Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Trabzonsporlular! Trabzonspor'a Gönül Üyesi olun! Trabzonspor Gonül Üyesı Kartı'nız Pamukbank Şubeleri'nde. Trabzon'dan selam:lşlem Tamam! (§ BANK24 Cumhuri • = • 2 Taraftara selam: işlem tamam! • PA/^UKBANK 67. Yıl; Sayı: 23787 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL. {KDV dahih 11 Kasım^flöO J»azar Ozal'a uyarıANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLİ Yekta Güngör özden " Atatürk her yaptığını ulusuna mal etmiştir. Hiçbir zaman 'Ben bunu yaptım. Ben şöyle cumhurbaşkanıydım' dememiştir." "Anayasada belirtildiği gibi devrimden, cumhuriyetten konuşmak suç değildir. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık nasıl yapılır desem yine suç değildir. Ama yarası olan çok kişi var, gocunurlar yine laf gelir''. "Atatürk'e saldıranlar, 'Kimi kamusal yetkili ve güçlülerin göz kırpmalarından, açık, kapalı desteklerinden' güç alıyor." Üniversiteter Laiklik boykotu Hacettepe ve Gazi üniversiteleri tıp fakültelerinden sonra Ankara Üniversitesi Eczacıhk Fakültesi öğretim elemanlan da yarın antilaik girişimleri 'protesto için' dersleri boykot edecekler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Antilaik giri- şimleri protesto amacıyla üniversitelerde öğretim üye- lerinin "dersleri boykot" ey- lemi genişliyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakül- tesi'nin ardından Ankara (Arkası Sa. 14, Sü. 8'de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Üniversitelerde tur- ban serbestisi karşıtr görüşleri nedeniyle tepkilere hedef olan Anayasa Mahkemesi Başkan- vekili Yekta Güngör Özden. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ima ederek "Atatürk, her yap- tıgını ulusuna mal etmiştir. 'Ben bunu yaptım. Ben şöyle cumhurbaşkanıyım' dedigi bir gün gönilmemiştir*' dedi. öz- den, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanhğın nasıl yapılaca- ğını anayasada belirtildiği gi- bi ifade etmesinin suç olmadı- ğını kaydederek, "Ama yarası olan o kadar çok kişi var ki gocunurlar, yine laf gelir" di- ye konuştu. Atatürk'e son za- manlarda yöneltilen saldırıla- ra da değinen Yekta Güngör Özden, bu saldırılann, "Kimi kamusal yetkili ve güçlülerin bu kişilere göz kırpmalann- dan, tebessümlerinden, açık (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) ATATÜRK FİKİRLERİYLE ANILDI. 14. Sayiada Nakşibendî şeyhi Aya Irinfde anıldı Nakşibendi tarikatı lideri için "Vefatının 10. Yılında Mehmet Zahid Kotku ve Tasavvuf Sempozyumu" düzenlendi. Sempozvuma, Başbakan Akbulut ile ANAP genel başkan adaylarmdan Hasan Celal Güzel, başan telgrafı çektiler. tstanbul Haber Servisi — Nakşibendî tarikatı lideri Men- med Zahid Kotku'nun ölümü- nün 10. yıldönümu nedeniyle düzenlenen "Vefaünın 10. Yı- lında Mehmet Zahid Kotku ve Tasavvuf" sempozyumu dün başladı. " Atatürk' ün ölüm gü- nü olan 10 Kasım'a denk getirildi" savına karşın, sem- pozyumu düzenleyen Hakyol Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mah- mut Esad Coşan, "Tamamen (esadüftür. Gelecek sene yine cumartesi-pazar yapacagız" yanıtını verdi. Sultanahmet'teki eski Aya Irini, yeni adıyla "Aya trini Konser Salonu"nda Hakyol Eğitim Yardımlaşma Dostluk Vakfı tarafından düzenlenen sempozyum saat 10.30'da Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra Başbakan Yıldırım Akbulut, ANAP Ga- ziantep Milletvekili Hasan Ce- lal Güzel, bazı milletvekilleri ve öğretim üyelerinin sempozyu- ma gönderdikleri başan telg- raflan okundu. Bu arada daha önce sempozyuma katılacağı (Arkası Sa. 15, Su. 7'de) NEREYE DOĞRU İSTAMBUL'dan HİKMET ÇETİNKAYA11. Sayfada Afrodisias'a arkeoloji parkı! Arkeoloji doktoru Prof. Kenan Erim 'in hedefi ve ğatay ın kalemi ve objektifıyle "Kenan Erim 'li Afrodisias"tan son görüntüler... AJbümlerden: Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir yerde yayımlanmamjş fotoğrafları... Oto: Savaşta ve banşta, Ata'nın otomobilleri... Mektuplardan: Hüseyin Rahmi Gürpınar, meslektaşı Refik Ahmet Sevengil'e, nasıl yazdığını anlatıyor... tki Türkiye'de yolculuk: 23 yaşındaki Harvardlı felsefe öğrencisi John MacFarlane'in izlenimleri... Bugün ve her pazar Cumhuriyet'le Ata'ya dört tören ANITKABİR'DE İLK TÖREN Amtkabir'deki devlet törenine Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yanı sıra TBMM Başkan Vekili Yılmaz Hocaoğlu, Başbakan Yıldırım Akbulut, Genelkurmay Başkanı Org. Torumtay, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, kuvvet komutanları ve generaller katıldı. TBMM'de grubu bulunan muhalefet partilerinin liderleri törende yer almadı. 'ALTERNATİF TÖRENLER Devlet töreninin ardından yine Anıtkabir'de ilk önce DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve DYP'liler, Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundular. Üçüncü anma töreni Bedrettin Dalan'ın genel başkanhğmı yaptığı Demokratik Merkez Partisi, son tören de kalabalık bir yurttaş topluluğunun da katıhmıyla anamuhalefet partisi SHP tarafından düzenlendi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Cumhuriyetin kurucu- su Mustafa Kemal Atatürk, ölü- münün 52. yıldönümünde yurt- ta, KKTC'de ve dış temsikilik- lerde törenlerle anıldı. Amtkabir'deki devlet töreni- ne, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaru sıra TBMM Baş- kanvekili Yılmaz Hocaoğlu, Başbakan Yıldınm Akbulut, Genelkurmay Başkanı Orgene- ral Necip Torumtay, bakanlar, yüksek yargı organları başkan- ları, kuvvet komutanları ve ge- neraller katıldı. Törende TBMM'de grubu bulunan mu- halefet partilerinin liderleri yer almazken MÇP Genel Başkanı Alparslan Tiirkes, RP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tek- dal, DSP Genel Sekreteri Selçıık Sönmez'in hazır bulunduğu gözlendi. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel saat 10.00'da, DMP Genel Başkanı Bedrettin Dalan saat 11.00'de, SHP Genel Başkanı Erdal tnö- nü saat 11.30'da Anıtkabir'e geldiler. Ankara'da ilk tören sabah sa- at 09.00'da Anıtkabir'de yapıl- dı. Buradaki devlet töreninde Cumhurbaşkanı Özal, Ata- türk'ün mozolesine kırmızı- beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "Cumhurbaşkanı" ya- zıh çelengi koydu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te verilen "Ti" işareti ile Atatürk'ün manevi huzurunda iki dakikabk saygı duruşunda bulunuldu. Cumhurbaşkanı özal, saygı duruşundan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek özel defteri imzaladı. özal, deftere şunlan yazdı: "Ariz Atam, 52 yıl ewel, 1938'den bu ta- rafa, temellerini atıp kurduğun cumhuriyeti daha da yükselt- mek, modern, demokratik, la- ik Türkiye hedefine hızla yak- laşmak ve ülkemizi muassır me- deniyet seviyesine ulaştırmak için senin devrinin idealist genç nesüleri olarak bütün gucumüz- le çalışıyoruz. (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) O'nu düşünenlerirticayı O'naşikâyet ettilerAtatürkçü Düşünce Dernegi üyeleri, ölümünün 52. yıldönümünde cuppeleriyle Ata'nın huzunına çıkıp, "irtkayı" şikâyet ettiler. Dernek Genel Başkanı Prof. Nejat Kaymaz, anıt özel defterine, "Şeriatçı akımları Türkiye'de egemen olmak istiyor. Yakından tamttıgın 'irtica' adlı kara güç, gene başını kaldırmış ve üzerine titredi- ğin yapıtına musallat olmuştur" dive yazdı. Öğretim Üyeleri Derneği ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernegi Üyelerinin de katıldığı tören saat 15.00'te Aslanlı Yol- dan başladı. Cuppeleriyle Anıtkabir'e yüriiyen dernek ve öğretim üyeleri, Tiirki- ye'nin bugün "var olma-yok olma" durumuyla karşı karşıya bulunduğunu belirt- tiler. Öğretim üyeleri, Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Nakşibendi Şeyhi Meh- met Zahid Kotku için anma töreni düzenlenmesini eleştirerek, "Bu Türkiye'de şeriatın ne kadar güçlendiğini gösteriyor" dediler. Gruptakiler daha sonra tsmet İnonü'nün de kabrinde saygı duruşunda bulundular. (Fotograf: Banş Bil) Savaşlafta ytirtiyorIrak: Bush savaş açarsa intihar eden Baker: Kuveyt için kararlıyız. Dış Haberler Servisi — Irak, ABD, İngütere ve tsrail'i yeniden tehdit ederken Körfez'deki ABD birliklerinin sayısınm 2 aya ka- dar 430 bine ulaşacağı bildiril- di. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Paris'te Fransa Cumhur- başkanı François Mitterrand'la görüştükten sonra yaptığı açık- lamada Irak'a karşı uluslarara- koalisyonun "sağlam vesı birleşmiş" durumda olduğunu söyledi. Başkan Gorbaçov'un Irak'a karşı bir askeri harekâtı göz ardı etmediği bildirildi. AP'nin Washington kaynak- lı haberine göre Amerikalı yet- kililer Körfez'deki ABD birlik- lerinin sayısınm 430 bine ulaş- masının 2 ay alacağını söyledi- ler. ABD, Körfez'e 200 bin do- layında yeni asker göndermeyi tasarlıyor. ABD Savunma Baka- nı Dick Cheney yeni yığınağın "ABD'nin gerekirse bir saidın harekâtına girişebileceği" anla- mına geldiğini söyledi. Irak'ın Kuveyt'te 430 bin askeri bulun- duğu tahmin ediliyor. Siyasal gözlemciler Dick Cheney'in acıklamasının ABD'nin Körfez politikasında temel bir değişik- *AKBULUT AÇIKLASIN; NEDEN SAVAŞ' T •• •• * 1 * Inonu gızlı oturum istediBirleşmiş Milletler'in savaş kararı almadığını, alsa bile Türkiye'yi savaşa girmeye zorlayamayacağını söyleyen SHP lideri "İnsanlar ölüme giderken neden öleceklerini bilmek ister'' diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP Genel Başkanı Er- dal İnönü, CIA Başkanı Willi- am Webster'ın Türkiye'de üst düzey temaslarda bulunmasını "savaş hazırbldan" olarak de- ğerlendirdi. İnönü, "İnsanlar ölüme gideceklerse bunun nede- nini bilmek isterler. Sayın Akbu- lut'u isterse Meclis'te gizli otu- nımda, isterse açıkça konuşarak açıklama yapmaya çağınyorum" dedi. SHP lideri, dün Jstanbul- da Nakşibendi şeyhi Mehmed Zahid Kotku için düzenlenen sem- pozyumun İ0 Kasım'da ger- çekİeştinlmesinin "Atatürk'e saygıyı azaltmayi amaçladığını" (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) CIA BAŞKANI ÎSTANBUL'DA14. Sayfada liğe işaret ettiğini belirtiyorlar. Bush yönetimi ilk kez Suudi Arabistan'ı savunmanm ötesin- de Kuveyt'i kurtarmak için ge- rekirse saldınya geçebilecekleri- ni açıklıyor. Paris muhabirimiz Sabetay Virol'un haberine göre ABD Dı- şişleri Bakanı James Baker, Baş- kan Mitterrand'la yaptığı 80 da- kikalık gönişmeden sonra "Irak karşıtı uluslararası koalisyonun biriik halinde ve saglam olduğu- nu, öyle olmaya da devam edeceğJni" açıkladı. ABD Dışiş- leri Bakanı'nın bu sözleri, Fran- sa Devlet Başkanı ile yaptığı gö- rüşmenin "olumlu" geçtiği şek- linde yorumlandı. James Baker, müttefıklerin Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak ko- nusunda göruş birliği içinde ol- duklarını, sadece ekonomik yaptırımlara daha ne kadar sü- re tanınacağı konusunda fikir ayrüıklan bulunduğunu söyledi. Baker, Mitterrand'dan sonra Fransa Dışişleri Bakanı Roland Dtımas ile de uzun bir görüşme yaptı. Bakan Roland Dumas, Baker ile görüşmesinden sonra (Arkası Sa. 19. Sü. 2'de) TÜRK ÎŞİ JAPON İŞİ TOKYO'dan AHMET TAN'ın yazısı 15. Sayfada ÖZAL, RAFSANCANİ İLE GÖRÜŞTÜ 15. Sayfada Budapeşte'den Ey arayan piyanist MEHMET MESTÇİ Budapeşte'de ev arayan bir piyanist yalruz güzel kızlarla taruşmakla kaJmaz, kentin sosyal yapısı ve psikolojik eğilimleri hakkında da aynntılı bilgi sahibi olabilir. Atinadan Gazeteci evlenince STELYO BERBERAKİS Günaydın gazetesinin Atina muhabiri Maria ile ARD TV ekibinin elemanı Yorgo'nun düğünü çok heyecanh oldu. Kolonaki semtinde geceyansı yaşamı renklendiren gelin- damat, daha sonra Romeo gece kulübünde geleneklere uygun olarak masa üstünde dans ettiler. BerlinrJen Doğu'nun gizemi FATİH M.YILMAZ Berlin'in doğusu bir gizemi ve yalnızlığı yaşıyor. Yaşlı bir adam 20 yıldır gittiği Macar lokantasında şaşkınlığa uğruyoF. Batıh bir işletmecinin satın aldığı lokanta tamamen değişmiş. Adam dönüp giderken, bir kadın ardından bağırıyor: "Kimliğini unuttun!" Paris'ten Gizli servis zor durumda MİNE G. SAULNİER Fransız istihbarat servisi RG'nin adı karanlık bir cinayete bulaştı. Eşcinsel bir papaz öldürüldü. Gizli servis elemanlannın eşcinsel papaz aracıhğı ile bulacaklan erkek fahişeleri, Adalet Bakanı'nın özel yaşamını araştırmak için kullanmak istedikleri öne sürülüyor. Londradan Kedi-köpek sanayii EDtP EMİL ÖYMEN Ingiltere'de kedi-köpek besleyenlerin sayısı son yıllarda hızla arttı. Baa bürolar kedi-köpek beslemek isteyenlere bir form doldurtuyor ve sahibinin 'kişiliğine uygun' bir köpek öneriyor. 10. Sayfada PAZAR KONUĞU AYSEN MÖEZZİMOĞLU Ekonomiyi ekolojiye uydurmalıyız HAKAN KARA'nın söyteşisi 12. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKI GERCEK Hığmurit tstanbul'da bir süredir yağ- mur yağıyor. Mevsimlik yağmur mu? Yoksa kuraklığı aşmalc için bulutlann bombalanması yönte- mi mi bu sonucu verdi? Kuşku- suz halkın akhna takılan soru- lar var. Olay, iktidar-muhalefet ara- sında bir tartışmaya dönüştü. ANAP iktidanndan kimi yetkili "Bu Aüahin yağmuru" diyor. Merkezi iktidar, SHP'li beledi- yeleri, elinden gelse bir kaşık su- da boğacak. Peki, gerçek nedir? tstanbul Belediyesi, kenti susuz- luktan kurtarmak için verdiği savaşımda başanya doğru mu gidiyor? Bu sorunun yanıtını vermek için daha vakıt erkendir. Ne var kı "yağmur bombası" tartışması merkezi iktidann yerelyönetim- lere bakış açısını ortaya çıkar- makla kalmıyor; ANAP'ın mantığını da vurguluyor; 'irtica" ile iç içeliğini ortaya çı- karıyor. tstanbul Belediyesi yerel yö- netimin boyutlarmı ve gücünü aşan sorunlarla karşı karşıyadır. Bu bilinmeyen bir şey değil. SHP'li belediyeler, yalnız yerel sorunlarla değil, ANAP hiıkü- metiyle de uğraşmak zorunda- dırlar. Bugünkü Türkiye'de ye- rel yonetimler buyitk çapta mer- kezi iktidara bağımlı durumda- dırlar. Kente otobüs mii alına- (Arkası Sa. 19. Sü. l'de) • 'CIA, seçimlere karıştı' ttalya'da iki hafta önce patlayan 'Süper NATO' skandalına ilişkin itiraflar süruyor. 3. Sayfada • Sofya'da şiddet Jivkov'un işbaşından uzaklaştırılmasımn birinci yıldönümünde Sofya 'da düzenlenen gösteride çatışma çıktı. Çok sayıda yaralı var. 3. Sayfada • Yeni seçim yasasına öfke Yunanistan hukümeıinin yeni seçim sistemiyle ilgili hazırladığı yasa tasansı onaylandı. 3. Sayfada • Türk Sineması Kartal Tibet'in yönetmentiğini yaptığı 'Sultan' adlı film, bugun TV2'de ekrana geliyor. Türkan Şoray 'ın başrolde oynadığı filmde dul bir kadtnın öyküsü anlaıılıyor. 4. Sayfada • Asıl savaş borsada Körfez krizi hisse senetlerinde zarara neden oldu. Ekonomide • Piontek: Mucize beklemeyin Milli Takımlar Teknik Direktöru başan için değişikliklerin gerektiği görüşünde. Sporda • Hafız Dünya Şampiyonu Hafız Süleymanoğlu, koparmada 132.5 kilo kaldtrarak Dünya Şampiyonu oldu. Spor'da • Laetitia, gemi kaptanı olursa... Scherrer'in 91 yazı için hazırladığt denizci giysıleri soluk kesıyor. Keten elbiselerde, yaka ve kol kapakları siyah ketenden, kaptan ceketleri lacivert. Arka Sayfada • Burçlar, direksiyona geçti Koç burcundaysanız, kırmızı araba. Arka Sayfada UGUR cu Ortak Pâzar mı? Doğu Avrupa'daki gelişmeler, Türkiye'ye nasıl yansıya- cak? Sovyet blokundaki değişimler "soğuk savaş"m bittiğini de gösteriyor. Bugün, gerek Batı gerek sosyalist bloku yöneten- ler, bu soğuk savaş gergınlikleri içinde yetiştiler. ideolojiler de bu soğuk savaşın kendine ozgü koşullarına gö- (Arkası Sa. 19. Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog