Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

TC Başbakanlık Toplu Konut idaresi Başkanlığı Pamukbank işbirliği ile yuvanıza kavuşun! Ankara 18 Cumhuriyet Kira öder gibi... % 30 peşin, 100 ay vade. Ankara Eryaman'da daire! Pamukbank'la konuşun... PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 67. Yd; Sayı: 23799 Kunıcusu: Yunus Nadi 1000 TL.'KDV <*,*,/, 23 Kasım 1990 Cuma 'Açız'diyen 14 memıır gözaltında BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yiyecek yardımı isteyen 19 belediye memuru geceyansı gözaltına alındı, 5'i daha sonra serbest bırakıldı. Ankara DGM Savcılığı, memurlar hakkında alkışlı gösteri yaparak yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Geçim sıkıntısı nede- niyle BM Gıda ve Tarım örgütü'nden (FAO) "yiyecek yardıraı" isteyen 19 belediye memuru "gözaltına" alındı. Ankara polisinin, FAO'ya ver- dikleri düekçeden adreslerini be- Iirlediği memurlan gece yarısı evlerinden topladığı bildirildi. Emniyetteki sorgulamalarından sonra memurlardan 5'inin dün gece serbest bırakıldığı kayde- dildi. Ankara son günlerde ilginç protesto eylemlerine, bunlara bağlı olarak da gözaltılı günle- re sahne oluyor. Içinde bulun- dukları ekonomik güçlükler ne- deniyle Uluslararası Gıda örgü- tü'nden (FAO) gıda yardımı is- teyen belediye memurlarından 19'u gözaluna alındı. Devlet Ba- kanı Cemil Çiçek'in "Fiörtlü- ğün fahişelikten ne farkı var?" sözlerini protesto ettikleri gerek- çesiyle Insan Haklan Derneği Ankara Şube Yönetim Kurulu'- nun 3 üyesi de ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne çağınldı. Mamak'ta "Savaşa (Arkası Sa. 15, Su. 8'de) ESKt ÖZEL HARP DAİRESİ BAŞKAN1 AKYOL 'Kontrgerilla devlet hizmeti' Kontrgerilla konusunda kitap hazırlayan emekli Tümgeneral Akyol, Bülent Ecevit'i kontrgerilla konusunu 'siyasi malzeme' yapmakla, eski Genelkurmay Başkanı Sancar'ı 'susmakla', eski İçişleri Bakanı Özaydınlı'yı da kendisine yapılan başvurulan 'âdet yerini bulsun' türünden yanıtlamakla suçladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Ge- nelkurmay Başkanlığf na bağh özel Harp Daiıesi- nîn eski-Başka- nı emekli Tüm- general Cihat Akyol, kontr- gerilla konu- sunda geçmiş- ten bu yana devletin "sus- masuu" eleşti- rirken "Kam- panyanın he- defi açıkça or- taya çıkmasına rağmen devlet uzun siire sus- muş, yetkililer âdeta kacarca- sına bu kam- panyaya el at- mamış, gerçek anlamda kontr- gerillanın bir devlet görevi olduğunu, maalesef söyleme- mişlerdir" dedi. Akyol, devletin çeşitli birimlerinde görev yapan yöneticilerin 'suskunluklanm' ise "Kendi açdanndan tespit edi- len bir yarar ve politik sebeple- re" bağladı. Akyol, 1980 önce- sinin Genelkurmay Başkariı Or- general Semih Sancar, dönemin Italya Gizli cephane bulundu NtLGÜN CERRAHOĞLU ROMA — halya'da "Gladyo"nun gizli cephane- leri, saklandığı gizli bölge- lerde kazılaruk çıkarılmaya başlandı. tlk kazılar Venedik yakmlarındaki "Friuli" yö- resinde başladı. Jandarma güçleri ve itfaiyecilerin göz- leri önünde cereyan eden ve bir 14. yüzyıl kilisesinin önünde meydana çıkanlan "Gladyo" cephanelerinin bu ilk bölümünde 8 kasa silah ve patlayıcı bulundu. Pie- (Arkası Sa. 19. Sü. 5'de) Milli Savunma Rakanlığı yet- kilileri ve İçiş- leri Bakanı İr- fan Özaydınlı'- yı da "açık ve nct" olmamak- la suçladı. Özel Harp Dairesi1 nin eski başka- nı emekli Tüm- general Akyol, son dönemde Avrupa'da or- taya çıkan ve Türkiye'de de bir kolu oldu- ğu yolunda "rid- di kuşkular" bulunduğu öne sürulen kontr- gerilla konu- sunda bir kitap hazırladı. 24 bölümden olu- şan ve yeni pi- yasaya çıkan kitabın başın- da, emekli Tümgeneral Akyol tarafından 29 Ekim 1985'te kaleme alınan önsözde kontrgerilla kampanyasımn "sol kesim" tarafından başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi: "As- keri sevk ve idarede ve askeri li- teratürde yeralan kontrgerilla kavranu çağımızdaki harp tiir- (Arkası Sa. 19. Sü. 5'de) B U U N Cumhuriyet Kf TAP Bugün ve her cuma Cumhuriyet'le Cumhuriyet Akdeniz'inatondaki bibnece î=s Yarın ve her cumartesi Cumhuriyefle İngiltere Başbakanı görevinden veparti liderliğinden istifa etti ThatcherGİDİŞİN ÖYKÜSÜ Avrupa ile sert dönem LONDRA (Cumhuriyet) — Margaret Thateher'ın görevden istifa etmesi, Avrupa Tophıluğu ile girdiği çekişmede, topluluk nıhuna ters düşen "tngiltere- merkezci dar milliyetçi" bir tu- tumu sürekli savunmasının so- nucu. Bir anlamda Avrupa Top- luluğu, Thatcher'ı sonunda alt etti. Kendini kültür ve fikir üre- timi bakımından hiçbir zaman Avrupa'dan saymayan İngiltere^ nin bilinçaltını temsil ettiğine inanan Thatcher, 1970'lerden getirdiği, 1980'lerde savunduğu aşın milliyetçi görüşlerin, tngi- liz halkının 1990'lar için beklen- tilerini artık karşılayacağını zor- la kabullendi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors'a duyduğu anti- patiyi saklamayan, Fransa'dan Almanya'ya, lspanya'dan ttal- ya'ya kadar her düzeydeki yöne- tici ile AT'nin bütünleşmesi ko- nusunda sürekli takışan Thatc- her, sonunda AT tartışmasmda bizzat kendi partisine yenik düş- tü. Hem de Avrupa'da Güven- lik ve İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasından hemen sonra işbirliğine gereksinme duyan Avrupa için Thatcher, "tekere taş koyan, sürekli mızıkçüık yapan" bir engeldi. Bunu kendi partisi de görmeye başlamıştı. Ingiliz iş dünyâsı ve uluslarara- sı sermayesi, Londra'nın Avru- pa'nın finans başkenti niteliğini elden kaçırmamak için çaba harcıyordu. Devletten mali kat- kı olmaksızın Manş Denizi al- tından Fransa'ya tünel kazüıyor, (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) THATCHERİZM NEDİR? 16. Sayiada 40 YILLIK POLİTİKACI — 1950 yılında politikaja atılan tngiltere Başbakanı ve Muhafa- zakâr Parti Başkanı Margaret Thatcher, ust üste 3 seçim kazanarak 11.5 yıl iktidarda kaldı. tngiltere'nin Uk kadın Başbakanı Thateher'ın aynlma karan bomba etkisi yaptı.(Folo: AFP) ittiMargaret Thatcher Ingiltere'de şok yaratan istifa kararıyla ilgili olarak "Partimin geleceği için çekiliyorum" diye konuştu. Thateher'ın katılmayacağını açıkladığı ve Muhafazakâr Parti'nin yeni liderinin belirleneceği 27 kasımdaki seçimde Michael Heseltine, Dışişleri Bakanı Douglas Hurd ve Maliye Bakanı John Major yarışacak. EDİP EMİL ÖYMEN ~ LONDRA — İngiltere politi- kasına 11.5 yıldır damgasıru vu- ran Margaret Thatcher, başba- kanlık ve Muhafazakâr Parti Başkanlığı görevlerinden istifa etti. Yeni liderlik seçimine de katılmayacağmı bildiren Thatc- her, tngiltere'de şok yaratan is- tifa kararıyla ilgili olarak "Par- timin geleceği için çekiliyorum" dedi. Muhafazakâr Parti'nin yeni liderini belirlemek amacıyla 27 kasım salı günü seçim yapı- lacak. Başkanlık seçimine, Thatcher'a karşı geçen hafta< adaylığını koyan Michael Hesd- tioe'ın yanı sıra Dışişleri Baka- nı Douglas Hurd ile Maliye Ba- kanı John Major da katılacak- lar. Thateher'ın istifa edeceğine ilişkin haber ilk önce TSİ 11.00 sıralarında ulusal basın ajansı Press Association tarafından duyuruldu. ingiltere Başbakanlık Bürosu "Downing Street 10 Numara", (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) T • • • • Inonu: Darısı başımızaDemirel "Fazilet budur. Ancak bunun mefhumun muhalifinden yanlış anlamlar çıkarmaym. Türkiye'dekilerde ar ve haya yok" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP Gcnel Başkanı Er- dal İnönii, tngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın istifasını değerlendirirken "Darısı başımıza" dedi. Başbakan Yıkh- run Akbulut istifanın, tngiltere1 nin iç politikasını ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi. DYP Genel Başkanı Siikyman Demi- rel ise "Bavan Thateher'ın, par- tisinin geleceğini düşünerek, tn- giltere demokrasisi ve kendi er- demini ortaya koymasım hay- ranlıkla karşılıyorum" diye konuştu. SHP lideri tnönü, Thateher'- ın görevinden aynlacağı yolun- daki açıklamasından sonra yap- tığı değerlendirmede istifanın "demokratik yaklaşıma örnek bir olay" olduğunu belirterek şunları söyledi: "Demokrasj gelenegi olan iil- kelerde başbakanlar programla- (Arkası Sa. 16, Sü. 6'da) Şevinenler... Üzülenler... Irak Kriz Thatcher'ı gömdü. Fransa Avrupa politikası, yumuşayacak. ABD Iyi bir dost ve müttefikti. SSCB Sonuna kadar savaşmalıydı. 16. Sayfada TÜSİAD '91 yılından kaygılıEkonomi Servisi — Gittikçe büyü- yen kamu açıklan konusunda kaygı- larını dile getiren TÜSÎAD, vergi re- formu istedi. "Bütçe çıkmazı ve mali krize çare olmak üzere" vergi yapısı- nın değiştirilip fiyatlara etkisi olma- yan dolaysız vergilere geçilmesini içe- ren TÜSİAD'ın vergi reformu sabit gelirlilerin gelir vergilerinin düşürul- mesini ve KDV oranlarımn arttırılma- masını da öngörüyor. TÜSİAD Başkanı Cem Boyner eği- tim raporunu ön yargı ile değerlendi- ren çevrelerin dini inançlarla müspet ilimlerin smırlannı ayırt edebilmeleri gerektiğini vurguladı ve "Din birieş- tirici bir unsur olarak yer almalı, bö- lücü degil" dedi. Boyner, TÜSİAD'- ın laik, bilime ve çağdaşlığa inanan, Ataturk ilkelerine bağb bir kuruluş ol- duğunu söyledi. Türk Sanayicileri ve tşadamlan. Derneği'nin (TÜSÎAD) Yüksek Jstişa- re Konseyi lstanbul'da toplandı. Ma- liye Bakanı Adnan Kahveci'nin An- kara'dan gelememesi nedeniyle katı- lamadığı toplantıyı yöneten Konsey Başkanı Rahmi Koç, gelecek yılın bü- yük belirsizbkleri içerdiğini söyledi. 1990 yılının bütün şirketler için ban- kalar için iyi bir yıl olduğuna işaret eden Koç, "Bu seneyi iyi geçiremeyen- ler varsa kabahati ekonomide degil. kendilerinde arasınlar" dedi. Rahmi Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "1991 yılı hakikaten büyük belirsiz- likler içeriyor. Ne tarafa gideceğimi- zi kestiremeyeceğimiz bir yıl olacak. Bütçe açıklan iç ve dış borçlar, top- lusözleşmeler, seçim ekonomisinin olup olmayacagı, enflasyonun ne mcr- tebede olacağı, ihracatın ne istikamet- te gideceği, kur avarlamalannın ne oranda olacağı gibi konular nedeniy- le güç cevaplandıniabilecek suallcr karşısındayız." TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner de toplantının başlangı- cında yaptığı konuşmada bütçe ve ka- mu açıklarının gittikçe büyüdüğünü ve 1991 yıhnda GSHM'nin yilzde (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) CARİ AÇIKTA BÜYÜME DURDU Bconomi'de BushrEsad buluşmasıhı Ozal ayurladı AHMET TAN CENEVRE — Başkan Bush, bugün Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ile Cenevre'de buluşacak. Randevuyu ayarlayanlarm başmda kim olsa beğe- nirsiniz? Türkiye. Yani Turgut Özal. Bilgiyi, Bush'un sözcüsü Fitzwater'den aldık. Bu buluşma, ABD ile Suriye baş- kanlan arasında 13 yıldan bu yana ya- pılan Uk temas. Eski Başkan Jimmy Carter'ın 1977'de yaptığı "Suriye, uluslararaa terorizmi destekliyor" açıklamasından sonra VVashington ile Şam arasına buzlar girmişti. Bugünkü Cenevre randevusu, güney komşumuz ile en büyük müttefikimiz arasında muhabbetin yeniden koyula- şacağını gösteriyor. Bush ile Esad'ın görüşmelerinde ya- rar gören ve bunu Amerika tarafına telkin eden iki ülke var. Biri Türkiye, öteki Mısır. Bu bilgiyi Türkiye'nin, Türk gaze- tecilerinin Çankaya Sözcüsü Kaya To- peri'den alması gerekirdi. Ama öyle bir gereklilik boş bir hayal. Üç günlük Pa- ris zirvesi boyunca Türk gazeteciler özal'ın Bush ile Thatcher ile Mitter- rand ile yaptığı görüşmelerin bilgileri- ni, onların sözcülerinin bilgilendirdiği o ülke gazetecilerinden almaya çaba gösterdiler. Cumhurbaşkanı sözcüsü, sözcülüğü yeniden Cumhurbaşkanı'na devretmiş gibiydi. Bu yüzden Türk ga- zetecileri otel lobilerinde Cumhurbaş- kanı'nı bekleyip durdular. özal, AGtK'le başlayan yeni dö- (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) BUSH'UN KIBRIS'A BAK1ŞI ABD katalizörBaşkan Bush "ABD, bölge sorunlarını barışçı çözüme kavuşturmak için katalizör (hızlandmcı) rolü oynamak istiyor. Bu konuyu Türkiye ve Yunanistan liderleriyle görüştüm. Size yararlı olabileceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu. LEFKOŞA (AA) — ABD Başkanı George Bush, ülkesinin Kıbrıs'a olan ilgisini "katalizör (hızlandırıcı) rolü oynamak" diye nitelendirdi. Bush, Kıbns Rum Radyosu muhabirinin "ABD'nin Kıbns sorununun çözümü konusunda nasıl bir rol oynadığı" yotundaki sorusunu yanıtlarken, şöyle dedi:'ABD, bölge sorunlannı barışçı çözüme kavuşturmak için katalizör rolü oynamak istiyor. Bu konuyu Türkiye ve (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) YİNE BUSH-SADDAM DÜELLOSU 14. Sayfada •5 ^ ^a * l "VI ^ c */ 'Dinimize yakın' Özal Paris Şartı'nı yorumladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Paris'te imzala- nan "Avnıpa'nın geleceği için Paris şarti" adh bildirgeyle il- gili olarak "Bakın doküman- da neler van Demokrasi, in- san haklan ve kanun hâkimi- yeti. Bizim dinimizde de Al- (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) DEMİREL DEVREYE GİRER Mİ, GİRMEZ Ml? CÜMEYT ARCAYÜREK yaayor 11. Sayfada DYP'den alternatif anayasa NE ÖNERİLİYOR? Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlarracak. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek, yetkileri arttırılacak. TRT genel müdürü, cumhurbaşkanı, başbakan ve ana muhalefet liderinin mutabakatıyla atanacak. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — DYP, büyük kongre ön- cesi düzenlediği panellerle, alter- natif anayasa taslağını da tartış- maya açtı. Uzun süren bir çalış- ma sonunda hazırlanan ve bü- yük kongre sonrasında, kesin bi- çimini alacak taslak ile seçim sistemi ve ikili meclis önerilirken ana muhalefet liderinin konumu da güçlendiriliyor. (Arkası Sa. İS, Sü. l'de) DYP'NİN ANAP'TAN FARKI VAR MI? İZMİRVen HİKMET ÇETİNKAYA 10. Sayfada 'Demir Leydi'nin Gidişi. JTİargaret Thateher'ın Muhafazakâr Parti liderliğiyle başbakanlıktan istifası, İngiltere'- de bir dönemin noktalanması sayılabilir. in- giliz tarihinin ilk kadın başbakanı olan Bayan Thatcher, ülkssinin bu dönemine karizma- tik kişiliğiyle kuşkusuz damgasını vurmuştur. Nasıl bir damga olmuştur bu? Üstüste üç seçim zaferiyle 11.5 yıl iktidar- da kalan, böylece ülkesınde 20. yüzyılın en uzun ömürlü başbakanı sıfatını elde eden Bayan Thatcher, kapitalizmi en vahşi biçi- miyle sonuna dek ödün vermeksizin uygu- lamaya çalıştı. O yüzden, hiç hoşlanmadığı sözcükler arasında örneğin sosyalizm, sos- yal, sendika yer aldı. Her zaman devleti küçültmeyi, ekonomik ve sosyal işlevlerini en aza indirmeyi amaç- ladı. Ekonomik modelinin baş köşesinde (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) HASAN CEMAL V 'Çartak antenin standardı yok' Uydu Televizyon Alıcı ve Dağıtıa Sistemleri Semineri'nde konuşan Prof. Yazgan, 'Önünegelen anten yapıyor' dedi.4.Sayfada • Sanatçılar geçidi Bir Başka Gece'nin konuğu Tank Akan. Sanatçmm filmleri ve özel yaşamı ekrana geliyor. 4. Sayfada • Düşler pazan Hollywood Garry Marshall'ın 'özel Bir Kadın'ı gerçekten de özel. Birçok ülkede liste başı oldu. 5. Sayfada • Her ucuzluk damping değil Hazine, ithalatın tekstii sanayiine zarar verecek boyutta olmadığı görüşünde. Ekonomide • Madenin gündemi direniş 72 bin maden ışçisim kapsayan grev ve direnişçilerle ilgili son hazırlıklar dün Ankara'da yapıldı. Ekonomide • 'Bu maç şampiyonluğu etkilemez' Beşiktaş ve Galatasaray'ın teknik direktörleri cumartesi günku maçta iyi futbq[ oynayacaklarım söylediler. Sporda • Dolar iner mi, çıkar mı? Amerikalı moda tasarımcıları ile A vrupalı stilistler arasındaki temel fark, elbise çizmekle moda yaratmak arasındaki fark kadar önemli. ABD'li modacılar yüksek sosyete ve kentli kadmlara j*. - mmem sesleniyorlar. Arka Sayfada • Çağdaş cazın uçlarında Michal Urbaniak ve Vrsula Dudziak Beslisi yarın iki konserle lstanbul'da Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU AGİK Ne Yazar? İstanbul ve Ankara'da bazı kamu görevlileri Birleşmiş Mil- letler Dünya Gıda Örgütü'ne (FAO) basvurarak gıda yardımı istemişler. Ankara Anakent Belediyesi'nde de yaklaşık altı yüz kişi ayrı ayrı başvuruda bulunmuşlar. Önceki gece Ankara Emniyet Müdürlüğü, belediyede ça- lısan on dokuz memuru gözaltına almış. (Arkası Sa. 19. Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog