Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Beşıktaşlılar1 Beşıktaş a Gonul Uyesı olun1 Beşıktaş Gonul Uyesı Kartı nız Pamukbank Şubelerı nde Kara Kartal'dan selam Işlem tamam1 BANK24 Cumhuriyet67. Yıl; Sayı; 23795 Kunıcusu: Yunus Nadi 1000 TL.aa>vdahU) 19 Kasım 1990 Pazartesi 'Silahsız'Avrııpa Yüzyılın zirvesi bugün Paris'te... Tarihin en kapsamlı silahsızlanma antlaşmasıyla soğuk savaş resmen bitiyor SABETAY VAROL PARİS — 34 ulkenin devlet ve hükü- met başkanlarının bir araya geleceği ta- rihi Avrupa Güvenlik ve tşbirliği Kon- feransı (AGİK)zirvesi bugün Paris'te başhyor. Üç gün sürecek olan toplantı, Avnıpa tarihinde yeni bir sayfa açarken soğuk savaşın sona ermesi de en üst dü- zeyde resmen açıklanmış olacak. Tari- hin ilk konvansiyonel silahsızlanma ant- laşması olan AKKA (Avrupa Konvan- siyonel Kuvvet Antlaşması) AGtK zir- vesinin açılışından önce Elysse Sarayı'n- da ayrı bir törenle imzalanacak. Binden fazla basın mensubu ve 7 bin delegeyi Fransa başkentinde bir araya getirecek zirve için görülmemiş güven- lik önlemleri alındı. AGIK zirvesinde 9 bin polis ve jandarma görev ahyor. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, "saldırı- ya uğrama olasılığı en >üksek liderier" arasında sayıhyor. Margaret Thatcher ve İspanya Başbakanı Felipe Gonzaiez de Fransız güvenlik gorevlilerince Özal'la birlikte söz konusu sınıflandır- maya dahil ediliyor. Daha önce bildi- rilenin tersine özal, bu sabah Fransız TV'sinin ikinci kanalı olan Antenne-2'nin haber bülteninde canlı yayına katılmayı kabul etmedi. Zirve olağan programında ağırhğı, ülke liderlerinin yapacağı konuşmalar oluştumyor. Bu sabah konvansiyonel kuvvet indirimi antlaşması imzalandık- tan sonra açılış töreni yapılacak toplan- tı kamuoyuna açık olarak sürecek. Ga- zeteciler konferans salonuna Lzinsiz gi- remeyecek, fakat baska bir binada ku- rulan basın merkezinde konuşmalan dev ekrandan izleyebilecek. Yarın öğ- leden sonra basına kapalı bir toplantı yapılması öngörülüyor. Bu oturumda ülkeler istedikleri konulan gundeme ge- tirebilecek. Çarşamba sabahı, metni şımdiden hazır olan, ancak son rötuş- ları konferans sürerken gerçekleşecek sonuç belgesi, ikinci bir törenle imza- lanacak. Bu belgenin hangi başlığı ta- şıyacağı henüz belli değil. Dünyamızın ileri gelen birçok devlet adamını dün akşamdan itibaren Paris'- te toplayan AGIK zirvesinde çok sayı- da ikili temas da yapılacak. Paris'e ilk gelen lider Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar oldu. Cuel- lar, Paris'te Körfez bunahmına ilişkin olarak Irak karşıtı uluslararası cephe- yi güçlendirme girişimlerini surdürecek. Bush'un Mihaü Gorbaçov ile de bir gö- (Arkası Sa. 16, Sü. 8'de) YENİ AVRUPA'NIN TEMELLERİ ATILIYOR SEMİH İDİZ ve YASEMİN ÇONGAR'ın haberi 6. Sayfada BÜYÜK AVRUPA'YA DOĞRU SABETIY VAROL 6. Sayfada SÜPER ZİRVE AHMET TAM'lH yazı«11. Sayfada Saddam ani karar aldr*_ Rehineler bırakıhyor25 aralıktan itfbareH Irak Devrim Komuta Konseyi tarafından dün yapılan açıklamaya göre tüm yabancı rehineler, 25 aralık tarihinden başlayarak gruplar halinde serbest bırakılacak. Son rehine grubu, 25 martta Irak topraklarından ayrılacak. Dış Haberler Servisi — Irak yönetimi, Körfez krizinin başın- dan bu yana elinde tut(uğu ya- bancı rehineleri serbest bıraka- cağını açıkladı. Bağdat'tan dün yapılan açıklamaya göre, Irak topraklanndakı tüm rehineler, Noel gününden (25 aralık) baş- layarak, gruplar halinde salıve- rilecek. Bağdat yönetimi, "banş havasını bozan bir olay olma- ması durumunda" son rehine grubunun, 25 Mart 1991 tarihin- de Irak topraklannı terk edece- ğini bildirdi. Irak'ın açıklaması, ABD'nin sert tepkisine yol açtı. ABD Dışişleri Bakanı Ja Baker, Irak'ın karannı "ahlak- sızca bir oyun" şekünde nitelen- (Arkast Sa. 16, Sü. S'de) ABD KONGRESl'NlN TÜRKİYE'YE KÖRFEZ NOTU: PEKİYİ 3. Sayfada 'Cumhurbaşkanı partinin adamı olmalı' 9 9 OzaPdan Fransız sistemine ovgü Paris'te bulunan özal, halkın seçeceği cumhurbaşkanı için Meclis'te grubu bulunan partilerin aday göstermelerini savundu. Özal, "Fransız anayasasında da cumhurbaşkanı Meclis'e sorumlu değil" dedi. ANKARA/PARİS (Cumhu- riyrt) — Cumhurbaşkanı Turgat Ozal AGÎK zirvesi için gittiği Paris'te "Fransız başkanlık sis- temi"ne övgude bulunarak "Mitterrand'm da partili" oldu- ğuna işaret etti. özal, cumhur- başkanını halkın seçmesi gerek- tiğini belirterek, "Eger halkın aectifti cumhurbaşkanı ise bugün aslaşılan manada tarafsızhfı olamaz. Yani onu bir parti aday gösterecektir. Partinin adamı otecakür. Zaten Türkiye'de bm- dan sonra gelecek cumhnrbaş- (Arkaa Sa. 19, Sü. 4'de) Siyasi partiler madencinin arkasında ZONGULDAK (Cumhuriyet) — Genel Maden-lş Sendikası- nın çağrısıyla önceki gün yapı- lan Zonguldak kurultayına ka- tılan siyasi partilerin temsilcile- ri dün yaptıklan ortak açıkla- mada Türkiye Taşkömürü Kuru- mu'nda (TTK) çahşan 42 bin maden işçisini kapsayan uyuş- mazhğuı "greve gerek kalmadan olumln sonuclandınlmasuun is- tediler. SHP Genel Sekreter Yar- dımcısı Ertuğrul Gunay, DYP TBMM Grup Başkan Yardımcı- sı Köksal Toptan, DYP Zongul- dak Milletvekili Şinasi Altıncı, (Arkam Sa. 16, Sü. 8'de) ÇELEBİ: BEN İŞİMDE BAŞARILIYIM Ekonomide UCUZ OTO SEVDASI CAN YAKTI ESİN SUMGUR'un haberi Ekonoml'de DYP'de büyük kongreye doğru 'Kırat'a ıgençlikaşısı. ] İstanbul: Büyük kent çıkmazı. Kıhç: Çankaya'da lale devri yaşanıyor. Sökmenoğlu: Yenileşme ihtiyaçtır. 11. Sayfada Başkentlerde 'genç'ayaklanmaDış Haberler Servisi — Bir süredir hareketli günler yaşanan Avrupa başkentleri Paris ve Berlin'e, önceki günkü gösterilerle Atina ve Madrid de eklendi. İspanya'da faşist yönetimin başı General Francisco Franco, önceki gün ölümünün 15. yıldönümünde Madridli gençlerin 'Hitler selamıyla' aruldı (Üstte). Aynı günün akşamı Yunanistan'da 1973 Teknik Üniversite olaylarımn yıldönümü dolayısıyla yapılan gösterilerde polis sert önlemler aldı. Dönemin diktatör yönetimine karşı ayaklanan öğrencileri anan binlerce Atinalı, ABD Büyükelçiliği'n» doğru yürürken kent merkezindeki otomobüleri ateşe verdi, çok sayıda dukkânın camlarını kırdı, polise molotofkokteyli attı (altta). Daha önce Fransa'da liseli öğrenciler, guvenliklerinin sağlanamadığı gerekçesi ve eğitim koşullannın düzeltilmesi isteği ile geçen hafta Paris'e akın etmişti. Bir sure önce de Berlin'in eski doğu kesimindeki Mainzerstrasse'de bulunan on uç apartmanın polis zoruyla boşaltılmaya çalışılması sonucu geçen hafta Almanya'nın yeni başkenti savaş meydanına dönmuştü. (Fotoğraf: AP/Reuter) Evlat edinmede imam onayıBakan Çiçek degiştirdi "Flörtün fahişelikten ne farkı var?" sözleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Devlet Bakanı Cemil Çiçek, evlat edinmeye ilişkin koşulları ve izlenen yöntemi degiştirdi. Güvenlik soraşturması SHÇEK Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yeni yönerge ve form ile evlat edinmek isteyenlerin "ahlaki ve dini yapılan" incelenirken, kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılması, muhtar ve imamdan görüş alınması koşulu getirildi. TURAN YILMAZ ANKARX— "Flörtün fahise- Ukten ne farkj var?" sözleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Devlet Bakanı Cemil Çiçek, şimdi de evlat edinmek isteyen aileler için "mahalle imamının görüşünün alınmaa" zonınlulu- ğunu getirdi. Yeni düzenlemeye göre evlat edinmek isteyen ailelerin "dini ve ahlaki yapdan" enine boyu- na incelenecek. Hazırlanan ev- lat edindirmeye ilişkin yönerge formlarında "eroin kullanma" ve "porno fılm izleme'" alışkan- lıklannın olup olmadığının ya- nı sıra "Sizce kişinin Allah'a ve bir dine inanması şart mıdır" sonılarını yanıtlamalan da iste- niyor. Sosyal Hizmetler ve Ço- cuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Mudürluğu^ nün, uygulamada, evlat edin- mek isteyen ailelerin evlerine "gece ani baskınlar" düzenlete- rek "normal ev yaşantdannı" yerinde gözlemlemeye çahşaca- ğı da öğrenildi. Eski ANAP'h Keçiören Bele- diye Başkanı SHÇEK Genel Mttdürü Meiih Gökçek'in hazır- ladığı din konusundaki radikal çıkışları ile dikkatleri üzerinde toplayan, ANAP'ın muhafaza- (Arkası Sa, 16, Sü. 7'de) KURAN KURSLARI YÖNETMELİĞİ İNCELEMEDE16. Sayfada Giray'ın kontrgerilla için yanıtı Ecevit SUS81U1Safa Giray, "Özel Harp Dairesi-MİT ilişkisi" üzerine bir soruyu yanıtlarken "Bu konular gerçekten gizli kalması gereken konulardır. Eğer Ecevit kesin bilmeden sadece 'Zannettim, böyle hissettim' tarzında laflarla bu konular üzerinde tartışma çıkarıyorsa yanlışhk yapıyor. Ya doğru bilsin ya bilmiyorsa sussun, ağzını kapatsın. Belki biliyorsa da susması gerekiyor" dedi. FARUK BİLDİRİCİ ANKARA — Eski Milli Savunma Baka- nı Safa Giray, eski başbakanlardan Bii- lent Ecevit'in Özel Harp Dairesi ile ilgili açıklamalarına son vermesini isteyerek, "Ya doğrn bilsin ya bilmiyorsa sussun. Kapatsın agzını. Bel- ki bili}orsa da sus- ması gerekhor" dedi. Giray, bakanlığı dö- neminde özel Harp Dairesi'nin çalışmala- nyla ilgüi "fazla bU- gi istemedifini, bu dairenin calışmalan konasunda bakana (Arkası Sa.l6,Sü.l'de) Kontı^erîliaya tepki büytik Haber Merkezi — Batı'da büyük fırtınalar koparan kontrgerilla örgü- tu 'Süper NATO' ve Özel Harp Dai- resi ile ilgili tartışmalar giderek büyü- yor. HEP Milletvekili Mahmut Alı- nak, Oltan Sungurlu'dan kontrgeril- layı soruşturmalan için savcıiara emir vermesini istedi. Eski MİT ajanı Ma- hir Kaynak ve RP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk, "Türkiye'de kontrgerilla" olduğunu savunurken DYP Genel Başkan Yardımcısı Sela- hattin Kılıç, Kenan Evren'in "Demi- rel, 1971'de anarşiye karşı Özel Harp (Arkası Sa. 16, Sü. 3'de/ TORUMTAY: AÇIKLAMAYI YAPTIM 16. Sayfada Batı, vîzeyle yıldırıyor Kaçak işçilere önlem 1993 yılından sonra kendi içinde 'açık sınır' uygulamasmı başlatacak olan' Avrupa Topluluğu, kaçak işçi akınma karşı, vize barajını yükselterek önlem almaya çalışıyor. MİNE G. SAULNffiR Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusunda bulunan Türkiye'nin beklentisi sürerken söz konusu topluluk ülkelerine Türk turistlerin girişi sessiz bir anlaşmayla zorlaştırılıyor. 1993 yılından sonra kendi içinde "açık sınır" uygulaması- nı başlatacak olan AT, kaçak işçi akınma karşı uzun süredir uygu- lanmakta olan vize barajını git- tikçe gtiçleştirerek dış sınırlan- m koruma altına almaya ça- lışıyor. AT ülkelerinde şu anda yak- laşık 300 bin turistik pasaport- lu kaçak Turk işçisinin varlığı- nın, işsizlik oranı giderek artan bu ülkelerde kaygı yarattığı ve en büyük sorunu, Avrupa ülkeleri- ne gizlice giriş yaptıktan sonra, siyasi iltica isteyen topluluğun oluşturduğu bildiriliyor. Fransa, Alrnanya, Isveç gibi ülkelere ka- çak olarak giren Türk isçileri, Türkiye'de politik nedenlerle baskı altında olduklannı öne sü- rerek siyasi iltica isteğinde bu- lunduklan an, kendilerine dos- yaları incelehene kadar oturma izni verihnekle kalmayıp sosyal bir ayhk da bağlanıyor. Yalnız Fransa için 70 bin dolaylannda olduğu öne sürülen bu dosyala- rın incelenmesi iki yılı bulmakta. Büyük çoğunluğu "sahte" ol- (Arkast Sa. 19, Sü. 4'de) PASOLINI'NİN 16 YIL ÖNCEKÎ MEKTUBU: DAR_BECİLERİ BtLİYORUM NİLGÜN CERRAHOĞLU'nun haberi 16. Sayfada Yüzyılın Zirvesi ve Türkiye... .Dugün Paris'te tarihsel bir gün yaşanı- yor: Soğuk savaş resmen noktalanırken, yü- zü barış ve birliğe dönük yepyeni bir dönem açıhyor Avrupa'nın önünde. Yaşlı kıta, büyük acılaria yüklü geçen 20. yüzyıldan sonra ken- disini umut ve heyecanla bir yenisine hazır- lıyor; 21. yüzyılda geçeriı olmasını diledığı ye- ni Avrupa düzenınin temellerini atmaya ça- lışıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'- nın (AGİK) bugünku toplantısına yûzyılın z\r- ves/'denilmesi, bu gerçekten kaynaklanıyor. Tarihin en kapsamlı ve en karmaşık silah- sızlanma antlaşmasının yine bu konferans çerçevesinde imzalanacak olması da Paris Zırvesi'nın tarihselliğini bir kez daha vurgu- lamaktadır. Avrupa'da yeni düzenin mimarisi ne ola- (Arkası Sa. 19, Sü. I'de) HASAN CEMAL • Sofya'da Türkiye kaygısı Bulgar Genelkûrmay Başkanı, Trakya'daki Türk gücünden endışeli. 3. Sayfada • Gösteriler çığ gibi Sofya'da, hükumetı istifaya zorlamak amacıyla düzenlenen göstenlerin en buyuğu dun yapıldı. 3. Sayfada • Heseltine önde Ingiltere'de Muhafazakâr Partı 'nın loplantısı yarın. 3. Sayfada • Kısa dizide Aşk Mevsimi' TVl'de 'Cehennem Sıcağmda' dizisi başhyor. 1985 yapımı eser 60'ar dakikadan 3 bö'lüm halinde ekrana geliyor. Filmin başrollerinde Ava Gardner, Cybill Shepherd oynuyor. 4. Sayfada • Özal ailesi ülkeye hâkim' Yurt gezısını sürdüren Erdal înö'nü, DSP ile birleşme çağrısını yıneledı. 10. Sayfada • Mafya grubu partiyi bitirme noktasında 'Adana orgutunde sorunlar ve çıkış yolları' konulu raporda, 'bazı uyeler kendi orgutüne yabancılaştı' denildi. 10. Sayfada • Fenerbahçe sahasında ilk kez kazandı Bınncı lıgde dun oynanan maçlarda, F.Bahçe Adanaspor'u 2-0, Trabzon Zeytinbumu 'nu 3-1 yendı. Beşıktaş-Ankaragucu ile berabere kaldı. Galatasaray bu hafta da lider. Sporda • Mezbaha, küttür evi olacak mı? Sutluce'dekı tarıhı mezbahanın, kültür merkezıne dönuşturulmesi konusu Dalan donemınde gundeme gelmıştt. Arka Sayfada 1000 Lira Ekonomik koşullar tüm basını bir kez daha zam yapmaya zorluyor. Sabah gazetesi geçen hafta 100 lira zam yaparak fiyatını 900 liraya çıkardı. Gazeteniz Cumhuriyet de bugünden başlayarak 100 lira artışla 1000 liraya satılacak. Milliyet gazetesi de bugün fiyatını 800 lıradan 1000 liraya çıkarıyor. Bu zorunlu kararı okurlarımızın anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog