Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

% 30 peşin, 100 ay vade. Ankara Eryaman konutları Pamukbank'ta... I Cumhuriyef Pamukbank'la konuşun, Eryaman'da yuvanıza kavuşun. PAMUKBANK iyi ba nkad ır SSCB 67. Yıl; Sayı: 23801 Kurucusu: Yunus Nadi 1000 TL. o 25 Kasım 1990 Pazar Sosyalist sözcüğü atılıyorSSCB Başkanı Gorbaçov'un hazırla- dığı yeni Birlik Antlaşması tasarısına göre ülkenin adından sosyalist sözcü- ğü atılarak 'Egemen Sovyet Cumhu- riyetleri Birliği' olarak değiştiriliyor. Gorbaçov, önceki gün düzenlediği ba- sın toplantısında da Sovyet cumhuri- yetlerinin referandum yapmadan bir- likten aynlmalarının "bir iç savaşa" yol açabileceğini söyledi. Dış Haberier Servisi — SSCB lideri Mihail Gor- baçov'un Yüksek Sovyet'e sunduğu yeni Birlik Antlaşması'nın lasan metni dün Sovyet gazetele- rinde yayımlandı. Buna göre, Ülkenin adındaki "sosyalist" sözcuğü çıkartılarak, SSCB'nin yeni adı "Egemen Sovyet Cumburiyetleri Birliği" haline dönüştürülüyor. Mihail Gorbaçov, ülkenin parlamentosu nkeli- ğindeki Yüksek Sovyet'e sunduğu bu yeni Birlik Antlaşması tasarısı ile SSCB'nin parçalanmasına engel olmaya ve merkez Ue cumhuriyetler arasın- (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) IRAK îlkokulda katliam iddiası Bağdat'ta ilkokul basan bir grubun 8 kız çocuğunun boğazlannı keserek öl- dürdükleri ve kanlarıyla duyarlara tehdit mesajlan yazdıkları ileri sürül- dü. Irak ise, kanla yazılan tehditlerin 'kötü bir çocuk şakası olduğunu' açıklayarak bu iddiaları yalanladı. Irak Körfez'e göndereceği yedek as- kerleri göreve çağırdı. 16. Sayfada ABD'NİN ASKERt ÇÖZÜM KULİSİ ŞEBNEM ÂTİYAS'ın haberi 16. Sayfada BAB'A IRAKRAPORU Türk sınırına asker yığınağı Batı Avrupa Birliği'nin Paris'te yapa- cağı toplantıya sunulmak üzere hazır- lanan raporda iki piyade ve bir zırhlı tümenin İran sınırından kaydırıldığı bildirildi. SABETAY VAROL PARİS — Batı Avrupa Birliği (BAB) Parlamen- terler Asamblesi'ne sunulmak üzere hazırlanan bir raporda, Irak'ın Türkiye sınırında 250 bin asker bulundurduğu belirtildi. Türkiye sınınndaki Irak kuvveti, iki piyade ve bir zırhlı tümenin Iran sını- rından Türkiye sınırına gönderilmesiyle güçlendi- rilmiş bulunuyor. Bağdat, üç piyade tümenini ise Suriye sınınna kaydırdı. Türkiye sınınna yığılı Irak birliklerinin zırhlı ve ağır topçu gücüyle takviye edildiği de raporda bildiriliyor. Ancak bunlann fü- ze başlığı taşıyıcı olup olmadığı henüz saptar.ama- (Arkast Sa. 16, Sü. 2'de) KüBA Castro hâlâ savaş halinde Havana'ya bir cumartesi gecesi indirn ve ertesi günü, yani pazar sabahı kenti görmek üzere merkezi bir yerde olan otelimden çıktığımda oldukça şaşırtı- cı, ürkütücü bir manzara ile karşılaştım. Sokaklarsilahlıinsanlarile doluydu. EllerindeAK-47 tipi silahtaşıyangenç- lerin yanında orta yaşlı, ev hanımı gö- rünümlü kadınların ağır piyade tüfekleri ile dolaşması ilk bakışta çok şaşırtıcı bir görünüm veriyordu. GENCAY ŞAYLAN Perestroyka sonrası Küba 'ya gitti, gördü, yazdı. 6. Sayfada SHP Zonguldak'ta 'Emek ve Barış' mitingi düzenledi Madeneiye destekPartisinin Zonguldak'ta düzenlediği mitingde Maden işçisinin dünyada benzeri.görülmemiş madenci baretiyle konuşan SHP Genel Başkanı düşük ücretle çalıştığını belirten İnönü, "Avrupa Erdal İnönü, "Grev ertelemek çare değildir. sözleşmelerinin altını imzalamak kolay. Ama Bunalımı arttırır. Eğer grev olursa ben grev önlüğü Türk insanı da emeğinin karşılığını istemek giyenlerin ve emeğin yanı başmda olacağım" dedi. hakkma sahip değil midir" diye sordu. ALt DOĞAN ZONGULDAK — SHP'nin 'Emek ve Barış' mitinginde konuşan Genel Baş- kan Erdal İnönü, çe- şitli işkollarından 500 bin işçinin gre- vin eşiğinde olduğu- nu belirterek maden işçilerinin greve baş- vurmak zorunda kalmaları halinde, "Grev önlüğü giyen- lerin ve emeğin yanı- başında olacağım" söyledi. İnönü, "Grev erteletmek ça- re değildir, bunalımı arttırır" diye konuştu. İnönü, Zongul- dak'a gelişinde kent girişinde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Vatan- daşlann coşkusu ne- deniyle izdiham ya- şanırken İnönü, bir işçinin başına taktı- ğı madenci bareti ile Zonguldak'taki işçi İNÖNÜ'YE BÜYÜK tLGt — SHP Genel Başkanı İnönü'nün Zonguldak'taki 'Emek ve Banş' mitinginde yaptığı ko- anıtına çelenk koy- nuşma ilgiyle izlendi. İnönü, çeşilli işkollarından 500 bin işçinin grevin eşiğinde olduğunn söyledi. (Fotoğraf: AA) du. Daha sonra Ge- zır adam ehliyetsiz olduğu bal- Ün aydınlığını ödeyen berkese de yetki sahibi olandır" pankartı seslenmek istiyorum" diye bas- dikkat çekti. ladığj konuşmasında, son 10 yıl- Başında madenci baretiyle da hukukun ciğnendiğini, insan otobüsün üzerine çıkan İnönü- haklannın saldırıya uğradığını, yü vatandaşlar uzun süre 'Baş- özgürlük ve örgütJenme düşün- bakan Inönu', 'Hükümet istifa', cesinin düşman ilan edildiğüıi 'SHP iktidar' sloganlarıyla al- anlattı. İnönü, 'insan, biitün kışladılar. İnönü, "Baskı yerine degerleriyle alınıp saUlacak bir yüzde 45'lere çıktığını kaydeden özgürlük isteyen, teokratik dü- mal haline dönüştüriilmeye ça- İnönü şöyle konuştu: zen karanhgı yerine cumhuriye- lışıldı. Törkiye eskimiş ve yeter- nel Maden-lş Sendikası'nı ziya- ret eden İnönü, mitingin yapıla- cağı Cumhuriyet Meydanı'na gi- dişinde yoğun ilgi ve kalabahk nedeniyle büyük güçlük çekti. Zonguldakh ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda vatandaşın yer aldığı alanda 'En yüce değer emektir', 'Ekmek teknemize dokundurmayız' ve tsmet inö- nü imzah "Bir cemiyette en mn- siz bir anayasa çerçevesine bap- sedildi. Bütün toptam kesirake- rinin emekleri, onurları çiğnendi" dedi. Son 10 yılda ücret ve maaşlı- lann milli gelirden aldığı payın yüzde 30'lardan 15'lere duştüğü- nü, buna karşın vergi yükünün tünkşmiş, kömürle, madenle özdeşieşmiş bir işçi kenti. Ama bugünlerde göç veri- yor, nüfusu azalıyor. Türkhe'nin tek taş- kömür havzası. Boy- le olduğu halde yıl- lardır hiçbir yatınm yapılmıyor. Üretim düşerken maliyet ar- tıyor. Ve bunun ne- deni olarak da işçi ücretleri gösterili- yor." Türkiye'de maden işçilerinin dünyada benzeri görülmemiş düşük ücretlerle ça- hştıklannı, şimdi ta- lep ettikleri ücretle- rin de AT ülkelerinin ücretlerinin yansın- dan az olduğunu vurgulayan İnönü, "Bn kadar düşük ücretle insan çalışa- bilir mi? Avnıpa'da sözleşmelerin altını imzalamak kolay, ama Türk insanı da emeğinin karşüığını istemek hakkına sa- hip değil midir?" di- ye sordu. İnönü, hü- kümetin işçilerin talepleri karşı- sında ocaklan kapatmak tehdi- dinde bulunduğunu belirterek "Hükümet, Zongnldak işçianin karşıana çıkmaJıdır. Bu tehdit- leri halkın önüne çıkıp yapanu- (Arkası Sa. 15, Su. S'de) ZoBgoldak adı emekle bü- İZLENIMLER IŞIK KANSlTnun yazısı 15. Sayfada Demirel 951 delegenin tümünün oylanyla yeniden genel başkan seçildi 'OzalhesapverecekDYP Genel Başkanı Demirel, özal'ı rejimi soysuzlaştırmakla suçlarken Divan Başkanlığı'na seçilen Cindoruk, "Sayın Özal başbakanlık koltuğunu da Çankaya'ya götürdü. Ama iki koltuk da aslında boş. Başbakan, Özal'ın mektupçusu" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — DYP'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde Süleyman De- mirel 951 delegenin tümünün oyunu alarak yeniden genel baş- kanlığa seçildi. Demirel, kong- rede yaptığı konuşmada Cum- hurbaşkanı Turgut özal'ı "re- jimi soysuztaşünnakla" suçladı. Demirel, "Buna yapanlann he- sap venneden sıvtşmalan müm- kün olamaz' diye konuştu. Kongrenin yapıldığı 5 bin ki- şilik Atatürk Spor Salonu'na 10 bin kişinin alınması zaman za- man kargaşa yaşanmasına ne- den oldu. Saat 10.00'da başla- ması gereken kongrede, başkan- hk divanı 11.00'de oluşturula- bildi. Divan başkanlığına tek aday olarak gösterilen eski Ge- nel Başkan Hüsamettin Cindo- ruk oybirliği ile seçildi. Cindo- ruk konuşmasında demokrasi- nin, Türk milletinin "almyazısı" olduğunu ve hiçbir DEMİREL KEYIFLIYDI — Partisinin Büyük Kongresi'nde 951 delegenin tümünün oyiarıyla ye- s ügj Ç\t silinemeyeceğini kayde- niden genel başkanlığa seçilen Süleyman Demirel, hükümeti ve Özal'ı eleştirdi. (Fotoğraf: AA) derek "Onu Evren silemedi, Özal asla silemez" dedi. Bugün ülkede, Süleyman De- mirel'in bir dönem siyaset dışı bırakılmasından doğan yanlışli- ğın yaşandığını savunan Cindo- ruk şöyle devam etti: "Sayın Özal başbakanlık kol- tuğunu da Çankaya'ya götürdü. Ama o iki koltuk da aslında boş. Başbakan, Özal'ın mek- tupçusu haline diiştü. Başba- kanlık yapamaz bale geldi". Partilerinde hiçbir kavganın olmadığını savunan Cindonık, "Bizden kavga bekJeyenler, bo- şnna bekleyeceklerdir" diye ko- (Arkası Sa. 75, Sü. 3'de) HALK MI İKTİDAR KONGRESt Mİ? CÖNEYT ARCAYÜREK yazıyor15. Sayfada DYP YENİLEŞİP DEĞlşlR Mİ? tZMİR'den HİKMET ÇCTİNKAYA'mn yazıstH. Sayfada PİYANGOCULARIN SLOGAN FARKI CELAL BASLANGIÇ'm İZLENİMLfRİ 15. Sayfada Sosyalistler çizgisini belirliyorSosyalistlerin Birlik Partisi'nin kuruluş kurultayı 'ad', 'program' ve 'çizgi' tartışmalanyla başladı. Toplantıya, SHP'den ayrılan milletvekilleri Kemal Anadol, Hüsnü Okçuoğlu, Kâmil Ateşoğulları ve Akın Dikmen ile Prof. Sadun Aren, Aziz Nesin delege olarak katıldılar. Kurultayda söz alan TBKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu, geleneksel merkezci devlete karşı çıkılarak radikal demokrasinin savunulmasını isterken feshedilen TSlP Genel Başkanı Kaçmaz, "Programı tabandan yaptık deyip tepeden yaparak birbirimizi kandırıyoruz" dedi. 11. Sayfada Rus askerlerinden biri, memleketteki annesinden "Nişanlın başka erkeklerle fîngirdeşiyor" mektubunu alınca çılgına döndü. Son model Sovyet tankına atlayan asker Vladimir Batı Berlin sokaklannı birbirine kattı. Kızgın Vladimir'i, başka bir Rus askeri, Çavuş Maksim, ceketini tankın göz deliğine tıkayarak durdurdu. Atinadan 17 Kasım vurdu, ama STELYO BERBERAKİS Yunanistan'ın ünlü terör örgütü 17 Kasım, bu ay içinde yûrütülen bir dizi spekülasyondan sonra geçen hafta yine ortaya çıktı. Ünlü bir armatürjü hedef alan 17 Kasım, uzaktan kumandalı bomba ve roket kullandı, ancak bu kez hedefı imhada başarısız kaldı. Nevv York'tan Evsizler parkta ölür ŞEBNEM ATtYAS 47 yaşındaki Thomas Ebbers, New York'un binlerce işsizinden biriydi. 1yi bir aileden yetişmişti, içe dönük bir insandı. Zamanla 'evsizler' arasına karışü ve onların sözcüsü oldu. Manhattan'da bir parkta bıçaklanmış olarak bulundu. Tek elbisesi paramparça olmuştu. Romadan Gladio'yagol atan yargıç NİLGÜN CERRAHOĞLU 1982'den bu yana sabırlı bir çalışma ile NATO'ya bağlı gizli örgütü ortaya çıkaran genç yargıç Feüce Casson, boş zamanlannda savcı ve avukatlann takırru Juris Marca'da futbol oynamayı çok seviyor. Orta sahada oynayan Casson rakiplerine göz açtınruyor. Stockholmden Hücredeki vatansız YAVUZ BAYDAR Haziran ayında bir mağazadan giysi çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Alan, 1 ay ceza almasına rağmen o günden bu yana hücrede tutuluyor. 1O.Sayfada BUGÜN Cumhuriyet Bugün «e ber pazar Doğnı Yol, 12 Eylül'le ANAP... \-2ı Eylül'ü, askeri darbelerin sonuncu- sunu 1980'de yaşadık. Aradan tam 10 yıl geçti. Darbenin lideri anılarını yayımlıyor. Ama henüz tarih olamadı 12 Eylül. Sonuç- larını yaşamaya devam ediyoruz. Türk siya- sal yaşarnı hâlâ normalleşmedi. Olağan ra- yına bir türlü oturtamadık politikayı. Bu durumun en açık göstergelerinden bi- ri, dün Ankara'da büyük bir gösteriyle baş- layan DYP Kongresı'dir. Bir askeri yönetimin 10 yıl önce tarihe gömmek istediğı bir siyasal hareket ve kad- ro, bugün yine ayaktadır. Temel hedefini de bilmeyen yok: Askeri yönetimin siyasal ya- sakları yüzünden ANAP'a kaptırdığı eski ye- rini yeniden elde etmek, sağda (1) numara olmak, böytece 12 Eylül'le nihai hesaplaş- (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Polonya'da zor seçim Halk, cumhurbaşkanlığt için Dayanışma liderleri arasında bugün tercih yapacak. 3. Sayfada • Centilmence yarışma Margaret Thatcher'm yerine yeni lider ve başbakan salı günku seçımle belirlenecek. 3. Sayfada • Flynn'ın serüveni Seruven filmlerinin efsane yıldızı Errol Flynn, bu kez kendi yaşam serüveni ile ekrana geliyor. 4. Sayfada • Koray'dan 'harbi rock' TV2'de konuk olacak Erkin Koray, Türkiye'de yeni bir şeyler yapılacaksa bunu kendı kuşaklarından birinin yapacağını söylüyor. 4. Sayfada • Üç usta Nevv York'a bakıyor Amerikan sinemasımn üç büyuk yönetmenıni bir araya getiren 'New York Üçlemesi' Beyoğlu Fitaş Cep'te gösterilmeye başlandı. 5. Sayfada konuğu Söz y azan ' besteci ve yorumcu Sezen Aksu ile arkadaşımız Işıl özgentürk ölüm, aşk, y<W*n' içgüdüler, Ofkeler ve sevinçleri konuştu. 12. Sayfada • Ezeli rekabette beraberlik Sezonun ilk derby maçmda Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Spor'da • Edalı yürüyüşün sırn Walter Steiger bu yaz yuksek okçelı, sivri topuklu ayakkabı modellen ile dikkat çekiyor. Arka Sayfada • Bilgisayar hurdalığı Giderek artan bir çevre sorunu, elektronik malzeme kirliliği. Bilgisayarlar da sorun yaratıyor. Arka Sayfada • Theodorakis Türkiye'ye geliyor Yunanlı besteci aralıkta geliyor Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Ûberammergau... "Kontrgerilla" konusunu yorumlayabilmek için bazı bilgi- lere sahıp olmak gerekiyor. Artık herkes öğrendi; "kontrgerilla" 12 Mart sıkıyönetim- lerinde işkenceli sorgular yapanlann kullandıkları bir ad. Bu işkenceciler, "burası" derlerdi "Genelkurmay'a bağlı kontr- gerilla örgütü." (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog