Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Galatasaraylılar! Galatasaray'a Gönül Üyesi olun! Galatasaray Gonul Uyesi Kartınız Pamukbank Şubeleri'nde. Cım-Bom'dan selam: İşlem tamam! (Ş BANK24 Cu m hur iyet BENBANK24 Taraftara selam: İşlem tamamf PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23797 Kurucusu: Yunus NadilOOO TL.fxpKA,Mt21Kasım 1990 Çarşamba Korkut ÖzaVdanyeni açıklama 'Kaliteli bakan seçîlmiyor'Korkut özal dün de önceki gün yaptığı konuşmanın yanlış yorumlandığını savunarak, 'Türkiye'nin en önemli meselesi kaliteli bakanlar seçilmemesidir' dedi. ANAP Korkut Özal şaşkınlığı ANKARA (Cumburiyet Bürosu) — Cumhurbaşkanı özal'ın kardeşi Korkut özal'ın siyasal sisteme yöne- lik eleştirileri ANAP'ta şaş- kınhk yarattı. Birlik Vakfı'nın Antalya- da duzenlediği "Ortadoğu ve Türkiye" konulu konfe- ransta önceki gün konuşan Korkut özal'ın "Türkiye'de tam bir siyasi sistem eksik- liği var. Çoğunluğun azınlı- (Arkast Sa. 16, Sü. 5'de) ANTALYA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal si- yasal sisteme yönelik sözlerinin yanlış yorumlandığını savuna- rak, *^u andaki hükiimeti degil, genel politikayı elestiriyonım" dedi. Başkanlık sistemı için "Türkiye için en hayırlı olanıdır" diyen Özal, milletve- killerinin hepsinde bakan olma hayali olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin en dnemli mesele- si kaliteli bakan seçümemesidir' şeklinde konuştu. TÜBİTAK ve Islami Bilimler Akademisi'nin ortaklaşa düzen- ledikleri "Teknolojik Getişmele- rin Transferi" konulu toplantı- ya katılmak için Antalya'da bu- lunan Korkut Özal, ağabeyi (Arkası Sa. 16. Sü. 2'de) ANAP'TA KONGRE MARTTA 16. Sayfada 'YENİ ÇİZGİ'NİN ÖNDERİ CİNDORUK Ters bir kadro çıkarsa yokıım' DYP'de büyük kongre öncesi Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Hüsamettin Cindoruk isyancı olmadığını belirterek "Kongre bazı arkadaşları seçerse 'ben istemiyorum' diye kapris yapacak değilim" dedi. HAKKI LRDEM ANKARA — DYP'de "yeni çizgi"nin önderliğini yapan es- ki Genel Baskan Hüsamettin Ctadorak, hafta sonu yapılacak kongrede "ters bir kadro çıkarsa" görev almayacağını açıkladı. Cindoruk, büyük kongre ön- cesi Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı. "Bir isyancı olmadığını" bildiren Cindoruk, "Kongre bazı arkadaşları seçer- se 'ben istemiyorum* diye kap- ris yapacak değilim, GtK'in bep- si benim fikrimi paylaşan arka- daşlar olsun diye bir yaklaşımım yok" diye konuştu. Yeni çizginin kadrolannın kongre öncesi panellerde ortaya cıktığınj ve bu panellere katılan- Iardan bir bölümünün DYP'ye gireceğini kaydeden Cindoruk'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle: — Geçen kongrede sizi Demi- rel'in yanında görmek istiyorlar- dı. Siz de "eveC dediniz, ama son anda kadro nedeniyle aynldmız. Bu kongrede de böyie şeyler ya- şanabilir mi? CİNDORUK — Geçen kong- re ashnda biraz hazırlıksızdık. Bunun için yönetim dışı kaldık. Bu kez fıkir hazırhğı yapabildik. Yönetim dışmda kalınca insan tarafsız oluyor. Daha açık konu- şuyor. Ama genel başkanımı, (Arkası Sa. 16, Sü. 6'da) YENİ YÜZLER, ESKİ YÜZLER İzmir'den HİKMET ÇETİHKAYA 10. Sayfaoa DEMİREL DENGE ARAYIŞINDA 11. Saytada 2.5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU Ceren'i kaçırıp sonra bıraktılar Eski AP milletvekillerinden Memduh Erdemir'in oğlu müteahhit Hasan Tahsin Erdemir'in kızı Ceren, Ankara'daki evinden annesi ve bakıcısı etkisiz hale getirilerek kaçınldı. Ceren 12 saat sonra Etlik'te bir daire önünde terk edilmiş olarak bulundu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Ankara'da dün polisi alarma geçiren 12 saatlik bir 'rehine krizi' yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce kaçınlan eski AP milletvekillerinden Memduh Erdemir'in torunu 2.5 yaşında- ki Ceren Erdemir, gece Etlik semtindeki bir dairenin önünde terk edilmiş olarak bulundu. Po- lis, sağlık durumu iyi olan kü- çük Ceren'in bir borç-alacak so- runu nedeniyle ya da fidye iste- mek için kaçırıldığı olasılıkları üzerinde durulduğunu kaydetti. Olay yerinde "Türkiye thtilalci Komünistler Birliği" imzalı bil- diri bulundu. Polis yetkililerinin verdiği bil- giye göre, eski AP milletvekille- rinden müteahhit Memduh Er- demir'in oğlu, Erdemirler tnşa- at Şirketi sahiplerinden Hasan Tahsin Erdemir'in 2.5 yaşında- ki kızı Ceren Erdemir, kimiiği belirsiz iki kişi tarafından Anka- ra'daki evinden dün kaçınldı. Olay şöyle gelişti: Bir iş seyahati nedeniyle dün sabah saatlerinde Samsun'a ha- reket eden Hasan Tahsin Erde- mir'in hemen ardından, saat 10.00 sıralannda iki kişi, Erde- mir'in Iran Caddesi 17 numara- daki evine geldiler. Zili çalan (Arkası Sa. 16, Sü. 2'de) 4 CIA,Türkiye'ye karısııııs olabilir' Colby, CIA'nın komünizme karşı mücadele veren kurumları desteklemiş olabileceğini söyledi UFUK GÜLDEMİR VVASHINGTON— Amerikan Merkezi Habe- ralma Örgütü (CIA) eski Başkanı VVilliam Colby Avrupa ulkelerinde varlığı ortaya çıkarıldıktan sonra büyük gürültülere yol açan "Süper NATO" skandalına ilişkin olarak Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı. Colby "NATO üyesi olması dolayısıyla Türki- ye'de de benzeri bir kurumun varlıfı ihtimali- nin bulunduğunu" açıkladı ve ClA'mn Türki- ye'de de komünizme karşı mücadele veren ku- rumları desteklemiş olabileceğini bildirdi. Soğuk savaş döneminde, CIA desteğinde an- tikomünist gerilla faaliyetlerinin kontenjan plan- lamasını, eğitimini ve mühimmat depolamasım yapan "Süper NATO" adlı gizli kurumun var- (Arkan Sa. 16, Sü. 4'de) COLBY BAŞKANLIKTA 3 YIL KALABİLDİ 1a Sayfada BAKAN DOÖAN: MECLİSİN 'KONTRGERÎLLA' ARAŞTIRMASINA KARŞI ÇIKMAM 6. Sayfada Bush, Thatcher, Mitterrandve Cuellar'laikili görüşmelerde bulundu Özal'ın mekik diplomasîsi SABETAY VAROL ABD Başkanı George Bush'un, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın davetini kabul ettiği ve 1991 yılının ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Başbakanı Margaret Thatcher ve ABD Başkanı George Bush ile ikili gö- rüşmeler yaptı. Bush'un özal'ın da- vetini kabul ettiği ve 1991 yıhnın ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. özal, Cuellar ve Thatcher'- la Kıbrıs ağırlıklı görüşürken, Mitter- rand ve Bush'la Körfez'deki son du- rumu değerlendirdi. özal, dün öğle- PARİS — Avrupa Güvenlik ve Iş- birliği Konferansı (AGİK) zirvesinin ikinci günü Cumhurbaşkanı Turgut Özal, açısından yoğun temaslarla geç- ti. Özal, sırasıyla BM Genel Sekrete- ri Perez de Cuellar, Fransa Cumhur- başkanı François Mitterrand, tngiltere den sonraki oturuma da başkanlık et- ti. Gündemin birinci öncelikli madde- sini Körfez krizinın oluşturduğu zir- venin ikinci gününde konuşan Kıbns Rum kesimi Iideri Yorgo Vasiliu, Kıb- ns sorununa ilişkin olarak Türkiye'- ye baskı yapılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Turgut özal, dün yoğun ikili temaslar ve öğleden son- raki oturuma başkanlık ederek geçir- -di. özal, temaslarına TSİ 10.00'da BM Genel Sekreteri Cuellar'ı kabul ederek başladı. Cumhurbaşkanı özal ile BM Genel Sekreteri De Cuellar arasında yapılan görüşmede Perez de Cuellar, Türki- ye'nin Irak'a uygulanan ekonomik ambargoya uyduğu için ekonomik açıdan zarara uğradığını hatırlattı. BM Genel Sekreteri, "Bu yüzden Türkiye, krizin suçsuz kurbanıdır" ifadesini kullandı. Perez de Cuellar, BM olarak, Türkiye'ye uğradığı zara- r-n giderilmesi için yardımda tmlun- ma çabası içinde olduklarını belirtti. Bu arada, Cumhurbaşkanı Özal'ın, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ı Türkiye'ye davet ettiği, Genel Sekre- ter'in bu daveti kabul ettiği ve ziya- ret tarihinin ileride saptanacağı bildirü- (Arkaa Sa. 14, Sü. 2'de) İNCÎRLIK'TE BUSH'A HAZIRLIK 14. Sayfada PARİSTE BİR TÜRKE DEMİREL'DEN YANIT CÜNEYT ARCAYÜREK yazıyor 11. Sayfada Avrupa Güvenlik ve İşbırliği Konferansı AGIK'te esneyenler, uyuklayanlar... ABD Başkanı Busb tngiltere Başbakanı Thatcher Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand Çekoslovakya Devlet Başkanı Havel Cuellar: iki toplumaeşit hak BM GenelSekreteri 'Kıbns'ta iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon' sözünü açıkladı SABETAY VAROL PARİS — AGİK zirvesi için Paris- te bulunan ve dün Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la bir görüşme yapan BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuel- lar, "Kıbns'ta iki toplumlu, iki bolgeli federasyon, her iki loplumun eşit hak- lara sahip olması anlamına gelir" de- di. Genel Sekreter Cumhuriyet "e verdi- ği özel demeçte, "Kıbns'ın halen Av- rupa'yı dognıdan ilgilendiren tek sorun oldugunu" belirtti. Perez de Cuellar'la yaptığımız soy- leşi şöyle: — Sayın Genel Sekreter, Başbakan Mitterrand'ın bu tarihi konferansın açış konuşmasının hemen sonrasında yap- tıgınız konuşmada, somut olarak tek bir soruna değindiniz. O da Kıbns so- runu. Buna neden gerek du>dunuz? DE CUELLAR — Halen BM Gü- venlik Konsevi'nin gündeminde olan ve Avrupa'yı doğrudan ilgilendiren tek so- nın olduğu için. Bildiğim kadarıyla, AGİK bölgesi içinde kalan ve Birleşmiş Milletler örgutüne intikal eden, ama henüz çözüme ulaşmamış Kıbns dışın- da başka bir anlaşmaziık yok. — Kıbns'la ilgili sahip çdulmasını is- tediginiz ilkeleri sıralarken, 'eşit hak- lara sahip' iki toplumdan söz etme>i ih- mal ettiğiniz gözlendi. Bu nokta Türk delegasyonunda bazı soru işaretlerine yol açtı. Bu ifade tarzının özel bir an- lamı var mı? DE CUELLAR — İki toplumlu ve iki bölgeli federasyondan söz ettim. İki toplumlu ve iki bölgeli federasyon de- yince iki toplumun eşit haklara sahip olacağı kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. özel bir anlam atfetmek yan- (Arkası Sa. 14. Sü. Vde) 2000yılının Avrupaharitası 10 yıl sonra Avrupa ATLAS OKYANUSU ESTONYA LETONYA ANYA azRusy o tl »Iketet Yan bafrnsa stttüdeU Sovyet Devam eden smr sniasmdıktan ^ s AVUSTÜRYA/ OLAYLARiy ARDENDAKI GERCEK Fuzutt i Nüfus kâğıdı, hüviyet cüzda- mya da kimlik belgesinin öne- mini Türk yurttaşlan iyi bilir. Kimin, neyin nesi, kiminfesi ol- duğu, ancak iç cebinde taştdığı kimlik belgesiyle kanıtlanır. Hiç kuşkusuz dünyanın çoğu ülke- sinde resmi kişilerin görevlerini yaparken kullandıkları kimlik belgeleri vardır. Bu arada note- re işi düşen yurttaşm da yaptı- racağı işlem ya da imzalayacağı sözleşme içinyetkisi olup olma- dığını kamtlaması gerekir. Ne var ki, AGlK'in Avrupa Güvenlik Işbirliği, Paris doru- ğunda AKKA (Avrupa'da Kon- vansiyonel Kuvvet Antlaşması) belgesine imza atan kişilerden kimlik belgesi istenebilir mi? Bush ya da Kohl, Thatcher ve- ya Mitterrand, tanmmış kışıler- dir; antlaşmayı imzalamadan önce kendilerinden kimlik sorul- du mu? Belgeleri imzalamak için yetkileri olup oimadığı araş- tınldı mı? Belki bu konularda töresel protokol ya daformali- te görenekleri olmuştur; ama AGİK adına bir görevli antlaş- maya imzasım atmak için Pa- ris'e varan sorumsuz Cumhur- başkanı özal'a Elyse'e Sarayı- nda sorabilirdi "Sayın Cumhurbaşkanı, bu • • • (Arkası Sa. 16, Sü. Vde) • Liderlik 2. tura kaldı Thatcher Muhafazakâr Parti liderliği seçiminde 204 oy aldı. 3. Sayfada m Estetik bir masal TV 3'te Unutulmayanlar dizisinde bu akşam "Ateşli Aşk" ekranda. 4. Sayfada • Madenci feneri sönmek üzere Genel Maden-Iş, 30 kasım günü grev kararı aldı. Ekonomide • Dev maç öncesi şanssızlık Beşiktaş'ta Metın yok, Kadir'in durumu belli değil. G. Saray'da Uğur ve Cüneyt oynamıyor. Sporda • Türk genci çeteci oldu Der Spiegel dergisi, Almanya'da toplumdan dışlanan Türk çetelerini anlatıyor. Arka Sayfada • Günde 15 saat ekran gazete' Teletekst, TV 1 ve TV 5'ten yayımlanacak. Haberler, borsa, spor, doviz kurları ve çeşitli konular işlenecek. Arka Sayfada • Atıklar kuşları yok ediyor Manyas Gölu'ndeki su kuşları sayısımn, 1967 yılmdan bu yana yuzde 50 oranmda azaldığı belirüldi. Arka Sayfada ANİSTAN Newsweek Dergısı. bu haftakı kapağını Avrupa'nın 2000 yılında alacajı duruma ayırdı Dergı deiertendirmesınde Yugoslavya cumhunyetlenra ayn ayn ülkeler olarak gösterdı Newsweek'e göre Yugoslavya parçalanıyor, AT genişliyor. Dış Haberler Servisi — Sa- vaş sonrası Avrupası'nın sınır- lan 45 yıl değişmeden kaldı. Ancak bu kural geçen ay iki Almanya arasındaki sınırın ortadan kalkması ile bozuldu. Newsweek dergisi, bu olgu- nun ilk adım oldugunu, önü- müzdeki 10 yıl içinde Avru- pa'nın yeni bir çehre kazana- cağım, eski ittifakların deği- şeceğini, yeni ülkelerin orta- ya çıkacağmı bikliriyor. News- vveek'in 2000 yüınnı Avrupa- (Arkast Sa. 16, Sü. 3'de) PARÎSTEN Önce işbirliği sonra güvenlik AHMET TAN PARİS — Doğrusu bu ya, Cumhurbaşkanı'nı yurtdışı ge- zilerinde izleyen gazetecinin en önemli amacı, meslektaşlannı atlatıp özal'dan özel veya yan özel demeç almak. Bu kez Cum- huriyet Gazetesi olarak bu önemli amacın biraz gerisin<je kalarak "özd demeci", Bulgaris- tan Cumhurbaşkam'ndan, BM Genel Sekreteri'nden, Sovyet Ii- deri Gorbaçov'un sözcüsünden ve Moldavya Dışişleri Bakam- ndan aldık. Özal'a henüz AGlK'in anla- mıru sorma olanağı bulamadık. (Arkası Sa. 14, Sü. 2'def Cumhuriyet, Miüiyet, Tercüman Uç gazetede grev tarihi 7aralık TGS'nin Milliyet, Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinde süren toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine ahnan grev kararının 7 aralık cuma günü uygulanacağı bildirildi. 15. Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Neden?. Önemli ve duyarlı konuları elde somut bilgiler ve kanıtlar olmaksızın tarfışmak, havanda su dövmeye benzer. Gazetecinin görevi genel ve soyut yargılarla 'conspiracy teorileri' oluşturmak değil somut olguları ve kanıtları bulup bunları okurlarına sunmaktır. Son günlerdeki kontrgerilla' tartışması da böyle soyut ku- (Arkosı So. 16, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog