Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Beşıktaşlılari Beşıktaş a Gonul Uyesı olun' Beşıktaş Gönul Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelerı nde. Kara Kartal'dan selam Işlem tamam 1 BANK24 Cumhuriyet BANK24 Taraftara selanr jjşlem tamam! PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23776 Kunıcusu: Yunus Nadi 900 TL <KDV dahıo 31 Ekim 1990 Çarşamba Körfez teriktoSaddam'dan generallerine: ABD her an saldırabilir, hazır olun Irak Devlet Başkanı, Kuveyt'ten çekilmeyeceklerini yineledi. Saddam, "Irak'ın tutumunu değiştireceğini sananlar, bu işin birkaç ay içinde tamamlanacağını düşünüyorlardı, ama biz yıllarca süreceğini düşünüyoruz" dedi. ABD Başkanı Bush, gerekirse kuvvet kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Baker birçok Arap ve Avrupa ülkesine yapacağı gezi çerçevesinde 6 kasımda Ankara'da olacak. Los Angeles Times gazetesi Baker'ın bu gezide, Körfez'de olası bir askeri saldırı konusunu görüşeceğini ileri sürdü. Bush'un da kasım sonundaki S.Arabistan gezisinde Türkiye'ye uğraması bekleniyor. Dış Haberier Servisi — Kör- fez krizınde yaşanan son geliş- meler ve yapılan açıklamalar, parmaklann tetiğe iyice yaklaş- tığının sinyallerini veriyor. Sad- dam Hüseyin dün yuksek dü- izeyde Iraklı generaJlerle olağa- nüstü bir toplantı yaparak Kör- fez'de birkaç gun içinde ABD ve müttefiklerinden gelebilecek 'saJdınya' karşı alarm durumu- na geçilmesini istedi. Saddam, Kuveyt'te meydana gelebilecek sokak çatışmalan için gerekli hazırbklann da gözden geçiril- mesini istedi. ABD'de yayunlanan Los An- geJes Times gazetesinde yer alan bir haberde, birçok Arap ve Av- rupa ülkesini kapsayan bir ge- ziye çıkacak olan ABD Dışişle- ri Bakanı Jaracs Baker'ın, Kör- fez'de olası bir askeri saldın ko- nusunda görüşmelerde buluna- cağı ileri sürüldü. ABD Başka- nı George Bush, gerektiğinde askeri güç kullanmaktan çekin- meyeceğini söyledi. Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyin, dün yüksek düzeyde generallerin ve bazı bakanlann katıldığı olağanüstü bir toplan- tı yaptı. Reuter'in bildirdiğine göre Saddam toplantıda, gene- rallerini Körfez'de birkaç gün içinde meydana. gelebilecek düş- manlıklara karşı uyararak alarm durumuna geçilmesini is- tedi. AP'nin bildirdiğine göre Saddam generallerine, ABD ve müttefiklerinin 'birkaç gün içinde' saldırabileceklerini söy- ledi. Irak resmf ajansı INA, top- lantıda Kuveyt'te meydana ge- lebilecek olası sokak çatışmalan için alınacak önlemlerin de göz- den geçirildiğini bildirerek Sad- dam'ın toplantıda "Düşman Amerika ve müttefiklerinin önumuzdeki birkaç gün içinde girişebilecekleri baince planlar- la başa çıkmak için en yüksek derecede alarm durumunda ol- manın ve olaa herhangi bir duş- manca satdınya karşı tam haar- lıkh bulanmamn gerekliliğine işaret ettiğini" kaydetti. Ajans, Saddam'ın 'birkaç gün içinde' bir saldırı olabileceğine ilişkin bilgisinin kaynağı hakkında bir açıklama yapmadı. AP'nin bildirdiğine göre dip- lomatik kaynaklar bu konuşma- nın ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın pazartesi günü yaptı- ğı "uluslararası kamuoyunun artık sabıının kalmadığı' yollu açıklamasına tepkı olarak yapıl- mış olabileceğini belırtiyorlar. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, önceki gece CNN te- levizyonuna verdiği demeçte Kuveyt'i elinde tutmak için sa- vaştan korkmadıklannı belirte- rek, "Allah benim tarafımda" dedi. Saddam, Irak'a karşı olus- turulan uluslararası birliği kına- yarak zamanın Irak lehine çalış- (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) DUNYAYA TEHDÎT SUSUZLUK GÖLDEN ÇÖLE — Orta Asva'da Aral Golü'nun kurtıması vegemilerin oluşan çolun ortasında kalması dun> ada giderek artan çevresel değişim ve susuzluk tehlikesininçarpıcı birtablosu. Akarsu ve göllerdeki kuruma tüm kıtalan tebdit ediyor. Dıs Haberier Servisi — Dün- ya susuzluğun pençesinde. Nü- fus artışı ve hızlı kentsel büyü- me su rezervlerini köreltiyor ve kirletiyor. Sonuç, susuzluk, sal- gın hastalıklar ve hatta savaş... Dunya ısısındaki artış, sera et- kisı, ozon tabakasındaki yırtıl- malar ve diğer çevresel sorunlar- la uğrasan dunya birden önemli bir sorunla karşı karşıya oldu- ğunu fark ediyor: Susuzluk. Susuzluk konusunda özel bir / dosya hazırlayan Time dergisi, "Dünyanın suyu: Degerli bir kaynak kuruyor" başlığı ile bu- nu kapak konusu yaptı. Dosya- da geniş yer verilen uzman gö- rüşlerine göre, denetimsiz nüfus artışı, hızlı kentsel buyılme, ye- raltı kaynaklannın aşırı tüketi- mi ve suyu tutma özelliği olan ağaçların acımasızca kesimi dünyanın hidrolojik dengesini altüst ediyor. Buna ek olarak, çarpık kentleşme ve teknolojinin denetimsiz kullanılması su re- zervlerini de kirletiyor. Artık Meksika'daki gecekondu semt- lerinden Çın'deki çiftliklere ka- dar her yerde sadece susuzluk değil, var olan suyun kirli ve DÜNYANİÇİN KURUYOR? • Denetimsiz nüfus artışı • Hızbve çarpık { kentleşme • Yeraltı kaynaklannın aşırı tüketilmesi • Ağaçlann acımasızca kesilmesi kullanılamaz oluşu da büyük bir sorun. Avrupa ve Doğu Amerika gibi yağmur miktannın yeter- li olduğu yerlerde bile kaynak- lar kuruyor ve su kalitesi dü- şüyor. Daha kurak bölgelerde ise değil içecek, sağlıklı besin- ler yetiştirecek su bile bulun muyor. Dünya Kaynaklar Ens- titusü'nün raporuna göre, ge- zegen uzerinde yaşayan 5.3 milyar insanın 3.4 milyan gün- de sadece 50 litre su alabiliyor. Bu miktarın, ortalama bir Amerikalının bir günde tüket- tiği suyun yedide biri olduğu belirtiliyor. Daha da kötu du- rumda olan milyonlarca icişi için ise susuzluk, salgın, açlık ve ölüm anlamına geliyor. Birleş- miş Milletler'e göre, susuzluğa bağlı ishal ve diğer hastalıklar- dan gunde 40.000 çocuk ölüyor. Dünyanın hemen her yerinden benzeri uyanlar geliyor. Bir za- manlar Irlanda büyüklüğünde bir göl olan Aral, son 30 yü için- de üçte iki oranında küculürken, eski sahil şeridinden kalkan toz bulutlan çevrede tarımı olumsuz etkiliyor. ABD'nin batısında ve Meksi- ka'da da aynı sorunlar yasanı- yor. Susuzluğun bir sonucu olarak yiyecek üretimi azalacağı için nüfus artışımn mutlaka kontrol edilmesi ve ekonomik gelişme- nin yavaşlatüması gerekecek. Bunun nedeni, dünya temiz su kaynaklannın 1* 73'ünün tanm için kullanılıyor olması. Artık •anma açılan topraklan sula- mak için yeterli kaynak yok. Bu- nun sonucu olarak tahıl ürünleri stoklannda ciddi azalmalar göz- leniyor. 1987'den 89'a, 101 günlük (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) 1990'da verilen 7.2 milyar 6ay yetmedi,1991 için 31 milyarlira aynlıyor Köşk'e rekor ödenek1990 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan 7 milyar 286 milyonluk ödenek Köşk'ün 6 aylık harcamalarına bile yetmedi. Köşk'ün yıl sonuna kadar 17-18 milyar harcayacağı tahmin ediliyor. Maliye Bakanı Adnan Kahveci'nin 'kendi makam otomobilini kendin kullan' projesine 1991 bütçe tasarısı yasal zemin getiriyor. Tasan aynen yasalaşırsa, sürücü belgesi olanlar makam otomobillerini kendileri kullanabilecekler. AN KARA (Cumhuriyet Bü- rasa) — TBMM Plan ve Butçe Komisyonu 1989 mali yılı kesin hesap ve 1991 mali yılı konsoli- de bütçe tasanlanıun tümü üze- rindeki görüsmelere yann baş- layacak. Komisyona 104 trilyon 780 milyar liralık ödenek teklifi ile gelen butçenin başlangıç açığı ise 20 trilyon 650 milyar lira. 1990 bütçesi ile verilen ödenek limitlerini en fazla Cumhurbaş- kanlığının aştığı saptandı. Cum- hurbaşkanlığına bütçe ile verilen ödenek altı ayda tükendi. Bütçe tasansında, belediye paylanndan borç kesintisi yap- maya yine Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınıyor. Tasan- nın 4. maddesine göre Maliye ve Gümrük Bakanı, genel ve kat- (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) MEMUR MAAŞI İÇÎN BÜTÇE KOMİSYONUNA YAKIN MARKAJ 17. Sayfada Istanbul Emniyet ınşaatına bomba Aksaray Adnan Menderes Caddesi'nde yapımı süren emniyet mudurluğu binasına konan iki bomba büyük hasar yarattı. Patlama sonucu özel bir oto, minibuse çarparak infilak etti. tstanbul Haber Servisi — ls- tanbul'da dun, bombalı bir ge- ce yaşandı. Aksaray Adnan Menderes Bulvan'nda yapımı suren Emniyet Müdurlüğu bina- sına yerleştirilen 2 bombanın patlaması üzerine binada büyük hasar meydana geldi. Patlama sırasında bina önünde yolcu in- diren bir minibuse çarpan özel otonun infilak etmesi sonucu iki kişi hafif yaralandı. Bayram- paşa'da da cezaevi yöneticileri- nin oturduğu lojmanlara konan ses bombası panik yarattı. Edinilen bilgilere gore, dün saat 17.30 sıralarında Esenler'- de surücüsü ile birlikte gasp edildiği belirlenen 34 FH 159 plakalı bir kamyonet ile sayıla- n belirsiz kişiler Adnan Mende- res Bulvarı'ndaki (Vatan Cad- (ArkasıSa. 14, Sü. l'de) ÎMAM HATİPTE ATATÜRK'E HAKARET 10. Sayfada Özaf'ın mal varlığı ANAP'hlar Kaya Erdem'i suçluyor Cumhurbaşkanı Özal'ın mal varlığı konusunda Meclis araştırması istemi ANAP grubunun tepkisi üzerine görüşülemedi. ANAP'hlar önergeyi Meclis gündemine alan Kaya Erdem'i anayasaya aykırı davranmakla suçladılar. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP Izmir Milİetveki- li Ahmet Ersin ve arkadaşları- nın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mal varhğı konusunda Meclis araştırması açılması iste- mi, TBMM Başkanı Kaya Er- dem'i ANAP grubunda "hedef adam" haline getirdi. ANAP grup yöneticileri söz konusu (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) ANAP MASALLARI İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA10. Sayfada KULISTE YAŞANANLAR CÜNEYT ARCAYUREK yazıyor 11. Sayfada Yeni >asa, turbanlı ogrencileri rahatlattı. Çünku artık disiplincezası yok.(Fotograf: UgurSaner) Türban bîlmeceÜniversitelerde kılık-kıyafet serbestisi getiren yasanın türbana izin verip vermediği tartışılırken, üniversiteler farklı uygulama yaptılar. ITÜ rektörü Kayan turbanlı öğrenciler için disiplin soruşturması yaptıklarını, şimdi onun da kalktığını söyledi. Haber Merkezi — Üniversite- lerde kılık kıyafeti serbest bıra- kan yasanın pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra ilk ders günü olaa dun, turbanlılar üniversiteleri doldur- du. Turbanlı olduklan için ders- lere alınmayan çok sayıdaki öj- rencinin, yasanın yürürlüğe gjr- mesinden sonra okula geldikle- ri belirlendi. Bu arada yasanın uygulanmasındaki belirsizlikler de sürüyor. Turbanlı öğrenciter dün bazı üniversitelerde derse alınırken, ban üniversiteler tttr- banb öğrencileri kabul etmedi. Uygulamanın öğretün görevliJe- rinin tavrına göre belirlendiğini belirten turbanb öğrenciler, "!»- nunla verilen baklanndan asta vazgeçmeyeceklerini, bunda k*- rariı oldukiannı" söylediler. Üniversitelerde kılık-kıyafet serbestisi öngören yasanın tur- bana izin verip vermediği tartı- şılırken yasa, üniversitelerde farklı değerlendirmelere yol aç- tı. Bazı universite rektörleri ya- sanın türbana serbesti getirme- diğini, bazüan da aksini savunu- yor. İTÜ ve Boğaziçi Universite» (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) Polly Peck'te arama Ağır Dolandırıcılık Burosu ekıpleri 15 polis eşliğinde dün sabah Polly Peck'in merkez burosunu aradı. Arama kayyımlara son dakikada bildirildi. Asil Nadir yayınladığı Bildiride binada arama yapılmasına gerekçe bulunmadığını, kendisinin şirkete ait bilgileri hisse senetlerinin değerlerinde yapay oynama amacıyla kullanmadığını söyledi. EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — Polly Peck'in merkez binası dun sabah "Agır Dolandırıcılık Bürosu" görevli- leri tarafmdan arandı. Sivil ve resmi üniformalı polisler, ara- ma emriyle sabah 8'de binaya girerek görevlileri dışan çıkart- tılar. Binaya giriş çıkış yasak- landı, telefon ve haberleşme ke- sildi. Polis, "büro"nun incele- mek istedi^ evrağı taşımak üze- re binaya ikindi vakti büyük bir çehk dolap soktu. 5 kath bina- da arama ve incelemenin bugun de süreceği sanıhyor. "Ağır Dolandırıcılık Burosıı" tarafmdan yayımlanan açıklamada, "Emniyet örgütH- ne mensup memurlar, büromuz adına soruşturma yapmakta olan KPMG Peat Marwick McClintock mubasebe firmaaı eleraanlanyla birlikte Polly Peck International merkez bina- sında arama yapnuşlardır. Şir- kete atanan kayyımlar arama- dan baberdar edttmiştir. Birçok (Arkası Sa. 12, Su. 3'de) POLLY PECK'TE KAYYIM-HtSSEDAR İŞBİRLİĞ1 OLAYLAREV ARDENDAKI GERÇEK İHD'nin işlevL. 12 Eylül'den sonra Türkiye'de tnsan Haklan Demeği'nin ku- rulması bir rastlantı mıdır? öy- le samyoruz ki İHD (tnsan Haklan Derneğı) bir gereksın- meyeyanıt vermek üzeregerçek- çi boyutlarıyla oluşmuştur. 1980'lerde Türkiye 12 Eylıîldar- besiyle demokrasiden uzaklaştı- rıhrken ve insan haklan ile te- mel özgürlükler çiğnentrken en başta Ban Avrupa olmak üzere biıiun dünyada ülkemizde yaşa- nanların tersine bir gıdış vardı. Nitekim 1980'lerin sonuna doğ- ru Doğu Bloku da demokrasiye açılış sürecine girdı. Bu tabloda Türkiye'nın anti- demokratik hukuk yapısı ve uy- gulamalarıyla 'anakronik' bir görüntü sergilediği açıktır. İHD'nin de bu sûreç içinde ku- rulması elbette rastlantı sa- yılamaz, ÎHD şimdiye kadar ortaya koyduğu çalışmalarıyla yararlı olmuş, içeride ve dısarıda say- gınlık kazanmıştır. tHD gibi demeklerin her şeyden önce hiç- bir ayrım gözetmeden ülkedeki tnsan haklan ihUüleri'ni sapta- ması, iç ve dıs kamuoyuna du- yurması gerekiyor. Bu, ÎHD'nin güvenilir bir kaynak oluşturma- sı ve işlevini yürutebilmesi için • • • (Arkası Sa. 17, Su. Vde) • Tatartar Yettsln'e bayrak açtı Tataristan Sovyet Cumhuriyet/ bağımsızlık için girişimlere başladı. 3. Sayfada • Gagavuz Türkleri kararlı Moldavya yönetımınm tehdıtlerine ve olağanüstü durum ilan etmesine aldırmayan Gagavuzlann parlamentosu ilk toplantısını yaptı. 3. Sayfada • Çanak savaşı Seyhan'a sıçradı Seyhan Belediyesi, uydu yayınlann izlenmesi için çanak anten ihalesi açtı. 4. Sayfada • Yann Ağlayacağım 1950'lerin moda fılmlerinden bın daha ekranda. 4. Sayfada • Yağmur bombası yeniden atıldı Uygun bulut bulununca yapay yağmur ıçın yeniden 'tohumlama' yapıldı. 9. Sayfada m SHP'de müzikal arayış MYK, parti müziğı arayışlarını sürdürüyor. 11. Sayfada • Türk-İş diyalogdan umutsuz Başkanlar Kurulu 'eylem' için toplandı. Ekonomide • F.Bahçeli futbolculara saldırı Idman sahasını basan saldırganlar Oğuz, Aykut, Erdi ve Hasan 'ı yaraladtlar. Sponfa • New York defiieleri 1991 ilkbahar-yaz defılelerinde unlü modacıtarın koleksiyonlarını sunan mankenler birbırlerinden ilgtnç gönintuler sergıtediler. Gece giysıleri ve askılı elbiseler göz doldurdu. Arka Sayfada • İlaçta korsanlık Newsweek dergısı, sahte ilaç yapan uluslararası şebekeleri kapak konusu yaptı. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Aile Hukuku.•• Başbakan Akbulut, Milli Savunma Bakanlığı'na Cumhur- başkanı Özal'ın hala oğlu Hüsnü Doğan'ı atadı. Cumhur- başkanı Özal da Anayasa Mahkemesı yedek uyeliğıne Baş- bakan Akbulut'un eşı Samıa Akbulut'u seçtı. Bunlar Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında çoktan- dır özlemini çektığimiz karşılıklı iyi nıyet jestieridir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı da Cumhurbaş- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog