Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Beşıktaşlılar1 Beşıktaş a Gonül Uyesı olun! Beşıktaş Gönul Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelennde Kara Kartal'dan selam Işlem tamam1 (Ç-BANK24 Cu mhuriyetTOKYO 67. Yıl; Sayı: 23788 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL. <KDV<IM> 12 Kasım 1990 Pazartesi Özal taç töreni için hazır Japon İmparatoru Akihito'nun bugün taç giyme törenine katılacak olan Özal Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Rafsancani ile yaptığı görüşmeden sonra dün Tokyo'yageldi. Özal'ı havaalanında Amerika'dan bir gün önce ayrılan eşi Semra Özal da karşıladı. TOKYO (Cumhuriyet) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Tahran'da Iran Cumhurbaşkanı Rafsancani ile yaotığı görüşmeden sonra dün Tokyo'ya geldi. Özal, bugun Japon imparato- ru Akihito'nun taç giyme törenine katılacak. Cumhurbaşkanı özal'ı Tokyo Haneda Hava- alam'nda Japonya Uluslararası Sanayi ve Tica- ret Bakanı Kabumuto karşıladı. Karşılamada, Amerika'dan bir gün önce gelen eşi Semra özal, Devlet Bakanı Güneş Taner ve Tokyo Büyükel- çisı Ümit Ank da bulundu. özal, gazetecilerin sorusu üzerine lran Cum- hurbaşkanı Haşimi Rafsancani ile önceki gün Tahran'da 7 saat suren 'gıizel bir göriişme' yap- tığını söyledi. Cumhurbaşkanı özal, bugün yerel saatle 13.0O'te imparator Akihito'nun taç giyme tö- renine katılacak. Tokyo'da ikili görüşmeler de yapacak olan Turgut özal, ilk temasını bu sabah kahvaltısın- da ABD Başkan Yardımcısı Dan Quayie ile ger- (Arkası Sa. 16. Sü. S'de) TAKAMIKURA AHMET TAM Tokyo'dan yazdı 11. Sayfada 'GÜNEŞİN OĞLU' TAÇ GİYİYOR 3. Sayfada Turgut Özal Hastanesi'ne 150 milyar Sağlık Bakanı Şıvgın, Malatya'da yapüacak Turgut Ozal Hastanesi'nin 300-400 milyara mal olacağını belirterek 1991 bütçesinden 150 milyar lira aynldığını açıkladı. GÜNSELİ KARSAN DtYARBAKIR — Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Malatya'da kurulacak olan Turgut Özal Hasta- nesi için 1991 yılı bütçesinden 150 milyar lira ödenek aynldığını söyledi. GAP Sağhk Master Planı'nın hazırlık çalış- malan çerçevesınde Guneydoğu Anadolu Bölge- si'nde mcelemelerde bulunan Sağhk Bakanı Ha- lil Şıvgın, dün Diyarbakır Hekimevi'nde Diyar- bakır Sağlık Mudur Vekili Dr. Seyfettin Sön- mez'in verdiği brifinge katıldı. Dr. Sönmez, Diyarbakır'ın GAP'ın sağhk merkezi haline getirilmesi gerektiğini belirterek "Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne gelen hastala- nn yüzde 34'ünden fazlasını çevre illerden ge- lenler oluştunıyor. Bu nedenle hastanemizin 150 personele ihtiyacı var" dedi. Sönmez, bölgede sık görülen bağırsak enfek- siyonu, tüberkuloz, sarılık, trohom hastalıkla- nnda son yıllarda yapıian çalışmalar sayesinde azalma olduğunu sozlerine ekledi. (Arkası Sa. 16, Sü. Tde) Osman Hamdi'nin 'Ziyaret' tablosu 450 milyon 6. Uluslararası İstanbul Antika ve Sanat Fuarı Müzayedesi'nde Osman Hamdi imzalı "Ziyaret' adlı tablo 450 milyon liradan alıcı buldu. Tabloyu alan kişi kimliğinin açıklanmasını istemedi. Kültür Servisi — Kultür ve Sanat Varlıkları- nı Koruma ve Tanıtma Vakfı (KÜSAV) tarafın- dan düzenlenen VI. Uluslararası İstanbul Anti- ka ve Sanat Fuarı Müzayedesi dün Yıldız Sara- yı süahhane binasında yapıldı. Raffi Portakal Kültur ve Sanatevi tarafından organize edilen ve Raffi Portakal tarafından yonetilen müzayede- de Osman Hamdi imzalı (1842-1910) tuval üze- rine yağhboya "Ziyaret" adlı tablo 450 milyo- na, 16. yüzyıldan kalma, 16 kilo 250 gram ağır- hğındaki tombik mihrap şamdan 250 milyona, Süleyman Seyit imzah "Portakal" adlı tablo 56 milyona, Nazmi Ziya imzalı "Salacak'ta (Arkası Sa. 9. Sü. Tde) LaiklikiçinUNİVERSÎTELER ilk eylenv Ders boykotu Hacettepe Üniversitesi'ne bağh bazı fakülte ve • yüksekokulların öğretim üyeleri bugün derslere girmeyecekler. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi üye ve elemanları bugün saat 11 .OO'de Anıtkabir'de buluşacaklar. Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ise yarın derslere girmeyecekler. ODTÜ'deki öğretim üyeleri de 16 kasım günü Atatürk Anıtı'na çelenk koyacaklar. ANKARA (Cumhuriyet Biıro- su) — Antı-laik girişimleri protes- to amacıyla universitelerde öğre- tim uyelerinin "dersleri boykot" eylemı genişliyor. Hacettepe Üni- versitesi Tıp Fakültesi ile Ev Eko- nomisi Yuksekokulu, Fizik Teda- vi ve Rehabilitasyon Yuksekoku- lu, Hemşirelik Yuksekokulu, Sağhk Teknolojisi Yuksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölumu, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fa- kültesi öğretim uye ve elemanla- rı bugün derslere girmeyecekler Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakül- tesi öğretim uye ve yardımcıları da saat 11 .OO'de Anıtkabir'de bu- (Arkası Sa. 16. Sü. 2'de) AKBULUT: BOYKOT HUKUK DIŞI 10. Sayfada HUKUKÇULAR Özal'ı uyaran Özden'e destek Önder Sav (Türkiye Barolar Birliği Başkanı): Atatürk tek adamlıktan parlamenter demokrasiye yönelmişken bugün yasama, yürütme ve yargının yetkileri tek elde toplanmaya çahşıhyor. Kazım Yenice (Türk Hukuk Kurumu Başkanı): Laik inancı, özgürlükçü demokrasiyi ve hukuk devletini yaşatmalıyız. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — Turbanın serbest bırakıj- masına karşı goruş bildirerek ık- tidarın "bo> hedefi" haline gelen Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Yekta Gungör Özden'in laiklik ve Cumhurbaşkanı'nın konumuna ilişkin uyarıları, hukukçular ve aydınlardan buyuk destek gördu. Ozden, 10 Kasım'da Ankara'da düzenlenen panelde yaptığı ko- nuşmada, bugün Atatürk'e saldı- ranlann "kamu yetkilileri ve guç- lülerin gözkırpmalanndan, açık- kapalı desleklerinden güç aldıklanm" söylemişti. Özden ay- rıca Cumhurbaşkanı Özal'ı ima ederek "Atatiırk her yaptıgını ulu- suna mal etmiştir. Hiçbir zaman 'Ben bunu yaptım, ben şöyle cumhurbaşkanıyım' dedigi (Arkası Sa. 16. Sü. S'de) NAKŞI TOPLANTJSÎ SHP:Amaç belli DYP: Olay tahrik Nakşibendi şeyhi Mehmet Zahit Kotku için düzenlenen sempozyum sona erdi. SHP lideri înönü, Türkiye'de laik düzeni sarsmak isteyenJer olduğunu belirtirken DYP Genel Başkan Yardımcısı Kıhç, toplantıyı tahrik olarak niteledi. Said Nursi için mevlit okuttukları için gözaltına alınan Yeni Asya gazetesi sahibi ve 8 çalışanı bugün DGM'ye çıkıyor. Haber Merkezi — Nurcuların lideri Said Nursi için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda mevlit okutulmasının ardından, Nakşi- lerin lideri Zahit Kotku'nun ölu- münun 10. yılında bir sempoz- yumla anılması tepki uyandırdı. SHP Genel Başkanı Erdal Inonü, "türkiye'de laik düzeni sarsmak isteyenler olduğunu, ancak bnn- lara karşı koyabilecek giıçleri bulundugunu" söyledi. DYP Ge- nel Başkan Yardımcısı Selahattin Kılıç, Kotku için tören düzenlen- mesini "tahrik" olarak nitelendir- di. Ataturkçu Duşunce Derneği Başkanı Nejat Kaymaz, kutlama- (Arkası Sa. 16. Sü. 2'de) NAKŞİBENDİ ŞEYHİ KOTKU'YA ÖVGÜ 10. Sayfada SU MOLASI — ABD deniz piyadeleri, Irak'a karşı girişilebilecek bir askeri operasyo- na hazırlık için sürdürdükleri egitim sırasında sık sık mola vererek su içiyor. Su, Kor- fez bölgesine 230 bin asker gönderen ve onüraiızdeki birkaç a> içinde bu sayıyı ikiye katlayacagını açıklayan ABD için en büyük sorun olarak beliriyor. (Fotogref: AFP) Çîn Körfez'de ABD'yi üzüyor Dışişleri Bakanı Kişen: Bush'un Suudi Arabistan'daki askeri yığınağı ölçüsüz Dış Haberler Servisi — Bağdat'a giden Çin Dışişleri Bakanı Kian Kişen, Amman'- da yaptığı açıklamada Irak'a karşı ABD as- keri yığınağının "ölçüsüz" olduğunu söy- ledi. Irak Dışişleri Bakanı Tank Aziz, ABD'nin Körfez'deki yığınağını takviye et- me kararımn, "VVashington'un saldırgan emellerini" gösterdiğini belirtti. ABD'li parlamenter John Murtha, Irak Devlet Baş- kanı Saddam Hüseyin'e darbe yapılması ya da suikast duzenlenmesi olasılığının bulun- dugunu belirtti. tngiliz basın kralı Robert Maxwell, Irak'a hemen saldırılması çağrı- sında bulundu. Korfez krizinin başlangıcından bu yana, Irak'a karşı askeri bir operasyona girişil- mesi duşuncesine temkinli yaklaşan ve si- yası çozümde ısrar eden Çin'ın Dışişleri Ba- kanı Kian Kişen, Körfez ulkelerine yaptığı ziyaretler çerçevesinde dun Bağdat'a gitti. 48 saatlik Bağdat ziyareti öncesinde Am- man'da bir açıklama yapan Kişen, Irak'a karşı askeri yığınağın "ölçüsüz' olduğunu söyledi. Çinli bakan, soruna görüşmeler yo- luyla bir çözüm bulunması için çahştığını da bildirdi. Bağdat'taki Çin Büyukelçiliği'nden adı- nı açıklamak istemeyen bir yetkili de Reu- ter'e verdiği demeçte, Kuveyt krizinin, Irak'ın yanı sıra İran, Ürdun, Israil, Suu- di Arabistan, Yemen ve Türkiyejyi de içi- ne alan bölgesel bir savaşa dânujebileceği- ni belirterek bu gelişmenin önlenmesi ge- rektiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Kişen'in ziyareti ile ilk kez BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden birinin dışişleri bakanı Bağdat'a gitmiş oluyor. AP'nin haberine gore Ki- şen'in ziyareti bu açıdan buyuk önem taşı- yor. Siyasi gözlemcüer, Irak'ın da Çinli Ba- kanı, Güvenlik Konseyi'nin alabileceği ve Irak'a karşı askeri operasyona onay veren bir karan veto etmesi konusunda ikna et- meye çahşacağını belirtiyorlar. Kaynaklar, Çinli bakanın, Irak'a karşı oluşturulan yı- ğınağı 'ölçüsüz' olarak nitelemesini de Çin'- in askeri seçeneği en son çözüm olarak dü- şunduğu biçiminde yorumluyorlar. Fransa ve SSCB'nin, saldırmayacakları- na ilişkin guvence vermeleri halinde Irak ve Kuveyt'teki rehinelerin serbest bırakılaca- (Arkast Sa. 16. Sü. 4'de) KÖRFEZ'DE SON DURUM ERGUN BALCI'nın yazısı 3. Sayfada tstanbuVdan 'saçları saman sansı, kirpikleri mavi' bir kadın geçti Nâzıırfı Vera anlatıyor 'ÇAĞININ VİCDANnDl- Vera, Nâzım için "O bir kahraman. çağının vicdanıydı. Ona Meksika, Tayland gibi dunyanın her ulkesin- den uzerinde sadece 'Nâzım Hikmet, Sovyet- ler Birliği' yazan mektuplar gelirdi" diyor. MUHARREM AYDIN Istanbul'dan "Saçlan saman sansı, kirpikleri mavi" bir ka- dın geçti. Nâzım Hikmet'in bu sözlerle tammladığı son eşi Ve- ra Tulyakova şaırin vasiyeti üze- rine geldiği Istanbul'da Boğaz'- da bahk yedi, rakı içti. Dost sohbetlerinde hep Nâzım'ı an- lattı. 27 yıllık bir hasretten son- ra Türkiye'ye gelmekten son de- rece mutlu olduğunu belirten Vera'dan, Nâzım Hikmet'in bi- linmeyen yönlerini dinliyoruz: "İstanbul olaganüstü bir el- ki uyandırdı bende. Bogaz'ın kuşattıgı İstanbul hep Nâzım'- ın düşlerindeydi. O her sabah tstanbul'la ijgili bir anıyla baş- lardı gune. Olünceye kadar da bağlı kaldı şehrine..." Nâzun Hikmet'in ölümunden sonra Istanbul'un kendisinden gittikçe uzaklaşmaya başladığını söyleyen Vera, "Büjük bir şai- rin ölümÜDden sonra sessizlik Radyo fabrikasının işcileri Nâ- zım için özel bir alıcı yaptılar. Türkiye'ye dönük bu ahcıyla 12 yıl ülkesini izledik. Moskova'- daki evimizi müze yapmak için ^Boğaz'ın kuşattıgı İstanbul hep Nâzım'ın düşlerindeydi. O her sabah İstanbul'la ilgili bir anıyla başlardı güne. Olünceye kadar da bağlı kaldı sehrine^ olur bizde. Nâzım öliince de böyle oldu. 7 >ıl sonra kapımı- zı Türkler çaunaya başladı" di- yor ve ekliyor: "Nâzım'ın Moskova'ya gel- dikten sonra ilk istediği şey ba- na bir radyonun sağlanmasıydı. çalışıyorum. Kısa bir zaman sonra oraya gdip Nâzım'ın oda- sını gördüğünüzde bu eski mo- da büyük rsdyoyu fark edecek- siniz. Goreceksiniz ki o radyo-i da Nâzım'ın kulagının izieri var." Nâzım Hikmet'in müzik ve edebiyat ilgisini Vera şöyle dile getiriyor: "Her türlü Türk muziği, Ru- hi Su bütiin rekabetlerin ötesin- deydi ona göre. Dostoyevski'yi severdi. Ben aynca ona Puşkin sevgisini asıladım. Onu âşık et- tim Puşkin'e. Bir gün şaka yol- lu bana takıldı: 'Oteki dünyada tekrar evlenmen gerektiğînde benimle mi yoksa Puşkin'le mi evlenirsin..?' Shakespeare'e Tann gibi hav- randı. Sizden ise Aziz Nesia, Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Orhan VeU ve Melih Cevdet An- day'ı okurdu. Rusça ve Fransjz- cayı çok iyi konuşur, tngilizce ve Almancayı az konuşur, ama iyi anlardı. (Arkası Sa. 9. Sü. S'de) Prag'dan... (1) r R A G — Karl Köprüsü'ndebirihtiyar, is- kemlesine oturmuş keman çalıyor. Bakışla- n dalgın, çok uzaklarda. Heykellerin etrafın- da uçuşan martılar eşlik ediyor ona. Kül rengi bir hava. Ama ağaçlarda sonbahar renkleri, yaprak- ların o kızıla çalan sarılığı... Vltava nehri altı yüzyıllık köprünün altın- dan sanki akmıyor, o denli durgun. Ördek- ler, bembeyaz kuğular. Sabahın sessizliğini, heykelin dibinden yükselen keman sesi deliyor yalnızca. Hüzünlü bir güzelliği var bu kentin. Belki de sonbahar diyd öyle... İnsanı bir an gerçeklerden uzaklaştırabı- lecek kadar tarihle dolu, tarıhle kucak kuca- ğa yaşayan çarpıcı bir kent burası. Daha bir yıl önce, VVenceslav Meydanı'n- (Arkası Sa. 16. Sü. l'de) HASAx\ CEMAL • Beyrut yaralarını sanyor Hızbullah ve Hırıstiyan Guçlen yerlerini Lubnan ordusuna bırakmaya başladı. 3. Sayfada • Thatcher'a rakip çıkıyor Başbakan Thatcher 'a karşı Muhafazakâr Partı 'de 20 kasımda yapüacak liderhk seçimınde ıkı rakıp çıkacak. 3. Sayfada • Özel TV'ye Fransa modeli Tekelin kaldınlması duşıinulurken denetımmin korunması ongörulüyor. 4. Sayfada • Hollyvvood güldürüsüyle cinsel devrim Magıc Box'ta saat 21.OO'de "Bob ve Carol ve Ted ve Alıce" adlı film yayımlamyor. Eser 1969 yapımı.4. Sayfada • Türban yasa tekniğine aykın Anayasa Profesöru Oya Araslı: "Turban yasası kanun tekniğine aykın çıkarıldı. "10. Sayfada • "Türkiye ve Ortadoğu" Mülkiyeliler Birliği'nce düzenlenen açıkoturumda Körfez krizı tartışıldı. 10. Sayfada • Toplusözleşme gerginliği arttı Tekstil, metal, kâğıt ve maden işkollarında görüşmeler sonuçsuz kaldı. Ekonomide • Hafız'ın dramı Dünya şampiyonu olduğu gun spor yaşamı bitti. Sporda • Kim, kimliğini buldu Şışmandı zayıfladı. Dağttmıştı toparladı. Kimliğini kaybetmişti, şimdi buldu. Londralı pop yıldızı Kim Wilde artık geleceğe umutla bakıyor. fVılde, 'Asıl sanat yaşamım 30 yaşından sonra.' Arka Sayfada Ölüm orucunda 34. gün Tabip Odası'ndan çağrı Diyarbakır, Mardin ve Siirt tabip odaları, cezaevlerinde açlık grevi yapanların sağlık durumlarının incelenmesi için savcıhğa başvurdu. DtYARBAKIR (Cumhuriyet) — Diyarbakır, Mardin ve Siirt Tabipler Odası, Diyarbakır Ce- zaevi'nde açlık grevi yapanlann sağhk durumlarının incelenme- si için cumhuriyet savcılığına başvurdu. Tabipler Odası'ndan Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Bat- man'da bulunan cezaevlerinde görevli 33 hekime de birer yazı gönderilerek "grevdlerin yaşam- lannın korunması" istendi. Bu arada çeşitli cezaevlerinde baş- latılan açlık greyleri de sürüyor. Birçok cezaevinde grevcilerin sağlık durumlarının bozulduğu öğrenildi. Açlık grevlerini desteklemek amacıyla Şırnak'ın Cizre ilçesin- (Arkası Sa. 16. Sü. 4'de) Ord. Prof. Sadi Innak öldü tstanbul Ha- ber Servisi — Eski başbakan- lardan Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak dün te- davi gördüğü Çapa Tıp Fa- kültesi Hasta- nesi'nde yaşa- mını yitirdi. 86 yaşında olan Irmak 23 ekimderahatsızlığınedeniyle Ça- pa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sadi Irmak, 1904'te Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğdu. 1933'te İstanbul Üniversitesi'ne doçent, 1940'da profesör oldu. 1943 yılında Konya'dan milletve- kili seçildi. 1945'te Çalışma Ba- (Arkası Sa. 16, Sû. l'de) Trafik:24ölü 91 yarah Haber Merkezi — Yurdun çe- şitli yerlerınde dün meydana ge- len trafık kazalannda 24 kişi öl- dü, 91 kişi yaralandı. Malatya'dan Kayseri'ye git- mekte olan Ramazan Balta yö- netimindeki yolcu otobusü, kar- şı yönden gelen Osman Yegin'- in kullandığı yolcu otobüsüyle (Arkası Sa. 16. Sü. l'de) B 0 R S A D Ü Ş Ü Ş D U R A N E RE DE C A K ? ABDURRAHMAN Y I L D I R I M ' ı n • o t l a n E k o n o m i d e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog