Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

1000 mutlu aileye Ankara Eryaman'da 1000 modern daire! Cumhuriyet \% 30 peşin, 100 ay vade... Eryaman'da daire! Kira öder gibi ödeyin. PAMUKBANK iyi ba n k a d ı r 67. Yd; Sayı: 23804 Kurucusu: Yunus Nadi 1000 TL(KDV<tuh,o28 Kasıml990Çarşamba Saddam'a büyük gözdağıTÜRKİYE TEMSlLClSt AKŞİN: BM'den son uyarı Büyükelçi Mustafa Akşin, BM Güvenlik Konseyi'nden çıkacak "kuvvet kullanma'' izninin pek çok ülke yönetimi açısmdan kamuoylarına karşı bir ' 'meşruiyet zemini'' niteliği taşıyacağını söyledi, "Ülkeler egemendir, ülkeler egemen olduğuna göre BM kimseyi kimseyle savaşa zorlayamaz" diye konuştu. "Arap âlemi bölünmüş vaziyette, şu anda çeşitli Arap ülkelerinin birbirleriyle ilişkileri var. Diğer Güvenlik Konseyi üyelerinin Arap ülkeleriyle ilişkileri var. Savaş taraftan görünmek ağır bir vebal. Herkesin aklındaki sual: 'Acaba bütün imkânlar denendi mi?' şeklinde.'' $EBNEMATİYAS'ınhaberi 15. Sayfada V İBM GüvenlikKonseyVnin 5 daimi üyesi askeri yaptınm için görüş birliğine vardu ABD'nin tasarısı yarın oylanıyor Dış Haberler Servisi — Bir- leşmiş Milletler Güvenlik Kon- seyi'nin ABD, Sovyetler Birliği, Çin, Fransa ve Ingiltere'den oluşan 5 daimi üyesi uzun tar- tışmalardan sonra Irak'a karşı giıç kullanılmasını içeren karar tasansı üzerinde görüş birliğine vardılar. ABD tarafından sunu- lan tasan, yann 15 üyeli Güven- lik Konseyi'nde oylamaya konulacak. Üye ülkelerin dışiş- leri bakanlanna sunulacak olan karar tasansı Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi için "askeri giiç kul- lanımı dahil tüm gerekli yolla- ra başvunna" yetkisini tanıyor. AP'nin haberine göre adları- nın açıklanmasını istemeyen Ba- tıh diplomatlar, ABD Dışişleri Bakanı James Baker ile SSCB Dışişleri Bakanı Edtıard Şevanl- nadze'nin Irak'a Kuvyet'ten çe- kilmesi için 15 ocağa kadar sü- re tanınması konusunda anlaş- tıklannı belirttiler. ABD sürenin 1 ocak olarak belirlenmesini is- tiyordu. Bu görüş Ingiltere tara- fından da destekleniyordu. GüvenlıkTConseyi'nde yann yapılacağı bildirilen oylama so- nucunda saJdırgan bir ülkeye karşı askeri harekât olanağı ta- nıyan karar tasansı kabul edi- lirse BM tarihinde ikinci kez bu nitelikte bir uygulama yürürlü- ğe konmuş olacak. örgüt bun- dan önce 1950 Kore bunalunı sı- rasında bu tür bir karar almıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Ro- land Dumas, BM Güvenlik Konseyi'nin Körfez'de güç kul- lammına izin verecek karar ta- sansına ülkesinin oy vereceğini söyledi. Dumas, dün senatoda yaptı- ğı konuşmada, "Fransa yann Amerikan - Sovyet taraflannın düzeJtügi karar tasansı için oyu- DD kullanacak. Ancak banşın kazanması umudunu yitirme- dik" dedi. Irak'a 15 ocağa kadar süre tanınmasından yana olduk- lannı belirten Dumas, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in uluslararası kamuoyundan gelen uyanlara kulağını tıkamaya de- vam etmesi durumunda Fransa1 nın askeri müdahalede buluna- bileceğini ifade etti. Karar tasarısının kabul edil- mesi için Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 9'u tarafından onay- lanması, veto hakkı bulunan 5 daimi üyenin hiçbiri tarafından (Arkası Sa. 19, Sü. 4'dej İKİ ÇÎZGİ ARASI BAŞKEHTten AHMET TAM 14. ALPTEMOÇİN: IRAK HALKIYLA DOSTLUÖUMUZ SÜRECEK 15. Sayfada GÜVENLİK KONSEYİ'NDE 10 KARAR KABUL EDİLDİ 15. Sayfada Memura yüzde beş daha Hükümetin yüzde 15'lik zam önerisi Bütçe Komisyonu'nda 20'ye çıkarıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 1991 mali yılı konsolide bütçe tasan- sı üzerindeki görüşmelerini dün ta- mamladı. Komisyon, hükümetin or- talama yüzde 15 oranındaki maaş zammı önerisini 5 puan arttırarak yüz- de 20'ye çıkardı. Bütçe tasansırun kamu personelinin özluk haklanna Uişkin maddesi görü- şülürken, ANAP, SHP ve DYP grup- lan ile HEP'lı uye Mahmut Alınak ta- rafından ayrı ayrı değişiklik önerge- leri verdi. SHP'li üyelerin önergesi, maaş katsayısınm 346'dan 400'e, ta- ban ayhk katsayısınm 444'ten 575'e çı- kanlmasını, yan ödeme katsayısınm da 136'dan 160'a çıkanlması konu- sunda hükümete tavsiyede bulunul- masını öngörüyordu. DYP'liler ise maaş katsayısının 400, taban ayhk katsayısınm 500, yan ödeme katsayı- sınm da 155 olmasını önerdiler. HEP Milletvekili Mahmut Alınak ise maaş katsayılarının devlet memurları ara- sından seçilerek gelecek 10 kişilik bir komisyon tarafından belirlenmesini önerdi. Muhalefetin önergeleri reddedilir- ken ANAP'h milletvekillerince sunu- lan maaş katsayısınm 346'dan 352'ye, taban ayhk katsayısınm da 444'ten 480'e çıkanlmasını öngören önerge kabul edildi. Sözleşmeli personel ta- (Arkaa Sa. 19, Sü77'de) ÖNERİ, SAHİBİNE ÎADE... CÖNEYT ARCAYÖREK yaziyor 1O.Sayf»da ANAYASA DEĞİŞMELİ... İSTANBUL'DAN HİKMET ÇETİNKAYAn. Sayfada \fergide hükümete geniş yetkîö z e l indiriın Ücretlerin vergiden muaf tutulan özel indirim tutannın 50 katına kadar arttırılması için hükümete yetki veriliyor. 36 bin iira olan özel indirim tutarı 600 bin liraya kadar çıkabilecek. Gelir Vergisi Vergi alt dilimi 1991 'de 10 milyon olarak uygulanacak. Yeni yasa Bakanlar Kurulu'na, alt dilimi 60 milyona kadar yükseltebilmesine olanak tanıyor. Vergi iadesi 1 ocakta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre ilk 60 bin Lraya yüzde 10, 60-120 bin liraya yüzde 20, 120 binden 200 bin liraya kadar yüzde 15,200 binin üzerine yüzde 5 vergi iadesi ödenecek. Götttrn vergi Götürü usulde vergilendirilecek mükellefler için belirlenecek yılhk safı kazanç tutarları, asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 140'ını geçemeyecek. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda perşembegünü ele alınması beklenen yeni ver- gi paketi gelir vergisi dilimleri ile ucretlilere tanınan özel indirim tutarlannın arttınlmasını öngö- rüyor. Götürü vergiler ile hayat standardı göstergeleri asgari üc- rete bağlı olarak belirlenecek. Ucretlilere vergi iadesi oranlan da yılbaşından itibaren arttı- nlacak. Vergi usul, gelir, kurumiar, damga vergisi ve harçlar yasa- larında değişiklik öngören yeni vergi paketinde Bakanlar Kuru- lu'nun vergi uygulamalanna ilişkin yetkileri genişletiliyor. Tasan, gelir vergisi dilimleri- nin Bakanlar Kurulu'nca 20 ka- (Arkast Sa. 19, Sü. l'dt) Yeni katsayıya göre memurve emekli aylıkları ne kadar olacak? YILMAZ ŞİPAL hazırladı Yann Cumhuriyet'te BuLGARÎSTAN Grevciler polisle çatışü Dış Haberier Servisi — Bul- garistan'da grev ve gösteriler devam ederken dün başkent Sofya'da grevcilerle polis ara- sında çatışma çıktı. Reuter'in haberine göre Ulaşım Işçileri Sendikası Başkanı Alexander Angelov, çatışmanın Sofya'mn merkezinde Aslan Köprüsii ya- kmlannda çıktığını söyledi. An- gelov'a göre polis grevdeki oto- büs ve kamyon şoförleri tarafın- dan trafîği engellemek için yo- la bırakılan kamyonlan çekme- ye başladı. Grevcilerin buna en- gel olmaya kalkışması üzerine polis göz yaşartıcı gaz ve cop- (Arkası Sa. 19, Sü. 3'deJ Pendikte gerginlik Polisîn kaza kurşunu ile öldü "Dur" uyarısına uymayan otomobile açüan ateşte, yoldan geçen 19 yaşındaki bir genç aldığı kurşun sonucu yaşamım yitirdi. BEHZAT ŞAHİN Pendik'te yoldan geçen Ibrahim Ser- best (19) adh genç, "dur" ih- tarına uyma- yan bir otomo- bile açüan ateş- te aldığı kur- junla yaşamını yitirdi. Olay sonrası Pendik Po- lis Karakolu önünde toplanan Serbest'in yakınlan, ateş eden polis memuru Mithat Bayrak- ın alkollü olduğunu öne sürdü- ler. Bayrak'ın Adli Tır/taki mu- ayenesinde alkol almadığının belirlendiği bildirildi. Istanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şa- kir Koç, polis memurunun ad- liyeye sevkedildiğini söyledi. Yenimahalle Mimar Sinan Caddesi'ndeki Lipa Birahanesi önünde önceki gece 24.00 sıra- lannda meydana gelen olay, gör- (Arkast Sa. 19, Sü. 4'de) tbnhimScfbest TüSlAD ÖĞRENCİLERDEN DESTEK — Bnlgarfetan'da mubalif sendikalann sosyalist Başbakan Lukanov'un istifasına yöneUk genel grev çağnsına ögrencüer de destek verdi. (Fotograf: AFP) Heseltine ve Hurd çekilince Ingiltere'nin yeni başbakanı John Major oldu Thatcher'ın koltuğuMajor'ın EDtP EMİL ÖYMEN LONDRA — Iktidardaki Muha- fazakâr Parti liderliği ve başbakan- lık için yapılan seçimi Margaret Thatcher hükümetinin Maliye Ba- kanı John Major kazandı. Major, iki adayın daha katıldığı oylama- da, gerekli oy çoğunluğunu sade- ce 2 oy farkı ile kaçırdıysa da, di- ğer adaylann çekilmesi üzerine, ye- ni bir oylamaya gerek kalmadan yanşı kazanmış sayıldı. Liderlik yanşına katılan eski Savunma Ba- kanı Michael Heseltine ile Dışişle- ri Bakanı Douglas Hurd, parti bü- tUnlüğunü korumak amacıyla Ma- jor lehine çekildiler. Muhafazakâr Partili 372 millet- vekiünin katıldığı oylamada Major oylann yüzde 49.7'sini aldı. Geçen haftaki ilk oylamada Başbakan Thatcher'a karşı aday olan Hesel- tine yüzde 35.6, Hurd ise yüzde 15.1 alarak üçüncü geldi. Yeni Başbakan Major, gelenek uyannca maliye bakanlanna ayrı- lan, "Downing" Sokağı'nda Baş- bakanhk Konutu'na kapı komşu- su olan 11 numaralı binadan, he- men yandaki 10 numaralı konuta geçecek. Seçimi kazandığını öğre- nince "komşusu" Thatcher'ın, "aradaki kapıdan geçerek" Ma- jor' ı ilk kutlayan kişi olduğu bil- dirildi. Major yanında eşi olduğu halde kapının önüne çıkarak basın mensuplanna "henüz atanmamış başbakan" sıfatıyla ilk demecini verdi. "Aday arkadaşlanm gayet ceatilmence davrandılar" diyerek tüm partiye teşekkür etti. Bu sıra- da Thatcher'ın binanın üst kat pen- ceresinden aşağıyı seyrettiği görü- lüyordu. Thatcher ile Major arasındaki bu yakınlık, liderlik kampanyası sı- rasında basının vurguladığı bir (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) PORTRE: THATCHER'IN OĞLU 16. Sayfada TEKZİP YAZISIDIR ANTİKA TALANIGazetenizin 20Eylül 1990tarihli nüshasında "Antikatalanı" başhğı ile 1., 19. ve 20. sahifelerinde yazar Özgen Acar tarafından kalemealınan yazı dizisinde "damatlan Tevfik Soygür'ün de katkılanyla" ifadesiyle şah- sıma sataşılmakta ve benim de olayların bir zanlısı imişim imajı yaratıl- maya çalışılmaktadır. Yazar, benim Kolasın ailesinin damadı olmamı yeterli bir sebep göre- rek kulaktan dolma ve yalan yanlış birtakım dedikodularla beni de suç- layarak hata yapmaktadır. Benim bu olaylarla hiçbir ilgim ve alakam yoktur, şahsıma yönelttiği suçlama her türlu dayanaktan yoksun, gayri ciddi ve itibanmı zedeleyicidir; şiddetle kınar ve reddederim. Sayın yazann ve diğer sorumlulann, bu yazı dizisindeki haksız ve asılsız itham ve isnadı nedeniyle uğradığım onur ve itibar kıncı ya>ın için yasal haklanmı kullanmadan önce işbu tekzip niteliğindeki yazımın Basın Ya- sası gereğınce yayının yapıldığı sahifelerde aynı başlıklar ve puntolarla yayımlanmasını rica ederim. Saygılar. TEVFİK SOYGÜR Boyner başkanlıktan ayrılıyor Cem Boyner iki yıldan beri yürüttüğü TÜSÎAD başkanlığını bırakma karannı bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Boyner'in yerine başkan yardımcılanndan Bülent Eczacıbaşı veya Halis Komili'nin getirilme olasıhğının yüksek olduğu bildiriliyor. Boyner'in bir süredir beklenen bu karannı açıklamayı DYP Kongresi sonrasına bırakmasında, hakkmda ortaya atılan "DYP'ye girecek" iddialarının etkili olduğu belirtildi. ABDURRAHMAN YILOIRIM'ın haberi Ekonomide • Almanya'da Gorbi aşkı' Almanlar, sağcısı ve solcusu ile Sovyetler Birliği'ne yardım için kampanya başlattı. 3. Sayfada • Sovyetler'de ekolojlk felaket MUyonlarca insan zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. 3. Sayfada • Fransız sinema klasiği "Duvarlara Vurulan Baş" TV3'te sinema severlerin karşısına j çıkıyor. 1959 yapımı filmde Anouk Aimie en güzel yülanmn görüntüleriyle ekranda. 4. Sayfada • MüzJkte öncüydü Ünlü bestecimiz Arel ülkesinden uzakta öldü. S. Sayfada • First Lady'ler pasaj açtı Raisa Gorbaçov ve Semra özal, Moskova'daki PetrovskiPasajı'nın açılışını yaptı. 16. Sayfada • Erdi pazarlığı uzatıyor Fenerbahçeli futbolcu Sarıyer'e gıtmek için l milyar lira isteyince Sercan 'ın transferi dün de gerçekleşemedi. Sporda. • Yeni dünyada yazann yeri Asya ve Afrika'dan yazar ve şairleri biraraya ' getirecek sempozyum Istanbul'da başlayıp Ankara'da sona erecek. Arka Sayfada • Salman Rüşdü ortaya çıktı Rüşdü BBC televizyonunda "Muslüman liderlerle görüşüyorum ve ortak bir zemin bulmaya çalmyorum" dedi. Arka Sayfada • Olümle tehdit Kolombiyalı yürekli gazeteci ülkesini anlattı. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU YÖK ve Türban... Genç kızlanmızın üniversite ve yüksekokullara başörtü ile gelmelerini 'sorun' haline getirenlerin başında YÖK ge- lir. YÖK, çelişkih, tutarsız karar ve tutumlanyla sorunun bü- yümesine yol açmıştır. YÖK Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın 'modern türban' tanımı işleri iyice karıştırmıştı. (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog