Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçeliler! Fenerbahçe'ye Gönül Üyesi ojun! Fenerbahçe Gönüî Üyesi Kartı'nız Pamukbank Şubelerinde. Sarı Kanarya'dan selam:İşlem tamam! BANK24 Cumhuriyet BAIMK24 Taraftara selam: İşlem tamam! "—"1 PAMUKBANK üt67. Yıl; Sayı: 23789 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL. 13 Kasım 1990 Salı S. Arabistan'dan 1.1 milyar dolarlık yardım Türkiye'ye hibe petrolGünde 160 bin varil petrol Edinilen bilgiye göre S. Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi, kararı geçen günlerde Dışişleri Bakanhğı'na resmen bildirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Ozal'a aktarılan karar çerçevesinde Suudi Arabistan günde 160 bin varil petrol gönderecek. Uygulama, gönderilen petrolün değerinin tavan olarak saptanan 1.1 milyar dolara (yaklaşık 3 trilyon lira) erişmesine kadar sürecek. SEMİH İDİZ ANKARA — Suudi Arabis- tan, Körfez krizi nedeniyle za- rara uğrayan Türkiye'ye yardım amacıyla 1.1 milyar dolar tuta- nnda "bedava petrol" verme karan alcü. Karar, geçen günler- de diplomatik kanallardan An- kara'ya bildirildi. Petrol sevkı- yatına hernen başlanacağı belir- tildi. Böylece Suudi Arabistan, krizin başlangıcından bu yana Türkiye'ye en büyük "hibe" yardım yapan Ulke oldu. Yetkili kaynaklardan edinilen bilgiye göre "bedava petrol" kararı, Suudi Arabistan'ın An- kara Büyükelçisi Abdülaziz Muhyiddin El Hoca tarafından geçen günlerde Dışişleri Bakan- hğı'na resmen bildirildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı özal'a aktarılan karara göre Suudi Arabistan günde 160 bin varil petrol gönderecek. Uygulama, gönderilen petrolün değerinin tavan olarak saptanan 1.1 mil- yar dolara erişmesine kadar sü- recek. Bu tavana erişilmesinden sonra da "mal takası" da dahil olmak üzere çeşitli ikili düzen- (Arkası Sa. 15, Sü. 6da) : ABD daha hazır değil Savaş şubattaGazetenin Washington'daki yetkililere dayanarak bildirdiğine göre Bush yönetiminin Körfez'e 200 bin asker daha gönderileceğini açıklaması, yığınağın tamamlanacağı şubat ayında ABD'nin Irak'a saldırmaya hazır duruma geleceği anlamını taşıyor. Şubata kadar yörede 430 bin Amerikan ve 100 bin müttefik askeri toplanacak. Dış Haberler Servisi — Inter- oational Herald Tribune gazete- sine göre Bush yönetiminin Kör- fez'e 200 bine yakın Amerikan askerinin daha gönderileceğini açıklaması, ABD'nin Irak'a bü- yük bir saldın düzenleyebilmek için şubat ayına kadar hazır ola- cağı anlamma geliyor. VVashing- ton'daki yetkililer, böylece Irak'a karşı uygulanmakta olan ekono- mik ambargo için zaman kaza- nılmış olacağını belirtiyorlar. Savunma Bakanı Dick Che- ney, Körfez'e yeni birlikler gön- derilmesinin tamamlanmasının birkaç ay alabileceğini söyledi. Böylece ABD, Irak'a karşı sa- vunmadan saldın konumuna geçmiş oluyor. Körfez bölgesin- de halen 230 bin Amerikan as- keri bulunuyor. 200 bin askerin daha gönderilmesi ile bu sayı şu- bata kadar 430 bine ulaşacak. ABD'nin Batılı ve Arap mütte- fiklerinden gelecek katkılarla Irak'a karşı 530 bin kişilik bir (Arkası Sa. 15, Sü. 7'de) LİDERLERLE SAVAŞ ÜSTÜNE CÜHEYT ARCAYÜREK'in yazısı 11. Sayfada ATA'YA ŞİKÂYET— Gazi Lniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri cüppeieriyle Anıtkabire yürüdüler. (Fotograf: Rıza F.zer) Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversiteleri öğretim üyeleri derse girmedi Üniversiteler tedirgînANKARA (Cumburiyet Bürosu) Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversite- leriyle ODTÜ'de bazı fakülte ve yükse- kokullann öğretim üyeleri, türban ve la- iklik karşıtı akımları protesto amacıyla dün derslere girmedi. Gazi Universitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri de cüppeieriyle Amtkabir'e yürüyerek "la- iklik duşmanlanm" Autürk'e şikâyet ettiler. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Niagnr NoyanaJpan başkanlığındaki öğretim üyeleri ve yardımcılan "laik cumhuriyeti savunmada kararlı oldukiannı" belirterek Ata'nın mozole- sine çelenk koydular ve saygı duruşun- da bulundular. Ankara Universitesi Eği- tim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri de yann derslere girmeyeceklerini bildir- diler. Dekan Noyanalpan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: "Gazi Universitesi öğretim üyeleri ve yardımcılan olarak temelini senin ilke- lerinden alan laik cumhuriyet yerine çag- dışı, akıldışı, sözde bir devlet duzeni kurmaya ve bunun alljapısını oluştur- maya yönelik bir faaliyeti kınama ihti- yacını hissettik. Laik curaburiyetimizi savunmadaki kararldığımızı ve senin il- kelerine bağlılıgımızı bir kere daba te- yit etmek üzere huztırunuzdayız." Bugün başlayan profesörlerin boyko- tu nedeniyle Ankara polisi üniversite dı- şında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Si- yasi polis Anıtkabir'i ziyaret eden öğ- retim üyelerini vîdeo ve fotoğraf maki- nesiyle görüntülerken bir grup polis de üniversitelerde protestocu öğretim üye- lerinin isimlerini saptamaya çalıştı. SHP Hatay Milletvekili Doç.Dr. Ali (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) INÖNÜ: TEOKRATİK DÜZEN ISTIYORLAR io. Sayfada CUMHURBAŞKANFNIN TAHMİNİ Ozal'a göre savaş ocakta İran'ın Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu, Suriye'nin de aynı görüşü taşıdığının kendisine Iranlı yetkililerce aktarıldığını şöyleyen Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bugün Mitsotakis ile bir araya geleceği bildirildi. TOKYO'DAN Müjde AHMET TAN TOKYO — Müjdeyi al- mak için Japonya'ya gel- mek, İmparator'un tahta çıkmasım görmek gerekiyor- muş. Törenden sonra Cum- hurbaşkanı Özal, gazetecile- re otelde Türkiye için son za- manların en önemli müjde- sini verdi: "Biz Irak'ın bugünkü hu- dutlannın degişmesini iste- miyoruz. Türkiye bölgedeki dengenin korunmasından yanadır..." Bu, kimilerine göre belki "eşegin yeniden bulunması" türünden bir müjde. Ama yine de müjde. Daha önce- ki açıklamalarına göre Özal'ın geriye adım attığını, tutum değiştirdiğini söyle- mek mümkün. Önemli olan sonunda varılan noktadır. Cumhurbaşkanı'nın gelişen koşullan, değişen dengeleri inceleyip Körfez görüşlerini "revize" ettiği anlaşılıyor. Krizin patlak vermesin- den bu yana 100 gün geride kaldı. Bu 100 günde, Sad- dam'a karşı BM'nin, ABD1 nin, bölge ülkelerinin ne ya- (Arkası Sa. 15, Sü. S'de) TOKYO (Cumhuriyet) — Türkiye'nin, Irak'ın smırlarının değişmemesınden yana olduğu- nu bildiren Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmemesi halinde silahlı ça- tışmanın kaçınılmaz olacağı gö- rüşünü yineledi ve "Benim tah- minim ocak ayında bir savaş olabUir" dedi. Cumhurbaşkanı Özal, Japon Imparatoru Akihito'nun taç giyme töreninden sonra Pakis- tan Cumhurbaşkanı Gulam İs- hak Han ve Portekiz Devlet Başkanı Mario Suarez ile görüş- tü. özal, bu görüşmelerden son- ra gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Körfez krizindeki son gelişmeler ve tran'da Cum- hurbaşkam Rafsancani ile go- rüşmelerini aktardı. Özal, İran'- ın Irak'a yönelik ambargonun devamından yana olduğunu bil- direrek Rafsancani ile görüşme- si hakkında şu değerlendirmede (Arkası Sa. 15, Sü. 7'de) SENARYO: BAGDAT TÜRKİYE'DEN VURULACAK 16. Sayfada TÜRKİYE'DE DE 'SÜPER NATO' KUŞKUSU SİNAN GÖKÇEN'in haberi 16. Sayfada SADDAM'DAN ARAP ZİRVESİNE ŞARTLI EVET 16. Sayfada SuikastBayrampaşa Cezaevi Savcısı öldürüldü Savcı Niyazi Fikret Aygen'in makam otomobili Menderes'in Anıtmezarı- nın bulunduğu Ulubath Hasan kavşağında trafığin tıkanması Bayrampaşa Cezaevi Savcısı Niyazi Fikret Aygen. makam otosunda arabalı 4 kişjnin silahlı saldınsı sonucu hayaünı kaybetti. «uteth.ttasan / KÖprûfû»—*- AYGEN: 60 yaşındaydı sonucu durdu. Bu sırada dört saldırgan gasp ettikleri taksiden indi ve susturucu takıldığı sanılan otomatik tabancayla Aygen'e beş el ateş etti. Makam şoförü yara almadan kurtuldu. Saldırıyı Dev-Sol üstlendi. İstanbul Haber Servisi — Bayrampaşa Ka- palı Cezaevi Savcısı Niyazi Fikret Aygen (60), dün sabah makam otomobiliyle görevine gider- ken, Topkapı'daki Anıtmezar önünde silahlı saldınya uğradı. Sağ göğüs ve kolundan 4 kur- şun yarası alan Aygen, saldırıdan kurtulan şo- förü tarafından hastaneye kaldırılırken yoJda — — — — — öldü. Olay sonrası gaze- temizi arayan ve kim- liğini gizleyen bir ki- "Devrimci-Sol" adlı örgütün üstlendiğini Suikasta İİ V 14. Sayfada AKİHİTO ML HTEŞEM BİR TÖRENLE İMPARATORLUK TACINI GtYDİ — Japonya İmpa- ratoru Akihito. 2500 yerli ve yabancı davetli önünde yarım saat siiren geleneksel bir törenle tacını giydi. Tören için hükümetin yaklaşık 100 milyon dolar ayırdıgı biitçeden ziyafet masraflannın da karşılanması anayasaya aykırı oldugu gerekçesiyle eleştirildi. Başkent meydanında 2000 kişi tarafından İmparalorluk kurumu aleyhinde gösteri yapıldı, metro islasyonlan ile askeri üslere 30 kadar saldın diizenlendi. (Fotoğraf: AP) Prag Notları... (2) X RAG — Ekonomik çöküntü, bugün Çe- koslovakya'nın karşı karşıya bulunduğu en büyük sorun. Her şeyin devlet elinde oldu- ğu bir komuta ekonomisinden pazar ekono- misine nasıl geçileceği, zihinleri en çok uğ- raştıran soru işareti. Cumhurbaşkanı Havel'in danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prens Schvvarzenberg, Prag Şatosu'nda sohbet ederken, "Buz gibi bir suya atlaytverdik, de- rinliğini de bilmiyoruz" dedi ve ekledi: "Büyük bir şirket düşünün: En büyük iki müşterisini ve hammadde kaynağını yitirmiş olsun. Krize düşmez mi?" Bu iki müşteri, Sovyetler'le Doğu Alman- ya. Sovyetler Birliği bugüne dek Çekoslovak- ya'nın dışsatımının beşte ikisini almış. Oo- (Arkası Sa. 19. Sü. l'de) HASAN CEMAL ğ bildirdi. Saldırganla- nn olayda kullandık lan 34 TER 95 plakalı ticari taksi, Topkapı Su- riçi'nde terkedilmiş olarak bulundu. Sanıklar . yakalanamadı. Ocak ayından bu yana İstan- bul'da işlenen siyasi cinayetlerin sayısı bu son saldmyla 14'e yükseldi. Saldırıda dün sabah Bakırköy Güngören'de silahlı iki kişi tarafından gasp edilen 34 TER 95 plakalı ticari oto kullaruldı. Elleri ve ayak- (Arkası Sa. 14, Sü. 3'de) PORTRE: FİKRET AYGEN 14. Sayfada Yunanlı şair 81 yaşındaydı Ritsos öldüÜnü ülkesinin dışına taşan ve birçok şiiri Türkçeye de çevrilen Yannis Ritsos "Biz Yunanistan'da Türkleri nasıl tanıyoruz? Nereden öğrendik? Nâzım Hikmet okuyarak. Yaşar Kemal'le... Aziz Nesin'le" diyordu. • 1990 kuşağı sesini yüksetttyor Paris'te toplanan lise öğrencileri daha iyi eğitim koşullan isteğiyle gösteri düzenledı. 3. Sayfada • Radyo Günleri Woody Allen'ın ülkemizde de izlenmiş ilginç filmlerinden 'Radyo Günleri'nde Mia Farrovj revü kızı Sally tipini canlandmyor. 4. Sayfada • Ressam resmini yırtabilmeli Galerisinin 15. yılını kutlayan Baraz'la soyieşi S. Sayfada U Hizmet sektörii Işın Çelebi, hizmetler sektörünün de yatırım indirimi teşviğinden yararlandınlacağım söyledi. Ekonomide • Okan Holding'e büyük ortak TMO TMO, Okan Holding'e ait Beslen Gıda'ya yüzde 45 oranmda ortak oluyor. Ekonomide • Bordrolarını YHK'ya postaladılar ABD üslerinde çalışan işçiler, YHK üyelerine ücret pusulalarını gönderdiler. Ekonomide • Tekstilde 'btr teselli' ABD'ye ihraçta konfeksiyonda yüzde 40-50, tekstilde yüzde 10-15 kota arttşt sağlandı. Ekonomide • Hem atak hem savunma A Milli Takım Teknik Direktörü Piontek'in korkusu hücumda iken defansın gedik vermesi. Sporda • Sakat Hüsnü milli takımda Fenerbahçeli basketbolcu sakathğtnı doktor raporu ile belgeledi. Sporda • Flört, fahişelikten farksız' Aileden sorumlu Devlet Bakanı Çiçek, 'Flörtün fahişelikten ne farkı var' dedi. Arka Sayfada • Pera Palas Agatha Christie'nin kutlamalanyla önem kazandı. Arka Sayfada STELYO BERBERAKİS ATtNA — Ünlü Yu- nanlı şair Yannis Rit- sos (81) geçen pazar günü kronik bronşit ve karın anevrismasıyla' kaldınldığı hastanede son nefesini verdi. Ünü Yunanistan sınırlannın dışına taşan Ritsos'un (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) GOZLEM UGUR MUMCU Hangisi? Bayrampaşa Cezaevi Savcısı Niyazi Fikret Aygen, dün sa- bah istanbul'da Topkapı'da uğradığı silahlı saldın sonucun- da öldü. Saldırıyı "Dev Sol" üstlendi. Bu cinayetlerin terörü daha da tırmandıracağı bellidir. Türkiye, yeniden bir kanlı kargaşaya itilmek isteniyor. Orta- (Arkası Sa. 19. Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog