Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

% 30 peşin, 100 ay vade. Ankara Eryaman lconutları Pamukbank'ta... Cumhuriyef - • % Pamukbankfa'könufüp, "J. Eryam|nC*fcf ^ » yuvanıza şavuşun?*1 t_j iyi ba nka d ır 67. Yıl; Sayı: 23802 Kunıcusu: Yunus Nadi 1000 TL. KDV *,*,/) 26 Kasım 1990 Pazartesi OzaPdan başkanlık içîn yeni formtiller 1 Cumhurbaşkanıru halk seçecekse siyasi partiler Meclis içinden aday göstermeli. 2 Meclis dışından adaylar için 90-100 milletvekilinin imzası aranmalı. 3 Cumhurbaşkanı partili olabilmeli ancak partinin icra organlarında görev almamalı. 4 Seçim sistemi iki dereceli olmalı. tZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Ozal, halk tarafından seçi- lecek bir cumhurbaşkanı için ye- ni formüller ortaya attı. Özal, cumhurbaşkanının halk tarafın- dan seçümesi halinde partilerin Meclis içinden aday göstermele- ri, Meclis dışından gösterilecek adaylar için 90-100 milletvekili önerisinin aranması gerektiğini belirtti. özal, cumhurbaşkanı (Arkast Sa. 15, Sü. S'de) ÖZAL'IN KAFASINDAKİLER İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA10. Sayfada Kurultay ad belirledi: Sosyalist Birlik Partisi Sosyalistlerin Birlik Partisi Girişimi'nin taslak programı tartışmalardan sonra kabul edildi. Partinin adı için önerilen 151 ad, oylama ile 7'ye indirildi. 7 öneri, tek tek oylanarak partinin adı belirlendi. ANKARA (Curaburiyet Ba- rosu) — Sosyalistlerin Birlik Partisi Girişimi'nin Ankara'da toplanan kuruluş kunıltayında hazırlanan taslak program yo- ğun tartışmalardan sonra kabul edüdi. Kurultay, açık oyla secilen 136 kurucuya en geç 15 ocağa kadar partinin kurulması için yetki verdi. Kurultayda en çok tartı- şılan konulardan biri de parti- nin admın .belirlenmesi oldu. llk aşamada belirlenen 151 addan en yüksek oyu alan 7'si arasın- da seçim yapılması kararlaştınl- (Arkası Sa. 16, Sü. 7'dt) 'YENI'YI ARAMAK CEUL BASLAMSIÇ'ın notian 19. Sayfada Polonya'da seçim Walesa fark attı, ama 2. turakaldı Çumhurbaşkanlığı seçiminin dün yapılan ilk turunda Walesa oyların % 39,2'sini aldi. Adaylardan işadarru Stanislaw Tyminski ise büyük sürpriz yaparak Başbakan Mazowiecki'yigeride bıraktı ve oyların % 24'ünü aldı. Dış Haberier Servisi — Po- lonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dün ilk kez yapılan cumhurbaşkanuğı seçiminin ilk turunda Dayanışma lideri Lech TOüesa, oyların Vo 39,2'sini ala- rak rakiplerini geride bırakma- sına karşm, gerekli °k 50 oyu sağlayamadığından ikinci tura kaldı. Seçimin ikinci turu 9 ara- lıkta yapılacak. Polonya televizyonu tarafın- (Arkası Sa. 16, Sü. 2'dt) BİR DAMLA GÖZYAŞI ERGUN BALCI'nın yazısı 3. Sayfada Genel îdare Kurulu'na 16 yeni isim girdi. 24 üye yerini korudu DYP'de yenidönemDYP3.Büyük . Kongresi'nde GİK için üç ayrı liste çekişti. Demirel'in "beş yıldızlı" listesi 450'nin üzerinde oy alarak seçimi kazandı. Demirel'in ikinci listesi 123, "yenilikçiler"in listesi ise 320 oy alabildi. Bulisteden sadece Tevfik Ertüzün GİK'egirebildi. Kongrede konuşan Çağlayangil, aktif poütikadan ayrıldığını söyledi. Demirel'in listelerinden birinde yer alan Sadettin Bilgiç, önce kongreyi terketti, sonra ikna edildi, ancak seçilemedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Ça- lışmalannı dün Ankara'da ta- mamlayan DYP'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde, partinin 40 kişilik yeni Genel Idare Kurulu (GİK) belirlendi. "Yenileşme" tartışmalarıyla gi- rilen büyük kongrede 24 eski GİK üyesi yerlerini korurken, yönetime 16 yeni isim girebildi. GlK'e girebilen yeni isimler ara- sında, partide yeni çizgi tartış- malannın öncülüğünü yapan es- ki Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk, partiye kongre önce- sinde katılan işadamı Ersin Fa- ralyalı ile Prof. Dr. Tansu Çil- ler ve maliyed Tunc Bilget de yer aldı. Genel Başkan Süleyman Demirel'in hazarladığı yıldızlı il başkanlan listesinin 450, diğer listenin 320 oy aldığı kongrede yenilikçilerin hazırladığı gençler ÇAĞLAYANGİL SON KEZ KÜRSÜDE — DYP Bfiyük Kong- resi'ne Genel Başkan Demirel ile birlikte gelen eski Cumhurbaş- kanı Vekili thsan Sabri Çağlayangil, "Size veda ediyorum. Son konuşmamı yapı>orum. Ama son nefesime kadar aranızda oiacağım" dedi. Demirei de Çağlayangil'in siyaset hayatuıda bir şeref abidesi olarak durdugunu söyledi. (Fotograf: Banş BU) listesi 213 oy topladı. Yenilikçi- lerin listesinden Zonguldak Mil- letvekili Tevfik Ertüzün, ortak isimlerin dışında Demirel'in iki listesini de delerek GİK'e girebi- len tek aday oldu. Demirel'in yıldızsız listesinde ve yenilikçile- rin listesinde yer alan Adana Milletvekili Halit Dağlı da GÎK'e seçildi. Partideki vitrin değişikliğinin Başkanlık Diva- ru'nın oluşması sırasında gerçek- leşmesi bekleniyor. Eski GİK'ten Aydın Arat, Do- gan Baran, Hüsamettin Başer, ıbsan Sabri Çağlayangil, Süley- man Çelebi, Turgut Çulha, Be- kir Sami Daçe, Ismail Doknzog- In, Sadettin Bilgiç, Kat Gümıis, Yaşar Keceli, Kemal KesteUi, Nahit Menteşe, tsmet Sezgin, Ahmet Uncu, Turgnt Toker^e- çûn sonucu liste dışı kaldılar. Eski üyelerden Çağlayangil, Arat, Başer, Baran, Çulha, Do- kuzoğlu, Keceli ve KesteUi bu kongrede aday olmamıştı. Bil- giç, Çelebi, Daçe, Gümüş, Men- teşe, Sezgin, Toker ve Uncu aday olduklan halde seçilemedi. Se- çimi kaybedenlerden Çelebi, Daçe ve Uncu, Demirel'in iki lis- tesinde yer almayıp yenilikçile- rin listesinden aday gösterilmiş- ti. GİK dışında kalan bu 16 ki- (Arkası Sa, 19, Sü. 4'de) C î GÖSTERİLER BİTMİYOR- Sofya'da düzenlenen gösteride, yürüyüşçüler ana caddelerinden birinde olu rak yolu kestiler (Fotoğraf: AFP) Sendikalar bugün için genelgrev çağrısıyaptı. Başsavcı uyarıda bulundu Bulgaristan'datehlikeli tırmanışDış Haberier Servisi — Bulgaristan'da gerginlik tehlikeli biçimde tırmanıyor. Başkent Sofya'da muhalefet, Başbakan Andrei Lukanov'u istifaya zorlayabilmek amacıyla gosterilerini aralıksız sürdürürken, muhalefetteki Işçi Sendikaları Konfederasyonu PODKREPA, Başbakan Lukanov. istifa etmediği takdirde genel greve gidilmesi için çağrıda bulundu. Başsavcı ise sendikayı uyararak siyasal amaçlı grevlerin yasak olduğunu anımsattı. Ülkede siyasal krizin yanı sıra ekonomik bunalım da hızla ağırlaşıyor. İstifa etmesi için ağır baskı altında bulunan sosyalist Başbakan Andrei Lukanov, önceki gun kendisini desteklemek için düzenlenen gösteride yaptığı konuşmada "Ben bir korkak değilim" dedi ve muhalefeti "yeni bir siyasal tekel" kurmaya çalışmakla suçladı. Sosyalist hükumet, cuma gunü parlamentoda yapılan guven oylamasını 159'a karşı 201 oyla kazanmıştı. Ancak muhalefetteki Demokratik Güçler Birliği, meclisi boykot edeceğini açıklamıştı. Gözlemciler, Lukanov hükumetinin yıprarlmasında rol oynayan en önemli etkenin giderek ağırlaşan ekonomik bunalım olduğunu belirtiyorlar. Resmi nabız yoklamalarına gore ekim ayında yüzde 71 oranında desteğe sahip olan Lukanov'a verilen destek kasımda yüzde 50'ye duştü. AP'nin haberine göre gözlemciler bugün muhalefetteki PODKREPA'nın genel grev çağrısına uyulduğu takdirde ulkede gerginliğin busbutun artacağını belirtiyorlar. Hükümet, önceki gece televizyondan yayımladığı bildı'ride, grevden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Bildiride şöyle dendi: "Genel grev parlamenter sislemimizi tehlikeye düşurür, siyasal istikrarsi7İığı arltırır ve genç (Arkası Sa. 16, Sü. S'de) Özel Radyb ve Televizyon... 1 ürkiye'de özel radyo ve televizyon ol- sun mu, olmasın mı? Bu tartışmaya gerek var mı artık? Sanmıyoruz. Çünkü çağımızın gerçekleri, ülkemizde böyle bir tartışmayı anlamsız kılmış durum- da. Bilimsel teknolojık devrimle birlikte iletı- şim alanında yaşanan olağanüstü atılımlar, türkiye'de geçerli devlet tekelini kendilığin- den delmiştir. Çatılarda mantar gibi bitme- ye başlayan bembeyaz çanak antenler, ana- yasa ve yasalarda yazılı devlet yasağının fi- ilen sona erdiğini gösteren çarpıcı işaret- lerdir. Zaten bugün radyo ve televizyon alanın- da devlet tekelini açıkça savunan da yok gi- bi. Siyasal partilerin tümü, genel olarak te- kele son verilmesinde bırleşiyorlar. İlke açı- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • İsrail'de kanlı saldın hlami Cıhad, tsraıl yolcu otobusünu taradı: 4 ölü. 3. Sayfada • Ağır toplar' Heseltine'dan yana İngiltere'de başbakan yarın seçiliyor. Eski Savunma Bakanı Heseltine şansh. 3. Sayfada • Parisli ressamın aşkları TVl'de 'Ressamm Kızı' adlı dizide Stacy Keach parastz bir ressamm yaşamını canlandırıyor. 6 bolumluk dizı, 1983 yapımı. 4. Sayfada • İmam hatipliye burs desteği Milli Eğitım Bakanlığı her 3 burstan bırını ımam hatip liselerinde okuyanlara veriyor. 11. Sayfada • Mescit enflasyonu Dicle Ünıversıtesi kampusunda 12. mescit açıldı 11. Sayfada) • Ucuz ekmek satan da var Istanbul'da ekmek fırınlarda 600 TL, bazı bakkaltarda ise 450-500 TL 'dan sattlıyor. Ekonomide • Özal: Yatırımlar kolaylaşacak' General Moiors Turkiye tesislerı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Torbalı 'da dün açıldı. Ekonomide • F.Bahçe yenildi San-Laciveriliier Ankara'da Gençlerbtrlıği'ne 3-0 yenılırken, Trabzonspor Konya'yı 3-1 yendı. Sporda • Dersimiz, sorunlar' Öğretmenler GUnu'nu kutlayan öğretmenlerin ınadd't sıkınnsı had safhada Arka Sayfada • Besteci Biilent Arel öldü Elektronik muziğin öncü bestecilerinden biri olarak kabul edilen Bülent Arel, 72 yaşında New York'ta öldü. Arka Sayfada Irak'tan Türkiye'ye suçlamaIrak Ticaret Bakanı, herhangi bir Iraklının ilaç ve gıda yetersizliğinden ölmesi durumunda Türkiye, ABD, İngiltere ve Mısır aleyhine tazminat davası açacaklarını söyledi. Türkiye'nin geçen haziran ayında sipariş edilen ve bedeli ödenen süt tozu ve çay sevkıyatını durdurduğunu kaydeden Ticaret Bakanı Muhammed Salih, 'En büyük sorumluluğu Türkiye taşıyor' dedi. BAĞDAT (AA) — Irak, her- hangi bir Iraklının ilaç ve gıda yetersizliğinden ölmesi duru- munda Türkiye, ABD, İngilte- re ve Mısır aleyhinde tazminat davası acma tehdidinde bulun- du. Irak Ticaret Bakanı Muham- med Mehdi Salih, düzenlediği basın toplantısında "Amerika, tngiltere, Mısır ve Türkiye, süt, ilaç ve diğer terael gıda madde- lerinin yoklugu dolayısıyla her- hangi bir Iraklının ölümünden sonunlu olacaktır" dedi. Salih, bu ülkelere herhangi bir Iraklımn ölmesi durumunda uluslararası yasalar çerçevesin- de tazminat davası açılacağım kaydetti. Türkiye'nin geçen haziran ayında sipariş ediien ve bedeli ödenen süt tozu ve çay sevkıya- tının durdurduğunu kaydeden Salih, "Türkiye en büyük so- nımlulugu taşıyor. Defalarca bu hareketi protesto amacıyla Türk büyükelçisini çağırdık" dedi. Muhammed Mehdi Salih, Irak'ın 2 ağustosta Kuveyt'i iş- gali üzerine BM Güvenlik Kon- seyi'nin aldığı karar çerçevesin- de uygulanan amba>-godan son- ra ölen Iraklı olup olmadığı ko- nusunda ise bilgi vermedi. Salih, ABD'yi tahıl ve diğer gıda maddeleri sevkıyatını dur- durmakla suçladı. Muhammed Mehdi Salih, ABD'nin bu gıda maddelerini Irak'ın, Kuveyt'in işgaline karşı çıkan Mısır'a bir hediye olarak sunduğunu öne sürdü. tngiltere'ye karşı herhangi be- lirgin bir suçlama yöneltmeyen Salih, Irak'ın şu anda gıda sto- ku yönünden kötü olmadığım ve bazı gıdalann Iraklılann ih- tiyacını karşılayacak minimum miktaıiarda karne ile dağıtılaca- ğını kaydetti. Irak, ordu hizmetlerinden muaf olan çıftcikri askere çağır- dı. Devrim Komuta Konseyi ta- rafından yayunlanan ve Irak ga- zetelerinde yer alan bildiride, "ordu hizmetinden mnaf tnta- lan bütün çiftçilerin askere çag- nimasına ve askeri bizmetlerine aralık ortasından sonra bir haf- ta icinde başlamafauma karar veriidi" denildi. Eski dunya ağır sıklet boks şampiyonu Muhammet Ali CUy, Irak'ta tutulan yüzlerce Amerikalı rehineden bazuanma serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Devlet Başkanı Sad- dam Hüseyin ile görüştü. Saddam, Muhammed Ali'yi Dicle Nehri kenannda yoğun (Arkası Sa. 16, Sü. 6'da) BM GÜVENLIK KONSEYI IRAK IÇIN PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR 16. Sayfada Borçsüresi3 aralıkta bitiyor PollyPeck içîn zordönemeç Sorular... Sorular... Yönetim Kurulu Başkanı Asil Nadir, kişisel borçlarını ödeyecek mali kaynağı bulabilecek mi? Kayyımlar, alacaklılara nereden ve nasıl ödeme yapabilecek? İş çevreleri ve bankalar bunalımın patlamasının üzerinden üç ay geçmesine karşın bu ve benzeri birçok soruya henüz açık yanıt alınamadığını bildiriyor. EDÎP EMİL ÖYMEN LONDRA — Önümüzdeki haftalarda Noel tatili rehaveti- ne girmeden önceki son önemli olay, 3 aralık günü Asil Nadir hakkındaki icra davası olacak. Yüksek Mahkeme, ya Asil Na- dir'in sunması beklenen ödeme planını kabul edecek ya da et- meyerek kişisel iflasma karar verecek. Borsa simsarhk fırmalan, 'Bardays de Zoete VVedd' ile Lehman Brothers', 22 milyon 100 bin sterlin (yaklaşık 125 mil- yar lira) istiyorlar. Asil Nadir'- in avukatları, 13 kasımdaki ilk duruşmada, borcun ödenmesi 'için süre istemişlerdi. Polly Peck Yönetim Kurulu (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) Asil Nadir'in umuduyeni kararda LONDRA (Cumhuriyet) — KKTC'deki Polly Peck iş- letmelerine ilişkin muhasebe kayıtlarının "üçüncü kişilere" aktarümasmı ya- saklayan ara karar bugün mahkemece yeniden ele alı- nıyor. Polly Peck'in mal ve para varlığının sağhklı bir dökümünün yapılabilmesi (Arkası Sa. 16, Sü. 2'de) Unlü markaların üretimine başlamyor i düzenleme ithal sîlahı ^atlattı' Ateşli Silahlar Yasası'nda yapılan yeni düzenleme sonucu, talepte büyük artış oldu. Makine ve Kimya Endüstrisi'nin yeni projesiyle başta Smith Wesson olmak üzere Baretta, Browning ve Kold gibi ünlü markalar geleneksel Kırıkkale tabancasının yerini alacak. TURAN YILMAZ ANKARA — Ateşü Silahlar Yasası'nda yapılan yeni düzen- lemenin silah talebini dört kat arttırdığı belirtiliyor. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) bu talebi kar- şılaraak için önümüzdeki yıl bü- yük bir proje başlatacak. Bu proje ile Türkiye'de geleneksel Kırıkkale tabanca devri kapatı- lıyor, yerine başta Smith VVesson olmak üzere dünyarun ünlü si- lah markalannın lisans üretim- Ieri dönemi başlıyor. Üretimle- ri tasarlanan silahlar arasında Baretta, Browning ve Kold mar- kalan da bulunuyor. MKE Genel Müdürü Adnan Iğnebekçili üzerinde uzun bir süredir çalıştıklan bu dev silah projesinin artık son aşamaya geldiğûıi, ilk uygulamaya önü- müzdeki yıl geçileceğini açıkla- dı. Cumhuriyet'in sorulanm ya- nıtlayan Iğnebekçili, "Biz silah üreümi konusunda sadece bir it- halatın yapdıp pivasaya verilme- sini düşünmedik. Kendi üretim faaliyetlerimiz açısından ba ta- lebin tercihi dogrultusund* ba- zı sflahlann üretimine yönehneyi düşünüvoruz. Bu konoda te- maslanmu devam ediyor. Konı- (Arkası Sa. 15, Sü. 6'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog