Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçelileri Fenerbahçe'ye Gönül Uyesı olun! Fenerbahçe Gönul Üyesi Kartı'nız Pamukbank Şubelerı'nde. Sarı Kanaryadan selam: Işlem tamam! BANK24 Cu m huriyef BEN BANK24 Taraftara selam İşlem tamam! < • ; PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23752 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL (KDV dahıi/ 7 Ekim 1990 Pazar Cçok'a boııtbalı paketSHP Parti Meclisi üyesi Bahriye Üçok evinde uğradığı suikast sonucu öldürüldüANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP Parti Meclisi üyesi eski senatör ye milletvekili Doç. Dr. Bahriye Üçok, kargoyla evi- ne gönderilen bombalı paketin elinde patlaması sonucu yaşamı- nı yitirdi. Türbana karşı tavn ve laikliği savunan görüşleriyle ta- nınan Doç. Dr. Bahriye Üçok'a yapılan suikastı "tslami Hareket" adh örgüt üstlendi. Gazetemize telefon eden bir ki- şi, Üçok'u "teseOur konasunda- ki düsünceleri yüzonden ceza- landırdıklannı" söyledi. Aynı kişi, "tslama sınır koyanları idam etmeyi borç bildiklerini" de sözlerine ekledi. Muammer Aksoy cinayetini de aynı biçim- de gazetelere telefon eden bir ki- şi, "tslami Hareket" örgütünün üstlendiğini bildirmişti. Üçok'un iki kol ve bir baca- ğuun kopmaana yol acan bom- bamn tstanbul'dan özel bir kar- go şirketi aracıkğıyla gönderil- diği ve paketteki iki kitabm içi- ne yerleştiriüniş olduğu anlaşıl- dı. Üçok, kaldınldığı Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, ameliyata alınamadan yaşamını yitirdi. Üçok'un Çankaya'daki evinde patlayan "bombalı kitap pakeıi"nin üzerindeki "gönde- reo" bölümünde de "tlmi Araş- ünnaJar Vakfi" yazdığı belirlen- Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun'dan sonra türbana karşı tavrı ye laikliği savunmasıyla tanınan SHP PM üyesi Bahriye Üçok da suikast sonucu öldürüldü. Istanbul'dan, Ankara Çankaya'daki evine özel bir kargo şirketiyle yollanan kitap paketini açan Üçok, içindeki bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı. İki kolu ve bir bacağı kopan Üçok kaldınldığı hastanede ameliyata alınamadan öldü. 1978'de Majatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu da, benzeri bir yöntemle öldürülmüştü. 'tslami Hareket* ustlendi Gazetemizi telefonla arayarak tslami Hareket örgütü adma konuştuğunu bildiren bir kişi Üçok'u "tesettür konusundaki düşünceleri yüzünden cezalandırdıklannı" söyledi. Aynı kişi "Islama sınır koyanları idam etmeyi borç bildiklerini" belirtti. Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Bahriye Üçok'un son zamanlarda sık sık tehdit edildiğini bildirdiler. di. Patlamadan sonra olay yeri- ne gelen DGM Başsavcısı Nus- ret Demiral, olayda bir örgütün parmağj olabileceğini söyledi. Demiral, gazetecilerin sorusu üzerine, "Biz soruşturmaya baş- ladıgunıza gore iUegal örgüt söz konusudur. Ancak heniiz bir oot ulaşmadı" diye konuştu. Emniyet yetkilileri ve görgu tanıklarının ifadelerine göre olay şöyle gelişti: Bahriye Üçok, kızı Kumnı DEMIREL Enflasyon tophımu kemiriyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — DYP Genel Başkanı SiUeyman Demirel, yüzde SO'nin üzerinde enflasyonla piyasa eko- nomisinin yürütülemeyeceğini söyledi. SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin, artan enflasyo- nun, hükümetin kriz yönetimin- deki başarısızlığının sonucu ol- dugunu belirterek "VaUndaşı zor bir kış bekliyor" dedi. Türk- Iş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, dar ve sabit gelirlilerin karşılaş- tığı güçlüklerin çekilemeyecek hale geldiğini büdirirken Türki- ye Resmi Sektör Müteahhitleri Işveren Sendikası (Türk-lnşa) Genel Başkanı Mevlüt Hamza- oğlu, zamlar sonunda müteah- hitlerin çıkmaza girdiğini anlattı. DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel, partili belediye başkanlanna hitaben yaptığı ko- (Ârkaa Sa. 14, Sü. l'de) DIŞA DÖNÜK İzmlrtJen HİKMET ÇETİMKAYA'nın yazısı 16. Sayfada Başkan Bush bütçe tasansını onaylamadı ABD'de resmi . daîreler paydos Ekonomi Servisi — ABD Temsilcüer Meclisi'ıün bütçe ta- sansını reddetmesi ve Kongre tarafından hazırlanan "esnek" tasannın Başkan George Bush'- ca onaylanmaması üzerine Be- yaz Saray, tüm resmi kuruluş- lara "kepenkleri indirin" tali- matını verdi. 1 ekimde yeni mali yıla başlanmasına karşın devlet harcamalarını düzenleyen ve yetki veren bir bütçenin olma- ması nedeniyle Beyaz Saray bu kararı almak zorunda kaldı. Aynı olay 1981, 1984 ve 1986 yıllannda da yaşanmıştı. Gecen cuma günü, üzerinde 5 aydır çahşılan ve önümüzdeki 5 yıl içinde bütçe açığınj 500 mil- (Arkaa Sa. 14,~M. Tde) HALEFOĞLU: TÜRKİYE ORTADOĞU'DA ROL ALMALI EflGUM BALCTnın röportajı 12. Sayfada Üçok Ue birlikte saat 16.00 sıra- larında pazardan alışveriş yapa- rak Çankaya Köroğlu Caddesi 15 numaradaki evine döndü. Üçok, Ekspres Kargo'dan ismi- ne gönderilen bir paket bulun- duğunu belirten, adreste bulu- namamasj nedeniyle kargo bü- rosuna götürülen paketin elden teslim alınmasını isteyen notu evinin kapısında buldu. Bunun üzerine Kumru Üçok, Ekspres Kargo'nun Kuzgun Sokak'taki bürosundan paketi alarak eve getirdi. Evin girişinde bulunan pazar çantalannın yanına bırak- tı. Bahriye Üçok'un kızı Kum- ru Üçok, olayın bundan sonra- ki gelişimini şöyle anlattı: "Paketi aldı, ipini kesti. Için- den iki kitap çıktı. Kâgıüara ulaştığında, kitaplan çıkannak- ta zorluk çektigini belirterek, 'Bunu çok sarmışlar, içinde bir şey olmasın? Bunu ben dışarda açayım, sen uzak dur' dedi. Ben aşağıya indiğimde arkasından patlama oldu." Patlama sonucu Bahriye Üçok'un iki kolu, bir bacağı koptu. Paketten uzakta duran kızı Kumru Üçok ise patiama- da yara altnadı. Patiayan bom- banın paketteki kitabm içine yerteştirildiği ve paketteki kita- bın dini içerikli olduğu belirlen- di. Üçok, olaydan hemen sonra, çevredeki kişiler ve güvenlik kuvvetlerinin yardırhıyla koma halinde Hacettepe Tıp Fakülte- si Acil Servisi'ne kaldınidı. Saat 17.30'da yarah olarak Hacettepe Üniversitesi Tlp Fa- kültesi Acil Servisi'ne getirilen Üçok için hemen ameliyat kara- rı alındı. Hastane Müdürü Er- dal Emil'in açıklamasına göre Doç. Dr. Metin Demircin, Yrd. Doç. Dr. Ali kutsal, Doç. Dr. Volkan Kaynaroglu, Yard. Doç. Dr. Emin Mavili ve uzman dok- tor Tiınç Şafak, Yard. Doç. Dr. Meral Kombak tarafından ilk müdahaleler yapıldı. Ancak bi- Unci kapah olarak hastaneye ge- len Üçok'un kalbinin çalışmadı- ğı anlaşıldı. Bunun üzerine su- ni teneffüs yapıldı. Doktorlann tüm çabalanna ragmen kurtarı- lamayan Üçok, ameliyata alına- madan saat 20.00'de öldü. Hastane kapısında Üçok'un kızı da annesinden haber bekle- yenler arasındaydı. Üçok'un öl- düğü resmen açıkianmadan ön- ce kızı Kumru, "Siz arabaya ge- çin, herhangi bir gelişme olursa size bildireceğiz" denilerek has- tane muduru tarafından kapının önünden uzaklaştırıldı. Hasta- ne yetkilileri, Üçok'un hastane- ye gelmesinin hemen ardından, "durumun ümitsiz olduğunu ve (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) ANKARA TEPKILER inonıı: Evtidar göre\dni yapsın Inönü: Güvenlik güçlerinin failleri bulacak güçleri vardır. Ama istekleri var mı onu bilemem. özal Saldınyı nefretle telin ediyorum. Erdem Demokrasi ve cumhuriyet hedef alındı. Akbalat Bununla bir yere vanlmaz. Denürel Saldırı bir tertiptir. Erbakan Insanlık dışı bir davranış. Barolar Birlifi Aydınların, cumhuriyet ve demokrasi savunuculanmn çileleridolmadı. 11. Sayfada İKt KÜÇÜK ÇİNGENE KIZI — Pencerede mahzun mahzun. (Fotoğraf: Reuter) Çingeneleryineyolda, bu kez zorda. İki küçük Çingene kızı. Daha uykularımn ortasındayken ne olduğunu anlamadan bir geceyarısı Slovakya'daki topraklanndan, evlerinden ayrdmak, soluğu başka bir kentte almak zorunda kalmışlar. Doğu Avnıpa'da eski rejimlerin birer birer yıkılmasının ardından meydana gelen önemli değişikliklerden biri de milliyetçi akımların hızla güç kazanması. Çekoslovakya'nm Slovakya özerk bölgesi, Orta Avnıpa'da bu türden akımların en güçlü olduğu bölgelerden biri. Slovak parlamentosu, Çekoslovakya'dan aynhp ayn bir devlet obnayı bile tartışıyor. Çingenelerin yoğun olarak yaşadığı Slovakya'da saldınlar artınca yukandaki fotoğrafta görülen bu iki küçük kız çocuğu da aileleriyle birlikte uzunca bir süre önce terk ettikleri göçebeliğe yeniden başlamak zorunda kalmışlar. Şimdiük, Slovak resmi makamlarının uyguladığı baskıdan kurtulmak için soluğu Moravia'nın Ostrava kentinde almışlaı. Ama burada da uzun süre kalabilecekleri çok şüpheîi. Hükümette Polly Peck tedirginliğiANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Asil Nadir'in Polly Peck şirketine yönelik "kurtar- ma operasyonu" hazırlıklannın hükümet içinde sıkıntı yarattı- ğı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Ozal'ın Polly Peck konusunu Ingiltere Başbakanı Margareth Tbatcher'la görüşmesinde gün- deme getirmesinin ve sorunun devletlerarası yazışmalara yan- sımasının bazı hükümet üyele- rini tedirgin ettiği bildirildi. Türkiye ve KKTC'de büyük ya- tınmları bulunan Asil Nadir'e destek olunmasına 'Uke olarak' karşı olmadıklannı belirten ba- zı bakanlar ile dışişleri ve eko- nomi kurmaylan, gündemdeki 'kurtarma operasyonu'nun pa- rasal büyüklüğü ile iç ve dış ka- rauoyunda doğması olası tepki- lerden kaygı duyuyorlar. Kıbrıs Türk asılh Ingiliz işa- damı Asil Nadir'in şirketi Polly (Arkası Sa. 16, Sü. 2'de) LONDRA: ASİL NADÎR'E BİR HAFTA SÜRE EDİP EMİL ÖYMEM'in haberi 16. Sayfada Kandemir ve Taner'in adı geçiyor Dışişleri'nde bakan tartışmasıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Dışişleri BaJcaru AB Bo- ler'in görevinden istifa edeceği ve bakanlığa Cumhurbaşkanı Özal ile daha uyumlu çalışacak bir yetkilinin getirileceği yolun- daki söylentiler, Türk diploma- sisini rahatsız ediyor. Dışişleri Bakanüğı yetkilileri, yapısı gere- ği kendi bakanlıklarının "siyasi kadrolaşmaya elverisli" olmadı- ğını anımsatarak "Boyle bir kadrolaşmayı bizün bıinyemiz- de de gerçekleştinnek isteyenler, yetmiş }iüık diplomasi gdeneği- ne zarar veriyoriar" sözleriyle tepkilerini dile getirdiler. Devlet Bakanı Giineş Taner'in Bozer1 den sonra Dışişleri Bakanlığı'na getirileceği söylentyeri hükümet çevrelerinde "yersiz" bulunur- ken aynı çevreler Washington Büyükelçisi Niizhet Kandemir- in de "tartışmalı bir alternatif' olduğunu savundular. (Arkası Sa. 14, Sü. 2'de) DIŞİŞLERİ VE SÜRPRİZ AJfMET TAN'm yazısı 14. Sayfada Eğitime yeni modelhazırlığıDanimarka örneğinden yola çıkılarak hazırlanan model, son aşamada eğitimle ilgili tüm yetkilerin mahalli idarelere devredümesini öngörüyor. Veliler, öğretmenler ve yerel yöneticiler tarafından oluşturulacak okul mecüslerine öğrenciler de katılacak. Okul meclisleri ders çeşitlerini, sürelerini ve ders kitaplarını belirleyecek. Proje pilot bölgelerde bu yıl uygulanmaya başlanacak. HAKAN AYGÜN ANKARA — Milli Eğitim Bakanlığı, yetkilerinin büyuk çoğunluğunu mahalli idarelere devretmeye hazırlamyor. Dani- marka ömeğinden yola çıkılarak hazırlanan ve aşamah olarak gerçekleştirilmesi düşünülen ye- ni modele göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, "eğitim bölgeieri''ne ayrüacak. Bu yıl pi- lot olarak seçilecek bölgelerde geçilecek uygulamaya göre aynı bölgedeki öğrenciler bölgedeki bütün okulların araç, gereç ve diğer fıziki olanaklanndan ya- rarlanabilecekler. Modele göre yerel yöneticilerin de görev ala- cağı, "okul meclisleri"nde öğ- renciler de yer alacak. Öğrenci- ler, okutulacak derslerin ve ders kitaplarııun belirlenmesinde de söz sahibi olacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı, Dani- marka'nın eğitim sistemini Türkiye'ye uyarlayacak. Bakan Avni Akyol'un Danimarka'ya yaptığı bilgilenme ziyaretleri sonrasında bakanlıkta "yeni model" çalışmalan hız kazandı. özünü merkezi yönetimin yetki- lerinin mahalli idarelere dağıtıl- ması oluşturan Danimarka mo- deli, bu ülkedeki muhalefet par- tileri ile hükümetin geçen yıl üzerinde anlaştıklan "eğitim reformu" cerçevesinde hazırla- nan yasayla ortaya çıktı. Dani- marka'da 1991 ocak ayından iti- baren tamamen yürürlüğe gire- cek yeni modele uyum amacıy- la Türkiye'de de çeşitü uygula- malar başlatıldı. Model, öğrencilerin profesyo- nel niteliklerinin arttınhnasına öncelik verirken öğrencilerin bir (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) Berlin den Işgal bitti, haydi askere DİLEK ZAPTÇIOĞLU " İki Almanya'nın birleşmesi ile birlikte Berlin'in özel statüsü de sona erdi. Işgal kuvvetleri yönetiminde oldukları için bir dizi ayrıcalığa sahip olan Berlinliler şimdi daha çok vergi ödeyecek. Stockholmden Iktidann baş ağnsı YAVUZ BAYDAR İsveç sosyal demokratlan gelecek yıl yapılacak seçimlerde iktidarı kaybetme tehlikesine karşı partide yenilenme arayışı içinde. Başbakan Carlsson'un bir umudu AT'ye kapıyı aralamakta. Londradan Çağdaş faks savunması EDtP EMİL ÖYMEN Faks çıktı, ünlüler iyice ulaşılmaz oldu. Çağdaş dünyada insanın şöhretiyle birlikte ele geçmeme tutkusu da artıyor. Telefon görüşmesi için ilk önce faks barikatını aşmak gerekiyor. Sekreterler artık mesaj almamak için çalışıyor. Romadan TV Amazonlan NtLGÜN CERRAHOĞLU İtalya'da dişiliğini ön plana çıkaran kadın TV sunucuları arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. New Yorktan Bazı liderler daha eşittir ŞEBNEM ATİYAS New York geçen haîta kırmızı halılarla donandı. Çocuk Zirvesi nedeniyle, makam arabaları ve polis sirenleri ile dolan New York trafiği arapsaçına döndü. 10. Sayfada MADENOE AĞIT DİNMEZ Madenci dullarını kapma savaşı Madenci dullan ydlardır büyük bir trajediyi yaşar. Ölen eşten bağlanan ücret ve taznıinatlar, birden bu dullan gözde, ama saygınlıktan uzak bir konuma getirir. ŞÜKRAN KETENCİ'nin yazı dizisi 6. Sayfada B U G U N Bvgünveher pazar Cumhuriyet'le OLAYLAR1N ARDINDAKI GERÇEK Nereye? Bir ülkede kimi zaman siya- sal gerilim olur, kimi zaman ekonomik gerilim... Kuşkusuz ikisi de birbiriyle bağıntılıdır, ancak kimi zaman ekonomide- ki bunalım bütün politik öngö- rüleri altüst ederek belirleyici olabüir. Eylül ayında enflasyon patla- ması, Türkiye'nin ekonomideki gerçek durumunun gözler önü- ne serilmesine yardım etti; ört- bas edilmek istenen boyutlany- la sonınlar su yüzüne vurdu. Körfez krizinin elbette bu olumsuz gelişmede birpayı bu- lunmaktadır; ama bu payın ora- nı kuçüktur; Türkiye ekonomi- sindeki yapısal sorunları birya- na bırakarak enflasyonun patla- masını dış etkenlere bağlamak yanıltıcı olacaktır. Ne var ki bu konuda Cum- hurbaşkanı Özal'ın tutumunu da eleştirmek gerekir. Sayın özal —dış politikada olduğu gibi— ekonomide de Başbakan'ı, hûkümeti, devlet bürokrasisini biryana iterek dü- meni eline almış; tek başına işi götürmeye çalışmıştır. Sonuç rakamlarla ortadadır. Ancak bu sonuçta Cumhur- başkanı'nın tutum ve davranış- larının belirleyici etkisi de azım- sanamaz; özal, Körfez krizinin başladığı 2 ağustostan bu yana sürekli biçimde televizyona çık- • • • (Arkası Sa. 16, Sü. Vde) • Silahsız Avnıpa'ya doğru SSCB ve ABD konvansiyonel silah ve kuvvet indiriminde anlaştı. 3. Sayfada • Osaka'da kanlı gösteri Japonya'mn Osaka kentinde bin kişi, polis karakoluna saldırdı. 171 kişi yaralandı. 3. Sayfada • CNN gece boyu yayın yapacak ABD özel TV kanalı ile öngörüşmeleri yapan TRT, CNN'i TV1 'den Jngılizce verecek. 4. Sayfada • Ezilen kadının kaçış yolu 2. Kanal'da ekrana gelecek Türk Sineması'nda Fevzi Tuna'nın 'Seninle Son Defa' adh fllmini izleyeceğiz. 1979 yapımı fılmde baş rolleri Tarık Akan ve Sevda Ferdağ paylaşıyorlar. 4. Sayfada • İstanbul'un kurtuluşu Istanbul'un kurtuluşunun 67. yıldönûmü dün coşkulu törenlerle kutlandı. S. Sayfada • SSK sömürüldü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Imren Aykut, "SSK'nın çok sömurüldüğunü" belirterek, gerekli önlemlerin alınacağını söyledi. 9. Sayfada • Safıye Filiz öldü Türk sanat müzjğinin tanmmış seslerinden Safıye Filiz, Fatih Sultan Mehmet Köprusü'nun Levent girişindeki trafik kazasında yaşamım yitirdi. 14. Sayfada • Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yendi Karadeniz takımı, İstanbul'da oynadığı gûzel futbolla Fenerbahçe'yi 5-3 yendi. Sporda • O şimdi gazete bayii Yeşilçam'da jön ve • kötü adam rolleri oynayan Kenan Pars, artık % gazete satıyor. Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU McFanık! FRANKFURT — Doğu Almanlar serbest piyasa düze- nine nasıl geçecekler? Bu iş pek o kadar kolay değil. Kolay olmadığını herkes biliyor. Bunun için de bizim Türkler, Doğu Almanlara elle- rinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Doğu Berlin'e kebapçılarımız "barış harekâtı" yapmışlar bile. (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog