Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Galatasaraylılar! Galatasaray'a Gönul Üyesi olun! Galatasaray Gonul Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelerı'nde Cım-Bom'dan selanr Işlem tamam' BANK24 Cumhuriyet BEISI BANK24 Taraftara selanr İşlem tamami PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23749 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL ( KDV <tahnj 4 Ekim 1990 Perşembe oııazclı Akaryakıta zam, tüketicifıyatlarınıyüzde 7'ye, toptan eşyayıyüzde 5.4'efırlattı Yllllk İlk hesaplamalara göre geçen yıl eylül yüzde 60 aymda yüzde 4.7 olan tüketici fiyatlanndaki artış bu yıl yüzde 7.5 dolayında. 9 aylık tüketici fiyatlan artışı yüzde 38'e çıktı. 12 aylık tırmanışın önümüzdeki aylarda yüzde 60 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Açıklama bugün Eylül ayının toptan fiyat artışı da yüzde 5.4 civarında. Bu rakam geçen yıl yüzde 4.2 olarak kesinleşmişti. Buna göre 9 aylık toptan fiyat artışı yüzde 33.6. Devlet Istatistik Enstitüsü (DİE) Özal'a sunduğu enflasyon rakamını bugün resmen açıklayacak. HNANCIALTIMES TtH&teb presfefeııi întervenes feı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Körfez krizi ennasyon üzerindeki etkisini eylül ayında gösterdi. Eylul ayında toptan eş- ya fîyatlannın yüzde 5.4 civann- da, tüketici fîyatlannın da yüz- de 7.5 civarında artış gösterdiği hesaplandı. Kesin rakamlar, Devlet Istatistik Enstitüsü (DtE) tarafından bugün kamuoyuna açıklanacak. Edinilen bilgiye göre eylül ayı fiyat artışlanna ilişkin olarak DlE'nin yaptığı hesaplamalar henüz kesin biçimini almadı. Ortaya çıkan ilk kaba bügiler ey- lül ayı toptan fiyat artışırun yüz- de 5.4 olduğunu gösteriyor. Bu rakam geçen yıl ise yüzde 4.2 olarak kesinleşmişti. Buna göre 9 aylık toptan fiyat artışı da yuz- de 33.6 olacak. öte yandan eylül ayında tüke- tici fiyatlanndaki artış hızının ise daha yüksek olduğu gözleni- yor. İlk hesaplamalar tüketici fi- yatlanndaki aylık artış oranının bu yıl ilk kez yüzde 7.5'i geçe- bileceğini gösteriyor. Geçen yıl eylül ayında yüzde 4.7 olan tü- ketici fiyatlanndaki aylık artış bu yıl yüzde 7.5 civarında ger- çekleşecek. 9 aylık tüketici fiyat- lan artışı yüzde 38'i bulurken, önümüzdeki aylarda da çok anormaJ artış olmazsa 12 aylık artış hızının da yüzde 60 civann- da gerçekleşeceği tahmin edili- yor. Ayrıca eylül ayı itibanyla yüzde 33.6'yı bulan toptan fiyat artışının da yıl sonunda 12 ay- lık olarak yuzde 50 civarında gerçekleşmesi, ortalama enflas- yon hızının ise yüzde 55-56 dü- zeyine ulaşması bekleniyor. Enflasyonun hızlı yükselişin- de ağustos ayının son günlerin- de ve eylül ortasında yapılan iki akaryakıt zammının endekslere yansıması etkili oldu. Ağustos sonunda yapılan ikinci akarya- kıt zammı DtE'nin, ayın 21'inden sonraki fiyat artışları- ru endekse dahil etmemesi yu- zünden ağustos enflasyonunun hesabına ginnemisti. Eylül ayın- da yapılan ikinci zamla birlikte endekse dahil akaryakıt ürünle- rinin fiyatlan ağustosa göre or- talama yüzde 60 oranında artış gösterdi. Akaryakıt zammının hemen ardından başlayan zincir- leme zamlar da eylül ayı endek- sini yukanya tırmandırdı. Geçen ay özellikle ulaşım ve konut gi- derlerinde önemli artışlar göz- lendi. Körfez krizinin başladığı ağustos ayından bu yana akar- yakıta 4 kez zam yapılması ve ileriki günlerde yeni zam gerekip gerekmeyeceğinin kesin olma- ması 1990 yılı enflasyon gerçek- leşmesinin büyük ölçüde petro- le bağh olacağını ortaya koyu- yor. ilk üç zammın, temmuz ayında yaklaşık yuzde 1 oranın- da gerileme gösteren enflasyonu (Arkası Sa. 75,5ü. Vde) AKARYAKIT TÜKETİCİYİ VURDU ESİN SUNGUR'un haberi Ekonomide Polly Peck affair FINANCIAL TIMES'a göre Cumhurbaşkanı Polly Peck için müdahalede bulundu OzaL, Asil Nadir için devrede mi? tkaı emıU trvita t&» eoâ PM» -ıt* £rtdos« hurf™ Ur NMIT =w ! . ÛOL Ur Guatt Tâwr U-far« M k riUl . wvrr»i Ttrkud Mskan II \r» Tort ıt t bot -»tneT f » tb> Serv Fraud OfTlc* «hich 1* lurr or mca» ncUg» frjjjft lavUctt 10»»* i v dw t** bM bMi d^MeJ*» »ifc^S •trd flrti Anooı »pttoa bftnc coıtaMlet«4 -ı "uodı •Sfvort frar mt>rr TsTİtal On* lw<llıç Tırfcsa îx Mid la*t Bltftı üMt T«rU«l f PlJ Pcfc »luch PoUy Peck'in Türkiye'deki iştiraklerinden Vestel Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Karan Reuter'e yaptığı açıklamada Ozal'ın konuyu kişisel olarak izlediğini belirtirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla olan ilgisi herhangi bir olayla ilgilendiği kadardır" diye konuştu. EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — Polly Peck Yö- netim Kurulu Başkanı Asil Na- dir'in vadesi gelen borçlanndan doğan nakit açığını karşılamak üzere Türkiye'den destek arama- sı, Polly Peck olayına dünya ba- sınınm gösterdiği ilginin olağa- nüstu boyutlara ulaşmasına ne- den oldu. Dünyanın önde gelen mali-siyasi gazetelerinden Fi- nancial Times, dun birinci say- fasında tnanşetten verdlği ha- berde, "Türk Cumburbaşkam Polly Peck olayına müdahale ediyor" başlığını kullandı. Ha- berde Özal'ın, Ingiltere Başba- kanı Thatcher^la hafta sonunda yaptığı görüşmede, bu olayın Ankara ile Londra arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebilece- ği yolunda bir uyanda bulundu- ğu da ileri sürülüyor. PoUy Peck'in Türkiye'deki iştirakle- rinden Vestel Grubu'nun Yöne- tim Kurulu Başkanı Tahsin Ka- (Arkası Sa. 15, Sü. lde) Solda birleşme tartışması ABD yardımında kesinti beklenmiyor Ankara memnun înönil' ; Her j" yolu deneyeceğim ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — SHP Genel Başkam Erdal tnönü, DSP iie birleşme konusunda Bülent JEcevil'i yanıtlarken "Ne kadar sert cevap verir- se versin, hiçbir se> çıkmaz. Sosyal de- mokratları birleştirmek özlemini ger- çekleştirmek için başka yoUar arayaca- ğım. Bana verilen lers cevaplara aldırmıyorum" dedi. SHP'nin dünkii ilk parti meclisi top- lantısına katılan Erdal İnönu burada yaptığı konuşmada DSP ile birleşme ko- nusundaki düşüncelerini dile getirdi. Bülent Ecevit'in "bizim yakamızı bıraksın" sözlerine yanıt veren İnönu şunlan söyledi: "Kurullayımızda gördünüz, bitmeyea gecmeyen bir oziem de sosyal demok- ralların bir araya gelmesi konusu. Ben kişisel olarak bu konuyu her zaman caniı tutuyorum. Çiinkü siyasete girdi- ğim giınden beri sosyal demokratların birleşmesi benim için aziz bir amaç ol- muştor. Bö>le olmaya da devam ediyor. Kunıltayda da aynı seyi söyledim. Sos- yal dmokrasiye inanan herkesin tek bir (Arkası Sa. 15, Sü. 5'de) İNATÇI VE KARARLI İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA 10. Sayfada Y A R I N Cumhuriyet Cumhuriyet Ritap Kulübü 28 yayınevinin 850 kitabıyla Frankiurt Kitap Fuarı'nda • Sadistlere müjde: Marquis de Sade klasikler arasında • Bir dehanın yapıtı ve yaşamı/Melü Cevdet Anday • Ayla Kutlu'dan yeni bir öykü kitabı / Ayşe Sayın • Yeni basımlarla birlikte şu sırada neler çevriliyor? • Iki Almanya birleşirken Demokratik Alman edebiyatı / Yıldız Ecevit Yarın ve her cuma Cumhuriyet'le İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosn) — SHP Genel Başkanı Erdal tnönünün "birleşme" çağrılarına olumsuz yanıt vermeyi dun de sürdüren DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Gundemlerin- de bu konunun bulunmadığını" belirt- ti. "tktidara adav olan bir parti, bir yandan başka bir partinin desteğine, di- ğer yandan kapatümış bir partinin des- tegine ihtiyaç duyuyorsa o partide ha- yatiyet kalmamış demektir" diye konustu. Izmir'de Egeli Genç Iş Adamlan Der- neği'nin (EGİAD) duzenlediği bir top- lantıda konuşan Ecevit, iş adamlarının "birleşme"yle ilgili sorulannı da Ecevit: Niye destek anyorlar? "giilerek" yanıtlarken "Sosyal demok- ratlar elbette birleşecek. Ama içinc kav- gadan. gürültuden girilmejen. bir ya- pıda değil. Son kurultayda tam ortadan yanlmanın ölesinde, paramparça olmuş bir partide değil, daha sağlıkh yapılı, tu- tarlı ve çağdaş yapıda bir partide bir- leşme olabilir" şeklinde konuştu. tş adamlarının "altı oktan, 'devletçilik' okunun önemi kalmadı (Arkası Sa. 15, Sü. 4'dt) ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ ÖMİTASLANBAY'ınnotları 15. Sayfada Türkiye ABD Senatosu Dış Ödenekler Alt Komitesi'nin Beyaz Saray'ın önerdigi 545 milyon dolarlık FMS (yabancı askeri satış) kredisinde indirim yapmamasını "memnuniyet verici" olarak niteledi. Senatonun Yunanistan'a yapılacak yardımı iki ülke arasında gözetilen 7/10 oranını sağlayacak biçimde yükseltilmesi önerisi ise eleştirildi. ANKARA (Curahorryet Buro- su) — ABD'nin Türkiye'ye yap- tığı askeri yardım tutarında Kongre'nin her yıl öngördüğü büyük kesintilerin 1991 yardımı konusunda gündeme gelmesi beklenmiyor. Ankara, ABD Se- natosu Dış ödenekler Alt Komi- tesi'nin Beyaz Saray'ın önerdigi 545 milyon dolarlık FMS (yaban- «ı askeri satış) kredisinde indirim yapmamasını "memnuniyet verici" olarak niteledi. Senato'- nun Yunanistan'a yapılacak yar- dımı iki ülke arasında gözetilen 7/10 oranını sağlayacak biçimde yükseltilmesi önerisi ise eleş- tirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Ve- Lilı Ferhat Ataman, Senato Alt Komitesi'mn önceki gün aldığı karann "olumln" olduğunu be- lirtirken, "Y'ediye on oranının bi- zim için bir şey ifade etmedigini defalarca soyledik" dedi. ABD'- nin 1991'de Türkiye'ye vermeyi öngördüğü 545 milyon dolarlık askeri yardımın kesintiye uğra- madan Kongre'ye gecmesi olası- lığının yüksek olduğunu belirten bir bakanhk yetkilisi ise "Bun- (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) Almanların iki gönlü bir oldu Ifeniden doğuş • • GENELSEKRETER nınyeni yönetimiSHP Parti Meclisi Hikmet Çetin'i genel sekreterliğe seçerken diğer 13 MYK üyesini de belirledi. Genel sekreter yardımcıhklarına; Güneş Gürseler (Örgütten sorumlu), Ertuğrul Günay (Siyasi planlama, seçim ve GENEL SEKRETER propaganda), Cevdet Selvi (Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri), Mehmet Moğultay (Hukuk işleri), Yiğit Gülöksüz (Yerel yönetimler), Abdülkadir Ateş (Araştırma, ekonomi) getirildi. Yüksel Çengel genel sayman oldu. Hikntt Çetin YARDIMCILARI ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP'de yeni genel merkez yöneticileri belirlendi. Parti meclisi ve MYK üyeleri, bu hafta sonundan itibaren yurda dağılarak örgütü ziyaret edecek. Bu arada Deniz Bay- kal, Genel Başkan Erdal İnö- nö ve yeni MYK üyelerini kut- ladı. Baykal tnönü ile baş ba- şa görüştü. SHP Genel Sekreterliğine beklenildiği gibi Diyarbakır Mületvekili Hikmet Çetin seçil- di. Genel sekreteT yardımcılik- lanna Güneş Gürseler (örgüt ve çevreden sorumlu), Ertnğrul Günay (siyasi planlama, seçim, propaganda ve yayın), Cevdet Selvi (sendikalar ve demokra- tik kitle örgütleri), Mehmet Moğultay (hukuk ışlen, parti meclisi ve MYK sekretaryası), Yiğit Gıiloksüz (yerel yönetim- ler), Abdülkadir Ateş (araştır- ma, ekonomi ve sosyal planla- ma, parti içi eğitim, basın söz- cülüğü) getirildi. Yüksel Çen- gel parti genel saymanı oldu. MYK Uyesi Hasan Zengin halkla ilişkilerden, Ekrem Kan- gal da parlamento ve kamu ku- nımlanyla ilişkilerden sorum- lu kılındılar. Seyfi Oktay hu- kuk işleri, Türkân Akyol sağlık-eğitim-sosyal güvenlik, Tahir Köse üye yazım, Vamık Tekin de örgutlenme yardıma- sı konularıyla ilgili MYK üyesi oldular. İnönu başkanlığında dün (Arkası Sa. 15, Sü. 6'aa) Ertuğnıl Guna> Mehmeı MoğulU> 4 terörist öldürüldü PKKüe çatışma: 1 er şehit DİYARBAKIR (Cumhuriyet) — Tiınceli'nin Pülümür ilçesı yakınlarında güvenlik güçleriy- leri çatışmaya giren 4 terörist olü olarak ele gecirilirken aynı çatış- mada jandarma eri Bahattin Erol şehit oldu. Hakkâri ili kır- sal alanında sürdürülen operas- yonlar sırasında 6 PKK'hrun da güvenlik guçlerine teslim olduk- ları bildirildi. Olağanüstü Ha] Bölge Valib- ği'nden yapılan açıklamada, Tunceli'nin Pülümür Uçesi dağ- lık kesiminde dün sabah saatle- rinde başlatılan operasyon sıra- sında bir grup teröristle karşıla- şıldı. Teröristlerin "teslim ol" çağnsma ateşle karşılık verme- Ieri üzerine çıkan silahlı çatış- mada 4 terörist silahlanyla bir- likte ölü olarak ele geçirildi. Ay- nı çatışmada jandarma eri Ba- baettin Erol'un şehit olduğu be- lirtildi. Bölge valiliği açıklamasında Hakkâri ili kırsal alanında sür- dürülen operasyonlar sırasında da 6 teröristin güvenlik güçleri- ne tesüm olduklan, operasyon- lann ise sürdürüldüğü bildirildi. Öte yandan Malatya'nın Pö- türge Uçesi Jandarma Bölük Ko- (Arkası Sa. 16, Sü. 2'de) Almanya Cumhurbaşkanı Weizsaecker, tarihi parlamento binası önünde yaptığı konuşmada "Tanrı'nın ve kişilerin önünde sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Birleşme dünya barışına hizmet edecek" dedi. İsrail Parlamentosu Knesset'in Başkanı Shilansky, Yahudi katliamının unutulmayacağını ve Almanların birleşmesinin Yahudi halkı için yas günü olduğunu söyledi. DİLEK ZAPTÇIOĞLU'nun haberi Arka Sayfada YENİ DÜNYADAN YENİ ALMANYA AHMET TAN'ın New York'tan yazısı 16. Sayfada ALMANLARIN KUTLAMASINDA GÜNDEM KÖRFEZ'Dİ 14. Sayfada TORUMTAY: KÖRFEZ, KORE DEĞİL 14. Sayfada ÖVÜNMENİN DOĞUSU, BATISI CÜNEYT ARCAYÜREK'in yazısı 16. Sayfada TÜRKLER IRKÇILIKTAN ÇEKINİYOR Arka Sayfada ALMANYA AVRUPA'YI YUTACAK MI? DİLEK ZAPTÇIOĞLU'nun dizisi 6. Sayfada Demirel birleşmeyi değerlendirdi Asrm en büyük tarih olayıANKARA (Cumhuriyet Biırosu) — DYP Ge- nel Başkanı Süleyman Demirel, iki Almanya1 nın birleşmesini "asnn en büyük tarihi olayla- rından biri" olarak değerlendirdi. Demirel, dün bir mesaj yayımlayarak, "20. yüzyıhn son on yılhk dilimi asnn en büyük ta- rihi olaylanndan birine şahit oluyor" dedi. Ye- ni Almanya'nın doğuşunun Avrupa ve dünya için zihinlerde pekçok soru uyandırdığını kay- deden Demirel, iki Almanya'nın birleşmesi ile Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın defterinin artık kapandığını vurguladı. Bir milletin iki ayrı dev- leti olmayacağı gerçeğinın bir kez daha kanıt- landığını bildiren Demirel, mesajında şu görüş- lere yer verdi: (Arkası Sa. 15, Sü. 5'de) i  Kimden Hesap Soracağız? Ivörfez krizinin ekonomideki sonuçları gün geçtikçe belirginleşiyor. Yükselen KDV oranlan, zincirteme zamlar, daha da artan hayat pahalıhğı, krizin günlük yaşantıda ken- disini acı biçimde hissertirmeye başlayan uzantılarıdır. Enflasyon cephesinde de durumun iyiye gitmediği resmi istatistiklerle ortaya çıkıyor. Bugün açıklanması beklenen eylül ayı ra- kamları, enflasyonun yeniden Laşını kaldır- dığına işaret etmektedir. Ağustosun son 10 günü ile eylülde, akaryakıt fiyatlarıyla birlik- te birçok mal ve hizmete yapılan acımasız zamlar, enflasyonu geçen ay tırmanışa ge- çirmiştir. Ankara büromuzun bugün manşette yer alafı haberine göre durum şöyle: Devlet İs- tatıstik Enstitüsü'nün belirlemelerine göre (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) HASAN CEMAL • KKTC bağımsızlaşma yolunda Açıklanan deklarasyon KKTC'nin bağımsız varlığını güçlendirmesi yolunda atılmış bir adım olarak değerlendırildi. 3. Sayfada • Ukrayna'da kanlı çatışma Kiev'de milliyetçi gösıericilerle polısın çatışmasmda çok sayıda yaralı var. 3. Sayfada • Ankara'da Japon yardımı beklentisi Japon Başbakanının bugün başlayacak Ankara ziyareti ilişkılerde yeni bir dönum noktası olarak nitelendihliyor. 3. Sayfada • Çağdaş yorumlar Çanakkale Seramik Calerisi'nde 28 seramik ^ sanatçısı ile birlikte Füreya | 1 Koral'ın da yapıtları yer I alıyor. 5. Sayfada • • Abidin Dino çiçeklemesi Abidın Dıno'nun ay sonuna kadar sürecek resim sergisi Galeri Nev 'de açılıyor. 5. Sayfada • TİSK'ten Türk-İş'e suçlama TİSK Başkanı, Tiirk-Iş'in eylemlere sapmakla çağ dışına kaydığını belirtü. Ekonomide • ILO, Türk hükümetini uyardı ILO, Türk çalışma yasalarında değişikliklere ilişkin çalışmatarın bitirilmesini istedı. Ekonomide • Turizmin umudu SSCB Turk-Sovyet ilişkileri turizm için umut verici. Ekonomide • Kupada F.Bahçe güldürdü UEFA 'da F.Bahçe Portekız'm Guımaraes takımını 3-2 yenerek tur atladı. Şampiyon Kulüplerde Beşiktaş Malmo 'yle 2-2 berabere kalarak, Kupa Galipleri'nde de Trabzonspor Barcelona 'ya 7-2 yenilerek elendi. Sporda GOZLEM UGUR MUMCU Değişim... KÖLN — İkinci Dünya Savaşı'nın ikiye böldüğü Alman- ya önceki gün gece yarısı başlayan şenliklerle tek devlet çatısı altında bırleştı. Daha doğrusu Federal Almanya, de- mokratik yol ve yöntemlerle Demokratik Almanya Cumhu- riyeti topraklarını topraklarına kattı. Demokratik Almanya'nın Varşova Paktı'na bağlı askerle- (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog