Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Eryaman'da 1000 konut daha! Pamukbank fa konuşun, lclra Öder gibi ödeyin... Cumhuriyet % 30 peşin, 100 ay vade. . Eryaman konutları. PAMUKBANK i y i b a n k a d ı r 67. Yıl; Sayı: 23805 Kurucusu: Yunus Nadi 1000 T\j <KDVdaM, 29 Kasım 1990 Perşembe Boyner TÜSİAD'a veda etti Aktif politikaya atılmayı düşünmediğiııi söyleyen Cem Boyner, 1989-90 yıllannın TÜStAD açısından susma değil konuşma dönemJ olduğunu söyledi. Ekonomi Servisi — Iki yıldır sürdürdüğü TÜStAD başkanlı- ğından ocak ayı itibanyla ayn- lacağını açıklayan Cem Boyner siyasete atılmayacağıru bildirdi. Bundan sonra TÜSIAD'ın üslu- bunda fark olabileceğini, ama rotasında değişiklik oknayaca- ğını belirten Cem Boyner, Türkiye'nin asıl dönüşümleri yaşadığı 1989-90 yıllan için TÜ- SİAD açısından "susma degil konuşma dönemi" olduğunu kaydetti. Boyner görev yaptığı dönemi değerlendirirken "Ko- nuşmanın ve susmanın eşit ol- dugu dönemlerde, konuşmak önemli bir sonımluluk getirir, ama konuşmamak daha agır bir sonımluluk getirir. 89-90 böyle bir dönemdi. TÜSİAD için zor- lar arkada kaidı" dedi. Cem Boyner, dün TÜSİAD merkezinde düzealediği basın toplantısında iki yıldır sürdür- düğü başkanlık görevinde bir flçüncü yıla talip oJmayacağmı açıkladı. Tüzük gereğince baş- (Arkosı Sa. 20, Sü. )'de) BOYNERLİ TÜSÎAD'IN İKİ YILI 20. Sayfada TÜSİAD'da üslııp değişecekıni? CENGtZ TURHAN TÜSİAD için bir dönem ka- panıyor. Cem Boyner'in yeni yö- netim kunılunda görev almaya- cağını açıklaması bunun bir işa- reti gibi görülse de asıl olan bir çalısma döneminin sonuna ge- linmiş olması. TÜSİAD'a yeni bir kimlik kazandıran, dört ba- şı mamur bir strateji çizen ve da- ha önemlisi topluma hedefier sunan bir "çalısma pakeli" ta- mamlanmak ilzere artık. Nasıi bir dönemi geride bıra- kıyor TÜSİAD? Bunu anlamak için Boyner'in bazı sözlerinin al- tını çizmek laam: 1) TÜSİAD'ın bir "çıkar grubu" kimliğinden bir "baskı grubu" kimliğine geç- mesi için bizden önce başlayan çahşmalar konusunda inançlıy- dık. Bu misyonu çok kararlı bi- (Arkaa Sa. 20, Sü. 3'de) Meclis'te• Insan Hakları Komisyonu TBMM Adalet Komisyonu üç parti grup başkanvekilinin imzasıyla verilen Insan Hakları Komisyonu kurulmasma ilişkin yasa önerisini kabul etti. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — TBMM Adalet Komis- yonu, üç parti grup başkanve- kilinin imzasıyla verilen, insan hakları komisyonu kurulmasma ilişkin yasa önerisini kabul etti. İnsan hakları komisyonu ya- sa önerisi komisyonda göriişü- lürken, ANAP'lı Bülent Akar- calı komisyonun, öteki ülkeler- deki Türk vatandaşlan ve soy- daşlanrun durumlanm da ince- leyip uluslararası platformda savunabileceğini bildirdi. Akar- calı, Türkiye'deki insan hakla- rı ihaleleri ile ilgili iddialann da yabancılar yerine bu komisyon tarafmdan incelenmesinin sağ- lanacağını belirtti. DYP Antai- ya Milktvekili Hasan Namal (Arkası Sa. 23, Sü. 7'de) VİTRİNDEKİ YILDIZI AR İSTANBULU» HİKMETÇETİNKAYA 12. Sayfada Verğioperasyonu VergikoymayetkisiMeclis'ten alınarakhükümete verüiyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosn) — TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün ele alı- nacak olan yeni vergi paketi- nin, geleneksel olarak Meclis'e ait olan "vergi koyma" yetki- sinin tümüyle hiıkümetin eline geçmesini öngördüğü beürtildi. Vergi toplamadaki dengesizli- ğin, yapılması planlanan deği- şiklilde daha da artacağına dik- kat çeken hukukçular, en çok vergi ödeyen kesimin milli ge- lirden daha az pay alacağını vurguladılar. İTO Başkanı Atalay ŞahinogJo, vergi oran- larının beürlenmesinde hükü- mete geniş yetki verilmesinin karşısında olduklannı vurgula- dı. TİSK Başkanı Refik Baydur ise, hükümetin bu yöndeki yet- kiyi, ücretli kesim üzerindeki vergi yükünü düşürmekte etkili bir biçimde kullanacağından kuşku duyduğunu kaydetti. DYP GİK üyesi Tevfik Ertü- zttn de, vergi iadesi oranlannın yükseltilmesini "kaodırmaca" olarak nitelendirdi. Vergi Usul, Gdir, Kurumlar, Damga Vergisi ve Harçlar Ya- sası'nda değişiklik öngören ta- sanrun en önemli özelliğinin, vergi koymada Bakarüar Kuru- luna çok geniş yetkiler tanunası olduğu ifade edildi. Hukukçu- lar, vergi koyma yetkisinin ge- leneksel olarak Meclis'e ait ol- duğuna dikkat çekerek "Fon uygulamalanyla barcamalann önemli bir bölümünü Medis denetimi dışına çıkaran ANAP hiikümeti, vergi koyma konu- sunda da Medis'i tümüyle dev- re dışı bırakıyor. Bir süre önce KDV oranlanyla ilgili değişik- lik konusunda çıkanlan karar- name de bir bakıma Meclis'in dışianmasıydı. Gundemdeki ta- san, hükümetin vergi konusun- da hemen her turlü degişikligi yapmasını sağlayacak" diye konuştular. İTO Başkanı Atalay Şabi- noğlu, TBMM'ye sunulan ye- ni vergi paketinin yılların biri- kimiyle önemli ölçüde bozul- muş olan vergi adaletini sağla- maktan uzak olduğunu söyle- di. "Vergi oranlannda küçnk oynamaiar yapüarak vergi ada- leti sağlanamaz" diyen Şahi- noğlu, mini vergi paketleri ye- rine vergi reformu yapılması- nın zamanının geldiğini bildir- di. Istanbul Ticaret Odası olarak baştan beri savunduklan "ver- ginin reel gelir üzerinden (Arkası Sa. 20, Sü. Vde) Maden grevı Özalipleri kopardıHükümetten gelen çağrı üzerine Genel Maden- Iş Sendikası ile Kamu-Sen arasındajöneticiler düzeyinde ve Genel Başkan Denizer ile Bakan Aykut arasında yapılacak görüşmeler, Özal'ın 'madenciye fazla ücret verilmemesini' isteyen demeci üzerine yapılmadı. Denizer, Bakan Aykut ve Çiçek ile telefonla görüştü. Çiçek'in 'Özal'ın demeci hükümeti bağlamaz' güvencesini verememesi üzerine heyet Zonguldak'ageri döndü. 48 bin madencinin grevi yarın başlıyor. lş-Sendika Servisi — Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın dün madencilere yuksek ücret artışı yapılamayacağmı açıklaması 48 bin işçinin yann başlayacak gre- vi önçesi yapılacak görüşmele- rin iptal edilmesine ve iplerin kopmasına yol açtı. Kamu-Sen ve hükümetten ge- len çağrılar üzerine dün öğleden sonrası için programlanan gö- rüşmeler öncesi Cumhurbaşka- nı özal'ın çıkışı, Genel Maden- İs'in 'anlamı ve işlevi kaimadı' gerekçesi ile görüşmelerden vaz- geçrnesine neden oldu. Rande- vulann iptali sonrası Bakan Ce- mil Çicek ile Genel Maden-İş Başkanı Şemsi Denizer arasında yapılan telefon görüşmesinde, Bakan, Cumhurbaşkanı'nm de- mecinin hükümeti bağlamaya- cağı konusunda bir güvence ver- meyince sendikanın göriişmeci heyeti Zonguldak'a döndü. Ge- nel Maden-İş Başkanı Şemsi De- nizer, "Oiay Zonguldak halkı ile Cumburbaskanı ve ANAP ikti- dan arasında cereyan etmekte- dir" dedi. 48 bin işçinin grevine bir gün kala, son görüşmeleri engelleyen ve Cumhurbaşkanı'nm doğru- dan toplusözleşme düzenine müdahalesi niteliğindeki ilginç gelişmeler dün şöyle oldu: Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer, (Arkan Sa. 20, Sü. 6'da) ZONGULDAK GREVİ KONUŞUYOR EkonomMe THATCHERİZME RÖTUŞ — 20. yuzyılda tngiltere'nin atanmış en genç başbakanı Major görevine başJadı. 47 yasındaki John Major'ın başbakanlığı büyük bir olasılıkla Thatcher dönemine özgü siyasetlerin "rötuşlarla" devamı anlamına gelecek. Thatcherizmeyeni başbakan LONDRA — Iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri Başbakan Jobn Major, Kraliçe Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla resmen görevlendirildi. 11.5 yıl süreyle başbakanlık yapan Margaret Thatcber ise dün sabah makam otomobiline binerek saraya gitti ve geçen hafta sunduğu istifasının yürürlüğe konmasını istedi. Yeni kabinesini kuran Major liderlik yanşından çekilen Michael Heseltine'ı çevre bakanhğına atadı. Dışişleri Bakanı Douglas Hurd görevinde kaldı. 47 yasındaki John Major, bu yuzyılda İngiltere'de atanmış en genç başbakan. Bilindiği gibi John Major, Thatcher'ın istifasıyla boşalan Muhafazakâr Parti başkanlığı için öteki adaylar eski Savunma Bakanı Michael Heseltine ve Dışişleri Bakanı Douglas Hurd ile secime katılmış, 372 oyun kullanıldığı seçimde 185 oy alarak gerekli oy çoğunluğunu yalmzca iki oy farkıyla kaçırmasma karşın öteki adayların çekilmesi üzerine yeni bir oylamaya girilmeden yarışı kazanmıştı. Major'ın başbakanlığı büyük bir olasılıkla, Thatcher dönemine özgü siyasetlerin 'rötuşlarla' devamı anlamına gelecek. EOİP EMİL ÖYMEN'in haberi 3. Sayfada BM GüvenlikKonseyi 'askeriyaptınm* için bugün karara varıyor Dünya Irak'ı oylayacak 15 ocak için anlaşma ABD ve Soyyetler, Irak'a çekilmesi için 15 ocağa dek süre tanınmasmdâ anlaştılar. Çin ise destekleyecekleri yolundaki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. ŞEBNEM ATtYAS NEW YORK — Irak'a askeri yaptınm karannı oylamak üzere bugün toplanacak olan BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ile Sovyetler Birliği, Saddara Hüseyin'e Ku- veyt'ten çekilmesi için 15 ocağa dek süre tanınması konusunda anlaştılar. Çin ise Birleşmiş MUletler Güvenlik Konseyi'nde Irak'a karşı "gereken ber türlü aracın kuüanılmasını" öngören karar tasarısını destekleyecekleri yolundaki haberlerin "asılsız" olduğunu açıkladı. Irak, ABD^ nin baskısıyla BM Güvenlik Konseyi'nden (Arkası Sa. 23, Sü. 4'de) ANKARA BM'DEN ÇIKACAK KARARI BEKLİYOR 11. Sayfada MOSKOVA NOTLARI İki'first lady' başbaşa goruştu Moskova'nm en eski semtierinden Kuznetsov Most yöresindeki Petrovski Pasajı'nın açılışını Moskova halkı donuk gözlerle izledi. Daha sonra Kremlin'e giden Semra Özal ile Raisa Gorbaçov'un görüşmesi sırasında yanlarına kimse almmadı. KEREM ÇALIŞKAN MOSKOVA — Moskova'mn en eski semtierinden Kuznetsov Most yöresinde bulunan tarihi Petrovski Pasajı"nın önceki gün Raisa Gorbaçov ve Semra Ozal tarafından açılışını Moskova halkından kalabalık bir toplu- luk uzaktan donuk gözlerle iz- ledi. Acılıştan bazı notları şöyle sı- ralayabiliriz: — Semra özal açılışa Raisa Gorbaçov'dan 15 dakika önce geldi. Bayan özal siyah, Bayan Gorbaçov ise gri spor bir tayyör giymişti. — Iki "first lady" bir süre koltukta yan yana otunıp fotoğ- rafçdara poz verdUer. Konusma- lardan sonra defilenin yapıldığı bolde, "U" şekiindeki masaya ym yana otunıp siyah havyar ve karidesle beyaz şarap içtiler. — Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Stankeviç ve SSCB Başbakan Yardıması Lev (Arkası Sa. 23, Sü. l'dt) BULGARİSTAN Lukanov yıpratıldı Bulgar resmi haber ajansı BTA, Başbakan Andrei Lukanov'un, muhalefetten ve halktan gelen baskılar nedeniyle istifa etmeye karar verdiğini duyurdu. Lukanov'un istifa etmesi için dün başkent Sofya'da yapılan gösteri sırasında bir polis yaralandı, iki gösterici tutuklandı. 6. Sayfada B U •< U N M E M U R EMEKLİLERİ N E M A A Ş A L A C A K ? YILMAZ ŞİPAl hazırladı 16.-17.-18. ve 19. Sayfalarda Y A R I N M E M U R E M E K L İ İKRAMİYELERİ NE OLACAK? MUHALEFETTEN KATSAYIYA TEPKİ 'Yüzde 20 zam yoksulJıık demek' tnönö: Katsayı, enflasyonun çok gerisinde. Daha fazla zam verilmesi için imkânlar yeterli. Demirel: Memurlann, emekli, dul ve yetimlerin ezilmesi 1991'de de devam edecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — 1991 yüı bütçesi ve ilan edilen maaş katsayısı, muhalefet partilerince eleşti- rildi. SHP Genel Başkanı Er- dal tnönii, katsayımn enflas- yonun çok gerisinde olduğu- nu söyledi. DYP Genel Baş- kanı Süieyman Demirel ise memur zammımn hiçbir sey ifade etmediğini belirterek "Memuriar yoksııiluk smıruı- da olmaya devam edecek" di- ye konuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf Bozkurt Özal da bütçe- yi savundu ve açığın daha faz- la büyümemesi için boş kad- roların doldurulmarnasını istedi. SHP lideri İnönü, memur maaş katsayısının yeterli ol- madığını, enflasyonun çok gerisinde olduğunu söyledi. İnönü, "Bizim önerimiz yüz- de 40 dolayında bütiin düzey- lerde artmasıydı. ANAP'ın getirdigi net yüzde 18. Enflas- yonun çok gerisinde. Halbu- (Arkası Sa. 20, Sü. 6'da) MEMURA ZAM VE HAMAMIN NAMUSU CÛNEYT ARCAYÖREK yazıyor 13. Sayfada YARIN Taşra gerçekleriyle örülü öyküler: Sinema Kuşu Sevgtlim. Avusturyalı yazar Elias Canetti'den Fas'ın gizemli kenti Marakes. Yerli ve yabancı yazarlar Körfez krizini değeriendiriyor. Vitrindeki kitaplar. Ressamlar şiirden şairler resimden_etkilendimi? Oktay Akbal'uı 'Şalr~ Dostlarım'ı yeniden yayırnlandı. Yekta Güngör Ozden 'Hukukun Üstünlûğüne Saygı'yı anlattı. Yann ve ber cuma Cumhuriyet'le birlikte Saddam Hüseyin'e Son Uyarılar ve Tiirkiye... oaddam Hüseyin, George Bush'u artık ciddiye alacak mı? Yoksa, ABD Başkam'nın blöf yaptığına inanmayı sürdürecek mi? Bilemiyoruz. Ama artık ciddiye almasını gerektiren işa- retlerin çoğalmaya başladığı kesin. Tüm be- lirtiler, Körfez krizinde barışçı çözüm için son aşamaya girildiğini gösteriyor. Bu göstergelerden biri, Başkan Bush'un Suriye Oevlet Başkanı Hafız Esad'la yapmış olduğu görüşmedır. İki liderin Cenevre bu- luşması, "düşmanımtn düşmanı, dostumdur" diye özetlenebilecek ıeelpoltöka'nm en ilginç örneklerinden biridir. Nedeni çok açık: Suriye yıllardır VVashington'un terörist ül- keler listesinin en başında yer almaktadır. Bush yönetimi bunu bir anda elinin tersiyle (Arkası Sa. 23, Sü. Vde) HASAN CEMAL • Yakın dönem müzikallerden Çevrildiği yıl parçalan listelerin üst sıralarmda yer alan 'Güle Gule Birdie' ekranda. 4. Sayfada • Star 1 eskileıi tekrar yayımlıyor Tekrar program yöntemi arahktan başlayarak Star 1 kanahnda da uygulanacak. 4. Sayfada • Sıradanların sıradışı öyküsü Percy Adlon'un 'Bagdad Cafe'si yann Beyoğlu Sineması'nda gösterime giriyor. Filmde Brenda'yı CCH Poundar canlandırıyor. S. Sayfada • 'Önce insan' diyen bir tlyatro Geçen sezon sahne yaşamma 'Daktilolar'la başlayan Tiyatro Devran, 'Faustofeles'i Karaca Tiyatrosu'nda sahneliyor. 5. Sayfada • Metaş dosyası Ankara'ya gitti Fabrikada aralık ayı ücreilerinin ödenmesinin zor olacağı ifade ediliyor. Ekonomide • Sarıyer ikiye bölündü Başkan İnsan Yalçın ve 7 üye Sercan'ın FB'ye transferine olumlu bakarken 9 üye karşı çıktı. Sporda • Hayvanların insanlık hali Yaklaşık 81 yıllık geçmişe sahip Hayvan Tiyatrosu 'nun gösterisini izlerken şovun bir insanlık eleştirisi olduğunu anlarsımz. Arka Sayfada • Gazetecinin naklen ölümii Yunanlı gazetea Theodoros Saulides TV kameraları öniinde, canlı yayında öldü. Arka Sayfada • Kaplumbağa hızıyla önlem Akdeniz'de yumurtlayan Caretta caretta türü deniz kaplumbağalan için koruma ûnlemleri kaplumbağa hızıyla alımyor. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Savaşa Doğnı... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün ABD'nin Kör- fez konusundaki son önerisini görüşmek üzere toplanıyor. Güvenlik Konseyi, on beş üyeden oluşuyor. Bu on beş üyesinin beşi "sürekli üye..." Bunlar ABD, Sovyetler Birliği, Çin Haik Cumhuriyeti, Fransa ve ingiltere'dir. öteki on üye iki yıl için seçilirler. (Arkası Sa. 23, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog