Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Trabzonsporlular! Trabzonspor'a Gönül Üyesı olun! Trabzonspor Gonül Uyesi Kartı'nız Pamukbank Şubeleri'nde. Trabzon'dan selam- Işlem Tamam! BANK2A Cumhuriyef' • • / • / İSEIM BANK24 Taraftara selam: Işlem tamam! PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23750 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL(KDvdaM>S Ekim 1990 Cuma Ingiltere hükümeti, Türkiye'den 100 milyon sterlin istedi PoUyPeck için pazarhkİngiltere'nin PoUy Peck'in kurtarılması için 1 ekim tarihine kadar 100 milyon sterlinin Londra'ya aktarılması ve Polly Peck'te de yönetim değişikliğine gidilmesi yolunda Türk Dışişleri'ne bir telgraf gönderdiği açıklandı. Asil Nadir, yaptığı açıklamada Polly Peck'in vadesi gelmiş borçlarının ödemelerini durdurduğunu açıkladı. EDtP EMİL ÖYMEN LONDRA — Ingiltere hükü- metinin Türk Dışişleri Bakanlı- ğı'na 29 eylül cumartesi günü bir telgraf göndererek, Türk hü- kümetinin Polly Peck'i kurtar- nak için 48 saat içinde 100 mil- ,,on sterlin sağlaması gerektiği- ni ifade ettiği açıklandı. Ingiltere'nin Ankara Büyu- kelçisi Sir Timothy Daunt'un Türk Dışişleri Bakanlığı'na ilet- tiği telgrafın İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd tarafın- dan imzalandığı bildiriliyor. Ancak Türk hükümetinin İngil- tere'nin istediği 100 milyon ster- lini gönderip göndermediği ko- nusunda ise bir bilgi alınamadı. Asil Nadir, dün Polly Peck'in vadesi gelmiş borçlarının öde- melerini durdurduğunu açıkla- dı. Nadir, şirketin bugün ala- cakh bankalarla Londra'da ya- pacağı toplantıda aynntılı bir öneri paketi sunarak borçlarının yeniden finansmanını isteyece- ğini belirtti. Financial Times gazetesi kay- naklarından edinilen bilgiye gö- re, telgrafın bir kopyası geçen hafta sonunda New York'ta bu-. lunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a, tngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ile göruşme- sinden önce iletildiği anlaşılıyor. Türk kaynaklarına göre Cum- hurbaşkanı Özal'ın telgrafın içe- (Arkast Sa. 14, Sü. S'de) TANER: AStL NADİR'LE GÖRÜŞTÜM 14. Sayfada =T> Ujmhuriyet tlltk *\ Almanya'da İslamcı atağı £ ? ~ Artık tek Almanya var ftj5j^'_ SHPIndnttileyenidönemedogru ; S^^ Cumhuri>et Hafta'nın va>ımlanan ilk sayısı Gazetemizin yeni yayını Cumhuriyef Almanya'da FRANKFURT (Cumhuriyet) — Cum- huriyet'in yurtdışındaki okurları için ha- zırladığı "Cumhuri>et Hafta" dün Al- manya'da yayın yaşamına başladı. Cum- huriyet Kitap Kulübü'nün katıldığı Frank- furt KitarJ Fuarı da önceki akşam açıldı. Frankfurt'ta Ilıcak Matbaası'nda bası- larak tüm dağıtım merkezlerinde 3 Alman (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) B U G U N Cumhuriyet Bugün ve her cuma Curohuriyefle Y A I N Cumhuriyel Yarın ve her cumartesi Cumhuriyefle SavaşsenaryosııABD'nin ABC TV'sinde yayımlanan programda Türkiye, Musul ve Kerkük'e giriyor. Irak 50 bin, Türkiye 2 bin kayıp veriyor Savaş çıkıyor 3 kasım: BM Irak'ın Kuveyt'ten 72 saat içinde çekilmesini isteyen karar alır. ABD, Irak'a saldınr, deniz piyadeleri Kuveyt'e çıkarma yapar. 6 kasım: Türkiye, Musul ve Kerkük'e, İran, Şiiler tarafından kutsal sayılan bazı kasabalara doğru harekete geçer. 20 kasım: Kuveyt düşer. 30 kasım: Türkiye, Kerkük ve Musul'a, İran, Basra'ya girer. Irak teslim olur. VVASHINGTON (Cumhuri- yet) — ABD'nin en çok izlenen haber programlarından birisi olan "Nightline", önceki gece olası bir Körfez savaşı konu- sunda yayımladığı senaryoda Irak'a, İran ve Türkiye'den de iki taarruz koridoru açılacağı iddiasına yer verdi ve Türk or- dusunun iki gün içinde Irak'a 50 bin kayıp verdirerek Kerkük ve Musul'a gireceğini ileri sür- dü. ABC Televizyonu'nun ünlü sunucusu Ted Koppel tarafın- dan yönetilen programda önce "Arabistan Kflbusu" adlı kita- bın yazarlan Aastin Bay ve Jim Dunnigan tarafından kaleme alınan iki senaryo ortaya atıldı, daha sonra da askeri uzmanlar bu senaryolar üzerinde görüş- lerini açıkladı. Programa tartış- macı olarak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski uzmanlann- dan James Blackwell ve CNN çünKüSayın Ali tozer t D İ i l i b TV'sinin askeri yorumcusu Harry Summers katıldı. Uzmanlann, ellerinde aske- ri harekât çubuklan ile üzerin- de toplar, tanklar, gemiler olan topografik bir maketin başın- da tartıştığı senaryolar şöyle: 1. senaryoya göreBM, 3 ka- sunda Irak'ın 72 saat içinde Ku- veyt'ten çekilmesini isteyen bir karar alır. ABD büyük bir güç- le havadan Irak'a saldınr. Ame- rikan deniz piyadeleri Kuveyt'e çıkartma yaparken Körfez'deki Kriz kilitlenivor Her iki taraf da hiçbir şey yapmadan çölde bekler. ABD'nin hedefi tek kurşun atmadan Irak'ı Kuveyt'ten çekilmeye zorlamaktır. Irak'ta doğan gıda yokluğu ilk olarak rehinelere yansıyor. Irak bunları her gün TV'de gösteriyor. Durum hem kuşatanın hem kuşatılanın aleyhine gelişir. Kilitlenmeden Irak kazançhdır. Irak kasabalanna doğru hare- kete geçer. 20 kasımda Kuveyt düşer. Irak kimyasal silah kul- landığı için kayıplar büyüktür. Türk ordusu 30 kasımda Ker- kük ve Musul'u ele geçirir. Türkiye'nin kaybı iki bin ölü, 20 bin yarah, Irak'ın kayıplan ise toplam 50 bine ulaşır. İran, Basra kentini işgal eder. Irakt teslim olur. Senaryonun yayımlanmasın- dan sonra Koppel, Summers'a, "Hem Türklerin bem de tran- lılann bu operas>ona girmesi- nin ne kadar gerçekçi oldu- ğunu" sordu. Summers, böl- genin arazi koşullanmn her iki ülkenin de Irak'a doğru iler- (ArkasıSa. 14, Sü. l'de)uçak gemisinden kalkan jetler amfıbik harekâtı destekler. 6 kasımda 1920'lere kadar Türki- ye'nin bir parçası olan Kuzey Irak'taki Kerkük vc Musul'a Türkiye'den saldırı başlar. tran ise Şiilerce kutsal savilan bazı ABD, TÜRKİYE'DEN AKTİF ROL İSTEMİYOR UFUK GÜLDEMİR'in haberi 15. Sayfada BERLİN Bir tarih yaşanıyor1933'te Nazilerin iktidara el koymasına yol açan "Reichstag yangım"ndan sonra dün ilk kez demokratik bir çerçevede toplanan Alman Parlamentosu; Reichstag bundan sonra Berlin'de faaliyetini sürdürecek. Alman Başbakam Kohl, Reichstag'da yaptığı konuşmada tarihin karanlık sayfalarını unutmayacaklarını söyledi ve birliği sağlayanlara teşekkür etti. DtLEK ZAPTÇIOĞLU BERLİN — İlk Birleşik Al- man Parlamentosu, 57 yülık bir aradan sonra dün başkent Ber- lin'deki 'Reichstag" binasında ilk kez toplandı. Eski Demok- ratik Almanya Parlamentosu'n- dan 144 milletvekili yeni mec- lise katıldı. Böylece 2 aralık- taki genel seçimlere kadar Al- manya'yı temsil eden milletve- kili sayısı 663'e yûkseldi. Eski (Arkası Sa. 14, Sü. 2'de) REİCHSTAG NEDİR? 14. Sayfada ALMANLAR HİTLER'İ UNUTMAK ÎSTÎYOR DİLEK ZAPTCIOĞLU'nun dizisi 6. Sayfada KARTAL, BERLtN'E KONDU — Birleşik Almanya'nın yeni parlamentosu Berlin'deki tarihi 'Reichstag' binasında toplandı. 1933'te Nazilerce yakılan Reichstag (üstte solda) 2. Dttnya Savaşı'ndan sonra miize olarak kullanılmıştı. Başbakan Kohl, onanlan tarihi binaya >eniden konan Alman kartalı altında tarihi konuşmasını >ap(ı. (Fotoğraf: AP) Enflasyonda aylık artışa tepki Eylüldeki yüzde 8.7'lik yükselişin nedenleri değişik çevrelerde tartışılıyor Ekonomi Seoisi — Eylül ayı enflas- yon oranımn yüzde 9'a yaklaşmasının nedeni olarak Körfez krizinin gösteril- mesi tartışmalara yol açtı. özel sektör temsilcileri ve üniversite öğretim üye- leri, enflasyonda gözlenen ani artışm yılbaşından beri izlenen ekonomi po- litikasından kaynaklandığını ileri süre- rek, "Enflasyon için krizin arkasına saklanılmaması gerektiğini" vurgula- dılar. TİSK Başkanı Refik Baydur ise enflasyon oranındaki "eylül sıçrama- sı"mn, Körfez Krizinin neden olduğu petrol zamları ile psikolojik etkenlere bağlanabileceğini savundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı V'alım Erez yaptığı yazılı açık- lamada, "Enflasyonun sebepleri yan- lış yerlerde aranmakta. berhangi ciddi bir politika sonucu olmayan kısa süreli başarılarla oyalanma yolu lercih edilmektedir" dedi. Enflasyon hızının geçmiş >ıllar dü- zeyine yaklaşmakta olduğuna dikkati çeken Yalım Erez şöyle devam etti: "Gerek açıklanan rakamlar gerek yı- lm geri kalan bölümiinde fiyatlarda or- taya çıkacak artışlar, enflasyon hızının kesildiği yolunda ısrarla surdünilen id- dialann gerçeklere ne ölçüde uyduğu- nu ortaya koymaktadır. 1990 enflasyonu 'geciktirilmiş' bir enflasyondur. Türk Lirası kuru, giim- riik indirimleri ve KİT zamlarının er- telenmesi sonucu, fıyatlarda meydana gelen geçici duraklama, enflasyonun diişürüldiiğü konusunda halk kitlele- rine başan mujdesi vennek isteyen çev- relerce istismar edilmiştir." Yalun Erez yılın son aylannda nor- mal olarak enflasyonun hızlandığına dikkat çekerken taban fiyatları, bütçe açığını kapatmak için yapılan'KİT zamları sonucu fiyatlarda olağanüstü (Arkaa Sa. 14, Sü. 2'de) SON ÜÇ YILIN EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI Ekononıide MERHABA HÜZÜN.PARDON ENFLASYON OSMAN ULASAY'ın yazısı Ekonomide Avrupa Konseyi'ne bildirüdi GDoğu'da insan hakları askıda Avrupa Konseyi'ne yapüan 'askıya alınma bildiriminde' sansür ve sürgün kararnamelerinin İnsan Haklan Sözleşmesi'ne uygun olduğu savunuldu. Haber Merkezi — Türkiye, Güneydoğu'ya yönelik olarak çıkanlan kanun hükmünde ka- rarnamelerin, Avrupa İnsan Haklan ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi'nin bazı maddeleri- nin kısmen askıya alınmasına neden olabileceğini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bil- dirdi. Türkiye'nin Avrupa Konse- yi'ndeki daimi temsilciliğince Avrupa Konseyi Genel Sekrete- ri'ne 6 Ağustos 1990 tarihinde yazılan ve içeriği yeni öğrenilen mektupta, kamuoyunda "Sürgün-Sansör" kararnamele- ri olarak bilinen ve 10 Mayis 1990'da Resmi Gazete'de ya- yımlanarak yürürlüğe giren 424 ve 425 sayıh KHK'lann hangi haklann "kısmen askıya ahn- (Arkası Sa. 14, Sü. 2'de) Bozer: Asker göndermeye henüz karar vermedik Dışişleri Bakanı Bozer, dün New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı özal tarafından 'dışlandığı' iddialannı reddettî. Bozer, Körfez'e asker göndermek için Özal'a yetki verilmesi konusundaki eleştirileri de 'haksız' bulduğunu söyledi. ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK - Dışişleri Ba- kanı Ali Bozer, 45. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniy- le on günden bu yana New York'ta sürdürdüğü temaslan- nı, dün BM Genel Sekreteri Pe- rez de Cuellar ile görüşerek ta- mamladı. Bozer, dün düzenle- diği basın toplantısında, Türki- ye'nin Körfez'e asker gönderip göndermeyeceği konusunda "henüz karannı vermedigini" söyledi. Cumhurbaşkanına, Körfez'e asker gönderilmesi için yetki verilmesi konusunda Bo- zer, "Yetki istemeklc kuvyet göDdermek aynı şey degildir. Türkiye, maceracı bir politika gütmez" dedi. Bozer, Cumhur- (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) BAKANLIKTAN ÖZAL'A: DIŞİŞLERÎ DEVRE DIŞI BIRAKILD114. Sayfada Agop Arad'ı kaybettîk Kültür Ser- visi — Gazete- mizin eski mensupların- dan ressam Agop Arad (77) bir süredir tedavi görduğü Yedikule Er- meni Hastane- si'nde öldü. Arad'm cenazesinin ne zaman kaldırılacağı bugün belli olacak. Agop Arad 1913 yılında Es- kişehir'de doğdu. Gedikpaşa Saint Assomption Koleji'ni bi- tirdi. İstanbul Devlet Güzel Sa- natlar Akademisi'nde İbrahim ÇaBı, LeopoM Levy atölyelerin- de resim öğrenimi gördü. Pa- ris'te Frochot Akademisi'nde (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) OLAYLAB1N ARDBNDAKI GERÇEK DısMandah Eskiden "medeni" derlerdi, TOrkçesi "uygar'l. "Uygar adam" oturup kalk- masmı bilen, iyi öğrenim gör- müş, kalıbı kıyafeti yerinde, ditnyayı bilen, açık gönişlü, söz- gelimi Dışişleri Bakammız Ali Bozer gibi birisi; hem de yumu- şak, itici değil, dış görünüşüyle göz dolduruyor, protokole uyu- yor, nerede ne söyleyeceğini bi- liyor, çoğu zaman hiçbir şey söy- lemiyor; ama, hiç olmazsa saç- malamıyor, anlamsız. şeyler ya da içeriksiz laflar söylese deya- dırganmıyor; hele Yıldınm Ak- bulut hükümetinde seçkin bir bakan bile sayılabiliyor; iyi ni- yetli olduğu kanısı da yaygındır, devlet bakamyken ATye girmek yolundaki temaslan, Dışişleri Bakamyken "macera"ya dönük durmayan tutumu da biliniyor; ama bütün bunlar yeterli mi? Yeterli olmadığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Özal, Ame- rika'ya son gezisi sırasında Baş- kan George Bush'la yaptığı gö- rüşmeye özel kalem müdürüyle girmiş, Dışişleri Bakanı Sayın Ali Bozer'i de kapının dışında bekletmiş. Oysa Başkan Bush- un yanında ABD Dışişleri Baka- nı Mr. Baker hazır ve nazır. Sayın Bozer bu toplantıya ne- den alınmamış? Açıklama il- ginç Cumhurbaşkanı özal, ko- • • • (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) • Avrupa'da silahlara veda ABD ve SSCB konvansiyonel silahlarm indirimı konusunda gö'rüş birliğine vardılar. 3. Sayfada • 'Savaş çtkarsa Rumlar saldınr' Denktaş, 'Türkiye'nin eli kanda olduğu zamanda saldırıya geçmek istıyorlar' dedi. 3. Sayfada • İsyancılar cumhuriyet ilan etti Filipinler'de isyancı 200 asker ele geçirdikleri bölgelerde cumhuriyet ilan etti. 3. Sayfada • Norman Bates'ın dönüşü Alfred Hitchcock'un ünlü 'Sapık' filminin 23 yıl sonra yapılmış devamı 'Sapık 2' 4. Sayfada • Savaşın iki cephesi tki deniz subaymm ruhsal durumlannı işleyen 'Kanlı Deniz'de Robert Mitchum yine subay rolunde 4. Sayfada • Kaybeden Yok* Film Amerikan taşrasmdan bir görünüm çıziyor. 5. Sayfada • Türk-İş en az 2 milyon istiyor Eşgüdüm Komisyonu yılın ilk yarısı için taban rakamı 2 milyon, ikinci yarısı için 3 milyon lira olarak belirledi. Ekonomide • Iç borçlar; on yılda 130 kat arttı 1979 yılında 320.4 milyar lira olan iç borç stoku, 1989 yılında 42 trilyona ulaştı. Ekonomide • Resimle yazan sanatçı Yıllardtr Paris'te yaşayan sanatçı Selçuk Demırel, bugün Ankara Galerı Nev'de bir sergi açıyor. Arka Sayfada • Masaldan trajediye... Off-Shore yarışlarında 180 km hızla giderken başına konan talih kuşu Prenses Caroline'in kocası Casiragh'yi terk ediverdı. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU BelamL FRANKFURT — Cemalettin Kaplan ne yapıyor? Tagut' adını verdiği Allah ve Peygamber'in emirleri dışın- daki kurallara uyanîarla savaşıyor! Cemalettin Kaplan'ın ne yaptığını anlatmadan önce kim olduğunu kısaca anımsatayım: Diyanet işleri eski Başkan Yardımcısı... Yani bir eski 'be- lam'\ (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog