Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

1000 mutlu ctileye Ankara Eryaman'da 1000 modern daire! Cumhuri % 30 peşin, 100 ay vade Eryaman'da daire! Kira öder gibi ödeyin. PANVUKBANK iyi ban ka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23803 Kunıcusu: Yunııs Nadi 1000 TL Sofya'da genel grev Hükümetin uyarılarına karşm onbinlerce işçi greve gitti. Greve katılma oranının, özellikle madenciler ve sağlık işçileri ile otobüs şoförleri arasında yüksek olduğu bildirildi. Dış Haberkr Servisi — Bul- garistan'da, hükümetin siyasal amaçlı genel grevin yasak oldu- ğu yolundaki uyanlanna karşın, on binlerce işçi dun greve gitti. Ajanslar üç günlük greve katı- hm oranının özellikle maden iş- çileri, otobüs şoförleri ve sağlık işçileri arasında yüksek olduğu- nu bildiriyorlar. Resmi haber ajansı BTA da dun greve katıl- dıgıru açıkladı. BTA, sadece çok önemli olaylarla greve ilişkin ha- Ingiltere lider seçimî bugün Eski Savunma Bakanı Michael Heseltine, Dvşişleri Bakaru Douglas Hurd ve Maliye Bakanı John Major, bugun Muhafazakâr Parti liderliği için yarışacaklar. BugünVü seçimde hiçbir adayın gerekli oy çoğunluğunu sağlaması beklenmiyor. Thatcher, Heseltine'ın seçilmesi duru.rn.unda milletvekilliğinden de istifa edeceğini bildirdi. 3. Sayfada berleri geçeceğini bildirdi. Genel grev çağnsı muhalefet- teki İşçi Sendikalan Konfederas- yonu PODKREPA tarafından, Başbakan Andrei Lukanov'u is- tifaya zorlamak amaayla yapü- mıştı. Hükümet ise uyanda bu- lunarak siyasal amaçlı grevlerin yasak olduğunu anımsatmışu. Bulgaristan'ın en büyük işçi sen- dikası olan Bagımsız Sendjkalar Konfederasyomı ise grevi destek- lemediğini açıkladı. Gerek PODKREPA, gerekse Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu'nun yüz binlerce üyesi bulunuyor. AFP, grev nedeni ile başkent Sofya'da ulaşım ve besin mad- desi dağıtımının büyük ölçüde aksadıgmı bildirdi. Bakkal ve fı- nnların açık kalmasma rağmen ülkede gıda maddesi ambarlan- nın çoğu kapandı. Kamyon şo- förleri de greve katıldığından, Sofya ve Plovdiv gibi büyük kentlere besin maddesi tasına- madı. Sofya Radyosu dünkü yayı- nında, grevin geniş destek sağ- layamadığını öne sürdtt. Grev çağnsında bulunan PODKRE- PA'nın sözcusü ise sendikaya üye 500 bin işçinin greve katıldığını iddia etti. Reuter, Sofya'da oto- buslerin "ortadan kaybolduğa- nn", ancak tramvay ve troley- büskrin çabşmaya devam ettiği- ni bildirdi. Polonya'da Dayanışma Sendi- kası'nın lideri ve cumhurbaşka- nı adayı Lech Walesa, grevi baş- (Arkaa Sa. 14, Sü. S'de) SURİYE'DEN RUM YÖNETlMİNE DESTEK 3. Sayfada Yine soygıın MtL-PA'nın Koşuyolu otömobil depo ve satış mağazası silahlı 5 kişi tarafından soyuldu. Soyguncular iki kasada bulunan 352 milyon lirayı alarak kaçtılar. tstanbul Haber Servisi — Mil-Pa ve Sabah Pazariama'mn ortak kullandıklan Koşuyolu'n- daki otömobil depo ve satış ma- ğazası, 3'u otomatik silahlı 5 ki- şi tarafından soyuldu. Mil- Pa'ya ait iki ayrı kasadan 352 milyon 346 bin lira alan soygun- cular, olay sonrası gasp ettikle- ri ticari bir taksiyle kaçtılar. 1990 ocak ayından bu yana Istanbul'da meydana gelen si- lahlı soygun sayısı böylece 22'ye yükseldi. Soygunlarda toplarn 3 IHD'ye baskilara protesto tnsan Haklan Derneği'nin Samsun şubesinin 20 gün, Gaziantep şubesinin süresiz kapatüdığını belirten dernek yetkilileri, Ankara, Izmit ve Mersin şubelerine de yoğun baskıolduğunusöylediler. tstanbnl Haber Servisi — însan Haklan Deraeği ts- tanbul Şubesi'nde açhk gre- vi yapan 37 kişinin hiçbir ge- rekçe gösterilmeden ve mah- keme karan olrnadan gözal- tma aunması tepkilere yol acu. tHD Genel Başkanı Nev- zat Hetacı, bir baskı orta- mı yaratdıp demokratik ör- gütlerin sindirilmeye çalışıl- dığrnı soylerken, tHD Istan- bul Şube Başkanı Ercan Ka- ur, "Gözalüna aluunanın meşru ve yasal hiçbir nede- niyoktur. Dernegiıı basüması, (Arkası Sa. 14, Sû. 3'de) milyar 200 milyon 565 bin lira nakit para çalmdı, biri polis üç kişi oldurüldu, 8 kişi yakalandı. Görgü tanıklan ve polis yet- kililerinden alınan bilgiye göre, dün saat 12.10 sıralannda Ko- şuyolu E-5 karayolunun alt kıs- mında bulunan Mil-Pa ve Sa- bah Pazarlama grubunun or- taklaşa kullandıklan otömobil depo ve satış mağazasına 3'ü otomatik silahlı 5 kişi geldi. Yüzlerini mendille kapatan soy- gunculardan ikisi kapıda "göz- cü" olarak kaldı. Bekçi, Cemal Kurtoğlu'nu etkisiz hale getiren öteki soyguncular ise, kasalann bulunduğu müracaat ve işlem bölümüne geçtiler. 2O'ye yakın personel ve müşteriyi silahla et- kisiz hale getiren soyguncular, veznedar Mustafa Çınar ile Gürhan Kahraman'ı tehdit etti- ler. tki ayrı kasayı açtıran soy- guncular, içindeki 352 milyon 346 bin lirayı alarak hızla dışa- nya çıktılar. Bu arada olay ye- rinin yakırundan geçmekte olan 34 TJZ 42 plakah ticari taksiyi zorla durduran kimliği belirsiz soyguncular, sürücü Osmaa TBnnkul'u arabadan atarak otomobille uzaklaştılar. Taksi, daha sonra polis ekiplerince Bağlarbaşı Askeri Şube yakın- lannda terk edilmiş olarak bu- lundu. Otömobil almak için satış de- posuna gelen Halis Mutlu adh müşteri olayı şöyle anlattı: "Basvunı yapmak için işlem bölumundeydim. Birden içeriye yüzleri mendille örtülü birkaç kişi girdi. Bir tanesi, 'Size bir şey yapmayacağız. Burada çalı- şanları tamyorum. Kimse ters hareket yapmasın. Burayı kan gölüne çeviririz' diye bağırdı. Çok şaşırdun ve olduğnm yer- de kaldım. Kasalardaki parala- n aldıktan sonra kaçtılar." Saddam'a soıı süreBM GüvenlikKonseyi, Irak'mocak ayı içindeKuveyt'ten çekilmesini isteyecek ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — Körfez krizı, Bır- leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin perşembe günu yapacağı toplantıyla en sıcak donemine girecek. ABD dun Bırleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nın diğcı dort daı- mı uyesine resmen taslak mctni dağıt- tı. Son derece gızlt tutulan taslak me- tınde ABD Saddam Huse>in'e "1 ocağa" dek sure \erilmesinı onerdı. Ancak daha sonra ABD diplomatla- rının yapukları açıklamalarda, gere- kırse bu tarihin "15 ocak, ya da şu- bat başı olarak değiştirilebileceği" be- lırtildi. ABD tarafından hazırlanan ve Irak'a karşı guç kullanılmasına ızın ve- ren karar tasarısı, Güvenlik Konse>i- nin 5 daımi uyesinın öncekı gun yap- tıklan toplantıda goruşuldu. ABD yet- kilileri, tasanyla ilgili olarak gereken desteğe sahip olduklannı belirttiler. Ancak 5 daimi üyenin toplantısında lrak'ın Kuveyt'ten çekilmemesi duru- munda "askeri guç kullanılacagı" yo- nunde bir ifadeye tasanda yer verılme- mesi benımsendı Bunun uzerine tasa- nda "Irak, Kuve>t'ten 1 ocak tarihi- ne kadar çekilmedigi takdirde her tur- liı yonteme başvurulacaktır" gibi ge- nel bir ıfade tercıh edıldi. Güvenlik Konseyı'nın perşembe gu- nu yapacağı toplantıda ABD tarafın- dan hazırlanan karar tasarısının onay- lanması durumunda 1 ocak tarihinden itibaren herhangi bir uye Konsey'in ka- rarını uygulamak için Irak'a karşı as- keri mudahaleye başvurabilecek. ABD'nin "itirazsız tam destek" beklediğı karar tasarısını şimdilik In- giltere, Fransa, Sovyetler Bırliğı des- tekliyor. Fransa metine katkıda bulun- mak için "alternatif onerileri" oldu- ğunu ıfade ettı. Konsey'in veto hakkı- na sahip beş daimi uyesinden olan Çin ise henuz kesin karara varmadığını be- lirtiyor. Çin, karara itiraz etmeyeceği- ni kesın olarak bildirdi, "En kotii ih- timaite çekimser kalacağını, her seyin kararda kullanılacak dile bağlı olduğunu" belintı. Konseyin on değiş- ken uyesinden Kanada, Finlandıya, Fildışı Kıyısı, Zaire, Romanya karan destekleyeceğini açıkladı. Malezya, Kolombiya, Kuba ve Yemen'in henüz son kararlarını vermediklerı bildirili- yor. Perşembe gunü kararın onaylanma- sı halınde Bırleşmiş Milletler tarihin- de ıkınci kez Güvenlik Konseyi, eko- nomık yaptırımların sonuç vermediği bir durumda askeri mudahaleye izin vermiş olacak. llk karar 195O'de Ku- zej' Kore'nin Guney Kore'yi işgali du- rumunda alınmıştı. 1950'deki karar sı- rasında ABD, Sovyetler Birliğı'nin Gu- (Arkast Sa. 14, Sû. Tdt) Özal, 199Vde anayasa değişikliği, 1992'de seçim önerdi 6 Anayasa AGÎK'e uysun'rnmhnrhacVnni ANKARA (Cvmhuiyet Bö- AUemizde, sultanhk, paşalık ve- V^UUIUUL u a ) K O i u rosu) — Cumhurbaşkanı Turgııt saire yok, biz bir memur ço- TlirgUt Ö z a l özal, anayasa değişikliği konu- cuğuyuz" diye konuştu. a n a v a c a n i n tt>me*\ sundaki görüşlerini açıklamayı Cumhurbaşkanlığı ve Başba- oııayaaaıuu ıcıııcı H f l n d e s ( | r d f l r r i ü cumhnrbas- kanhk Muhabirleri Derneği Sağhk Merkezi'nin açüışım ya- pan Özal, buradaki konuşma- suıda, siyasi partilerin görüş bir- liğine varmalan halinde anaya- sanm değiştirilebileceğini belk- terek şunları söyledi: "Anayasamız, 1924 tarihinden beru. 1961,19S2 ajuyasalan bi- raz reaksiyoa uuonsstandır. Ya- ni ondan evvelki devrin, icraat- ve hürriyetleri kısıtlayan 14. maddesinin AGtK ilkelerine uydurulması gerektiğini söyledi. sürdürdü. Cumhurbaş- kanı scciminin halk tarafından yapılması isteğini yineleyen özal, temel hak ve hürriyetlerin sınınnı belirleyen anayasanın 14. maddesinin, Avrupa Güven- lik ve Işbirliği Antlaşması (AGtK) ilkeleri de dikkate ah- narak yeniden düzenlenmesi ge- rektiğini söyledi. özal, "Biz bu- raya millete gıivenerek geldik. lannın tesiri altında kalmış ve daha çok agırhgmı o devrin me- selelerini çozmek için vejahut- ta o taribte gorulen problemle- ri çözmeyi esas alnıış anayasa- lar olarak görmek laatn. Bu 1982 Anayasası'nda da var. Bu bakımdan anayasalanmtnn, da- ha rahat bir ortamda, reaksi- yonlann olmadığı bir ortamda yeni baştan tanzim edilmesinde fayda görüyorum. Şunu soyle- mek istemiyorum, 1961 Anaya- sası olsun 1982 Anayasası ol- sun, vazifeleri ifa etırüş, belki o gunku şarüar altında daha bas- kası yapılamayacak anayasalar olarak da düşünmek lazım." Avrupa Güvenlik ve lşbirliği Konferansı'na (AGtK) imza ko- yan Türkiye'nin daha farkh bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan özal, "Aslında bu o kadar da zor bir tuulise olmasa gerek. Siyasi partilerimizin bu konoda bir probkmc düşmcden anlaşnıalan da mumkündür di- ye düşnnüyonım" dedi. Prensip olarak her konunun anayasaya girmjsini dojru bulmadığuu kaydeden özal şöyle konuştu: "Yani 1961'de olsaa, 1982'de olsan, anayasalarunıza bir p«r- ca yönetmeük kaımator gfarnlf- tir. Ansjrasa, csas itibanyte te- md hak ve körriycder koaasu- d» yogmnteıtrtıdg. 14. ı nin dc bu ısık aitnda yapılnaa kap edcr. Hde düyMİaki soa degifikHkkrie arbfmuz imafav (ArkastSa. 19, Sü. I'dt) AKBULUT: 92'DE 3 SEÇÎM BİRDEN OLSUN 1O.Sayfada OzALA YANITLAR înönü: Yok öyle açıkgözlülük Karşı ^ıkmalıyız Kendisınin bugüne kadar tarafsız davranmadığını kabul etmiş oluyor. Kendisi anayasaya uymadığı için şimdi anayasayı kendine uydurmaya çahşıyor. Yani benim yaptıklarım yasal olsun tavn bu. Buna şiddetle karşıyız. Ara seçim Magic Box yasalara karşın yayınına devam ediyor. Anayasa Mahkemesi, özal ailesinin isteğine karşı olmayacak bir yapıya oturtulmaya çalışıhyor. Anayasa gereği ara seçimin yapılması zorunludur. Yapmazlarsa suç işlerler.15. Sayfada HEP AYNI TABLO — Fenerbabçe sezon öncesi >aptıgı hazırük maçlannda sürekli yeniMi. Herkes ligde "iyi sonuç alınz" amudu ile kendini avuttu. TSYD Kupası maçındaki G.Saray galibiyeti bu beklentiyi pekişrjrdi. Ancak lige Aydın yenilgisi ile giren San-LacivertiUer yenilgi krizinden bir türlü kurtulamadı. Şimdi G.Saray maçıntn bir dönüm noktası olması için vogun bir çaba var. Polonyalı liberoya da dün bu nedenle mukavele imzalatüdı. Kısacası umut bu haftada. (Fotograf: Cumhuriyet) Yöneticisindenfutbolcusuna herkesşaşkın ve çaresiz F.Bahçe can çekîşiyorMetin Aşık (Kulüp Başkanı): Beni suçlamaları haksızhk. İstifa etmem ne derece yararlı olur? Gaas Hiddink (Teknik Direktör): Elimdeki kadro bu kadar. Bu kadro ile zirveyi zorlamak mümkün değil. Selim Soydan (Menajer): Bu takım nasıl düzelecek ben de bilmiyorum, ama bir çare düşünülmeli. Schumacher (Takım Kaptanı): Bunalım yaşıyoruz. Olan seyirciye oluyor. Spor Servisi — Fenerbahçe lig defterini kapattı. Sezona bu- yük ujDutlarla yeni bir teknik kadro ve milyarlık transferlerle giren San-Lacivertli ekip, 12. hafta tamamlanırken aldığı 4 yenilgi ve 4 beraberhkle lig lideri Galatasaray'ın 11 puan gerisin- de kaldı. Haftalardır 7.'ükten yukan çıkamayan futbolumu- zun büyük firması Fenerbahçe, şimdi tüm hesaplarını Federas- yon Kupası maçlan için yapma- ya başladı. Geçen sezon ligj 2. sırada ta- mamlayan ve transfer dönemin- de kadrosunu Galatasaray'dan Semflı, Samsanspor'dan Ercan, Ankaragücü'nden Gökhan, Bursaspor'dan Ahmet Suphi, Sanyer'den Yaşar, Erzurum- spor'dan Hayrettin ve Fransa'- nın Nimes takımmda oynayan Yugoslav futbolcu Fadıl Vokri ile yenileyen Fenerbahçe, kâğıt üzerindeki "sfiper" kadronun başuıa da PSV Eindhoven'i Av- (Arkast Sa. 14, Sü. l'de) GÖLGE BAKANLAR NE YAPIYOR? IZMİR'den HİKMET ÇETİMKAYA15. Sayfada Demirel: Önce rejimi düzeltelim DYP Genel Başkanı Demirel, dün düzenlediği basın toplantısında büyük kongreyi de değerlendirerek 'Dünyada halkın yüzde 80'inin reddettiği bir rejim yok. Önce rejimi düzeltelim. Rejimi, anayasa ıslahatı içinde düşünelim' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosıı) — DYP Genel Başkanı Sükyman Demirel, partinin ye- ni yönetimini, "Üinı, tecrübe, bi- rikim ve enerji bir araya geürüdi" diye değerlendirdi. Türkiye'nin gecmiş on yümı kay- bettiğini, önümüzdeki on yıhn kurtanlabilmesi için "göstenne- lik rejim"in düzeltilmesi gerek- tiğini bildiren Demirel, rejimin bir "anayasa ıslahatı" içinde dü- şünülmesi gerektiğini ve anaya- sanın düzeltilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Demirel, "Türkiye, hür bir zeminde, hör vicdanlaria bir anayasa tarüs- ması yapsın" dedi. Demirel, dun düzenlediği ba- sın toplantısında, 3. BUyük Kongre'nin genel değerlendirme- sini yaptı. "Her isteyenin liste koydugunu, her bteyenin adajr oldutunu ve detegenin sagânyo- (Arkası Sa. 14, Su. 3'de) DYP'de kim, kaç oy aldı? 11. Sayfada GİK'e seçilemeyen 'eski'ler kııgın 1O.Sayfada DYP'DE NE TAMAM, NE DEĞİL? CÖNEYT ARCAYÛREK yazıyor 1Q.Sayfada Anayasal İlletten Kurtulmak... Oir tûrlü.bıkmadık, usanmadık anayasa yapmaktan, anayasa değiştirmekten... Neredeyse 150 yıldır hep aynı oyun, aynı arayış: "Kurtuluş"u yeni anayasal kural ve kurumların ipine bağlamak... Değışmiyor. En çağdaş, en demokratik ilkeleri kâğıt üs- tüne yazıp kurucu meclislerden, pariamen- tolardan geçırdik mi, duze çıkacağımızı, de- mokrasiyi kurmuş olacağımızı sanıyoruz. Olmuyor. Birtakım kural ve kurumları kâğıt üstünde kabul etmekle, siyasal ve toplumsal gelişme- leri durduracağımızı zannediyoruz. Bu da olmuyor. Tarihimizde örnekleri o kadar çok ki... 27 Mayıs Anayasası ile demokrasinin ge- leceğini sanmıştık. Gelmedi. (Arkam Sa. 19, Sü.l'de) HASAN CEMAL • Mazovviecki istifa etti Pazar günkü seçimde Walesa ve Tyminski'nin ardmdan %16.4 oy çlabilen Mazovtiecki, hükümetinin istifasım dün açıkladı. 3. Sayfada m Ermenistan'dan Türklye'ye işbirliği çağnsı Devlet Başkanı Perpetrosyan, 'Bırliği korumak için komşu ulkelerle işbirliğini geliştirmek &>nındaytz' dedi. 3. Sayfada • Mektup dostluğu TVl'de 'Charring Cross Sokağı 84 Numara' adh fîlmi izleyeceğiz. David Jones'un yönetmenliğini yaptığı eser, 87 yapımı. Filmm başrolûnde Oscarlı \ oyunca Anne Dancroft oynuyor. 4. Sayfada WWSP Jk • Kalbi atan herfces davulcudur Tamnmış Amerikalı davulcu Michael Carvin, 5 aralığa kadar tstanbul'da 5. Sayfada • Sözen: Günah da benim, vebal de benim Buyukşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen eleştırilerı yanıüadı. 9.Sayfada • Otomobilcller fazla iyimser Opel ûreticisi General Motors'un Türkiye Genel Mûdürü Nashif, '1 milyon otomobili hangi yoldayüruteceksimz' dedi. Ekonomide • Zonguldak'ta greve bir adım kaldı Kömür havzasmdaki greve 4 gün kaldı. Türk KAMU-SEN görüşmeyaptı. Ekonomide • PTT 150 yaştnda Avrupalı 'Fişli santral'dan 'dijital teknolojiye' geçen PTT, dünya sıralamasında 12. sıraya yerleşti. PTT, büyüme hızmda birinci. Arka Sayfada UGURMUMCU Sosyalist Birlik... Sosyalistlerin bir araya gelerek parti kurmaları sevindirici bir gelişmedir. Bu nedenle Sosyalist Birlik Partisi kurucula- rını kutluyor ve basanlar diliyoruz. Sosyalist Birlik Partisi, güç bir dönemde kuruluyor. Parti tüzel kışilik kazanır kazanmaz herhalde HEP ile birleşecektir. Lenınist sıstemın çöktüğü; Sovyetler Biriiği'nin "sosyalisf sözcüğünü devlet adı otmaktan çıkarma gereği duyduğu ve (Arkası Sa. 19, Sü. S'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog