Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Beşıktaşlılar! Beşiktaş'a Gönul Üyesi olun! Beşiktaş Gonül Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelen'nde. Kara Kartal'dan selam: işlem tamami (§> BANK2A Cumhuriyet BEN BAIMK24 Taraftara selam: İşlem tamam! PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı; 23792 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL. >KDI 16 Kasım 1990 Cuma tlniversite kararhÖğretim üyeleri antilaik eylemlerin en kapsamlısını bugün Ankara'da yapıyor Ayn ayrı fakülteler olarak Anıtkabir'e çıkan öğretim üyeleri bugün ODTÜ ve diğer üniversitelerin katılımıyla toplu halde 'Anıtkabir'e, cumhuriyete, Atatürk ilkelerine, üniversite ve bilime saygı' ziyareti yapacaklar. Ankara Cumhuriyet Savcıhğı'nm 'ders boykotu' soruşturması sürerken Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral öğretim üyelerinin Anıtkabir'e yürümelerini incelemeye aldıklarını, gerekirse soruşturma açacaklarını söyledi. ANKARA (Comhııftyet Bü- rosu) — Üniversite öğretim üyelerinin "laikliğe aykırı davranıslan" protesto için baş- lattıkları eylemlerinin "en kapsamlısı" bugün Ankara'da yapılıyor. Aralannda Rektör Prof. Ömer Saatcioğlu'nun da bulunduğu ODTÜ'lü öğretim üyeleri, diğer üniversitelerin de katılımıyla Anıtkabir'e "Cum- huriyete, Atatürk tlkelerine, Üniversite ve Bilime Saygı" zi- yareti yapacak. Ankara Cumhuriyet Savcılı- ğı'nın "ders boykotu"yla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürerken, DGM Savcısı Nusret Demiral, bazı öğretim üyeleri- nin Anıtkabir'e yürümelerini incelemeye aldıklarını açıkladı. DGM'nin sadece yürüyüş kıs- mını incelemeye aldığıru kayde- den Başsavcı Demiral, "Kimler hangi amaçla yüriidii? Yürüyüş izni var mı? Bu fiil nereden doğdu, incdeniyor. Sonuca gö- re soruşturma açılıp açılmaya- cağına karar verilecek" dedi. Adalet Bakanı Oltan Sun- gurlu da derslere girmeyen öğ- retim üyelerinin açıkça suç iş- lediğini yineleyerek "Türkiye1 nin yeni sıkıntı ve problemler- (Arkası Sa. 17, Sû. l'de) Adana'ya "kimyasalbomba atılacak 'Savaş' provasıKörfez krizi nedeniyle ortaya çıkan savaş olasıhğı dikkate alınarak bugün kentin iki bulvarında "sınırlı karartma tatbikatı" yapılacak. Kimyasal silah atılmış gibi gerçekleştirilecek uygulamada işyerleri 15, dakika, evler ise yarım saat süreyle ışıklarını söndürecek ve tatbikata 25 bin kişi kaülacak. 4 Iraklı general Ankara'da soru işareti Iraklı generallerin geldiği haberi Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Murat Sungar tarafından yalanlanırken güvenilir kaynaklar generallerin Ankara'da görüşmelerde bulunduğunu ısrarla vurguluyor. ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) — Dört Iraklı gene- ralin önceki gün Ankara'ya gelerek temaslarda bulun- dukları haberi başkentte yo- ğun tartışmalara ve bazı ye- ni soru işaretlerine yol açtı. Dışişleri Bakanhğı Söz- cüsü Murat Sungar, "Böy- le bir heyet yurdumuza getmemiştir" derken dört (Arkası Sa. 17, Sü. 3'te) ADANA (Cumhuriyet Güney tlleri Bürosu) — "Halkı mubte- me! bir hava saldınsına karşı uyanık (utabilmek amacıyla" Si- vil Savunma Genel Müdürluğü1 nün talimatı doğrultusunda planlanan "karartma tatbikatı" bugün Adana'da yapılıyor. Ken- tin bazı kesimlerinde gerçekleş- tirilecek "sınırlı karartma tatbikatı" kapsamında işyerleri 15 dakika, evler ise yarım saat ışıklarını kapatacaklar. Uygula- ma sırasında yurttaşlar çeşitli saldırı biçimleri konusunda si- renlerle uyarılacaklar. Sivil Savunma Genel Müdür- luğü, Körfez krizi nedeniyle or- taya çıkan savaş olasılığını dik- kate alarak bugün kentin Kenan (Arkası Sa. 17. Sü. 6'da) ARAP DÜNYASINDA YENİ DENGELER VE BÖLÜNME FATİH M. YILMAZ'IN haberi 14. Sayfada TORUMTAY 'SÜPER NATO' İÇÎN BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK 14. Sayfada KADINLAR 'BARIŞ' DtYOR — Dunyanın çeşilli ulkelerinden Amman'a gelen kadınlar, bu- rada Amerikan elçiliğinin önunde gosteriler >apıp, sloganlar attılar. Eylemciler, Ortadoğu'daki sorunun bir an önce ve diplomalik yollardan çözülmesini istediler. (Fotograf: AFP) Tlörtfahişeliktir' diyen Devlet Bakanı Çiçek'ten eleştirüereyanıt: Dişkinin 50 çeşidî varBakan Çiçek 'Flörtün nerede başlayıp nerede bittiğini' şöyle açıkladı: "Bundan anlaşılan 'tanıma' ise biz buna zaten bir şey demiyoruz. Tanıma, beşeri ilişki olarak insanların birbirlerini huylan suyları, geçmişleriyle ilgili fikri değerlendirmedir. Bunun ötesinde ne fark varsa herkes kendi telakki etsin." ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Aileden sorumlu Dev- let Bakanı Cemi) Çiçek, "Flörtün fahişelikten ne farkı var" şeklindeki değerlendirme- sine gelen tepkilere verdiği yanıt- ta, "tlişkinin elli çeşidi, elli derecesi var. Soru öbür tiiriii an- lama geliyor. Onun ötesinde ne fark varsa herkes kendi telakki etsin, çiinkü berkesin anlaşüıyor ki evlilik konusunda farklı te- lakkileri var" dedi. "Flört nere- de başlıyor, nerede bitiyor" şeklinde soran Çiçek, "Bundan anlaşılan tanıma ise biz buna za- ten bir şey demiyoruz. Dene- mekteo kastuız nedir?" diye konuştu. "Flörtün fahişelikten ne far- kı var" sorusuyla bir "kıymet hiikmii" belirtmediğini ifade eden Çiçek, konuyla ilgili soru- ları şöyle yanıtladı: "— Kadın erkek ilişkileri ko- nusundaki değerlendirmeniz tepki ile karşılandı. Bu tepkile- ri nasıl karşılıyorsunuz? ÇİÇEK — Şimdi burada kas- tedilen şey, evlilik öncesi birbir- lerini görmeleri, tanımalan. Ben de misal verdim, aym üniversi- tedir, çocuklar birbirini tanıyor- dur; aynı işyerindedir tanıyordur, bu anlamda tanıma ise zaten mesele yok. Ama bu- nun ötesinde bir anlam ifade ediyor, ne fark vardır? Ben so- ruya karşıbk bir soru olarak sor- dum. Siz onu kıymet hükmü olarak oraya yazdınız, hadise bu. Eskiden insanlar görücü usulüyle evleniyordu. Belki tanı- mıyordu. Annesi, babası tanı- madığı kişilerle evlendiriyordu, bunun evlilik hayatında cioğur- duğu sakıncalar açık. Ama ta- biatıyla şimdi insanların birbir- lerini görmeleri tanımalan tar- zındaki bir gelişme var Türkiye1 ! de. İfade edilmek istenen konu bu. Bunlar birbirlerini üniversi- tede görüyorlar, tanıyorlar, o raddede bir tanıma söz konusu. — O ayn oiay, flört ayn olay degilmi? ÇİÇEK — Bu anlamda bu- nun ötesinde bir cinsel birleşme var anlaşılıyor. Ne fark var, bir soru sormuşsunuz, sorunuzu bir soruyla iade etmişim. Ne fark var? Burada herkes kendi telak- (Arkast Sa. 17. Sü. l'de) MECLİS KORİDORU CÜNEYT ARCAYÜREK'ln yazısMI. Sayfada KlM INÖNÜ'CÜ, KİM BAYKAL'CI? İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA TO. Sayfada — Beş kişi, bir temiz aile kızını dağa kaldınp sırayla flört etmişler sayın bakanım! Hükümet-İSKİ anlaşamıyor IstanbuVun suyu için proje kavgası Bakan Altınkaya İstanbul Belediyesi yapay yağışta kandırıldı. Kaçak sular ciddi şekilde önlenmelidir. Yoksa belediyeye vereceğimiz paraları helal etmeyiz. İSK.1 Genel Müdürü Yapay yağış yalnız bakan için bilim dışı. Kaçaklan boru döşeyerek önlüyoruz. Hükümet İstanbul'un su sorununa ciddi bakmıyor. Haber Merkezi — lstanbul- un su sorununun çözümü hükü- metle tSKİ arasında sıkışıp kal- dı. Iktidar, ISKt'nin projelerine sıcak bakmazken, İSKİ Bayın- dırlık BakanhğVnın önerdiği de- niz suyu projesine "pahahya mal olacağı" gerekçesiyle karşı çıkı- yor. Bakan Altınkaya, yapay ya- ğışa para verilmesini "zül" ve "ayıp" olarak nitelendirdi. Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Alünkaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önce- ki akşam muhalefetin soruları- nı yanıtlarken, İstanbul Beledi- yesi'ne ağır suçlamalarda bulun- du. Ankara Büromuzun haberi- ne göre, yağmur bombasını Türkiye'ye pazarlamak isteyen- lerin 20 yıldır gelip gittikleri hal- de kandıracak kimse bulama- dıklannı şimdi ise İstanbul Be- lediyesi'ni kandırdıklarını savu- nan Altınkaya, "Hiçbir bilimsel dayanagı olmayan bu işe para verilmesi bilim çağındaki Türki- ye için bir züldur, bir ayıptır" dedi. Kişi başına günde 245 lit- re su verildiği halde, İstanbul1 da su bulunamadığını iddia eden Altınkaya şunları söyledi: "Köylerimizde, kişi başına 70-80 litre su bulmak için mii- cadele ettiğimiz, gelişmiş yerler- de 200-250 litre suy^un ihtiyacı karşılayabilecegini hesap ederek projelendirme yaptığımız halde, tstanbul'da 1989 ve 1990 yılla- nnda verilen su 1987 ve 1988 yıl- lanndaki rakamlardan daha fazla olduğu halde, maalesef su- suzluk çekilmektedir. Bunun se- bebini ISKİ'ye sorun. İstanbul Belediyesi'ne sorun. Su acaba nereye gidiyor? Yeni bölgelere alelacele şebekeler döşenmiştir. Oralarda tekniğe uygun işlemler yapdmamıssa yeraltında çok bü- yük çapta su kaçaklan vardır. Çok ciddi etütlerle bu kaçaklar (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) TASARI KOMİSYONA GÖNDERİLDİ 'Süperde yeni düğtim Süper emeklilerle ilgili düzenlemeler yapan tasarı ve yasa önerisi, Anayasa'ya aykırı olup olmadığımn saptanması amacıyla Anayasa Komisyonu'na gönderildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Süper emeklilerle ilgili- düzenlemeler yapan tasarı ile yasa önerisi TBMM Anayasa Komisyonu'nca incelenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanhğı Müsteşarı Ateş Amiklio- ğullan, ANAP'h Alpaslan Peh- livanlı ve Hazım Kutay tarafın- dan hazırlanan yasa önerisinin anayasaya aykırı olduğunu sa- vununca, Alpaslan Pehlivanlı "Teklifimiz eşitlik prensibini bozuyorsa tasan da bozuyor. Hükümerin tasansı da anayasa- ya aykın" dedi. Pehlivanlı'nın yasa önerisi, süper emeklilere odenecek ma- aşm bu yıl 4050, 1991'de 5100, 1992'de de 6400 gösterge üzerin- den hesaplanmasını ongörür- ken, hükümetin tasansı 4050 gösterge, cari katsayı ve yüzde 50 maaş bağlama oranı esasını içeriyor. Süper emeklilikle ilgili yeni düzenlemeler getiren ANAP Ankara milletvekilleri Alpaslan Pehlivanh ile Hazım Kutay'ın yasa önerisi ile hükümet tasan- sı TBMM Sağhk ve Sosyal Işler Komisyonu'nda ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı Müsteşan Ateş Amik- lioğlu, süper emeklilerin sorun- lanna çözüm amacıyla bakanlık bünyesinde iki ayrı komisyon oluşturulduğunu söyledi. Amik- lioğlu, tasanda iki esasın benim- sendiğini, bunlardan birinin, belli miktarda para yatırarak süper emekli olmaya hak kaza- nanlara 4050 gösterge uzerinden (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) TOKYODAN Sarayda üç Türk O kadar çok tanıdık var ki; Avusturya'nın ambargolu Cumhurbaşkanı Waldheim 'merhaba' diyecekmiş gibi bakıyor. Prenses Diana'nın bakışlarına çarpılıp kalıyorum. İnsan nereye baksa, nereye dönse, ya birisiyle burun buruna ya göz göze. AHMET TAN TOKYO — Herkesin yarıştı- ğı birisi var. Benimki de Güneş Taner. Niye yalan söylemeli, O- nun girip çıktığı yerleri hep kıs- kanırım. Hadi Çankaya Köşkü neyse de, Beyaz Saray'da Bush- un odası, IMF Başkanf nın ofi- si, Dünya Bankası Başkanı'nın makamı... Bu kez Tanrı yuzüme güldü. Güneş Bey'i Japonya'da solla- mayı başardım. Aslında yuzüme gülen Tanrı değil, "Tannnın oğlu" împarator Akihito oldu. Ve Güneş Bey'i hem de hiçbir zaman rövanşını alamayacağı bir yerde, İmparatorluk Sarayı bahçesinde geçtim. Imparator ve İmparatoriçe'nin, tahta çıkma törenine katılanlar için verdiği "bahçe partisi"ne O giremedi, ben girdim. Bununla da kalmayıp Cum- hurbaşkanı Özal ve Semra Ha- nım'la başbaşa kalmayı da ba- şardım. Bahçede 150 küsur ülkeden devlet adamları ve özel konuk- lar vardı. Türkiye'den ise yalnız- ca biz; üç kişiydik. Yani Cum- hurbaşkanı, Semra Hanım ve bendeniz. Güneş Bey yok... Biliyorum, kişinin kendisin- (Arkaa Sa. 17, Sü. 3'te) Cezaevleri Öltim orucu 38. günde sona erdi Haber Merkezi — Diyarbakır 1 No'lu E Tipi Cezaevi'nden ya- pılan sevkleri protesto etmek amacıyla 116 tutuklu ve hüküm- lünün 38 gün önce başlattığı aç- lık grevi ve ölüm orucu dün so- na erdirildi. Adalet Bakanı Ol- tan Sunguriu nituklu ve hüküm- lülerin "kamuoyunun ilgisinin sona ermesi üzerine" eyleme son verdiklerini, herhangi bir istek- lerinin kabul edilmediğini bildi- rirken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Farmaka, "Herhangi bir pazaruğın söz ko- nusu olmadıgını" söyledi. öte yandan tutuklu ve hükümlü ya- kınları, cezae\i yönetimiyle sür- dürülen görüşmeler sonunda anlaşmaya varıldığını iddia etti- ler. (Arkası Sa. 6, Sü. 6'da) Sıddık Bilgin olayı Itiraf, Akbulut ve Aksu'yu yalanladı Üsteğmen Eriş'in, "Öğretmeni Yüzbaşı Şahin, işkence ile öldürdü" şeklindeki ifadesinden sonra Akbulut ve Aksu, daha önceki "Sıddık Bilgin kaçarken öldürüldü "ifadeleri yüzünden güç durumda kaldı. Aksu, olayın Mustafa Kalemli'nin bakanhğı döneminde meydana geldiğini savunurken, Kalemli, " O zaman Akbulut bakandı" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Btt- rosu) — Öğretmen Sıddık BU- gin'in ölumü olayı ile ilgili da- vanın sanıklanndan Üsteğmen Ümit Eriş'in "Öğretmeni, Yüz- başı Ali Şahin jandarma kara- kolunda işkence ile öldürdü" şeklindeki itirafı dönemin İçiş- leri Bakanı Başbakan Yıldınm Akbulut ile Abdülkadir Aksu^ yu zor durumda bıraktı. Aksu, olay için "Benden önceki ba- kanlar döneminde zannediyo- rum. Mustafa Kalemli'nin ba- kanhğı döneminde" derken, es- ki Içişlerı Bakanı Mustafa Ka- lemli de olayın Yıldınm Akbu- lut'un döneminde olduğunu öne sürdü. (Arkası Sa. 6, Sü. Vdt) BUGUN Bugün ve her cuma Cumtıuriyet'le YARIN Yarın ve her cumartesi Cumhuriyet'le Üretim vedağıtımda 'imtiyazlışirkefmodelinedönüş Oektrîk, yaz-boz tahtası Özel şirketlerin Türkiye Elektrik Kurumu'nun tesislerini ve elemanlarını devralarak elektrik dağıtımına başlaması, özellikle îstanbul'da büyük tepki yarattı. Tepki, TEK'in Anadolu yakasında çahşan 800 elemanmdan 630'unun istifasıyla sonuçlandı. Bakan Kurt yaptığı açıklamada, "hizmet özelleştirmesi" uygulamasından vkzgeçtiklerini söyledi. Tam özelleştirme projesi Cumhuriyet'in ilk yülarındaki imtiyazh şirket uygulamasıyla benzer özellik gösteriyor. ESİN SUNSUR'un haberi Ekonomide • Berlin'de şiddetin krallığı Ev işgalcilennin arasında Türk gençleri de var. 300 işgalci gözaltma alındı. 3. Sayfada • Thatcher'ın 'Heseltine kâbusu' Başbakan Thatcher'ın 15 yıldır sürdürduğu parti liderliğine en ciddi tehdidi Heseltine'in adaylığı oluşturdu. 3. Sayfada • Ev hapsinde bayram tsrail hükümeti işgal altındakı topraklarda sokağa çıkma yasağı ilan etti. Öniemler arttı. 3. Sayfada • Gecenin konuğu Zuhal | Olcay Bir Başka Cece'nin konuğu, Zuhal Olcay. Sanatçı, Hülya Koçyiğit'in yaptığı söyleşinin yanı sıra sesiyle de programa katılıyor. 4. Sayfada • Muhafazakâr kanat kazandı Milli Eğitim Komisyonu'nda Anadolu imam- hatip liseleri yasalaştı. 11. Sayfada • 80'li yıllar izmir'i vurdu Sanayi Odası tarafından hazırlanan rapora göre tüm illerde özel sektörün imalat sanayiindeki payı artarken tzmir'de azaldı. Ekonomide • Milli takım sil baştan Üst Uste alınan yenilgiler üzerine, daha önce planlanan değışiklikler uygulamaya konuluyor. Sporda • F.Bahçe Jakolcevvicz'den vazgeçti Önceki gün Polonyalı libero ile anlaşan F.Bahçe dün bu transferden vazgeçti.Sporda • Yatır sektörü hızlı Hemen hemen her semtte Müslümanlar için türbe ya da yatır, Hıristiyanlar için ayazma bulmak mümkün. Yatırlar ve ayazmalar çoğalıyor. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Adı: Kontr• •• italya'da patlayan "Gladyo skandalı" yıllar önce Türkiye1 de ortaya çıkartılmış; konu günlerce basında yer almıştı. Her NATO ülkesinde komünist saldınsına karşı kurulmuş örgütler bulunur. 1960 yılında ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı "Anti-Gerilla Okulu" Panama'da kurulmuş ve bu okul- da çok sayıda subay yetiştirilmıştir. (Arkası Sa. 17. Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog