Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçelıler 1 Fenerbahçeye Gonul Uyesı olun 1 Fenerbahçe Gonul Uyesı Kartı nız Pamukbank Şubelerı nde Sarı Kanaryadan selam Işlem tamam 1 BANK24 Cumhuriyef BEN BANK24 Taraftate selafrı. IşlejfUamam 1 PAMUKBANK tit67. Yıl; Sa>ı: 23772 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TLOCDV dah.oll Ekim 1990 Cumartesi înönü'ye göre türban, teokratik düzen isteyen hareketin öncüsü Türbaıı gerginliğiİNÖNÜ: KÖKTENDİNCİ AKIM Meclis'in türban iznini değerlendiren İnönü, "Universite yönetimlerini zor durumda bırakan bir karar, köktendinci bir akım, teokratik düzen getirmek isteyen siyasal bir hareket. Türban kıyafetiyle ortaya çıkan insanlar bu hareketin öncüleri. Bu siyasal yaklaşımın Türkiye'de egemen olmasına karşı çıkacağız" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosn) — Umversıtelerde yasala- ra aykın olmamak koşuluyla kı- lık kıyafet serbestısı getırerek türban takılması yolunu açma- yı amaçlayan yasal duzenleme değışık değerlendırmelere neden oldu. SHP'lı mılletvekıllen ıle ANAP'ın lıberal kanadından ban mületvekülenmn engelleme çabalan sonuç vermeymce, ön- cekı gece TBMM Genel Kuru- lu'nda kabul edılen yasayla yük- seköğretım kurumlarında kılık ve kıyafetle ılgılı olarak venlmış her turlu dısıplın cezalan da af- fedüdı. SHP Genel Başkanı Er- dal İnonu, unıv ersıtelerde tur- banın serbest bırakılmasını, bu kurumlara "teokratik hareketin girmesi" olarak değerlendırdi. Genel kuruldakı oylama sırasın- da ANAP'lı mılletvekıllerıyle bırhkte davranan DYP'mn Ge- nel Başkanı Süleyman Demirel, turbanın sıyası bır harekete dö- 5iH ÜLfiCPİFL/ N A / . nüşmesı durumunda buna kar- şı çıkacaklarını bıldırdı SHP Genel Başkanı Erdal Inûnu, Cumhuriyet'ın türban konusundaki son gelışmeye ılış- kın bundan sonra yol açacak ge- hşmeler konusundaki sorusunu şöyle yanıtladı: "Universitelerin yönetimleri- ni zor durumda bırakan bir ka- rar aldı Meclis. Universite yone- timlerine 'sız bu ışe kanşmayın uzak durun' diyor. Ama mese- le gençlerin hayatıyla ılgili. Uni- versite idaresi açısından tabii köktendinci bir akun, teokratik DEMİREL KARŞI DEGIL DYP Genel Başkanı Demirel Anadolu insanının yüzde 70'inin başını örttüğünü belirterek, "Türban, siyasi bir harekete dönuşürse karşı çıkarız" dedi. Süleyman Demirel, türban konusunda partisinin tutumunun da "oy hazinelerine girmek veya girmemek" gibi değerlendirilmemesini istedi. mezse bu hareket universıteye girmiş oluyor. Universıteye, og- retim uyelerine ve universite >o- netımlerine mudahale etmiş olu- yor TBMM. Unıversitenin ozerkligine, bilimsel ozerkliğe de aykın. Bu sembol içinde ta- bii bunu Ueriye goturmek iste- yecek bu hareket ıçindeki insan- lar. 'Bu aldığım bılgılere, dını eğıtımımde aldığım bılgılere u> - muyor, ben bunları kabul etmıyorum' diyecek. 'Bu kıya- fet de bunun bır sembolu' diye- cek veya boyle bir yaklaşun için- de olacak. Yani unıversitenin fi- kir yapısımn dışında, bilimsel çerçevesinin dışında bir havanın (Arkası Sa 17, Su. 4'de) duzen getirmek isteyen bir siya- sal hareket. Bunun oncusu tur- ban kıyafetiyle ortaya çıkan in- sanlar, bu hareketin oncusu ola- rak ortadalar. Şimdi bu hareke- te universitede izin vermiş oldu. tnanıyonım ki Anayasa Mahke- mesi bunu iptal eder. Ama et- UNİVERSİTE TÜRBAN ŞAŞKINI 10. Sayfada YASAL DUZENLEME SORUNU ÇÖZMEZ 10. Sayfada SAĞDA İKİ KIYAK ELELE CÜNEYT ARCAYÜREK yazıyor 14. Sayfada BAŞA TÜRBAN, CEBE PARA HİKMET ÇETİNKAYA 17. Sayfada PöLLYPECK Gözler KKTCve Ttirkiyeîde Ingilız basını Polly Peck'e atanan kayyımların şırketin alacakhlanna ödeme yapdabilmesi için Turkiye ve KKTC'de Polly Peck'e ait yatırun ve şirketlerın tüm hesaplannın ortaya çıkarılması gerektığıni belirtiyor. EDİP EMİL ÖYMEN ~ LONDRA — PoUy Peck'e atanan kayyımJarın, şırketin alacakhlanna ödeme yapılabıl- mesı ıçın Turkiye ıle KKTC'de- kı yatınm ve şırketlerımn tüm hesaplarını ortaya çıkartmalan gerekıyor Kayyımlann, bu ışle- rne onumuzdekı hafta başlama- ları beklenırken, Tıcaret Baka- nı Peter Lilley, şırket kayıtlan- nı ıncelemekle görevh "Coopers and Lybrand Deloitte" rnalı da- nışmanlık fırmasına başvurarak bakanlığın "soruşturma açma- sı için yeterii neden olup olma- dığinı" sordu. Şırketm kayyıma devrınden sonra ılk aşamada sorulan ve ıvedı yanıt bekleyen başlıca so- rular şunlar 1 Şirketın alacaklı banka ve malı kuruluşlara borcu ödene- bılecek mı? Nasıl? 2. Sayılan çeşıtlı kaynaklara gore 18 ıla 23 bın arasında gös- terılen "sıradan hissedarlar"a da ödeme yapılabılecek mı? 3 Butun bu ışlemler ıçın Polly Peck'e aıt mal ve para varlığının hangı kısımları göz- den çıkartılacak? Nasıl? Ne za- man? Butun bu sorulann yanıtları- nın önumuzdeki haftadan ıtiba- (Arkası Sa. 17, Su. 4'de) Kâğıda zam Ekonomi Servisi — SEKA urettığı butun kâğıt ve karton çeşıtlenne bugunden geçerh ol- mak uzere yuzde 2.3 ıle yüzde 5 5 arasında değışen oranlarda zam yaptı SEKA'dan yapılan açıklama- ya göre, gazete kâğıdı yuzde 4 8 oranında zam görurken kromo karton yuzde 5 5, saman kâğı- dımn fiyatı ıse yüzde 2 9 oranın- da arttı Gazete kâgıdının ton fi- yatı 1 mılyon 755 bın lıradan 1 mılyon 840 bın lıraya, kartonun ıse 1 milyon 635 bın lıradan 1 mılyon 725 bın hraya çıkanldı BU GORLNTLHE DE 4LIŞTIK — İstanbul Anakent Belediyesının Veni Bevoglu' projesi 7 ay once başladı. Istiklal Caddesı hallaç pamugu gıbi atıldı, ama bir turlu toparlanamadı. Du- zenleme 29 ekime de yefişlinlemiyor. (Fotograf: Erdogan Koseoğlu) Beyoğlugeçit vermiyorİstanbul Haber Servisi — Istiklal Caddesı'nı trafıkten arındırarak tramvay ışletmek ıçın başlatılan ınşaat çalışmaları "kaplumbağa hızıyla" ılerlerken caddenın 29 ekımde hızmete açılması "suya duştu." Beledıye yetkıhlerı yaklaşık 7 aydır surdurulen çahşmalar sırasında caddenın yayalara kapatılmamasının guçlukler varattığını ve ıstenılen surate erışmeyı onledığını behrtırken cadde uzerındekı esnaf, "muşterıierinı gıderek yitirmekten" vakınıyor Yaklaşık 6 mılyar hraya mal olacak caddedekı gecıkme ıçın Anakent Beledıyesı Projeler Daıre Başkanı Yalçın Teker, "ustyapı betonlama işlerini yapan muteahhidin ıstenilen gayreti gosteremediğinı" soyleverek "Betonlama işini muteahhitten geri alıp belediye şirketi olan İSTOVa devrettık. 1 aylık bir gecikme (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) LiseliA.Ö. Bukez kasetten gözaltı Konya Anadolu Lısesı oğrencısı A.O. okulda yapılan aramada Grup Yorum'un 'Hazıranda ölmek Zor' kasetıni bulundurduğu gerekçesıyle gozaltına ahndı. Haber Merkezi — 16 yaşında- kı bır lıse oğrencısı daha gözal- tına ahndı. Konya Anadolu Lı- sesı ıkıncı sınıf oğrencısı A.O okul yönetımı tarafından yapı- lan aramada Grup Yorum'un "Haziranda Olmek Zor" adlı kasetı bulununca "sol içerikli kaset" bulundurduğu gerekçe- sıyle gözaltma ahndı Bu arada okul duvarına "Savaşa hajır" yazdığı ıçın tutuklanan N.A hakkındakı sorulan vanıtlayan Mıllı Eğıtım Bakanı Avni Akyol "Bir olayı bahane edıp kuçuk bir çocuğun hayatım karartmak bize yakışmaz" derken, tçışlerı Bakam Abdülkadır Aksu, "Ka- nştığı eylemleri sıralamıştır. Olay gercek" dedi Konya muhabırımız Sabit Horasan'm bildırdığıne gore (Arkası Sa. 17, Su. 8'de) Mahkeme kararı 'Savaşa hayır'afiş olamaz UŞAK (Cumhuriyet) — Uşak Vahhğı ve Aslıye Ceza Mahke- mesı, tnsan Haklan DerneğVnın bastırttığı "savaşa hayır" afişle- rınm asılmasına ızın vermedı "Savaşa hayır", afışlen hazır- latan Insan Haklan Derneğı Uşak Şubesı, bu afişlenn kentın çeşıtlı yerlerıne asılması ıçın va- hlığe ızın başvumsunda bulun- muştu. Ancak valılık konuyu "siyasi bir çalışma" olarak de- ğerlendırerek afişlenn asılması- na ızın vermedı Konu Uşak As- lıye Ceza Mahkemesı'ne ıletıldı Mahkeme de Korfez knzı nede- myle savaş konusunun Turkıye^ nın sıyası tartışma gundemınde bulunduğunu, konuyla ılgılı tar- tışmalar surduğunden Uşak Va- lılığVnce venlen kararın yerınde olduğuna, afişlenn asılmaması- na karar verdı. Körfi yıne ısınıyorKUYULARA BOMBA Financıal Tımes gazetesi, Irakh askerlerin Kuveyt'teki 300 petrol kuyusuna patlayıcılar yerleştirdığini one surdu. Irak lıderı Saddam Hıiseyin, Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'a gonderdiği mektupta Kuveyt sorunu da dahil olmak uzere Ortadoğu'dakı tum sorunları tartışmaya hazır olduğunu bildırdi. ABD'nin eskı strateji uzmanı ve Savunma Istihbaratı Merkezi yoneticisı Amiral Laroque, Irak'a karşı şubat ortalarında bir saldın duzenleneceğini, savaşın 6 ay sureceğinı ve ABD'nin 40 bin kayıp vereceğini soyledi. "** ABD Savunma Bakanı Dick Cheney Korfez'e 100 bin yeni asker gondereceklerini açıkladı. Cheney, Irak'ın Israil'e veya Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırma olasılığına karşı buonlemi Dış Haberler Servisi — Kor- fez krızının geçen haftasına damgasını vuran ıyımser ha\a. dun yerını anıden gergmlığe bı- raktı ABD Savunma Bakanı Dick Cheney, ulkesının Körfez bolgesıne 100 bın yenı asker gonderebıleceğını açıklarken Ingıltere eskı Başbakanı Ed- ward Heath, çokuluslu gucun saldırması durumunda Sad- dam Huseyın'ın kımyasal sı- lahlarını kullanacağını soyledi. ABD'nın eskı asken strateji uzmanı ve sa\unma ıstihbara- tı merkezi yoneticisı Amiral Gene Larouue da Amenka'nın Irak'a karşı şubat ortalarında başanlı bır saldın duzenleyece- ğını ve savaşın 6 ay sureceğinı ıddıa ettı Financıal Tımes gazetesınde yer alan bır haberde de Irak- ın, Kuvevt'tekı 300 petrol ku- yusuna patlayıcılar verleştırdı- ğı ıddıa edıldı fngıltere'de ıse Savunma Bakanlığı'nın, resmı sağlık makamlarından, Kor- (Arkası Sa. 14, Su. 4'de) BUSH'UN AKBULUT'U AHMET TAN'ın yazısı 14. Sayfada PETROL FIRLADI Ekonomide YATIRIM YAPMA HAKK1 TANINDI Gorbilden yabancı sermayeye çağrı MOSKOVA (AA) — bov- yetler Bırlığı Başkanı Mihail Gorbaçov tarafından dun ya- yunlanan bu- kararnamede, ya- bancılara, ışletmek amacıyla toprağı uzun sure kıralamak ve mulkıyetınm tumunü elınde tutmak dahıl, SSCB sınırlan ıçmde her turlu yatınm yapma hakkı tanındı TASS, Gorbaçov'un dun sa- bah ımzaladığını bıldırdığı ka- rarnamede, yabancı sermaye- nın SSCB topraklannda yapa- cağı yatınmlara uygulanacak rejımın, Sovyetler Bırlığı'nde- kı kamu ve ozel sektor yatınm- larına uvgulanan rejımden "daha farklı olamayacagının" vurgulandığını bıldııdı Kararnameye göre, yabancı sermaye doğrudan sabıt ser- maye şeklınde getırılerek SSCB topraklannda yatırıma donuşturulebıleceğı gıbı, >a- bancı sermayeyle hısse alımı yoluyla Sovj st şırketlennm bır bolumu yadatamamı yabancı- ların mulkıyetıne geçebılecek. (Arkası Sa. 14, Su. S'de) B U G U N BlllMTtKNİKİSûperbebeyetisiimıe enstraısû!... Bugün ve her cumartesi Y A R I N Yarın ve her pazar Bankada çatışma: Bîr ölü, üç yaralı Banka veznedarıyla tartışan bır kişı sılahmı çekıp ateş açtı. Soygun var diye polıs geldı. Çıkan çatışmada aralarında 12 yaşında bır çocuğun da bulunduğu uç kışı yaralandı. Yaralı ele geçen sılahlı kışı hastanede oldu İstanbul flaber Servisi — Turk Tıcaret Bankası'nın Gedıkpaşa Şubesı'nı sovmak ıs- tedığı belırtılen Ulvi Çakmak (38) adlı kışı, polısle gırdığı ça- tışma sonucu ağır yaralandı. Çakmak, hastanede amelıyata ahmrken oldu Çakmak ıle Emı- nonu Emnıyet Amırlığı'ne bağ- lı sıvıl gorevlıler arasında çıkan çatışma sırasında da, aralannda 12 yaşında bır çocuğun bulun- duğu 3 kışı yaralandı Polıs yet- kıhlerı, olayın soygun gırışımı olup olmadığının behrlenemedı- ğını kaydettıler Yakınları ıse Çakmak'ın ışadamı olduğunu ve cınnet getırerek olaya neden ol- muş olabıleceğını one surduler Lzennden Ulvi Çakmak adı- na duzenlenmış bır pasaport ıle Malatya Tıcaret ve Sanayı Oda- sı'na kayıtlı Çakmaklar Lımıted Şırketı'nın muduru olduğuna ılışkın kart çıkan Çakmak, dun saat 15 30 sıralarında Haydare- fendı Sokak'takı Turk Tıcaret Bankası şubesıne geldı Çalışmanın ve muştenlenn en yoğun olduğu sırada bankanın veznesıne gelen Çakmak, vezne- darla bır sure konuşarak kendı- sıne bır kâğıt uzattı Ancak vez- nedar ıle aralarında tartışma başlaması uzerıne Ulvi Çak- mak'ın 7 65 mm çapındakı Ba- (Arkası Sa. 17, Su. l'de) İtirafçı olduğu iddia edildi EskiPKK sanıgı öldürüldü İstanbul Haber Servisi — tçe- renköy'de bakkal dukkânı ışle- ten ve yasa dışı PKK adlı örgu- tun eskı bır uyesı olduğu belır- tılen Ibrahim Gungor (36), kım- lığı behrsız ıkı kışının sılahlı sal- dırısı sonucu ölduruldu Gün- gör'un 1986yılmdaElazığSıkı- yonetım Mahkemesı'ndekı ıtı- raflan say esınde cezasımn azal- tıldığı ve bır yıl sonra serbest bı- rakıldığı oğrenıldı Başına ve goğsune 3 kurşun ısabet eden Gungor'un olay yerınde yaşa- mını yıtırdığı belırtıldı Içerenkoy Geçıcı 33 Sokak'- ta bakkal dukkânı ışleten lbra- hım Gungor "un ışyenne dun sa- at 09 30 sıralarında kımlığı be- lırsız ıkı kışı gırdı Gungor'un 9 yaşındakı oğlu AlıcanV'dışan- da bir amca seni çağrıyor" dı- yerek olay >erınden uzaklaştır- dıklan oğrenılen ıkı kışıden bı- rı sılahını çekerek 4 el ateş ettı (Arkası Sa. 17, Sü. i'te) 29 Ekim'de açık goruşyasağı Cezaevlerî huzursuz Haber Merkezi — Adalet Ba- kanhğı Ceza ve Tevkıfevlen Ge- nel Muduriuğu'nun 30 Ağustos 1990'dan bu yana açlık grevme katılan, dısıphn cezası olan ya da firara kalkışan tutuklu ve hu- kumlulere 29 Ekım Cumhunyet Bayramı'nda yapılacak açık gö- ruşu yasaklamasının cezaevle- rınde yarattığ> huzursuzluk su- rerken, bakanlık >asak kapsamı- ru daralttı Adalet Bakam Oltan Sungurlu, cezaeilerındekı "dayanışma" açlık grevlerıne 2 gun veya daha az sureyle katılan tutuklu ve hukumlulerın "açık goruş yasağı" kapsamından çı- karıldıklarını açıkladı Turkıve genelınde E ve ozel tıp cezaevlenndekı sıyası tutuklu ve hukumlulerın onemlı bölu- munun yasak kararı ıle açık go- ruş hakannı yıtırmelerınden (Arkası Sa. 17, Su. 2'de) ABD yine 10'a 7 dedi ABD Kongresi Uzlaştırma Komitesi, yonetimin 545 milyon dolar olarak onerdiği Turkiye'ye yardımı 500 milyon dolara indirirken Yunanistan'ayardımı350milyon dolara çıkardı. WASHINGTON (Cumhuri- yet) — ABD Kongresi Uzlaştır- ma Komitesi, oncekı gece yap- tığı toplantıda, Turkjye ve Yuna- nıstan'a yapılacak yardımın 10'a 7 oramnda olmasıru kararlaştu 1 - dı Komıte, aynı bırleşımınde ABD'nın ıkı ulkeye verdığı ıhtı- yaç fazlası asken malzememn de bu oranda böluşturulmesını be- nımsedı Temsılcıler Meclısı ve Senato 1 nun farklı dış yardım yasa tasa- rılan uzerınde bır uzlaşı sağla- mak uzere bır araya gelen Uzlaş- tırma Komitesi, yonetimin 545 mılyon dolar olarak önerdığı Turkiye yardımını 500 mılyona mdudı Yunanıstan'a venlen yar- dım ıse 350 mılyon dolara çıka- nldı Böylece ıkı ulke ılışkılerın- de her zaman sıkıntı yaratmış olan 10'a 7 oranı bır daha ku- rulmuş oldu • Moldavya'da ıç savaş çanları SSCB'mn guneyındekı Gagaıuz Turklerı ıle Rumenler arasmdakı gergınlık buyuvor 3. Sayfada • Benazir, mucadelede kararlı Genel seçıınlerde venılgıye uğrayan Butto, "Sıvası kutuplaynava gıdıyoruz" dedi 3. Sayfada • Kadare, Havel'in yolunda Unlu Arna\ut romana Kadare'mn Fransa'ya dtıcası vankı uvandırdı 3. Sayfada • Turk sineması: Omer Kavur'un senaryosunu yazıp vonettığı "Gece Yolculuğu" fılmı, T\ I 'de ekrana gelıyor Fılmde Aytaç Arman, Şahıka Tekand, Vfaat Koper \e Zuhal Olcay da rol alıyorlar 4. Sayfada • De Gaulle anıldı Galatasara\lılar De Gaulle'ıı bır lorenle andılar 9. Sayfada • G.Doğu'da 'hasar tespıti' HEP \akılan ko^leı n." Mecln'e onerge \erdı 11.Sayfada • Belediye ışçısı para alamıyor Beledıye- Iş'ın \aptığı araştırmava gore beledıyelenn çaltşanlarına borcu 117 tnılvar Ekonomide • Sigarada pazarlık Ozel sıgara projesi, Malıye Bakanlığı ınceleınesmde Ekonomide • Kapılara turnıke Sahte bılet ve karaborsavı onlemek ıçın kulupler numaratorlu lurnıke ıstıvor Sahte bılet olavına Istanbul'da rastlannor Sporda • Komşu Gurcıstan Baltık yolunda Parlamento se^ınılermde ınuhalefeı, Komunıst Partı'ye karşı ço^unluk sağlarsa ulke yenı bır doneıne gırecek Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Din ve Diller... Gecen pazar gunku genel nufus sayımında dın ve ana dıl sorulmadı Oysa tek partılı donemlerde bıle 'ana dıl soruluyordu Ana dılı Kurtçe olan Arapcaolan Rumca ve Ermenıce olan yurttaslarımız korkusuzca sorulan sorulan yanıtlıyorlardı Ne zaman? (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog