde demokrasinin bütün kurum ve knrallannın is- lemedigi görülmektedir. Bunun (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) BAŞKANLLK YOLUNU ANLATTI Ozal: Anayasa devrini tamamladıIç Politika Servisi — Cum- hurbaşkanı Turgut Özal bütün yetkilerini 82 Anayasası'ndan al- dığım beürterek "Sistemi 'Baş- kanlık rejimi' diye degiştinneye gerek yok. Şimdiki yetkiler za- ten yeterli. Yalnız bir tek 'tarafsızlık' maddesi var. Bu da gerçekçi degıl" dedi. Yetkileri kullanmasıru anlatırken "Her at sahibine göre kisner" diyen özal, 82 Anayasası'nın çok ay- nntılı olduğu görüşünü yinele- yerek, "Bu bir tepki anayasası- dır. Ben getin şunun dogrusunu, dürüstünü yapalun diyorum. Bu Anayasa devrini tamamlamıştır. Mutlaka yeni bastan yazılnta- hdır" diye çağrıda bulundu. Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi'nin "131. Yıl" kutlama haftası çerçevesinde The Mar- mara HoteJ'de düzenlenen "Yö- netimin Yenkten Yapdanması ve Demokratik Kaülım" konulu sempozyum dün başladı. Açış konuşmasım Mülkiyeliler Birli- ği İstanbul Şube Başkanı Hüse- yin Ergün'ün yaptığı sempozyu- mun birinci oturumunda sunuş konuşmasını Prof. Dr. Safa Reisoglu yaptı. Türkiye'de her üç anayasada da olmamasına karşın zaman zaman "fiili baskanhk" sisteminin yaşandı- (Arkast Sa. 15, Sü. 6'da) HAYDAR KUTLU İLE ADNAN HOCA CELAL BAŞUNGIÇ'ın notlan 15. Sayfada Izmir-Anakent ve Uce belediyelerinde çalışan 10001 askın memur, açıklanan katsayı zamlarını ve sendikalaşmaya getirikn engeli protesto için eylem yaptı. Topluca yürüyüşe geçen memuriar polis tarafmdan durdurulunca oturma eylemi, alkıslı protesto yaptıJar. Memuriar yüriiyüşü engelleyen emniyet güçlerine "Polisler aramıza" diye tempo tuttular ve "Hukümet istifa", "Işci-memur el ele genel greve" sloganlan atülar. Habeiİ EkODMride Madenci greve hazır BakanlarKurulu grevi ertelese bileişçiler ocağa inmeyecek İs Sendlka Servisi — Genel Maden- lş Sendikası üyesi Türkiye Tas Kömürü lşletmeleri ve MTA'da çalışan 48 bin maden işçisi, bu sabah greve çıkıyor. Türkiye sendikacılık tarihinde maden is- çileri, ilk kez Zonguldak yöresinin tü- münü etkileyen bir grevi uyguiamaya so- kuyorlar. Grevin hukümet tarafmdan ertelenmesi halinde de madenlerde üre- timin fiilen durdurulması karan alındı. Başbakan Yıldınm Akbului, grevin er- telenmesinin söz konusu olmadığını be- lirterek "Herkes bakkını kullanıyor" dedi. Madencilerin çocuklan bugün oku- la gönderiimeyerek grev, iş yerlerinde ai- lelerle birlikte başlatılacak. Zonguldak yöresindeki tüm meslek ve demokratik örgütler ile siyasi partiler dün Genel Maden-lş Merkezi'nde yapı- lan toplantılara katılarak son gelişme- ler hakkında bilgi aldılar, greve destek verdiklerini açıkladılar. Türkiye çapın- da genel merkez ve şubeler düzeyinde çok sayıda sendikanın yöneiicileri dün Zonguldak'a giderek grevi destekleme kararlannı açıkladılar. Bugün yaygın bi- çimde maden işçilerini destekleme ey- lemleri yapılacak. Türkiye Maden Işçi- leri Sendikası, kardeş iş kolu sendika olarak grevi her yönde destekleme ka- ranm açıklarken Türk-lş'in bütün sen- dikaları birer temsilci ile dün Zongul- dak'ta resmi olmayan bir başkanlar ku- rulu toplantısı düzenleyerek greve des- tek verdiler. Genel Maden-lş Başkanı Şemsi De- nizer, "Maden işçilerinin grevi artık Zonguldak'ı aşmıştır. Maden işçilerinin hareketi dünyada ber zaman isçi sınıfı hareketinin başlangıcı olmuştur. Zon- guldak'ta da böyle olacak" dedi. Genel Maden Işçileri Sendikası Ge- nel Başkanı Şemsi Denizer başkanhğm- da dün saat 10.30'da şube yöneticileri ile olağanüstü genişletilmiş şube yöne- ticileri toplantısı yapıldı. Toplantının başında pazartesi gününden bugüne ka- darki gelişmeler hakkında bilgiler veren Şemsi Denizer "Turgut Özal güdümün- deki ANAP iktidan Zonguldak'ı ceza- landınyor" dedi. (Arkası Sa. 19, Sü. I'de) ZONGULDAK ARI KOVANI GİBİ BMNNMffMe Ecevit'ten madende ipleri kopartan Özal'a ağır eleştirû MESS başkanı gibitnönü: Özal halkm bir kesimini öbürüne karşı kışkırtıyor. Demirel: Enflasyonu devlet politikası yapıp çalışanları ezmedim demek ahmaklıktır. Ecevit: Özal kendini hâlâ MESS başkanı sanarak toplusözleşme sürecine karışıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosn) — Cumhurbaşkanı Ttifgut Özal'ın Türkiye Taskömürü Ku- rumu'nda bugün başlayacak grev öncesinde taraflar arasın- daki iplerin kopmasına yol açan açıklamalan çeşitli tepkilere yol açtı. SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, "Özal isçilerimizle hal- kı karsı karşıya getiriyor. Hailun bir kesimini öbürüne karşı kış- kırtıyor" dedi. DYP Genel Baş- kanı Süleyman Demirel, "Enf- lasyonu devlet politikası yapıp sonra da çafaşanlan ezmedim demek ahmaklıkür" diye konuş- tu. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Özal'm açıklamalarj ile toplusözleşme görüşmelerini baltaladığını ve grevi kacınılmaz duruma getirdiğini belirterek "Sayın Turgut Özal kendini hâ- lâ MESS'in, yani bir işveren sen- dikasının başkanı sanarak top- lusözieşme sürecine çok yakışık- sız biçimde karışıyor" dedi. Kamu toplusözleşmelerinden sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek ise "Sayın Cumburbaşka- nı'nın söyledigi, bir vakıanın, bir (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) MADEN İŞÇİLERI İSTANBUL'dan HİKMET ÇETİNKAYA10. Sayfada B U G Ü N M E M U R E M E .K L İ İKRAMİYELERİ NE OLACAK? YIUMZ ŞİPA1 hazıriadı 6. Sayfada NATO Genel Sekneteri IVörner Türkiye tehdit altuıda Manfred Wöraer, "NATO'nun toprak bütünlüğüne Avrupa dışından gelen tehditleri bölgedışı diye önemsemezİik yapamayız. Türkiye doğrudan tehdit altındadır ve güney bölgemiz, türn ittifak çıkarlarını ilgilendiren önemli bir bölgedir" dedj. LONDRA (AA) — NATO Genel Sekreteri Manfred Wör- ner, Türkiye'nin doğrudan teh- dit altında olduğunu söyledi. Wörner. NATO Asamblesi Ge- nel Kurulu'nda dün yaptığı ko- nuşmada ittifaka bölge dışından yönelen tehditlere dikkat çeke- rek yeni ve beklenmedik yerler- den riskler ortaya çıktığmı bil- dirdi. Eski Milli Savunma Ba- kanlanndan Zeki Yavutürk ise Körfez krizinin şimdüik NA- TO'nun toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit etmediğini söy- ledi. Sanayileşmiş ülkelerin silah- sızlanma ve askeri harcamalar- (Arkası Sa. 14, Sü. 3'de) BUGÜNÜN HIZLI GELİŞMELERİ CONEYT ARCAYÛREK yazıyor 11. Sayfada ANAP OLAYLARIS ARDDNDAKI GERÇEK Özal Sorunu... Cumhurbaşkanı özal'm her sözü ve her davranışı devlet yö- netiminde ciddi bir sorun oluş- turuyor, gittikçe yoğunlaşan bu- nahma katkıda bulunuyor. Sû- rekli konuşan, her konuda ileri gerifıkirler ortaya atan, günde Oç-dört kez televizyonda boy gösteren, anayasayı ve yasaları. hiçe sayan Sayın özal'ın bu tu- tumu nasıl açıklanabilir? Cumhurbaşkanı ya bilinçlidir, belli birplanı uyguluyor, anaya- sayı "fiilen" çiğneyerek yarattı- ğı kargaşayı geleceğe dönük belli bir siyasetin yürütülmesi için ge- reklisayıyor; ya da kendisini lu- tamıyor, 82 Anayasası'nın belir- lediği çerçeve içine sığamıyor, ruhsalyapısı böyle bir disipline uyum soğlayabilecek nitelikte değildir. Ne olursa olsun bugünkü Türkiye'de gün geçtikçe büyû- yen bir "özal sorunu" göze çar- pıyor. Devlet yaşamım altüst eden veyasalara saygıstzJığı dev- letin en üst makammdan başla- tan bu sorunun çözülmesi kaçı- nılmazdır. Zonguldak'ta 161 yıldır kö- mür üretimi yapan madenlerde çalışan 48 bin işçi, bugün grev uygulamasına geçmeye hazırla- nıyor. Genel Maden-tş sendika- sıyla Kamu-Sen arasında stirdü- • * • (Arkası Sa. 19, Sü. I'de) • Başbakan Lukanov istifa etti Bulgaristan 'da hukümet ile muhalefet, 'milli birlik hukümeti' için anlaştı. 3. Sayfada • Yunanistan'da grev sorunu Pazartesi günü hükümetin parlamentoya sunacağı grevleri sınırlayan tasanya sendikalardan genel grevli tepki. 3. Sayfada • Müzikten spora hoş sohbetler 'Bir Baska Gece'de Nilüfer ve Coşkun Sabah'ın yanı sıra Ali Sirmen ve Hasan Pulur spor üzerine konusacaklar. 4. Sayfada m Cennet Kulübü Starl 'de ekrana gelecek filmde güzel manken Twiggy başrolde. Sıcak yaz günlerine özlem duyanlar için ideal film. 4. Sayfada • SHP'de eğitim maratonu 19 bin üye parti içi eğitimden geçecek, 10 ayrı bölgede düzenlenecek program, bugün başlıyor. 200'eyakm eğitimci görevyapacak. 11. Sayfada • Kadına çalışma izni Çalışabilmek için kocadan izni.öngören Medeni Kanun'un 159. maddesini Anayasa Mahkemesi anayasaya aykın buldu. 15. Sayfada m Sercan resmen Fenerbahçe'de Sarıyerli futbolcu dün Fenerbahçe ile mukavele imzaladı. Bu hafta Galatasaray'a karşı forma giyecek. Sporda • Sovyetlerde kıtlık torkusu Moskovalılar başta yağ, yumurta, peynir ve et olmak üzere gıda maddesi sıkmtısı çekiyor, ne bulurlarsa depo ediyorlar. Buğday vepatates tarlada kaldı. Arka Sayfada paketi krîzî TBMM Bütçe Plan Komisyonu'nun dünkü toplantısında bazı ANAP'h milletvekilleri, vergi yasasının Bakanlar Kurulu'na çok geniş yetkiler tanıdığını, Meclis'in devredışı bırakılmaması gerektiğini bildirdiler. ANKARA (Cumhuriyet BU- rosu) — Vergi koymada Bakan- lar Kurulu'na çok geniş yetkiler tanıyan vergi yasasındaki deği- şikliklere Yusuf Bozkurt Özal ve bazı ANAP'h milletvekilleri karşı çıktılar. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun dünkü toplantısında, milletvekilleri Meclis'in devredıjı bırakılma- ması gerektiğini vurgularken, tasannın işçiyle esnafı karşı kar- şı ya getireceğini öne sürdüler. Komisyon, Korkut Özal'ın to- runu Gökçe Kosay'm kaza ge- çirmesi nedeniyle pazartesi gü- nüne ertelendi. Vergi paketinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görü- (Arkası Sa. 14, Sü. I'de) Komisyon: Tasarı anayasaya uygun Süperde yeni tartışma ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosn) — TBMM Anayasa Ko- misyonu, süper emekü gösterge- lerinin 4O5O'ye çıkarümasım ön- gören hukümet tasarısını anaya- saya uygun bulurken Adalet Komisyonu Başkanı Alpaslan Penlivanlı ile Ankara Milletve- kili Hazım Kutay'ın süperlere daha fazla haklar getiren öne- rilerini anayasaya aykın olarak değerlendirdi. Anayasa Komisyonu'nun dünkü toplantısında, süper emeklilikle ilgili Alt Komisyon raporlan ele alındı. Alt Komis- yon raporunda süper emekli maaşlanmn 4050 gösterge üze- rinden hesaplanmasını öngören (Arkası Sa. 14, Sü. I'de) GOZLEM UĞURMUMCU İncirlik• •• Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı son karar- dan sonra Türkiye'ye düşen yükümlülükler neler olabilir?. Bu konuda akla gelen olasılıklar şunlardır: Suudi Arabistan'a savaşa katılmak üzere bir askeri birlik göndermek... ABD askerlerinin Türkiye'de üslenip, Kuzey Irak'a saldırmalan... incirlik ve Pirinçlik üslerinin Irak'a ya- (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog