Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Galatasaraylılar1 Galatasaray a Gonül Uyest olun! Galatasaray Gonül Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubeterinde. Cım-Bom'dan selam Işlem tamam! BANK24 Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23786 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL. 10 Kasım 1990 Cumartesi Atatürk'ü aıu vorıızUNİVERSİTELER Laiklik uyarısı72 öğretim elemanı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne dilekçe vererek irtica tehlikesine karşı uyardılar. t Hacettepe Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin boykot kampanyası yayJıyor. Üniversitenin diğer fakülteleri ile Gazi Tıp'taki öğretim üyeleri 1 günlük boykota katılacaklarını açıkladılar. Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu, "üniversitelerde türban takılmasının sakıncah olduğunu" belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Üniversitelerin anti la- ik tırmanışa karşı başlattıkları kampanya yayılıyor. Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi'nde öğretim üyelerinin türbanı pro- testo amacıyla 12 kasım pazar- tesi günü gerçekleştirecekleri derslere girmeme eylemine diğer bölümler de destek verecek. Ha- cettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu dün bir açıklama yapa- rak "Üniversitelerde türban ta- kılmasının sakıncalı" olduğunu duyurdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakülte- si'nde 72 öğretim elemanı rek- törlüğe dilekçe vererek başörtü- sü sorunuyla doğacak kargaşa- nın sorumlularının "devrim ya- salannı görmezden gelen iiniver- site yöneticileri" olacağı yönun- de uyarıda bulundu. Gazi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Ha- cettepe*deki eyleme destek vere- rek, 12 kasımda dersleri boykot edeceklerini açıkladılar. OD- TÜ'de 16 kasım günü valiliğin izin vermesi durumunda rektö- rün de katılacağı, "Cumhuriye- te, Laikliğe, Üniversite ve BUime Saygı Göslerisi" yapılacak. DTCF'deki 72 öğretim elema- nının altında imzasının bulun- duğu ve dun rektörlüğe verilen dilekçenin metni özetle şöyle: (Arkası Sa. 14, Sü. 3'de) YAŞANAN GERÇEK İSTANBULdan HİKMET ÇETİHKAYA. 11. Sayfada İRTİCAYA KARŞI MGK- ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ 11. Sayfada İÇİŞLERİ BAKANI AKSU AÇIKLADI îstanbul terör yatağıİçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde konuşan Bakan Abdülkadir Aksu, 'İstanbul ile Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sorumluluk aJaru hariç tutulursa yurt sathında terör yönünden önemli bir problem söz konusu değildir' dedi. Aksu, üç yılda meydana gelen ideolojik olaylarda Istanbul'un payını yüzde 51 olarak açıkladı. \azar Kerim Korcan öldü Haber Merkezi — Belgesel nite- likli romanla- rıyla tanınan yazar Kerim Korcan (72), bir süredir te- davi görduğu Çapa Tıp Fa- kıiltesi Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Uzun süredir kan kanse- riflösemi)hastalığı nedeniy- le tedavi gören ve durumu- nun ağırlaşması üzerine ge- cen hafta hastaneye kaldırı- lan Korcan'ın dün 21.00 sı- ralarında olduğü öğrenildi. 1918'de Adapazarı'nın Aktefek Köyti'nde doğan Kerim Korcan, Eskişehir (Arkası Sa. 19. Sü. 6'da) B U Ü N BÜTEKNİKP Bugün ve her cumartesi Cumhuriyefle birlikte ANKARA (Cumhuriyel Bü- rosu) — İçişleri Bakanı Abdül- kadir Aksu, TBMM Plan ve Bütce Komisyonu'nda, anarşi ve terör konusunda pembe tablo çizerek, "Bugön ülkemizin bü- yük bölüraiinde terör konusun- da ciddi bir problem söz konu- su değildir" dedi. Aksu, olaylar hakkında bilgi verirken, son uç yılda meydana gelen ideolojik olaylarda Istanbul'un payının bu yıl yüzde 51'e ulastığını söy- ledi. Komisyonda bütçenin gö- rüşülmesi sırasında, Cumhur- başkanı Turgut Özal'ın CIA Başkanı Webster ile görüşmesi, MİT'in hükümete sunduğu "anarji ve terör brifingi" ve Is- lami terör olayları tartışma ko- nusu oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'n- da dün İçişleri Bakanlığı'nın 1990 yüı bütçesi görüşüldü. Ba- kan Aksu, komisyondaki metni 40 sayfa tutan konuşmada, son günlerde tartışılan Islami terör, gazeteci ve bilim adamlannın öl- dürülmeleri olaylanna hiç de- ğinmedi. "Bugün ulkemizin bii- yük bir bölümunde terör konu- sunda ciddi bir problem söz ko- nusu değildir" dedi. Toplumda, huzur, sevgi ve banşa dayalı bir- lik ve beraberlik atmosferinin her tarafta kendisini hisseıtirdi- ğini ve olaylarda azalma oldu- ğunu savunan Aksu, şöyle konuştu: "Bu olumlu vakıalar sürdük- çe -ki insaUah sürecektir- iilke- (Arkası Sa. 16. Sıi. 6'da) YAĞMUR BARAJLARI DOYURMUYOR. 9. Sayfada Muhalefet, Köşk'üyineboykotediyor ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) — Türkiye Cumhuriye- ti'nin kurucusu Mus- tafa Kemal Atatürk, ölümünün 52. yıhn- da, bütün yurtta, KKTC'devedıştem- silciliklerde törenler- le anılacak. Muhale- fet partileri resmi devlet töreninde Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal'ın arkasın- da protokoldeki yer- lerini almamak için bu kez de ayrı ayrı tören duzenliyorlar. Anıtkabir'deki ilk tö- ren saat 09.05'te baş- layacak. Törene Cumhurbaskanı özal ile protokoldeki diğer kişiler katılacak. SHPisesaat 11.00'- de Genel Başkan Er- dal tnönii başta ol- mak uzere Anıtka- bir'e gelerek "alter- natif tören" ile Ata- türk'ü anacak. DYP Genel Başkanı Siileyman Demirel de saat 10 OO'da Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulunacak. Demirel'e DYP Başkanlık Divanı, Genel ldare Kuru- lu, Merkez Karar Kurulu, Yüksek Haysiyet Divanı, TBMM grubu ve il başkanlan eşlik edecek. Atatürk- çü Düşünce Derneği üyeleri ise saat 15.00'te Anıtka- bir'e "Atatürk'e bağlüık yüriiyüşü" düzenlediler. Der- nek yetkilileri, yürüytise Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ile Ankara Barosu'na bağlı avukatların çağnl- dığını bildirdiler. Atatürk'ün ölimünün 52. yıldönü- mü nedeniyle bugun bütün yurtta, okullarda, Atatürk anıtlarına çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunu- lacak. Cumhurbaskanı Turgut özal, Atatürk'ün ölü- münun 52'nci yüı do- layısıyla bir mesaj yayımlayarak "O'na bağlılığımızı göster- menin en guzel yolla- rından birinin de O'- nun ideallerini birer birer gerçekleştinnek olduğuna inanıyo- nım' dedi. Cumhur- baskanı Özal, yayım- ladığı mesajda, Ata- türk'ün huzuruna her çıkışta O'nun za- manında yapılmasmı arzu ettiklerinden büyük bir kısmını ba- şarmanın gururunu, vazifesini yapmış bir milletin bahtiyarlığı- nı hissettiklerini be- lirtti. Özal, mesajın- da şunlan kaydetti: "Bugün sabip ol- makla gurur duydu- gumuz parlamenter çoğuku demokrasi- mizin akılcı, laik, in- san faak ve btirriyel- lerine saygılı hukuk devletimizin O'nun eseri ve ideali olduğunu unutamayız. tçinde buluna- cafınuz şartlar ne olursa olsun, bundan böyle de O'- nun bu kutsai emaneline milletçe birlik ve beraberlik içinde düşünce, ifade hürriyetine, inanç hurriyetine, teşebbus hurriyetine sımsıkı baglı olarak sahip çıka- cağımıza hiç şüphem yoktur. Bu inancımda en bü>uk güvencem, O'nun cumhuriyetimizi emanet ettigi Türk gençligidir. Bu bakımdan çağdaş duşunceye, ozgur ve bagımsız yaşama inancına dayalı uvgarca ve onurla (Arkası Sa. 19. Sü. 2'de) 'ATATÜRK'ÜN GİZLİ GÖZYAŞLARI' Selma Selçuker'in röportajı 6. Sayfada Birgünde dört önemli temasta bulundu CIA Başkanı 4 jet'Amerikan Merkezi Haberalma TeÇkilatı Başkanı Webster, MlT yeTlaİilerinden sonra dün de Cumhurbaskanı özal olmak üzere Başbakan, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlarıyla Körfez a^ırlıklı görüşmeler yaptı. Birkaç ülkeye daha uğrayacağı bildirilen Webster Türkiye'ye gelen ikinci C7A Başkanı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Amerikan Merkezi Haberalma Teskilatı (CIA) Başkanı VVilliam VVebster, Ankara'daki üst duzey yet- kililerle Körfez krizi ağırlıklı temas- larda bulundu, Cumhurbaskanı Turgut Özal ile görüştu. Iki gün ön- ce Ankara'ya gelen ve önceki günü MİT yetkilileriyle goruserek geçiren VVebster dun de Başbakan Vıldırım Akbulut, Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemocin ve Milli Sa- vunma Bakanı Hüsnü Dogan ile bir araya geldi. Ankara'ya, bölgeye yaptığı bir zi- yaret çerçevesınde geleceği dört haf- ta önce Dışişleri Bakanlığı'na bildi- rilen CIA Başkanı VV'ebster'ın dün sabah Milli Savunma Bakanı Hüs- nü Doğan ile yaptığı 35 dakikalık göruşmeye daha önce basına açık olacağmın bildirilmesine karşın ga- zeteci alınmadı. VVebster, Hüsnu Doğan ile görüşmesinden sonra MSB'den Genelkurmay karargâhı- na geçti. Genelkurmay Başkanı Or- general Necip Toramtay'ın yurtdı- şında olması nedeni ile karargâhta- ki diğer üst düzey komutanlarla gö- rüşen VVebster, saat 11.10'da karar- gâhtan ayrıldı. VVebster'ın aynhşın- dan beş dakika kadar önce JUS- MAT Komutanı Tumgeneral Far- mann karargâha geldi. Genelkur- may yetkilileri Farmann'ın ziyareti- nin daha önce aldığı randevu çerçe- vesinde gerçekleştiğini bildirdiler. (Arkası Sa. 19. Sü. S'de) KÖRFEZDE ROTA SÂVAŞ 15. Sayfada Türkçe ve matematikten 5 alamayan sınıfgeçemeyecek Eğitimde yeni sistem Üniversite sınavı Lise 1, 2 ve 3. sınıflarda ÖSS'ye benzer sınavlara girecek öğrenciler bunlarda başarılı olurlarsa ÖYS smavına alınacaklar. Orta Egitim Bakan Akyol'un açıkladığı plana göre liselerde dersler 'temel dersler', 'kol dersleri' ve 'seçmeli dersler' olarak üçe ayrılıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Milli Eğitim Bakanı Avni Akyoi, orta öğretim için planlanan "yeni sınıf geçme" ve "üniversiteye giriş" sistemini açıkladı. Buna gore lise- lerde Türkçe ve matematik "temel dersler" oluyor. Bu derslerden 5 alamayan öğrenci sınıf geçemeye- cek. Yeni sistemle sırufta kalma da büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor. Liselerde bu sistemle dersler "Te- mel dersier: Türkçe-matematik", "kol dersleri" ve "seçmeli ve mec- buri dersler" olarak üçe ayrıbyor. Öğrenciler temel dersler dışındaki derslerin bazılarından zayıf not al- salar bile suııf geçebilecekler. Bura- da kol derslerinin yıl sonu ağırlıklı not ortalamasının 5 olması esası ge- tiriliyor. Milü Eğitim Bakanlığı üniversi- teye giriş sınavlarıyla ilgili yeni dü- zenlemelere de gidiyor. öğrenciler, üniversite giriş imtihanının heyeca- nıyla lise birinci sınıfından itibaren tanışacaklar. Buna göre lise birin- ci, ikinci ve üçüncü sınıflarda öğ- renci Seçme Sınavı'na (ÖSS) benzer sınavlar yapılacak. öğrenciler, bu sınavlarda başanlı olurlarsa öğren- ci Yerleştinne Sınavı'na (ÖYS) alı- nacaklar. öğrencilerde smav heye- canım azaltrnak için önerilen bu sis- tem olumlu karşılanırsa 1992 yılın- da uygulamaya konulacak. Her yıl 1 milyon 300 bin öğren- cinin sınıfta kalmasını önlemek amaayla da "ağırlıklı not ortalama- (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) Israil Lübnaıfa saldırdıPiyade ve tank birlikleri Hizbullah mevzilerini vurarak güneydeki' 20 kilometrelik bölgeyi denetim altına aldı. Dış Haberier Servisi — îsra- il, Lübnan'a girerek Hizbullah mevzilerini vurdu ve sımrdan içeriye 20 kilometrelik bölgeyi denetimi altına aldı. Reuter'in haberine göre İsrail ordusuna bağlı piyade ve tank birlikleri, dun sabaha karşı Lübnan'ın guneyine doğru ha- rekete gectiler. Ajansa bilgi ve- ren İsrail ordu kaynakları, ha- reketin Lübnan'ın güneyindeki Cezine kentinin 15 kilometre batısındaki Hizbullah hedefleri- ni vurmak olduğunu söylediler. Yetkililer, görevin başarıya ulastığını ve bölgenin denetim altına alındığmı beürttiler. İsrail tarafından yapılan açık- lamada, "Terörist hedeflere karşı diizenlenen baretâtta, ölen ya da yanüanan İsrail as- keri olmadı. Saldınlan terörist hedeflere zarar verildi" denildi. ölen ya da yaralanan Hizbullah milisinin olup olmadığı konu- sunda bilgi edinilemedi. Saldın düzenlenen dört koyün, Kfar, Meçki, Mazrat ve El Ebu Suveir olduğu bildirilirken, Lübnan'ın güneyindeki "Gii- venlik Kuşağı"nın kuzeyinde ol- duğuna dikkat çekiliyor. İsrail, "Gtıvenlik Kuşagı"nı, kuzeyden gelecek gerilla saldın- lan na karşı bir tampon bölge olarak oluşturmuştu. "Güven- Uk Kuşağı" içinde, bin kadar İs- rail askerinin yanı sıra İsrail yanüsı Güney Lübnan Ordusu'- nun (SLA) 2 bin 500 milisi bu- lunuyor. Lübnan'da Devlet Başkanı (Arkası Sa. 19. Sü. S'de) OLAYLAR1N ARDENDAKI GERÇEK Umudumuzun TkmeU... Bugün 10 Kasım, Atatürk'ün 52'nci ölüm yıldönümüdür. Atatürk, devletimizin kurucu- sudur. Ancak Atatürk ü Atatürk yapan yalnız devlet kuruculuğu değildir. Mustafa Kemal'in bir asker ve komutan olarak incelenmesi ge- rekir; siyaset dehası ayrıca ele alınmalıdır; devrimci Atatürk bir başka çalışma alanı oluştu- rabilir; uygarlık tarihindeki ye- ri bakımından Atatürk üzerine söylenecek çok söz vardır; maz- lum ulusların Batı emperyaliz- mi karşısındaki direniş tarihin- de Atatürk'ün anlamını belirt- mek gerekir. tslam dünyasında laiklik te- meli üzerine yükselen ilk cum- huriyet ancak Atatürk çapında bir kimliğe sahip lider eliyle ku- rulabilirdi. ölümunden bu yana yarım yüzyıh askın bir zaman geçtikten sonra bugün Atatürk1 ün değerini daha çok anlayabi- liyoruz. Çünkü yalnız Türkiye'de de- ğil, bütün tslam ülkelerinde yükselen irtica, 1923 devrimimn Onemini arttmyor. Laiklik, hu- kuk devrimi ve kuşkusuz kadın haklan konusunda Atatürk'ün yarım yüzyıl öncesinde gerçek- leştirdiklen bugün btzi şaşırt- (Arkası Sa. 19. Sü. 2'de) • 'Süper-NATO' takipte ttalya'dan sonra Belçika'da da itti/akın gizli istihbarat servisinin varlığı açıklandı 3. Sayfada • Antlaşmayı kim imzalayacak AKKUM Antiaşmasmı başkanlık sıstemtyle yöneltilen ülkelerde olduğu gibi Özal'ın imzalaması için girişimde bulunuldu. 3. Sayfada • TRT bugünü yakalayamıyor TRT, 1990 yatırım programında yer alan projelerin ancak yarısını gerçekleştirebildi. 4. Sayfada • İngilizlerin Akdenizli çocuğu 'tskenderiye Dörtlüsü 'nün yazarı Lawrence Durrell 78 yaşında öldü 5. Sayfada • SHP'nin Güneydogu atagı thraç edilenler için çıkanlan aftan sonra bölgeye yönelik çalışmalar yoğunlastınlıyor. Yeni üye kampanyası başlatüacak. 10. Sayfada • Sekiz ayda 211 grev Ocak-ağustos 1990 döneminde grevlere 50 bin 169 işçi katıldı. Kayıp iş günü 1 milyon 681 gün. Ekonomide • Ekonomik merkez, Köşk Başbakan Akbu/ut'un birinci yılında ekonomi Çankaya'dan yönetildi. Ekonomide • Futbolumuz dökülüyor Milli takım eski Teknik Direktörleri özarı, Tırpan, Türel ve Stimer: 'Milli takımın başarısı kulüp takımlarının başansıyla orantılıdır.' Sporda • Agatha Christie clnayete çağmyor Cinayet romanlanmn ünlü yazarı doğumunun 100. yılında Ingiltere'de çeşitli etkinlıklerle anıhyor. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Anıyoruz... Bugün, gün 10 Kasım. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ve devrimlerin önderi Ata- türk'ü bu ölüm yıldönümünde her gün artan saygılarla anı- yoruz. Bu yıldönümünde de bu ulusal kurtuluşçu ve devrimci, basmakalıp beylik sözler ve yapay bağlılık soylevleri ile anı- (Arkası Sa. 19. Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog