Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Trabzonsporlular! Trabzonspor'a Gönül Üyesi olun! Trabzonspor Gönül Üyesi Kartı'nız Pamukbank Şubeleri'nde. Trabzon'dan selam:işlem Tamam! BANK24 Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23779 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL. (KDvdah,o3 Kasım 1990 Cumartesi ISI I3AIMK24 Taraftara selam: İşlem tamam! PAMUKBANK BııshABD Başkanı: Savaş istemiyorum, ancak gözardı da etmiyorum V #Bush seçim kampanyası için gittiği Florida'da "Savaş davulları f çalmak istemiyorum, ancak bütçe görüşmeleri gibi iç sorunlarla dikkatleri başka yöne çekilen Amerikan halkına rehineler sorunu üzerindeki endişelerimi anlatmaya çalışıyorum" dedi. Fransa'nın eski dışişleri bakanlarından Cheysson, Bush'un sertleşen tutumunu eleştirdi.Irak, Batılı rehineleri dün yabancıgazetecilere gösterdi.Bağdat, herhangi bir askeri harekâtın 'topyekûn savaşa' yol açacağım söyledi. Dış Haberter Servisi — Baş- kan Bush, Körfez'de "savaş davullan" çalmadığını, Ameri- kan halkının iç sorunlarla dağı- lan dikkatini Irak ve Kuveyt'te- ki rehinelerin kurtanlması ko- nusuna çekmek istediğini söyle- di. Irak, Baülılann Kuveyt'te herhangi bir askeri harekâtının topyekûn savaşa yol açacağım bildirdi. Körfez'deki Amerikan birliklerinin Komutanı General Norman Schwarzkopf, ABD birliklerinin Irak ordusunu ye- nebileceğini, ancak bu sonucun uzun vadede bölgedeki güç den- gesi bakımından zararlı olabile- ceğini belirtti. Irak olası bir sal- dınya karşı stratejik noktalarda rehin tuttuğu Batılılan dün Bağ- dat'taki yabancı gazetecilere gösterdi. Başkan Bush, 6 kasımda ya- pılacak Kongre seçimlerine gire- cek Cumhuriyetçi Parti adayla- nnın seçim kampanyası için git- tiği Florida'da basın toplantısı düzenledi. AA'ya göre Bush, son günlerde Irak hakkında yaptıgı sert konuşmalan konu- sunda şunlan söyledi: (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) SEÇİM MALZEMESİ ŞEBMEM ATİYAS 16. Sayfada THE NEW YORK TIMES: MUSUL TÜRKlYE'NlN HAKÇI UFUK 6ÛLD€HİR'in haberi 16. Sayfada KÜRT KONFERANSI ERTELENDt YASEMİN ÇONGAR'ın haberi 16. Sayfada ANAP'ın Sayıştay 'operasyonu' Anayasa Mahkemesi'nin üye dağılımını etkileyecek Iforgıda Özal'mgölgesiANAP, kabul ettiği yeni bir yasayla 58 üyeli Sayıştay Genel Kurulu'nda 30 üyelik çoğunluğu sağlıyor. ANAP milletvekillerinin oylarıyla biçimlenen Sayıştay Genel Kurulu'nun belirleyeceği üç aday arasından ise Cumhurbaşkanı Özal tarafından halen boş bulunan Anayasa Mahkemesi- asıl üyeliğine atama yapılacak. ANKARA (Cumhuriyet Btt- rosu) — ANAP'ın 'Yüksek Yargı Operasyonu" önceki gün kabul edilen Sayıştay Yasası'yla yeni bir boyut kazandı. TBMM adına denetim yapan 58 üyeli Sayıştay'a beş yıl önce kendi oy- larıyla 21 üye gönderen ANAP milletvekilleri, yeni yasayla 9 üye daha seçecekler. Böylece ANAP milletvekillerinin oyla- nyla şekillenen Sayıştay Genel Kurulu'nun gösterdiği 3 aday arasından da Cumhurbaşkanı Turgut Özal halen boş bulunan Anayasa Mahkemesi asıl üyeli- ğine seçim yapacak. Cumhurbaşkanı özal'ın Baş- bakanlığı dönemınde başlatılan ve bugün de aynı hızıyla süren "yüksek yargı operasyoniT'nda, Uk ciddi adım, 1985'te atüdı. Bu tarihte, Sayıştay Yasası'nda de- ğişiklik yapan ANAP, gctirdiği geçici bir madde ile Sayıştay'da boş bulunan 21 üyeliğe kendi oyları ile seçilmiş üyeleri atadı. Bu atamalar ile 58 üyeli Sayış- tay Genel Kurulu'nda önemli bir "güç" yaratan ANAP, bu konu- daki son adımı da önceki gün atarak, Sayıştay'a "damgasını vurdu". Yusuf Bozkurt özal'ın benimsenen yasa önerisi ile Sa- yıştay'da halen boş bulunan 9 üyeliğe, yine beş yıl önceki gibi ANAP milletvekillerinin oylan ile belirlenecek kisilerin atanma- sı olanağı sağlandı. ANAP'ın 1985'te atadığı üye- lerden birinin öldüğü, birinin de emekli olduğu, böylece 19*a dü- şen bu üyelerin sayısı, son yasal düzenleme ile 28'e çıkanlmış olacak. Halen Sayıştay Başkanı Servet Şamlıoglu'nun da arala- nnda bulunduğu 3 üyenin rahat- sızlıklan nedeniyle genel kurul çalışmalanna katılmadıklan da gözönunde bulundurulunca, bu 28 kişinin önemi, daha bir önem kazanıyor. Salt çoğunluğu oluş- turan bu üyelerin belirleyeceği üç aday arasından da turban serbestisi konusundaki yaklaşı- mı ile kamuoyunda tanınan Mehmet Çınarlı'nın emekli ol- masıyla bosalan Anayasa Mah- kemesi asıl üyeliğine atama ya- pılacak. Bu atamayı ise 1982 Anayasası ile bu konuda "tek seçici" konumuna gelen Cum- hurbaşkanı özal yapacak. Cumhurbaşkanı Özal, önü- müzdeki uç yıl içinde, bu yetki- sini kullanarak ll'i asıl, 4'ü ye- dek olmak üzere, toplam 15 üye- (Arkaa Sa. 19, Sû. 7'de) ÖNEMSEMENİN ÖLÇEĞI... CÜNEYT ARCAYÛREK yazıyor 10. Sayfada UMUTSUZLUGA DÜŞMEYİN - Tuncelililere "ülkenin başka taraflaruda da sakıncalı insan muamelesi yapılıyor" diyen İnönu, baskı ve baksızlık karşısında umutsuzluga düşmelerinin yanlış olduğunu söyledi. (Fotoğraf: A A) SHP lideri İnönü Tunceli'de konuştu: 'Anadîl serbest olmalr1 İzlenimler 'îşkenceye hayır'a gözaltı ÜMİT ASLANBAY ELAZIG/TUNCELİ — Rutubet ve kirlilikten rengi atnuş tavana doğru yükselen mavi kemerlerin altında sı- ralanmış insanlar, balkon ve salondaki tahta koltuklar hıncahınç dolu. Sigara du- manı salonun yansına kadar çökmüş. Enfad tnönü sine- madan içeri giriyor, herkes (Arkası Sa. 15, Sü. 2'de) Doğu gezisini sürdüren SHP lideri İnönü, Tunceli'de yaptığı konuşmada; "Ana dili farklı olduğu için insanlara kötü muamele yapılamaz. Kendi aranızda Kürtçe konuşmuşsunuz, ana dilinizde şarkı dinlemişsiniz, bundan hiçbir şey çıkmaz. Buna kimse engel olamaz" dedi. ALt DOĞAN TUNCELİ — SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, ana dilin "insanın dünyaya açüan pence- resi oiduğunu" belirterek, "Ana- dilin konuşnlması serbest bıra- kılmalıdır. Bundan hiç kimse- ye zarar gelmez" dedi. tnönü, Doğu bölgesindeki baskılar ne- deniyle nüfusun azaldığını, bu bölgeye yatınm ve eğitim götü- rülemediğini bildirdi. SHP lide- ri, "Güneydoğu raponımuzun her sayfasını okumanızı istiyo- rum. Guvenlik guçleri de oku- sun" diye konuştu. Doğu gezisini sürdüren inö- nü, dün Yazıkonak Belediyesi'- ni ziyaret ettikten sonra Kovan- alar'da halka hitaben bir ko- nuşma yaptı. tnönü, ana dili farklı olduğu için insanlara kö- tü muamele yapılamayacağını, devletin buna kanşamayacağı- nı söyledi. Türkçeyi okullarda herkesin öğrendiğini ve ülke içinde konuştuğunu anlatan tnönü, "Ama kendi aranızda Kürtçe konusmussunuz, ana di- linizde şarkı dinlemişsiniz, bun- dan hiçbir şey çıkmaz. Buna kimse engel olamaz. Dünyada böyle, bizde de böyle olacak" dedi. Uzun bir konvoyla Tunceli- ye geçen SHP lideri, burada coşkulu bir kalabalık tarafın- dan karşılandı. Miting alanın- da guvenlik güçlerinin kalaba- lığı otobüsten uzak tutması ve sıkısık bir biçimde yerleştirmesi SHP'li yöneticilerin müdahale- (Arkast Sa. 15, Sü. 2'de) ÇİFTE STANDART İSTANBUL'dan HİKMET ÇETİNKAYA 11. Sayfada Polly Peck Kayyım KKTC yolcıısuPolly Peck yönetimini üstlenen kayyım Stone önümüzdeki hafta KKTC'ye gideceğini açıkladı. Stone, Bülent Şemiler'in bürosunun da bulunduğu Arap-Türk Bankası'nı ziyaret etti. Ekonomi Servisi — Çarşam- ba gunünden beri tstanbul'da bulunan Polly Peck'in yeni yö- neticilerinden kayyım Riehard Stone, temaslannı dün de sür- dürdü. Riehard Stone, dün sabah ga- zetecilere yaptığı açıklamada, bazı bankacılarla ciddi bir top- lantı yapacağını, amacının da Türkiye"deki piyasalann nasıl çalıştığını, işlerin nasıl yürüdü- ğünü anlamak olduğunu söyle- di. Stone, görüşme yapacağı bankacıların ismini vermekten (Arkası Sa. 14, Sü. Tde) CEZAEVLERİ 116 ldşi ölüııı orucımıııı 25. güntinde Haber Merkezi — Diyarbakır 1 Nolu E Tipi Cezaevi'ndeki 116 tutuklu ve hükümlünün üç gün önce "ölnm onıcu"na dö- nüştürdüğü açlık grevi 25. gü- nünde. Nusaybin Sosyalist Parti örgütünden bölücü içerikli slo- gan attıklan gerekçesiyle gözal- tına alınan 6 kişi de dün tutuk- landı. Çeşitli yerlerde süren aç- lık grevine Van'dan da 20 kişi katıldı. (Arkası Sa. 19, Sü. 6'da) MECLİS BAŞKAM'NIN EŞİ EN ÖNDE— Turk Kadınlar Birligi Başkanı Göksoy ile TBMM Başkanı Kaya Erdem'in esi Sevil Erdem kortejin en önünde yürüdüler. (Fotoğraf: Rıza Ezer) Laiklik vürüvüsüANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — TBMM'de kabul edijen TüTban Yasası'nı protesto etmek için kadın dernekleri temsilcileri ile çok sayıda kadın Anıtkabir'e yurüdu. Sayıları 2 bini bulan kadınlar, "Atatürk ilke ve inkılaplannı ne pahasına olursa olsun koruyacaklarını" bildirdiler, "Atatürk'e bağlılık" yemini ettiler. TBMM Başkanı Kaya Erdem'in eşi Sevil Erdem'in de katıldığı yürüyuş saat 12.30'da "Aslanlı Yol"un önünden başladı. Türk Kadınlar Birliği Başkanı Ayseli Göksoy, Sevil Erdem, Türk Kadın Dernekleri •^ • ~3Federasyonu Başkanı Sevin Karol ve YÖK Başkanı Prof Dr. thsan Dogramacı'nın kardeşi Prof. Emel Dogramacı'nın ön sırada yer aldığı 2 bin kadar kadın saygı duruşundan sonra Ataturk'ün mozolesine, üzerinde "Laik Türk kadınlan" yazılı çelenk koydular. Çelengi Turk gençlerini temsilen Fen Fakultesi öğrencisi Reyhan Verimli mozoleye bıraktı. Çoğunluğu kadın dernekleri üyelerinin oluşturduğu yüruyüşte öğrencilerin ve gençlerin az olduğu gözlendi. Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı tsmet (Arkası Sa. 19, Sü. 5'de) GüNEY AFRİKA'DANMÜHİMMATALDI BM'de Türkiye deligiBirleşmiş Milletler'in Güney Afrika'dan alım yapılmaması karanna karşın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Güney Afrika şirketinden 5.56 mm'lik fişek satın aldığı öğrenildi. EVREN DEĞER ANKARA — Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in Güney Af- rika Cumhuriyeti'nden alım ya- pılmaması yolunda aldığı kara- n "mühimmat alımı" konusun- da deldiği belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Güney Afri- ka'nın Armscer firmasından 5.56 mm'lik fışek satın aldığı öğ- renildi. Dışişleri Bakanlığı çev- releri ise "BM kaıan muvacene- sinde olmaması yolunda gayret sarf ediyoruz. Ancak zaman za- man mateessüf bu tar şeyler oluyor" değerlendirmesini yap- tılar. Askeri kaynaklardan edinilen (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) B U G U N BIUMTEKNİK Yazıcı: Tıp tartışalım Tan: Deli deney Dosya: Üstün iletkenlik Sayek: Miyopi ameliyatı Peker: Kiiltür mantarı Gökyüzü: Venüs'ten fotoğraflar Artüz: İçme suyu krizi Murat: Parkinsona umut Beslenme: 2000 yılının yemekleri. Bugün ve her cumartesi Y A R I N Ahmet Sabih: Dükkân dükkân Mısırçarşısı. Refîk Durbaş: Yedigöller'de 'yaz bitti' rengi. Müşerref Hekimoğlu: Ankara'da Kütahya'nın mavi soluğu. Selçuk Erez: En güzel öten, saka piçidir. Salâh Birsel: Kitapoburlar. Erdal Aubek: Sağlık. Yannveher pazar 9. Istanbul Kitap Fuarı başladı Şiiı; kitap günlerinin konuğu Kültür Servisi — 9. TÜYAP tstanbul Kitap Fuarı dün ts- tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sozen'in açı- lış konuşmasıyla başladı. Sö- zen, kitap fuarımn açıhşını yapmaktan onur duyduğunu söyleyerek, "Kitabın bu kadar geri plana itildiği, basılan ki- tap sayısının oku/ ve yazarla- ra oranla gittikçe azaldıgı, ki- taplann yakddığı bir iilkede kitap fuarlan bizi yürekten sevindiriyor" dedi. Sözen, ki- tap fuarlannın yaygınlaşması, okurun kitapla ve yazarla da- ha sık ve sağlıklı ortamlarda (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) Bağdat Önlerinde Türk Piyadeleri... IVörfez krizi dördüncü ayına girerken, sa- vaş^n eli kulağında mı? Irak'a karşı askeri çö- züm artık kaçınılmaz hale mı geldı? Amerikan yönetiminden yayılan hava öy- le ki, sanki yumurta kapıya dayanmış durum- da. Savaşın her an patlayabıleceğine işaret eden sinyaller gitgide çoğalıyor. Vietnam savaşından beri en büyük aske- ri yığınağını Körfez'e yapmış olan ABD'nin artık savaşa hazır olduğu belirtiliyor. Körfez'- deki Amerikan savaş makinesi gerçekten et- kileyici: 4'ü uçak gemisi olmak üzere 55 sa- vaş gemisi Körfez sularında; 1000'i aşkın sa- vaş uçağı; 100'lerce helikopter; 2000 tank; Suudi çöllerinde 200 bini aşkın Amerikan askeri... Ayrıca deniliyor ki, kasım ayı bir askeri ha- rekât için en uygun aydır; zıra arahkta (Arkası Sa. 19, Sü. 3'de) HASAN CEMAL • Ekim Devrimi ufalanıyor Gürcistan'da KP artılç muhalefet. Moskovp'da ise alternatif gösteri kavgası. 3. Sayfada • Demfr Leydi'ye darbe Başbakan Yardımcısı Howe, Thatcher'ın A T'ye takmdığı olumsuz siyasete karşı çıkarak görevinden istifa etti. 3. Sayfada • En iyi Hemingvvay uyarlaması 1943 yapımı 'Çanlar Kimin İçin Çalıyor' adlı film, TV2'de ekrana geliyor. 4. Sayfada • Bir dolapta kırk beş sanatçı Galeri MD'nin 'Çekmeceler' projesi kırk beş sanatçıyı bir araya getirdi. 5. Sayfada • Tekstilde on yıl içinde perestroyka' Türkiye'nin tekstil sektorundeki avantajını koruması için önümüzdeki 10 yılda yeniden yapüanması gerekiyor. Ekonomide • Yeni memur sendikalanna doğru Sağlık işkolundaki memurlar bu ay içinde sendika için başvuruda bulunacak. Ekonomide. • Slgorta, borsayı 'keşfediyor' Sigortacılık sektörü yaptığı yatırımlarda en yüksek kân hisse senetlerinden aldı. Ekonomide • F.Bahçe forvetsiz Bugün Bakırkoy'Ie oynayacak Sarı Lacivertlilerde Rıdvan, Hakan ve Vokri takımda yok. Sporda • Moda günleri ABD'nin moda başkenti New York 'ta modaseverler çok meşgul bugunlerde. Bir hafta sürecek olan moda gunlerinde bırbirinden çekicı giysiler sunulacak. Mıni etek yıne gözde. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Kimlere Af? Türk Ceza Yasası'nın değiştirilmesi için 1985 yılından bu yana çalışılıyor. Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer başkanlığın- daki komisyonun çalışmalarını tamamlayarak bir "öntasa- n'yı Adalet Bakanlığı'na sunduğu da biliniyor. Bu öntasarıda uyuşturucu madde kaçakçılan ile silahlı eylemcilerin cezalarına indirimler getiren maddeler var. (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog