Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Galatasaraylılar! Galatasaray'a Gönül Üyesi olun! Galatasaray Gönul Üyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelen'nde Cim-Bom'dan selam: İşlem tamam! BANK24 Cumhuriyet BA.NK24 Taraftara selam İşlem tamanV PAMUKBANK t i ••••" 67. Yıl; Sayı: 23753 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL/KDV dah,u & Ekim 1990 Pazartesi İşçi ve işveren kesimi uzlaşmaz tutum içinde Çalışma yaşanunda gerîliınSendikalar, geçmiş yılların yitiklerini gidermek amacıyla "Ücretler en az 1.5 milyon üra olmahdır" genel ilkesini gündeme getirdiler. îşveren tarafı ise birçok işyerinin kapanabileceğini ileri sürerek karsı cıktı. TİSK Başkanı Refik Baydur, Türk-îş'in toplu pazarlıkta yeni mücadele dönemine girildiğini açıklaması üzerine işyerlerini 1989 bahar eylemlerine benzer bir hareketliliğin yaşanması olasılığına karşı uyardı. Akbulut: 'Sendika abartıb rakam istemesirf TUNCAY ÖZKAN ERZtNCAN/OTLUKBE- Ll — Başbakan Yıldınm Ak- bulut toplusözleşmelerin sı- yasi bir baza oturtulmaması gerektiğini söyledi. Akbulut, kamu kesimi sozleşmelerinde enflasyonun ustünde rakam- lar belirleneceğini, buna "re- fah paylan"nın ekleneceğini ifade ederek "tşçinin hakkı yüzde 100 ise yuzde 500, yuz- de 1000 istenmemeli. Biz kcndUerine insanca yaşayabi- (Arkast Sa. 15, Sü. 7'de) ŞlRNAK IŞDK KANSU ANKARA — tşçi-işveren iliş- kilerinde uyuşmazlıklar birbifi- ne eklenirken toplu pazarlık açı- sından gerilimli günlere giriliyor. Türk-lş, kamu sektöründe, pa- zarhğı çıplak brut ücrette 2 mil- yon lira ile açmaya çalışırken ge- rek kamu, gerekse özel sektör iş- veren kuruluşian, yuksek ücret zamlannın ekonomiyi çokertece- ğini dile getiriyorlar. Süreleri 1990 ydının ikinci ya- nsında biten toplusözleşmeler için işçi ve işveren taraflan top- lu pazarlık masalanna uzlaşmaz tutumlar takınarak oturdular. özei sektörde 130 bin işçiyi kap- sayan MESS ve 100 bini aşkın iş- çiyi ilgilendiren tekstil sözleşme- leri öncesi sendikalar geçmiş yıl- ların yitiklerini gidermek ama- cıyla, "Ücretler en az net 1,5 milyon lira olmalıdır" genel il- kesini gündeme getirdiler. İşve- ren tarafı ise sendikalann getir- diği zam önerilerinin birçok iş- yerinin kapanmasına, çok sayı- da işçinin işten çıkanlmasına ne- (Arkaa Sa. 15, Sü. Tde) Teröristlerle çatışma: 3 şehit StlRT (Cumhuriyet) — Şir- van ilçesı yakınlarında guvenlik güçleriyle PKK'b teröristler ara- sında çıkan çatışmada iki er ile bir korucunun şehit olduğu bil- dirildi. Şirvan ilçesi, Nallıkaya köyü yakınlarında operasyon dü- zenleyen guvenlik güçleri, dün sabah bir grup PKK'lı terörist- le karşüaştı. Guvenlik güçierinin 'dur' uyansına ateşle karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışma- da jandarma onbaşılar Musta- fa Ptan ve Afamet Santaş ile ko- rucu Hiiseyin Zoriu şehit oldu- lar. Olaydan sonra Özyurt kö- yıine doğru kaçan teroristlerin yakalanabilmesi için operasyon başlatıldı. Bolgeye, Sürt'teki birliklerden helikopterle takvi- ye kuvvetleri gönderildi. Siirt Jandarma Alay KomutanhğYn- da şehit jandarma erleri için tö- ren duzenlendi. Törenden son- ra Mustafa Plan'ın cenazesi Samsun'a gönderildi. MADEN AĞIT DİNLEMEZ Ölen ölür, kalansağlar işsizdir... M eniçeltek'teki grizu faciasından sonra sendika, işçisinin de baskısıyla işvereni üretimin yeniden başlaması için zorladı. Uzun pazarlıklar sonunda işten çıkarılan işçi sajası ancak 246'ya indirilebildi. 525 işçi ile üretim sürüyor. 50 işçi geri dönme uğraşında. 196 işçi, yeni iş arıyor, bir bölümü kente göç etti. ŞÜKRAN KETEMCfnin dizisi 6. Sayfada Yme ıpueu yokBahriye Üçok suikastmdaki bombanınOrtadoğu'daki îslami terör örgütlerinde yaygın biçimde kullanılan 'plastik patlayıcı'lardan olduğu saptandı. Polis, daha önceki olaylarda olduğu gibi yine çaresiz kaldı. Haber Merkezi — SHP Parti Mec- lisi üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un bombalı kitap paketiyle bir suikasta kurban gitmesinin ardından polisin başlattığı soruşturmada bir ipucu el- de edilemezken son aylarda yoğunla- şan tum siyasi cinayetlerde olduğu gibi polis yine "çözümsüz" ve "çaresiz" kaldı. Ankara polisinin araştınnala- n, olayı açıklıga kavuşturma konu- sunda sadece Uçok'un ölümüne yol açan bombanın yapısını çözumlemek- le sımrh kaldı. Suikastı ustlenen "ts- TEPKÎLER Laik cumhuriyete suikast Akfcnlut 80 öncesine benzetmek yanlış. Bu olayları şiddetle kınıyoruz. Istanbul emniyet teşkilatı görevinin başındadır. Elbette vazife değişikliği olabilir. Haber Merkezi — SHP Parti Meclisi üyesi, eski parlamenter Doç. Dr. Bahriye Uçok'un ön- ceki gün evine gönderilen bom- balı paketin patlaması sonucu öldürülmesine tepkiler sürüyor. Siyasi partiler ile meslek odala- n ve derneklerce yapılan açıkla- malarda Üçok'a yönelik saldırı "şiddetle" kınandı. Başbakan Yıldınm Akbulut, faillerin yaka- lanması için emniyet örgütünun görevini yenne getirdiğıni belir- terek "1980 öncesini bu olayla- ra benzetmek kati\en yanlıştır" dedi. DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit, Uçok'un öldurülmesinin onun kişiliğinde laik ve demok- ratik cumhuriyete ve çağdaş Türk kadınına bir suikast oldu- ğunu belirtti. Başbakan Yıldınm Akbulut, Erzincan'daki gezisi sırasmda gazetecilerin, Doç. Dr. Üçok'un öldürülmesi, tstanbul'daki terör olaylarına ilişkin sorularını ya- nıtlarken şöyle dedi: "1980 öncesindeki Türkiyei deki hareketlerle bu hareketleri aynı şekilde miitalaa etmek yan- lıştır. Bunu açıklamaya gerek yoktur. 1980 öncesi Türkiye'de bir kere devlet yoktu. Muessese- (Arkası Sa. 18, Sü. 4'te) İSTEKLERİ VAR MI? İZMİRIIeR HİKMET ÇETİMKAYA 18. Sayfada ERBAKAN'DAN REKTÖRLERE UYARI 11. Sayfada RP KONGREŞİNDEN NOTLAR BETÛL UNCULAR'ın yazıa 11. Sayfada lami Hareket" örgütü konusunda araştırmayı ise Istanbul polisinin yu- rüttüğu kaydedildi. Dün AA'yı ara- yan bir kişi, bombalı saldınnın "Ül- kücü Gençlik Albay Fetih Ordusu" adına ustlenildığini soyledi. Polis yet- kilileri, bu örgütun varhğından haber- dar olmadıklannı belirterek "Bu olayı artık herkes istismar etmek veya he- def saptırmak için ustlenebUir" yoru- munu yaptılar. Olayda kullanılan patlayıanın NA- TO ülkelerinde seri uretimi yapılan ve özellikle Ortadoğu'da faaliyet göste- ren Îslami terör örgütlerinin yaygın bi- çimde kullandıkları "plastik patlayı- cı'Mardan olduğu belirlendi. Ankara büromuzun haberine göre Üçok'un bir suikasta kurban gitme- sinin ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada ilk olarak üçok'un evi- nin önünde bulunan patlayıcıya ait parçaların kriminolojik incelemesine başlandı. Emniyet Genel Müdurlüğü Kriminalistik Daire Başkanhğı'nda yapılan ilk inceleme sonucunda, ey- lemde plastik patlayıcı kullaruldığı be- lirlendi. "Sentetik patlayıcı" olarak da adlandırılan bu patlayıalann, ABD başta olmak üzere NATO ülke- lerinde seri bir biçimde üretildiği ve Ortadoğu'da faaliyet gösteren terör örgütlerince yaygın biçimde kullanıl- dığı bildirildi. Olayı soruşturan guven- lik birimleri, kitap içinde gönderilen ve tahrip gücu fazla olan nitrogliserin- le üretilen patlayıcının, benzerinin ya da aynısının, bu yü içinde Diyanet Iş- leri Başkanüğı Yayınevi'nde de kulla- nıldığım söylediler. Ancak Diyanet'- teki patlama sonrası çıkan yanguu sondürmek için itfaiye ekiplerinin kul- landjğı su nedeniyle patlayıcıya ait parçaların incelenemeyecek duruma geldiğini de belirten guvenlik birimle- ri, bu nedenle bu konuda çok net bir karşılaştırma olanagı da bulamadık- lanru beürttiler. Patlayıaya ilişkin balistik inceleme sonuçlarının bugün ya da yann daha net bir biçimde ortaya çıkacağım da (Arkası Sa. 18, Sü. 4'te) Inönü'den halka çağrı 'Laikliğe sahip çıkın'Cenaze mitinge dönjüşöyor SHP, lideri Erdal tnönü dün düzenlediği basın toplantısında 'Üçok'un cenazesine bütün vatandaşlanmız devletin de yardımı ile katılmalı ve cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıktıklarını göstermelidir' dedi. lnönü bir soru üzerine salı günü miting de yapacaklarını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP Parti Meclisi uyesi Doç. Dr.Bahriye Üçok'un "bombalı paket' le yapılan bir suikast sonucu öldürülmesi bü- tün yurtta buyük tepkilere yol açtı. SHP, demokratik ve laik cumhuriyete saldırıda, ilk kez kadın olarak hedef seçilen Uçok'a ve devlete halkın sahip çıktığmı göstermek amacıyla yo- ğttn bir girişim baslattı. SHP Genel Başkanı Erdal lnöni, Parti Meclisi üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un öldürul- mesini "demokratik ve laik hu- kuk devktine yönelik bir tertip" olarak nıteleyip Turk halkını "laikliğe sahip çıkmaya" çağır- dı. İnönü, "Üçok'nn yann An- kara'da yapüacak cenaze töre- Bİne bütün vatandaşlanmız dev- letin de yardımıyla katılraalı ve cumburryetin temel niteüklerine sahip çıktıklarını gostermelidir- ler" dedi. SHP'de MYK uyesi Seyfi Oktay başkanlığında An- kara milletvekilleri, Ankara be- lediye başkanları ve örgüt tem- silcilerinin yer aldığı cenaze ha- zırlık komitesi çalışmalarına başladı. Komite, il örgütlerine cenaze törenine büyük bir katı- hmın gerçekleşmesi için gerekli cabanın gösterilmesi yolunda bir talimat gönderdi. Partinin kuruiuşlaria ilişkilerinden so- rumlu Genel Sekreter Yardım- PATLAMA SONRASI — Patlayan bombanın tahrip gucunün yükseklifinden evin camlan kı- cısı Cevdet Selvi'nin sendikalar, nlu-ken, bombanın kutusu ve Üçok'un kazağı ağaçlann uzerinde bulundu. (Fotoğraf: Rıza Ezer) (Arkası Sa. 18, Sü. 7'de) Şolda birleşme tartışması 'BİRLİĞE EVET, AMA NEREDE?' ÖRGÜTLERDEN GÖRÜŞLER SOLUFELCE UĞRATMAK CELALBASUNaÇ'm notJan CHP'DEN BUGÜNE YALÇINÇAKIR'ııyazısı KARABABA: BİRLEŞME SANDIKTA OLUR SAĞLAR: TABAN BÜTÜNLÜK ÎSTİYOR 10. Sayfada Telefondaki ses: Cezaları idamMekanik bir konuşma, suikastı anlatıyordvL Ses zaman zjaman kayıyor, jeton sesi sokak kulübesi izlenimini veriyordu CELAL BASLANGIÇ ölümün 'soguk şoku' atlatıhnca, yeniden çalışmaya başladı telefonlar, teleksler, fakslar. Arşivler açıldı, bil- gisayarlar çalıştı. "Son fotoğraf", "son yazısı", "son röportaj", "son suikastlar"ın peşindeydi herkes. Ga- zetede, artık giderek olağanlaşmaya Frankfurt Kitap zirvesînde son gün 8 bine yakın yayınevinin katıldığı, dünyanın en büyük kitap fuarı bugün sona eriyor. 17. Sayfada başlayan "bir suikast sonrası çahşmalan" yaşanıyordu. Once, Üçok'un ölum haberinin he- men ardından başlayan "tepki telefonlan" gibi sıradan geldi zilin se- si. Ardından heyecansız, mekanik sesli 1 bir erkek tane tane konuşmaya baş- ladı: —Bahriye Üçok'u tesettiir konu- sundaki düşfinceleri yiizıinden 'tslami Hareket' adına cezalandırdık. Saat 21.35'ti. Her suikast sonrası olduğu gibi beklenen telefon gelmiş- ti. Karşıdan gelen ses, bir araç telefo- nuyla konuşur gibi kayıyordu. Ancak geç aralıklarla düşen jetonun sesi, "bir sokak kulübesi" izlenimini veri- yordu. Konuşma, İngiltere'yle oldu- ğu gibi yankılanmasa da, örneğin Al- manya'yla olduğu gibi gecikmeliydi. Kuşkuyu doğrular nitelikte sürdürdü konuşmasını: —Türkiye'deki yetkiUlere soruyo- ruz: Kişisel özgürlüklerin sınırlan ne- lerdir? Eykm, SHP için herhangi bir ikaz taşifflamaktadır. Eylemin asıl amaa, dini, Îslami smıriayanlara kar- şıdır. tslama sınır konulmasını savaş ilanı kabul ediyoruz. Bunu yapan ki- şiyi de idam etmeyi borç biliyonız. Hazır bir metni ozenle okuyor gi- biydi. Durdu, iki buyuk gazetenin adı- nı vererek, "Islama karşı tavırlan ko- nusunda dikkat çekiyonız" dedi. Bir kez daha durdu: (Arkası Sa. 18, Sü. l'de) Ingiliz basımnda Polly Peck Türkyardıım luımdıı sönüyor' Independent on Sunday, 'Türk hükümeti, şirkete mali destek konusuna uzak durmaya başladı" yorumunu getirirken Sunday Telegraph, Asil Nadir'e dört ay içinde 360 milyon sterlin daha gerektiğini yazdı. Çıkmaz Sokak: Terör... >rli insan Bahriye Üçok'u öldüren katiller, her şeyden önce bir noktayı kafala- rına iyice sokmaltdırlar: Bu ülkede laik ve öz- gür düşünceyi susturma şansları kesinlikle yoktur; Türkiye'yi ortaçağ karanlığına çek- meyi başaramazlar; artık söz konusu bile de- ğildir bu. Tûrkiye böylesine bir karanlığa çekileme- yecek kadar ilerlemiştir çağdaşlık yolunda. Cumhuriyet devriminin, iaikliğin, demokra- sinin yanında yer almayı bir uygarlık görevi sayan kuşaklar yetişmiştir bu ülkede. Kadınıyla erkeğiyte, genciyle yaşlısıyla bu insanlar, karanlığa karşı aydınlıgın savaşımı- nı duraksamakstzın vermeye devam edecek- löfdir. Yılgınlık yoktur bu yolda. Bir zincirin halkaları gibi gelen terör eylem- (ArkasıSa. 18, Su. l'de) HASAN CEMAL • Riyad-Amman gerginliği Suudı Arabistan 'm Ürdün Buyükelçisini gerı çağırması, gerginliği tırmandırdı. 3. Sayfada • Seçim yolsuzluğu Azerbaycan'daki seçim yotsuzluğunu Sovyet televizyonu doğrulayarak Azarbaycan Savalığı'nca soruşturma açüdığmı bildirdi. 3. Sayfada • PTT kabloda şifreyi çözdü Amerıkan ordu mensuplarına yönelik AFRTS yayını PTT'nin kablolu TV'sinde. 4. Sayfada • Turizmcinin uykusu kaçtı 1990 yılında turizm iyi başladı, kötu bittı. Körfez krizi tUm hesaplan altust ettı. Ekonomide • Dış borç 43 milyar Dış borç stokumuz geçen yıl sonuna göre 1 milyar 780 milyon dolar artarak 43 milyara ulaştı. Dış borç geçen yıl 41 milyar 21 milyon dolardı. Ekonomide • Galatasaray 6 gol artı /. ligde dün Galatasaray Karşıyaka'yı 6-1 yenerken, Beşiktaş'm, Zeytinburnuspor ile berabere kalmasına rağmen, liderliği surdü. Spor'da • Kitaplar içinde bir Ömür 22 yü Derleme Müdurlüğü'nde bulunan Turker Acaroğlu, şimdi araştırma ve inceleme •yapıyor. Acaroğlu, 'Araştırmacılık nankör bir\ çaba' dedi. Arka Sayfada • Yaşamboyu 86 bin kez öpuşuyoruz Münihli doktor Ripp 'ın araştırmasma gore 2010 yılında öpüşmeye paydos. Arka Sayfada • Satrançta 'şah'lık için savaş Kasparov ile Karpov bugun karşı karşıya. Arka Sayfada EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — "Polly Peck'- in acil nakit gereksinimini kar- şılamak amacıyla Türkiye'den en az 100 milyon sterlin mali kaynak sağlanacak mı? Yoksa Polly Peck önumuzdeki hafta kayyuma devredilerek bazı ku- ruluşlannın satışma mı gidile- (Arkası Sa. 17, Sü. 3'u) ASİL NADİR, TURGUT ÖZAL VE ŞU KAHROLASI KURALLAR 0SMAN ULAGAY'ın yazısı Ekonoml'de Asil Nadir bir aydır gündemde Polly Peck'te "işlerin iyi gitmediği ve bir tuhaflık olduğu" ilk kez "Evening Standard"ın "dedikodu" sütununda öne sürüidü.17. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog