Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Trabzonsporlular 1 TrabzonsporaGönul Üyesiolun! Trabzonspor Gönül Üyesı Kartı nız Pamukbank Şubelen'nde. Trabzorîdan selam. Işlem Tamam! BANK24 CumhuriyetSayı: 23791 Kurucusu: Yuıms Nadi 900 TL. (KDV***) 15 Kasım 1990 Perşembe Ankara'ya gelen Iraklı 4 general 'insancıl yardım' konusunda görüşmeler yaptı Irakyardım istedi 67. Yıl; Sayı: 23791 Bakanınprojesi IstaııbııTa deniz suyu Baymdırlık Bakaru Altınkaya'nın açıkladığı deniz suyu arıtma tesisinin Terkos'un kuzeyinde Karaburun'da kurulacağı öğrenildi. İSKÎ Genel Müdürü Göknel, 'îstanbul'a dünyanın en pahalı suyunu getirmeye çahşıyorlar" dedi. tsUnbul Haber Servisi — Ba- yındırhk ve Iskân Bakanı Cen- giz Altınkaya'mn dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda ts- tanbul'un su sonınuna çözüm olarak açıkladığı "deniz su>iı antma projesf nin Karadeniz kı- yısındaki Karaburun'da kurula- cağı öğrenildi. Bakan Altınka- ya'nın iki ay önce ABD'ye gitti- ğinde Dupont firmasıyla görüş- meler yaptığı ve yatınmın anlaş- ma aşamasında olduğu kayde- dildi. İSKÎ Genel Mudüru Er- gun Göknef, bakanlığın projesi- ne karşı çıkarak, "Îstanbul'a diinyanııı en pabah suyunu ge- tinn«k istiyoriar" dedi. Bakan Atınkaya ise antma projesinin, tankerle taşımaya oranla Îstan- bul'a daha ucuza su sağlayaca- ğını söyledi. Bakan Cengiz Altınkaya, "de- niz suyu antma projesi"nin ya- pımının özel sektöre verileceği- ni, proje ile elde edilecek suyun metre küpünün 1.5 doların al- tında olacağının tahmin edildi- ğini söyledi. Proje ile ilgili olarak Cumhu- riyet'e bilgi veren Altınkaya şöy- le dedi. "Antma projesinin yatınmına biz kanşmavacağız. Bizim yapa- cagımız sadece iiretilen suyu bei- li bir sure satın alma garantisi olacak. Bir de enerji bedeli bi- zim tarafımızdan odenecektir. Ancak bir metre küp başına 5 kilovat saatten daha f azla ener- ji çeluneleri baiinde faziasını kendileri tazmin edeceklerdir. Antma işlemini üstlenmek iste- (Arkası Sa. 9. Sü. 3'de) ÜMVERStTELER Boykotlar incelemede Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Inan, öğretim üyelerinin ders boykotu konusunda inceleme başlattıklarmı açıkladı. AdaJet Bakanı Şungurlu, öğretim üyelerini 'ceza kanunu'nu ihlal etmekle suçladı. Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri dün Anıtkabir'e gitti. ANKARA (Cumhoriyet Bü- rosu) — Üniversitelerde laiklik karşıtı davranışları protesto et- raek amacıyla, öğretim üye ve görevlilerinin başlattığı "uyan eylemleri" sürerken Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fadıl İnan da dersleri boykot konu- sunda inceleme başlattıklarını açıkladı. Hacettepe Üniversite- si (HÜ) Eczacıbk Fakültesi öğ- retim üyeleri de dün Anıtkabir'i ziyaret ederek anti-laik uygula- maları kınadılar. Fakülte Deka- nı Prof. Atilla Hıncal, gençleri, çağdışı, gerid akımJara karşı ko- rumaya kararlı olduklarını kay- detti. Ankara Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri de bugıin Anıtkabir'e gi- decek. ODTÜ'nün universite içindeki eylemi ise yarın yapıla- cak. AÜ Basın Yayın Yukseko- kulu'nda öğretim elemanlan derse girmedi. Adalet Bakanı Oltan Snngurlu, öğretim üyele- rini "ceza kanununu" ihlal et- (Arkası Sa. 19. Sü. I'de) UYARI İZNİfflfen HİKMET ÇETİNKAY» 11. Sayfada TLÖRT FAHİŞELİKTİR* TARTIŞMASI 'Bakanın demeci utanç Prof. Ekşi: İstanbul Üniversitesi'nde yaptığımız araştırma göstermiştir ki en yüksek oranda cinsel sorunlan ve korkuları bulunanlar imam hatip mezunlarıdır. Doç. Eser Koker: Devlet bu işte. Flört edenleri fahişe gibi gösterenler şu örgüt, bu örgüt değil, devletin kendisi. Candan: Bakanın cahilliğine veriyorum. Haber Merkezi — Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çicek'in evlilik öncesi ilişkileri "Hayvaai icgüdülene insanlann birbirine yaklaşması" olarak ni- telemesine ve "Flörtün fahişe- likten ne farkı var" sözlerine tepkiler artarak sürüyor. TBMM Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma Komisyonu Baskanı ANAP Izmir Milletvekilijşılay Saygın, Çicek'in sözlerine kar- şı çıkarak "Her partide 'p ' olmaz mı canım? Bir kişinin gö- riişüne biitiin partinin kaülma- sı mümkün mü?" dedi. SHP İz- mir Milletvekili Birgen Keleş de (Arkası Sa. 19. Sü. 2'de) GENELKURMAY'DA GÖRÜŞME BM'ye ait bir uçakla dün Ankara'ya gelen 4 Iraklı general, aralarında Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin de bulunduğu üst düzey görevlilerle bir dizi görüşme yaptı. Görüşmelerin Irak'a karşı uygulanan ekonomik ambargodaki 'insancıl yardım' konusunda yoğunlaştığı bildiriliyor. İLAÇ VE TIBBİ MALZEME Irak Hilal-i Ahmeri'ni temsilen Ankara'da bulunan 4 general, Irak'a ilaç ve tıbbi malzeme dışında mal satışı yapmayan Türkiye ile ilk kez doğrudan temasa geçiyor. Dışişleri Bakanlığı'nm doğruladığı Iraklı generallerle üst düzey görüşmelerin bugün de süreceği belirtiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Körfez krizi 3.5 ayını doldururken, uzun bir süreden beri Bağdat'la doğrudan siyasi temasta bulunmayan Ankara, 4 Iraklı generali ağırlıyor. BM'ye ait bir uçakla dün öğ- le saatlerinde Ankara'ya gelen generallerin Irak'a yapılan "in- sancıl yardım" konusunda go- rüşmelerde bulundukları belir- tiliyor. Hükümete yakın kaynaklar- dan edinilen bilgiye göre, Irak- lı 4 general dün öğlen saat 12.00'de BM uçağı ile Esenbo- ğa Havaalanı'na geldi. Bu ara- da resmi yetkiJilerce karşılanan generallerin dün Öğleden sonra aralarında Genelkurmay Baş- kanlığı yetkililerinin de bulun- duğu bazı üst düzey görevliler- le görüşmeler yaptıklan öğ- renildi. Iraklı generallerin Ankara'ya geldiği haberi Cumhuriyet mu- habirlerinin göruştüğü hükü- met kaynaklarınca da doğru- landı. Dışişleri Bakanlığı'nm üst düzey bir yetkilisi sözkonu- su heyetin Irak Hilal-i Ahme- ri'ni temsilen Ankara'da bulun- duğunu ve dün başladıkları te- masları bugün de surdürecek- lerini açıkladı. Aynı yetkili gö- rüşmelerin konusunun BM Gü- venlik Konseyi karanyla Irak'a karşı uygulanan ekonomik am- bargodaki "insancıl yardım" is- tisnasında yoğunlaştığı bildiril- di. Irak Hilal-i Ahmeri ile Türkiye Kızılayı arasında bu ul- keye yapılan ilaç ve tıbbi mal- zeme yardunı konusunda görüş ahşverişinde bulunulacağı öğre- nildi. Yetkili kaynaklar heyetin generallerden oluşmasını ise "Irak'ta askeri yetkililer çok ya>gın görev yapıyor. Bir çok sosyal kurumun yönetiminde yer alıyoriar" dıye açıkladılar. Halen Güvenlik Konseyi ka- rarları çerçevesinde Irak'a ilaç ve tıbbi malzeme dışında res- men mal satışı yapmayan Türk- iye ilk kez bu ülkenin Hilal-i Ahmeri ile doğrudan temasa geçiyor. Ankara'daki yetkililer 4 Iraklı generalin Ankara'ya BM'ye ait bir uçakla gelmesini, bu ülkeye yapılan insancıl yar- dımın BM'ce düzenienmesi ve hava ablukası çerçevesinde Irak Hava YoUan'mn uçaklanna iniş iznr verılmemesinden kaynak- landığını belirttiler. Bu arada Iraklı generallerin 'insancıl yardım" konusu dı- şında bazı temaslarda buluna- bilecekleri kuşkulan da doğdu. Ancak yetkiü kaynaklar, bu kuşkulan doğrulayıcı bir açık- lama yapmadılar. tNÖNÜ'NÜN BARIŞ GİRİŞİMİ is. Sayfada KÖRPEZ KRİZİ ER6UN BALCI'mn yazısı 3. Sayfada Irak askerigücünün yok edilmesigerektiğinisöyleyen RichardPerle: 6 Körfez savaşı kaçınılmaz'YONCA ÖZKAYA-SİNAN GÖKÇEN ABD eski Savunma Bakanı Yardımcısı Richard Perle, "Körfez'deki durumun manlıgı geregi savaşı kaçınılmaz gibi" görduğünu belirtti. Perle, "Tiirkiye'nin, krizin sonucunun belirieyeceği yeni güvenlik stratejilerinde önemli bir rol alacağım" ve "bölgede Irak'ın saldırısının başka iilkeler tarafından tekrarlanmaması için tek caydırıcı guciin Turki>e oldu- gunu" da kaydetti. Turk Ekonomi Bankası ve Internalional Herald Tribune gazetesinin ortaklaşa duzenledikleri "Türkiye, Dogu Akdeniz ve Karadeniz'de tş tmkânlan" konulu seminere katılan Richard Perle Cumhuriyet'e demeç verdi. Perle, "Niifusu az ancak çok zengin birkaç iilke ile niifusu kalabalık ancak az mali kavnağa sabip ülkelerle karakterize edilen Körfez bölgesinde Turkiye'nin istikrar sağlayıcı özellik tasıdığım" vurguladı. (Arkası Sa. İS, Sü. 3'de} 9 'Yerinde olsam Irak için kendimifeda ederim' Özal Saddam'ı uyardıTOKYO (Cumhuriyet) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Japonya gezisinin dördüncü günunde de yoğun diplomatik temaslarını sürdürdü. Ortadoğu'da kalıcı barışın askeri ittifaklarla değii, bölge ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesiyle gelişebileceğini Japon işadamlarına anlatan Özal, Körfez krizinde savaşın kaçınılmaz olabileceği yolundaki görüşünü yineledi. Ozal, CNN muhabiriyle konuşurken de "Saddam'ın yerinde olsam Irak için kendimi feda ederim" dedi. Cumhurbaşkanı özal, Irak'ın Kuveyt'ten cekilmesini sağlamak için (Arkası Sa. 15, Sü. I'de) ABD'DE SAVAŞ YETKİSİ İÇİN Ç E K Î Ş M E 15. Sayfada İKI LIDER İKİ NİYET CÜHEYT ARCAYÜREK yazıyor 10. Sayfada TOKYO'DAN Kurban Kim? AHMET TAN TOKYO — ÖzaJ, ulusla- rarası diplomasi sahnesinde olmak istiyor. Bunu da ba- şarıyor. Tokyo'da şu sıralar- da 160 dolayında ülkenin temsilcisi var. Ama kamera- lar, projektörler en fazla 10 ila İS kişinin üzerinde. Özal da bunlardan biri. (Arkası Sa. 15, Sü. I'de) ABD eski Savunma Bakanı Yardımcısı, bölgede Irak'ın saldırısının başka ülkeler tarafından tekrarlanmaması için tek caydırıcı gücün Türkiye olduğunu vurguladı. Perle, krizden sonra bölgede isyan ve toplumsal karışıklıklar olacağını söyledi. NATO'ya ilişkin bir soruyu, "Amaçları ve tüzüğü değişmelidir" diye yanıtladı. Berttn, Beyrufu aratmıyor r »RMEDIK' — Polis ve özel komando birlikleri zırhlı araçlar ve panzerierie geldikleri caddede barikatları kaldınr- ken "civardaki evlerde oturanlar pencerelerinden olayla ilgileri olmadığını belirtmek için beyaz çarşaf sallandırdılar. Görgü tanıkla- n "Şimdiye kadar Berlin'de böyle ola> gormediklerini" söylediler. (Fotoğraf: Reuter) Ev işgalcileriyle polis kıyasıya çatıştı. Yüzlerce kişi yaralandı, 135 gözaltı var. DİLEK ZAPTÇIOĞLU BERLİN — Almanya'nın yeni başkenrj Berlin iki gün- dür sokak savaşlanna sahne oluyor. Kentin doğusunda boş duran evlere yerlesen "ev işgalcileri" polise karşı kıya- sıya mücadele veriyorlar. Berlin Belediyesi'nin evleri boşaltmak istemesi üzerine çıkan çatışmalarda iki gün- de aralarında 1S0 kadar po- lis olmak üzere yüzlerce ki- şi yaralandı. 135 kişi gözal- tına alındı. Olaylar pazartesiyi sahya bağlayan gece patlak verdi. Doğu Berlin'in Friedrich- shain semtinde, Mainzer Strasse adlı ana caddenin üzerindeki evler aylardır "işgalcilerin" elindeydi. Do- ğu Berlin'de yıllardır boş du- ran ve harebeye dönen top- lam 130 ev "işgal altında" bulunuyor. Evlerin içine gi- rip yerlesen gençlerin çoğu Batı Berlin'den, Federal Al- manya'dan ve Hollanda'dan geliyor. Gençler işgal ettik- (Arkası Sa. 15, Su. 3'de) OLAYLAR1N ARD1NDAKI GERCEK Ne Çiçek'miş!.. Aileden sorumlu Devlet Ba- kanı Cemil Çicek'in "flörtünfa- hiselikten ne farkı var?" sözü- nün sert tepkiler yaratacağı bel- liydi. Sayın Bakan evlilik önce- sinde kadm-erkek arkadaşlığtnı "hayvani içgüdülerle insanlann birbirine yaklaşması" dıye de- ğerlendırince kıyamet koptu. Toplumun önde gelen kişileri, universite öğretim üyeleri, unliı sanatçslar, Cemil Çiçek'i eleştir- diler; kimileri haklı olarak kına- dılar, Bakanın açıklamasını "ilkel" bulduklarmı söylediler. Sayın Çicek'inyanlışı nerede? Bugünkü Türkiye'de -bütün dunyada olduğu gibi- aileye, kadın-erkek ilişkilerine, evlilik ve nisanlılık konularına değişik açıdan bakan toplum kesimteri vardır. Kimı aile, evlilik öncesin- de kız-erkek arkadaşlığına kar- şıdır; kimısı bu çağda bile "görücü" yöntemlerini yeğler; kimi çevrede aıleler arasında söz kesilir; kimi toplum katmanın- da gençler tamşarak, gorüşerek evlenirler; ozgür olanların yanı sıra ailelerinın denetiminde kı- sıtlı bir yasam biçıminin çerçe- vesinden çıkamayanlar vardır; koyde töreler baskadır, kentlerin zengin kesimlerinde baskadır; bütün bunların ötesinde moda (Arkası Sa. 19. Sü. I'de) • Varşova'ya sınır güvencesi Almanya ve Polonya yetkilileri 'Almanya-Polonya Sınır Antlaşması' imzaladılar. 3. Sayfada • Perdedeki renkli rüyalar 'Paris'te Bir Amerikalı' müzikalin üstün bir yapım olduğu dönemin örneği. TV3'te. 4. Sayfada • Yine de Rolling Stones Dönence programtnda bu akşam Rolling Stones Topluluğu ekrana geliyor. 4. Sayfada m Ülkesinin en has vatandaşı 11 kasımda ölen | Yunanlı ünlii şair Yannis Ritsos'u, dostu ve çevirmeni\ özdemir tnce yazdı. 5. Sayfada M Şvayk'tan savaşa htayır 'Aslan Asker Svayk yarın sahneleniyor. 5. Sayfada • Sözleşmelerde yüksek gerilim Yüz binlerce işçinin toplusözleşmesinin kilitlenme noktasına gelmesı gerginliği arttırdı. Ekonomide • Faiz ücretin kurdu oldu Türkiye'de 80'li yıllarda faizin ucreti kemirdıği bir kez daha ortaya çıktı. Ekonomide • Oynadık, gücümüz yetmedi A Milli Futbol Takımımız grubundakı 2. maçında Polonya'ya 1-0yenildi. Sporda • Gorbi'ye Alman yardımı Birleşmeden sonra Almanya, dünya politikasında daha aktif rol oynamaya başladı. Arka Sayfada • Caz yıldızı soydaş İbrahimova Bulgaristan Türklerinden İbrahimova 12 yıldır caz müziğiyle yaşıyor. Arka Sayfada • Gorbaçov'dan uyan SSCB lideri Yeltsin'i uzlaşmaya çağırdı. Arka Sayfada petrolde son adım Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın 1.1 milyar dolarlık hibe kararını resmen doğruladı. tründe 168 bin varil olarak verilmesi öngörülen petrolün 'Arab light' diye bilinen çok hafif bir ürün olduğu öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Suudi Arabistan'ın Körfez krizi nedeniyle uğradığı zaran karşılamak üzere Türki- ye"ye l.l milyar dolar tutannda hibe petrol vermeyi kararlaştır- dığı dün resmen doğrulandı. Türk ve Suudi yetkilileri arasın- da bu hibenin miktannın kesin- leştirilmesine yönelik görüşme- lerin sürdürüldüğü öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar, Ankara'nın Su- udi Arabistan'ın hibe petrol ver- me kararından haberdar edildi- ğini belirterek şu anda konunun "modalitelerinin" (teknik ayrın- tılarının) görüşülmekte olduğu- nu söyledi. Dün duzenlediği ba- sın toplantısında konuya ilişkin tArkası Sa. 16. Sü. 6'da) ARNAVUTLUK Çok adavlı gizli seçîm Parlamentonun kabul ettiği yeni yasa "görüşleri ulusun çıkarlarıyla çatışmaması" koşuluyla bağımsız adaylann da seçime katılmasına izin veriyor. Dış Haberler Servisi — Arna- vutluk parlamentosu, yeni bir seçim yasasmı kabul ederek, Devlet Başkanj Ramiz Alia'nın vaat ettiği anayasal reformları onayladı. Yeni yasaya göre şubat ayında yapılacak olan secimle- ^re Komünist Partisi ve parti ile yakın ilişki içinde olan sendika ya da Yazarlar Sendikası gibi kuruluşlardan da adaylar katı- lacak. Böylece Amavutluk'ta ilk kez çok adaylı seçim ve gizli oy uygulanmasuıa başlariacak. An- cak yeni yasa muhalefet partile- rini yasallaştırmıyor. Yeni yasa "görüşleri ulusun çıkarian ile çatışmaması" koşu- lu ile bağımsız adaylann da se- çime katılmasına izin veriyor. Yasaya göre parlamentoda temsil edilen 250 seçim bolgesi- (Arkan Sa. 15, Su. 3'de) Batı'da 'Süper NATO' fırtması Hollanda Başbakan gizli örgütün varlığını kabul etti. Halya Hıristiyan demokratlar dosyayı kapatmak istiyor. Almanya Muhalefet hükümeti açıklama için zorluyor Fransa Liberation, örgütün sadece 10 gün önce feshedildiğini yazdı. 14. Sayfada YARIN Yarııt ve ber cuma Cumhuriyet'le GOZLEM UĞUR MUMCU . .Soru Isaretleri. Siyasal cinayetler gün geçtikçe tırmanıyor. Bu cinayetle- rın sanıklan bulunmayınca, insanın aklına, ister istemez 12 Eylül öncesi olaylar takılıyor. Hem 12 Eylül öncesi olaylar takılıyor, hem 12 Mart ope- rasyonları... Gelin THKO ve THKC adlı örgütlerin eylemleri üzerinde birlikte düşünelim: (Arkası Sa. 19. Sü. 7 J de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog