Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Gaiatasarayltlar! Galatasaray'a Gönül Üyesi olun! Galatasaray Gönül Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelen'nde. Cim-Bom'dan selam:İşlem tamam' BANK24 Cu mhuriyet Taraftara selam: İşlem tamam1 PAMUKBANK IM BANK24 ,»•• 67. Yıl; Sayı: 23790 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL. 14 Kasım 1990 Çarşamba 'SamimidiyaloggarantisV istiyor Saddam: Özveriye hazınmÇin Dışişleri Bakanı Kien Kişen'in, önceki gün Saddam Hüseyin'e ülkesinin güç kullanımıyla ilgili alınabilecek bir BM kararını veto etmeyeceğini söylediği bildirildi. Saddam'ın bunun üzerine sert tavnnı yumuşattığı belirtiliyor. Körfez krizi ABD'de iç politikayı karıştırdı. Demokrat Partili Kongre üyeleri Bush'u eleştirirken, Kongre'nin toplanması gündeme geldi. Dis Haberler Servisi — Irak Devlet Başkanı Saddam Hiise- yin, Körfez'de banşın sağlanma- sı için "özveride" bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Irak li- derinin bu sözlerinin Körfez'e ilişkin sürdurdüğu politikada bir yumuşama anlamına geldiği, bunda da Çin Dışişleri Bakanı Kien Kişen'in Saddam'la yaptı- ğı görüşmelerin etkili olduğu be- lirtiliyor. Ajanslar, Kişen'in ön- ceki gün Saddam'a- güç kullanı- mıyla ilgili ahnabrlecek bir BM Güvenlik Konseyi karannı veto etmeyeceklerini söylediğini bil- dirdiler. Bu arada, Körfez krizi, ABD iç politikasını karıştırdı. Demokrat Partili Kongre üyele- ri, ABD Başkanı George Bush'u uyguladığı politika nedeniyle eleştirirken, Kongre'nin Körfez- le ilgili olarak toplanması istek- leri anmaya başladı. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, Körfez'de banşın sağlanması için Irak'm özveride bulunmaya hazır olduğunu söy- lediği bildirildi. Irak Haber Ajansı INA'nın bildirdiğine gö- re Çin Dışişleri Bakanı Kien Ki- şen'i kabul eden Saddam Hüse- yin, "Bölgede, banşın gerçekleş- mesi için özveride bulunmaya en çok hazır olan ülke Irak'br. An- cak samimi diyalog şana garan- tisi verildigi takdirde" dedi. Irak'm barışı getirecek bütün formülleri anlayışlı bir biçimde (Arkast Sa. 19. Sü. 2'de) Açığın yarıdan fazlasını kapatıyor Hibepetrol yara saracak Petrolün fiyatı dünyada ortalama 34 dolarda kalırsa S. Arabistan'ın Türkiye'ye yapacağı 1.1 tnilyar dolarhk yardım 4-4.5 milyon tonluk bir yekûn oluşturuyor. Bu da krizden sonra oluşan 7.5 milyon tonluk açığın yarıdan fazlası. Iflas davası Asü Nadir'e 3hafta süre tanındı EDtP EMİL ÖYMEN LONDRA — Hakkında kişisel iflas davası açılan Asil Nadir'e, Yüksek Mah- kcme, borçlannı tasfiye et- mesi amacıyla 3 aralığa ka- dar süre tanıdı. Polly Peck hisselerini Asil Nadir adına satın alan iki borsa simsar- hk firması "Baretays de Zo- ete Wedd" ile "Lehman Brottaers", Asil Nadir'in toplam 22 milyon 100 bin sterlin (yaklaşık 110.5 mil- yar lira) tutannda borcu ol- duğu gerekçesiyle hakkında icra davası açmışlardı. Yüksek Mahkeme'nin Ic- (Arkası Sa. 19. Sü. 7'de) Ekooomi Servisi — Suudi Arabistan'ın bedava vermeyi ta- ahhüt ettigi 1.1 milyar dolarhk petrol, Türkiye'nın Körfez kri- zinden önce programlanan 1990 yıb toplam petrol faturasının ne- redeyse yarısıru karşılıyor. Kriz- den sonra gerçekleşmesi bekle- nen faturanın da yaklaşık Uçte birine denk geliyor. 1990 yılı programında Türki- ye'nin alacağı 19 milyon 176 bin- ton ham petrol için 2 milyar 575 milyon dolar ödenmesı öngörül- müştü. Alınacak petrolün varil fiyatının ortalama 18 dolar ola- cağı varsayımına göre çıkanlan bu faturanın krizden sonra 3.5 milyar dolara çıkabileceği ifade edilmişti. Bu durumda Suudi Arabistan Türkiye'ye venneyi (Arkası Sa. 19. Sü. 4'de) ÖZAL: KREDI, PETROL İÇİN KULLANILACAK 15. Sayfada S.ARABİSTAN ELÇlSl: PETROL KARARIMIZİYİ 15. Sayfada 1991'de büyüme hızı ve kamu harcamaları için kısıntı 'tavsiye' etti BiUçeye IMF freııiBtLAL ÇETİN ANKARA — Uluslararası Para Fo- nu (IMF) Türk ekonomisini yakın iz- lemeye aldı. Türkiye Masası Şefi Von Hauten başkanhğındaki IMF heyeti- nin TBMM'deki butçe görüşmeleri öncesinde Ankara'ya yaptığı ani ziya- rette, 1991 yıh kalkınma programmı ve bütçesini değerlendirdiği öğrenildi. IMF, önümuzdeki döneme ilişkin ekonomik uygulamalar konusunda bazı yeni öneriler getirdı. Büyüme hı- zının yuzde 5'in altına düşurülmesi ve kriz koşullarına uyum sağlayabilmek için kamu harcamalannın daraltılması önerildi. Edinilen bilgiye göre eylul ayında Türk ekonomisiyle ilgili olarak yıllık olağan konsültasyonunu tamamlayan IMF, ekim sonunda Hazine ve Dış Ti- Ankara'yı gizlice ziyaret eden heyetin görüşü: ' bütçesi Körfez krizi yok sayılarak hazırlanmış caret Musteşarlığı ıle bağlantı kurarak son gelişmeleri yerinde incelemek ve bazı değerlendirmeler yapmak için Ankara'ya yeniden heyet gönderece- ğini bildirdi. Bu arada hukümet, büt- çenin Meclis görüşmeleri öncesinde IMF heyetinin Ankara ziyaretinin yanlış yorumlara ve tepkilere yol aça- bileceğı kaygısıyla konunun kamuo- yundan gizlenmesini kararlaştırdı. Hatta bir ara görüşmelerin Ankara ye- rine Frankfurt'ta yapılması da gunde- me geldi. Daha sonra yine buluşma- nın Ankara'da yapılması, ancak ka- muoyundan gizlenmesinin en uygun yol olacağı öngöruldü. 28 ekim gunü gizlice Ankara'ya ge- len IMF heyeti ile ilk toplantının 29 ekim gunu yapıldığı belirlendi. Görüş- melerin ilk bolumunde 1990 yüına iliş- kin son ekonomik veriler değerlendi- rildi. Bu değerlendirmeler sırasında IMF heyetinin özellikle butçe ve ka- mu açıkları üzerinde durduğu ve enf- lasyonun hızlanmasında bu yıl mılli gelirin yuzde 9.4'üne ulaşacağı hesap- lanan kamu açıklannın Körfez krizin- den daha fazla etkili olduğunu dile getirdiği öğrenildi. IMF'nın aynca bütçe ve fonlarde gerekli mali disip- linin sağlanamadığı eleştirisini getir- diği kaydedildi. 30 ekim ve 1 kasım günlerinde ya- pılan görüşmelerde ise 1991 yıh prog- ram ve bütçe tasansı ele alındı. 1991 programına IMF'den ağır eleştiriler gelirken ekonomi kurmaylarınm da kendi aralarında anlaşmazlığa düştü- ğü belirtildi. IMF'nin, "Hazırladığı- nız<ekononıik programda Körfez kri- zinin ekonomik etkilerine karşı hiçbir ciddi öolem yok" biçiminde özetlenen eleştirisi DPT, Hazine ve Merkez Ban- kası yetkililerini de karşı karşıya ge- tirdi. IMF'nin kalkınma programı ile ilgili bazı eleştirüerine Hazine ve Mer- kez Bankası yöneticüerinin de katıl- ması, Maliye ve DPT yöneticilerini kızdırdı. IMF'nin program ve bütçe ile ilgili eleştiri ve önerileri özetle şöyle: "— 1991 program ve bütçesi sanki Körfez krizi yok varsayılarak hazır- lanmış. Krizle ilgili olarak program- da sadece petrol fiyatlannın 30 dolar olacagına yer veriliyor. Krizin olum- (Arkası Sa. 19. Sü. l'dej Özal Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüştü Kıbrıs'ı komıştularYunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüşen Cumhurbaşkanı Özal, "Her iki tarafta da iyi niyet var. Bu mantıkla iki komşu ülkenin bir arada yaşamasınısağlayabileceğimize inanıyorum. Gerçekçi olmak lazım. iki ülke arasındaki ilişkileri Kıbrıs işi etkiliyor" dedi. İran ve Suriye'yç Ortadoğu'da askeri ittifaktan çpk bölgesel bir işbirliği önerdiğini belirten Özal, "Irak'ta Kürt devleti kurulmasını biz istemezsek böyle bir devlet kurulmaz" dedi. ÖZAILAR JAPONYA'DA — Japonya İmparatoru Akihito'nun taçgiyme töreninekatılan Cum- hurbaşkanı Turgut Özal, eşi Semra Özal ile birliktevdi. ABD'deki ziyaretlerinden sonra Japon- ya'ya gecen Semra Özal bu defa gözlük kullanmıyordu. (Fotoğraf: AP) TOKYO (Cumhuriyet) — Cumhur- başkanı Tnrgnt Özal, Yunanis- tan Başbakanı KonsCantin Mitsotakis ile yaptığı görüş- mede, Turkiye ile Yunanistan arasında bir di- yaloğun başla- ması gerektiği- ni belirterek "Her iki taraf- ta da iyi niyet var. Bu man- tıkla iki komşu nlkenin bir ara- da yaşamasını saglayabilece- ğimize inanıyo- rum" dedi. özal, Mitsota- kis'le görüşme- sinde Kıbns so- rununun da ele alındığını bil- dirdi. İran ve , Suriye'ye Ortadoğu bölgesinde Bir askeri ittifaktan çok bir ekonomik işbirliği önerisinde bulunduğunu açıklayan Özal, "Kfirt devletinin korulmasını biz istemezsek böyle bir devlet kurulamaz" diye ko- nuştu. Japon imparatorunun tah- TOKYO^DAN Özal'm Trafiği AHMET TAN TOKYO — Turgut Özal- ın İmparator Oteli'ndeki odasındayız. Yunan Başba- kanı Mitsotakis çıkıyor, biz Turk gazeteciler giriyoruz. TRT'nin kiraladığı Japon kameramanları da arka- mızdarı. Yunanh gazeteciler kendi başbakanlannın peşinden koşuyorlar, asansörde kıstır- mak için. Aslında bizim de Mitsotakis'i kovalamamız, Türkiye'ye geliş tarihini açıklamaya zorlamamız ge- rek. Aynca, "Kıbns konusu- (Arkası Sa. 19. Sü. 4'de) ta cıkısı nede- niyle Tokyo'da bulunan Cum- hurbaşkanı özal, çeşitli ül- kelerin liderle- riyle görüşmele- rini sürdürüyor. Dün Suriye Cumhurbaşka- nı Yardımcısı Haddam'la bir göruşme yapan Ozal, bu konu- da gazetecilere bilgi verdi. Had- dam'la yalnız- ca Körfez ko- nusunda gö- rüşme yaptık- lannı belirten özal, "Suriye ile Türkiye ara- sında herhangi bir göriiş ayrı- lığı söz konusn degildir" dedi. Ortadoğu böl- gesinde güven- liğin askeri itti- faklarla sağlanamayacağıru an- lattığını belirten Özal, "Bölge- nin gövenligi için komşu iilke- ler arası bir ekonomik 'coopra- tion'a gitmeye ve bunu güçlen- dirmeye ihtiyaç vardır" dedi. (Arkası Sa. 19. Sü. 2'de) HARİTA DEĞÎŞİR HARITA DEĞtŞMEZ CÜNEYT ARCAYÜREK yazıyor 10. Sayfada Tlörtün fahişelikten ne farkı var' diyen Cemil Çiçek'e büyük tepki: 4 Bakan çağın gerisinde^İstanbul Haber Servisi — Aileden sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek'- in, "flörtiın fahişelikten ne farkı var?" şeklindeki sözleri ve evlilik öncesi iliş- kiyi, "Hayvani içgudulerle insanlann birbirine yaklaşması" olarak değerlen- dirmesi, çeşitli çevrelerce tepkıyle kar- şılandı. Prof. Dr. Tiirkan Saylan, Cemil Çi- çek'in bu demecini "talihsizlik" ola- rak nitelerken Prof. Dr. Coşkun Öz- demir, "Bir devlet bakanının, dün>a- nm ve çagın bu kadar gerisinde kalması acı ve hiizün verici" dedi. Sanatçı La- le Oraloglu, Bakan'a "flört eden er- kegin nasıl tanımlanacagını" sorarken film yonetmeni Bilge Olgaç, 21. yuz- yıla girerken böyle bir duşunceye sa- hip olmayı "korkunç" olarak nitele- di. Bilgesu Erenus ise "yönetim katın- daki bu ilkelliğin \onetimden uzaklaş- Unlmasının >ollarının bulunması" ge- rektiğıni vurguladı. Şarkıcı Orhan Genceba), "Flörtu fahişeUk olarak ni- telemek çok yanlış" derken Sosyalist Parti de Bakan Çiçek'e bir protesto mektubu gönderdı. Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in söz konusu göruşlerine tepkiler şöyle: Prof. Tiirkan Saylan (I.Ü. Tıp Fa- kültesi öğretira üyesi) — Görucü usu- lü ile evlenmenin gelişmiş ülkelerde ta- rihe kanştığı bir donemde, aile kuru- mu ile ilgili bir bakanın bu beyanatını büyük tahilsizlik olarak görüyorum. Kız ve erkek gençlerin flort etmeleri en doğal ve sağlıklı bir olayken bu dav- ranışı gosteren kızın fahişe olarak damgalanması, Türk İslam Sentezi Fel- sefesi'nin (!) kadın erkek eşitsizliği te- meline oturtulduğunu bir kez daha ka- nıtlıyor. Turk kadını çağdaş dunyada eşit hak ve eşit katılımı sürdürecek ve asla bu tip talihsiz ve çağdışı tepkiler- den etkilenmeyecektir. Prof. Coşkun Özdemir (İstanbul Üniversitesi öğretim Üyeleri Derneği Başkanı) — Bir devlet bakanının dün- yanın ve çağın bu kadar gerisinde kal- m|sı son derece acıklı ve huzun veri- ci. Ciddi bir biçimde yorumlanabilecek bir demeç değil. Ataturk, Turkiye'de bir aydınlanma ve akıl çağı yarattı. O hâlâ, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet bakamnın bu beyanatı son derece hüzun verici çünkü bu onun iyiden iyiye çağın ve (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) Öğretim üyeleri Anıtkabir'de Türban simgedir, karşıyız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri dün Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri derse girmedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Üniversitelerde anti- laik girişimleri protesto etmek amacıyla yapüan eylemler büyü- yor. Gazi Üniversitesi Tıp Fa- kültesi ve Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakül- tesi (DTCF) öğretim üyeleri dün Anıtkabir'i ziyaret ederek anti- laik uygulamaîan kınadılar. Ga- zi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dün öğretim üyeleri derslere gir- mediler. Hacettepe Üniversite- si Eczacılık Fakültesi öğretim üye ve yardımcılan ise bugün saat 11.30'da Anıtkabir'i ziya- ret edecekler. Ankara Vaiisi Saffet Ankan Bedök, eylemlerle ilgili olarak adli soruşturma açılmaiirun söz konusu olmadı- (Arkası Sa. 16. Sü. l'de) AKYOL VE DOĞRAMACI'DAN DESTEK16. Sayfada ÜYE YAZIMLARI İSTANBUL'dM HİKMET ÇETİNKAYA 11. Sayfada Suudi Arabistan Kadınlara araba kullanma yasağı tçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yasağın 'yabancı kadınlan' da kapsadığı bildirildi. Suudi kadınlar geçen hafta otomobil kullanmak için gösteri yapmışlardı. RtYAD (AFP) — Suudi Ara- bistan hükumeti dün yayınJadığı bir kararaame ile ülkedeki 'tttm kadınlann' otomobil kullanma- sını yasakladı ve bu karara uy- mayanlann yasayı çiğnemiş ola- caklarını bildirdi. Içişleri Ba- kanlığı tarafından yapılan açık- lamada bu kararın "Suudi va- tandaşian ve yabancı uyruklu- lan" kapsamına aldığı bildirildi. Karann ülkedeki ABD'li kadın askerleri etkileyip etkilemeyece- ği ise henuz açıklığa kavuşma- dı. Geçen hafta ülke tarihinde (Arkası Sa. 19. Sü. 3'dt) SAVCI AYGEN İÇİN TÖREN 14. Sayfada YENİ ASYACILAR SERBEST19. Sayfada OLAYLARIV ARDENDAKI GERÇEK En Büyük Tehlike!.. Ülkemizin bugün içinde bu- lunduğu durum en serinkanlı ki- sileri bile tedirgin edecek bir noktaya ulaşmıştır. Konuiar be\- lt Terör, irtica, savaş, ekonomiL Hiç kuşkusuz her biri ayrı ayn ele alındığında da dev bir sorun oluşturuyor. Terör bir yandan ülkenin laik dusunceli yazar, dü- şünür ve bilitn adamlarını; Ote yandan devlet görevlUerini he- def seçmiştir. Son olarak Bayrampaşa Cezaevi Savcısı 01- dürüldü. Bu olayın adalet dün- yamızda yaratacağı tepkiler ve düşünceler bellidir. Güneydo- ğu'daki terör ise Batı'dakinden daha değişik bir alan oluşturu- yor. Ekonomide enflasyon pat- laması dayamhr gibi degildir; ciddi tehlike işaretleri veriyor. irtica konusundaki uyarılan MÎT Müsteşan Korgeneral Teo- man Koman açıkça yapmıştır. tçişleri Bakanı ve hükümetin bu konudaki anlaşılmaz tutumu korkutucudur. Devletin sorum- suz organlarının Türkiye'yi sa- vaşa süriiklemek yolundaki tu- tum ve davranışları ise her gün biraz daha belirginleşiyor. Bütün bunlar gün geçtikçe toplumda derin kaygılar ve sar- sıntılaryaratırken Buyük Millet • •• (Arkası Sa. 19. Sü. l'de) • Süper NATO yara oldu Roma 'da, ittifakın gizli servisını protesto amacıyla büyük biY gösteri duzenlenecek. 3. Sayfada • Fransa'da öğrenci gösterileri Parıs'tekı gostenler sırasında meydana gelen yağmalama için polis suçlamyor. 3. Sayfada • 91 in yatınmı stüdyolara TRT, 91 yılında 132 milyarlık ödeneğın buyük bölümünu teknik donamma ayırdı. 4. Sayfada • Harika çocuk ~ olgunlaştı Ünlü Hollandalı] kemancı Isabelle van Keulen, tstanbui'a geliyor. 16 ve 17 kasımda İDSÖ eşliğinde Richard Strauss'un Keman Konçertosu'nu yorumlayacak. S. Sayfada • Başkanlık sistemine hayır' DYP lideri Demirel, Cumhurbaşkanı özal'ı ABD Başkanı Bush 'a özenmekle suçladı.10. Sayfada • 600 milyarlık satış kavgatı başhyor Suçlama: 'Devlet batık şırketlerini borsa aracılığıyla kurtarmaya çalışıyor.' Ekonomide • Ya başlangıç ya son Avrupa Futbol Şampıyonası grup eleme maçında Polonya ile oynuyoruz. Karşılaşma TRT'den saat 19.00'da naklen yayımlanacak. Sporda • Berlin'de soİcak savaşı Anarşisı gruplarla polis 24 saat çatıştı, tramvaylar, olomobiller yakıldı. Arka Sayfada • İtalyan TV kralı Doğu'ya el atıyor TV imparatoru Berlusconi, Macarislan ve Polonya'da ABD tarzı ticari televizyon ile atağa kalkmak hazırlığında. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MLMCU Ne Savaş ne getirir? Ne götürür? Ortadoğu'da çıkacak bir savaş Türkiye'deki bütün den- geleri altüst edecektir. Bunda hiç şüphe yok. Ne olabilir örneğin? Savaş başlar başlamaz, bütün ülkede "savaş hali" itan ediiir. Savaş hali ile btriikte ülkede sivil yönetim yetkilerinin (Arkası Sa. 19. Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog