Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Trabzonsporlular! Trabzonspor'a Gönul Üyesı olun! Trabzonspor Gönül Üyesı Kartı'nız Pamukbank Şubeleri'nde. Trabzon'dan selam. Işlem Tamam! (İQ> BANK24 Cumhu67. Yıl; Sayı: 23754 Kumcusu: Yunus Nadi 900 TL (KDV da»,ı>9 Ekim 1990 Salı •' İnönü ve Demirel terör için ANAP'ı uyardı HükümeteçağrıDYP Genel Başkanı Demirel ile Çahşma Bakam SHP, Bahriye Üçok için bugün büyük bir cenaze İmren Aykut, SHP iideri İnönü'yü ziyaret ederek töreni düzenledi. SHP Genel Sekreteri Çetin, başsağlığı dilediler. İnönü, "Karanhklar karşısındayız ve hükümet seyrediyor" diye konuştu. Demirel, İnönü'nün cenazeye davetine, "Insanların hayatına yönelmiş her türlü olaya hep birlikte karşı çıkalım" dedi. SHP Parti Meclisi bugün yeniden toplamyor. ANKARA (Cmnturiyet Bö- rosu) — SHP Genel Başkanı Er- dal İnönü ve DYP Genel Başka- nı SüJeyman Demire), hükümeti leröre karşı göreve çağırdılar. İnönü PM toplantısında yaptı- ğı konuşmada, "KaranlıkJar karşısuKİayız ve hükümet seyre- diyor. Ehırnm gayet karanhknr. tktidanıı bu karanuğı kaklınna- ya niyelli olup olmadıgını da bilmiyonun ' dedi. İnönü'yü zi- yaret ederek Doç. Bahriye Üçok'un öldurulmesinden dola- yı başsağlığı dileyen DYP Genel Başkanı Demirel de, terör zin- cirinin kınlması gerektiğini be- lirterek, "Otaylann faillerinin bulunamamasının biçbir izahı- nın olamayacagını" söyledi. Çahşma ve Sosyal Güvenlik Ba- kam İmren Ayknt da, Inönü'- cenazenin Meclis'ten Maltepe Camisi'ne götürülmesi sırasında kortejin önünde TBMM( Başkanı Kaya Erdem'in yürümesi için öneri götürdüklerini belirtti. Toren sırasında 'Laik, demokratik, çağdaş Türkiye' yazıh tek pankart taşınacak. Törende sessiz yürüyüş yapılacak. ye bassağbğı ziyaretinde bulun- du. Evine gönderilen bombalı bir kitap paketinin patlaması sonu- cu cumartesı günu yaşamıru yi- tiren SHP Parti Meclisi üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un ce- nazesi bugün toprağa veriJecek. Cenaze töreni ile ilgili hazırlık- ları yüruten SHP heyeti adına Genel Sekreter Hikmet Çetin'- in, "Cenaze kortejinin onünde yüriimesi için" TBMM Başka- nı Kaya Erdem'e öneri götürdü- ğü bildirildi. Cenaze törenine SHP il ve üçe örgütleri ile SHP'li belediyelerin yam sıra, meslek kuruluşlan, Türk-lş"e bagh sendikalar ve demokratik kitle örgutlerinin temsücileri ka- tılacak. SHP PM, cenaze töre- ninden sonra saat 17.30'da ye- niden toplanacak. DYP Genel Başkanı Sttley- man Demirel, beraberinde DYP yönencileriyle birükte, dün SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'yü TBMM'deki odasmda ziyaret ederek Bahriye Üçok'un öldü- rülmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve başsağlığı diledi. Demirel ile İnönü arasındaki di- yalog şöyle gelişti: DEMtREL: Fevkalade elün, yürek parcalayıcı, müessif bir olaydır. Üzüntü duyduk. De- vam eden bu cinayetler zinciri- nin kınlmasmı istiyoruz. Devlet, devlet gibi; hükümet, hükümet gibi olma mecburiyetindedir. 15 cinayetin biçbirinin faili buluna- mamıştır. Bunu söylemeye gel- dik. Her defasında söyleniyor. Karu yerde kalmayacaktır deni- liyor. Ama ondan ibaret kalı- yor. Failleri bir an önce bulun- sun ve cezaya çarptınlsm. O bile teselli değüdir ama, hiç olmaz- sa bulunsun. tNÖNÜ: Acımızı paylaşma- nız bizün için önem taşıyor. Olay nereden kaynaklandı bil- miyoruz. Ama cinayetlerin sa- yısı 10'u geçti. Son aylarda ye- niden bir terör tırmanışı var. Sa- yın Üçok inançlı bir Müslüman, inançlı bir insandı. Türkiye'de dinine bağlı, ama laik bir or- tamda yaşamak isteyenlere yar- dım eden bir insandı. Militan (Arkast Sa. 16, Sü. 2'de) DEVLETİN İKI YÜZÜ CÖNEYT AKAYÜREK yazıyor 16. Sayfada SHP Milletvekili Akyol da ölümle tehdit edildi Soruşturma tıkandıPolis ve DGM Savcılığı'ndan sonra MlT de suikastı araştırmak için devreye girdi. Üçok ve Aksoy cinayetlerini üstlenen 'İslami Hareket' örgütü hakkında hiçbir bilgi olmadığı, soruşturmanın bu noktada tıkandığı belirtiliyor. ANKARA (Cumburiyet Bu- rosn) — Doç. Bahriye Üçok'a suikast olayında polis ve DGM'nin yanı sıra, Milli lstih- barat Teşküatı da (MlT) devre- ye girdi. MfT'in özellikle, eyle- mi üstlenen gizli örgütle ilgili bügi toplamaya ve örgütün yurtdışı kontaklannı tespit et- meye çahştığı öğrenildi. Ancak, Prof. Muammer Aksoy cinaye- tini de üstlenen "İslami Hareket" örgütüne ilişkin gü- venlik birimlerinin elinde her- hangi bir bügi olmadığı, soruş- turmanın bu noktada "tıkanıp kaldıgj" kaydedildi. öte yandan, SHP MYK uye- si Izmir Milletvekili Tttrkan Ak- yol'a da Bahriye Üçok'a benzer biçimde tehdit telefonu geldi. Akyol'un anlatımına göre Üçok'un öldürüldüğü günün er- tesinde, sabah saat 8.15'te tele- fondan kendisini tehdit eden şa- hıs, "Tekertekergideceksiniz" dedi. Akyol Cumhuriyet'e olayı (Arkast Sa. 15, Sü. 7'de) NİÇİN BEKLİYORUZ? fSTANBUL'aan HİKMET CETİNKAYA'mn yazısı 15. Sayfada Kapak açılınca dcvre tamamlanıyor patlıyof Bomba nasıl patladı? Plastik patlayıcılar fünye ile ateşleniyor. Patlayıcıyı elektronik bir aygıtla bulmak oldukça zor. Haber-Arastırma Senisi — 'İslami Hareket' adlı gizli örgütün Doç. Dr. Bahriye Üçok'u bombalı bir paketle öldürmesinin ardından plastik patlayıcılar TUrkiye'nin de gündemine girdi. Polis yetkililerinin Doç. Üçok'un ölümüne yol açan plastik patlayıcının "NATO kaynaklı" olduğunu açıklaması üzerine bütün gözler bu türden patlayıcıiarından temin edilebileceği yerlere döndü. Bilindiği gibi plastik patlayıcıları hele "NATO iilkelerinde kullanüan" türden plastik patlayıcıları bulmanın en kolay olduğu yerler askeri birlikler. Plastik patlayıcılar ne havaalanlarında kullanılan türden röntgen cihazian ne de diğer elektronik arama yöntemleriyle bulunamadıklan için yurtdışından Türkiye*ye getirümesi de oldukça kolay materyaller. Plastik patlayıcının en önemli özelliği, içine bir fünye (ArkasıSo. 16, Sü. l'de) TBMM Gündem irtica ve terör TBMM Genel Kurulu'nda irticanın boyutları ve dış destekleri konulu soru önergesi ele alıruyor. Genel Kurul'da SHP Genel Başkanı İnönü, DYP Genel Başkam Demirel ile Îçişleri Bakam Abdülkadir Aksu birer konuşma yapacaklar. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosn) — TBMM Genel Kuru- lu'nda bugün SHP Parti Meclisi üyesi Bahriye Üçok'un bomba- lı bir saldırı sonucu öldürülme- si ile irticai hareketler göriişüle- cek. Îçişleri Bakam Abdülkadir Aksn, tırmanan terör olaylan ile Üçok'un öldürülmesi konusun- daki göruşleri açıklayacak. SHP Genel Başkam Erdal tnönii ile DYP Genel Başkam Soleyman Demirel de Üçok'un öldürülme- si ile ilgili konuşacaklar. TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde önce Îçiş- leri Bakam Abdülkadir Aksu, hükümet adına Üçok'un öldü- rülmesi ve terör hareketleri ko- nusunda görüşlerini açıklaya- cak. Aksu'nun konuşmasından sonra SHP Genel Başkanı Erdal İnönü kürsüye gelecek. Inönü'- (ArkasıSa. 19, Sü. l'de) ÖZAL: TERÖRİSTLERİ YAŞATMAMAMIZ LAZIM16. Sayfada Üçok, kendiniAlmanya'ya davet edenlereşu koşulu önesürüyordu: ^Tehdit ediliyorum, koruyurf Bahriye Üçok'un, artan tehditler nedeniyle 'îslam'da Kadm' konulu konferans vermek için gittiği Almanya'da koruma istediği bildirildi. Üçok'u Almanya'ya davet eden Tübingen Türk Derneği yöneticileri, Üçok'un konferansta iki kadm polis tarafından korunduğunu açıkladılar. Haber Merkezi — Geçen cu- martesi günü evine gönderilen bombalı paketin patlaması so- nucu öldüriilen SHP Parti Mec- lisi üyesi, eski parlamenter Doç. Dr. Bahriye Üçok'un gelen teh- ditler yüzünden son konuşma- sım yaptığı Ahnanya'nın Tübin- gen kentine de "endişe" içinde gittiği, toplantıyı dûzenleyenler- den "kornma" istediği bildiril- di. Üçok'un toplantıyı düzenle- yen Tübingen Türk Derneği yö- neticüerine, "Almanya'da yobaz- fauın arttıgı" yolundaki endişe- lerini diie getirerek "saldın oia- bi)eçegi"nden korktuğunu be- lirttiği öğrenüdi. Almanya'nın Stuttgart bölge- sinde yer alan Tübingen kenti, Bahriye Üçok'un uğruna bütün ömrü boyunca savaşun verdiği laiklik ve kadm haklan konu- sunda konuştuğu son yer oldu. Üçok, geçen cumartesi günü bombalı paketin patlaması so- nucu yaşamım yitirmeden önce 22 eylulde gittiği ve 26 eylülde Türk ve Almanlardan oluşan kalabahk bir gruba seslendiği Tübingen'de "îslam'da kadın" üzerine görüşlerini açıkladı. Tübingen'de her yıl düzenle- nen "Yabancılar Haftaa" bu yıl Türklere ayTÜmıştı. Bir üniver- site kenti olan Tübingen'de Hal- kokulu (Volksschule) Ue Türk Derneği, hafta dolayısıyla Türk kadınını tanıtmak amacıyla, "Biz Turk Kadınlan" konulu üç oturumluk bir toplantı düzenle- düer. Toplantılarda "İslam'da kadın", "Türk kadınının yasal (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) Gösterilerde oglu askerlik sırasında komutanı tarafından öldüriilen bir anne de oglunun to- toğrafıyla birlikte zorunlu askerliği protesto eden bir pankart taşıyordu. (Foloğraf: AP) Moskova'da askerliğe karşı gösteri Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'da son zamanlarda artan protesto gösterilerine bir yenisi daha eklendi. Pazar günü Moskova'da Savunma Bakanbğı önünde toplanan 2 bin kadar gösterici, Sovyetler'de zorunlu askerliğin kaldmlmasını ve "gönüllüler ordusu" kurulmasını istedüer. Gösteriye, Sovyetler'de yeni oluşan çeşitli poütik grupların yanı sıra anarşistler de katıldı. Oğlu askerlik sırasında komutanı tarafından öldürülen bir anne de oğlunun fotoğrafıyla birlikte zorunlu askerliği protesto eden bir pankart taşıyordu. Moskova'nın merkezinde gösteri yapılması 1 Mayıs 1990'da Kızıl Meydan'da muhalif gruplann Gorbaçov'u yuhalamasından sonra yasaklanmıştı. Ancak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Moskova kentindeki politik gösterüeri düzenleme yetkisinin Moskova kent sovyetinde oldrfu kararını vermiş, Moskova Belediyesi işlevini yerine getiren, ancak mülki düzenleme hakkına da sahip olan yerel Sovyet'ten muhalif gösterilere izin çıkmıştı. Gorbaçov yönetimi ise bu tür gösterilerde yalnızca Kızıl Meydan girişini kapatarak göstericılerin buraya girmesini engellemekle yetiniyor. Katliam: 22 ölü Kudüs'te İsrail polisinin göstericilere ateş açması sonucu 150'den fazla Filistinli de yaralandı Dış Haberler Senisi — İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te dün Filistinli göstericilere ateş açması sonucu 22 Filistinli öl- dü, en az 150 gösterici de ya- ralandı. FKO, olayı bir 'katliam' diye nitelendirerek BM Güvenlik Konseyî'nin işgal altındaki topraklarda yaşayan Araplan korumak için derhal önlem aünasım istedi. BM Ge- nel Sekreteri Perez de Coellar da olayla ilgili bir açıklama ya- yımlayarak İsrail'in şiddet kul- lanarak kan dökmesini kınadı ve saldırıyı "trajik" olarak ni- teledi. Ajansların bildirdiğine göre j kanlı olaylar şöyle gelişti: ısra- illi aşın dinci Süleyman Mabe- di Müritleri adlı örgütün üye- leri yeni bir Yahudi tapınağının temellerini atmak üzere KADDAFIrlRAK KUVjEYTTEN ÇEKİLMELİ 14. Sayfada HERALD TRIBUNE: SADDAM YENİ BİR ŞÜPERSİLAH ÜRETTf 14. Sayfada Knbbet-ÜI-Sahra'ya giderken FUistinüler protesto gösterileri- ne başladı. Göstericüerin, Ağ- lama Duvan yakımnda Yahu- dileri taşlayıp araçlann camla- nm kırmalan üzerine Israü po- lisi ateş actı. Reuter Ajansı, po- lisin gerçek ve plastik mermi Ue gözyaşartıcı bomba kullandığı- nı bildirdi. İsrail ordu radyosu, doğnı- lanmayan haberlere göre sivü Israillilerin de Araplara ateş aç- (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) Dışişleri Bakanu Herşey ortada Bozer'in istifası belirsiz Dışişleri Bakam AJj Bozer, istifasma ilişkin bir soruyu yanıtlarken "Benim önce görevi ne şekilde yaptığımı, ne olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Başbakan'a arzetmem lazım" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — İki haftayı aşkm bir sü- redir ABD'de bulunan Dışişle- ri Bakam Ali Bozer, Ankara'- ya dönüşünden sonra istifa edip etmeyeceği yolundaki sonıyu "Henüz miispet, menfi bir jey yok" diye yamtladı. Bozer'in "Benim önce gorevimi ne şekil- de yaptığımı, ne oldugnnu Sa- yın Comhurbaşkanı'na ve Saym Başbakana anlatmam lazun" demesi, istifa edeceği söylenti- lerinin yoğunlaşmasına yol aç- tı. Ancak Bozer'in kendi yakın çevresinden bir kişiye "istifa et- meyi kesinlikle düşünmöyo- rnm" dediği öğrenildi. Dışişleri Bakam Ali Bozer dün saat 14.00'te Lufthansa Havayollan'nın tarifeli bir sefe- riyle Ankara'ya döndü. Bozer, Esenboğa Havaalam'nda basın toplantısı yapmak istemediğini söyledi ve gazetecilerin ısrarh sorulannı ayakta yamtladı. Bo- zer, "istifa edecek misiniz" so- (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) Güneş Taner 'AsüNadir'i kurtarmak mümkün değÜ' Devlet Bakam Güneş Taner, Polly Peck'in kurtanlmasına yasal olanak bulunmadığını söyledi. Taner, Asil Nadir'in Türk bankalanndan kredi sağlaması durumunda Hazine'nin gerekli izni verebileceğini kaydetti. Ekonomi Senisi -Ekonomi- den sorumlu Devlet Bakam Gtt- neş Taner, Polly Peck'in kurta- nlmasının yasalar çerçevesinde raümkün olmadığını söyledi. Taner, Asil Nadir'in Türk ban- kalanndan kredi sağlaması du- rumunda Hazine'nin gerekli iz- ni verebileceğini belirterek "An- cak biz bankalara 'Asil Nadir'e kredi verin' diye telkiade ba- lnnmayacagız" dedi. Taner, lngiliz Midland Bank'ın Türkiye'de şube açması nedeniyle düzenlediği kokteylde gazetecilerin Asü Nadir olayıy- (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) POLLY PECK İÇİN KADER GÜNLERİ EDİP EMİL dYMEN'in haberi 16. Sayfada Agop AratPı toprağa verdik Gazetemiz mensuplarından ressam Agop Arad Gazeteciler Cemiyeti ve Galatasaray'daki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ndeki törenlerden sonra Balıklı Ermeni Mezarhğı'nda toprağa verildi. Kültttr Senisi — Agop Arad dun son yolculuguna dostlan ta- rafından uğurlandı. 4 ekim tarihinde kaybettiği- miz, gazetemiz mensuplanndan, ressam Agop Arad'ın cenazesi dün öğle saatlerinde Gazeteciler Cemiyeti önüne getirüdi. Bura- da İstanbul Büyükşehir Beledi- ye Başkam Nurettin Sözen'in de (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) Terörle Mücadele... ve özgür düşünceyi hedef alan te- rörle mücadele etmek... Ama nasıl? Değişik açılardan yaklaşılabilir bu soruya. Vurgulanması gereken kimi noktalar şöyle sıralanabilir: (1) Devletin öncelikli görevi, yurttaşlarının can güvenliğıni korumaktır. Yaşama hakkı, insan haklarının en başında gelir. Bu açıdan Türkiye'de devletin görevini tam olarak yaptığı söylenebilir mi? Yazık ki hayır! O yüzden, ülkemizdeki güvenlik örgütü- nün a'dan z'ye silkelenmeye ihtiyacı vardır. Cumhuriyetin temel ilkeferine saygılı, laiklik ve demokrasiyi içtenlıkle benımsemiş bir zih- nıyet, polıste, emniyette, tüm güvenlik kade- melerinde geçerli kılınmalıd/r. (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Sosyalistlerin seçim sürprizi Avusturya seçimlerınde başbakan Vranilzky'nm partisi beklenmedik bir başan kazandı. 3. Sayfada • Yerel seçim çekişmesi Yunanistan'da haftasonu yapılacak yerel seçlmler iktıdardaki YDP hükümeti için onemli bir sınav oluşturacak. 3. Sayfada • Star 1 TRT'de takıldı Magic Box'm reklam davası TRT lehıne. 4. Sayfada • Polis Akademisi TV1 'de ekrana gelecek Hugh Wılson'm fılmi "Polis Akademisi" bir aykınlıklar guldurusu. 4. Sayfada • Anlamsızlığa başkaldırı 'Anayuri Oteli' yazarı Yusuf Atılgan'ı geçen yıl bugün yitirmiştik. Atılgan, işkence altında olümu ele aldığı son romanım biüremedi. Ardında dört kitap bıraktı. 5. Sayfada • Yine hayal kırıklığı Turızm yatmmcıları tesislerıni doldurmak için I990'a umutla sarılmışlardı. Ancak Körfez krizi bu umutlan bir anda söndurdu. Ekonomide • Taraftar öfkeli, futbolcu umutlu Fenerbahçe'dekı futbolsuzluğa ve başansızhğa çözüm aramyor. Sporda • Beşiktaş'ta uyarı Yönetim lngiliz teknik direktor Gordon Milne ve futbolcularm dikkatını çekmeye karar verdi. Sporda • Banş içinde yaşadığını düşle' 8 Araiık 1980 gunu evımn önünde öldürülen John Lennon'm bugün 50. doğum gunu. Lennon 'm banş şarkısı bugun 130 ulke TV'sinde Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Bahriye Üçok... FRANKFURT— Laikliğin dirençli ve inanlı savunucusu Bahriye Üçok'un ölümünü Frankfurt'ta ögrendim. Içim acry- la doldu. Bahriye Uçok, Ankara Hukuk Fakültesi'nin emekli siya- sal larih profesörü Atatürkçü aydın, tarih ve dil bilgini Coş- kun Üçok'un eşiydi. Kan-koca Uçoklar, bütün yaşamları bo- (Arkasi Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog