Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Beşıktaşlılar' Beşıktaş a Gonul Uyesı olun 1 Beşıktaş Gonul Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelerı nde Kara Kartal'dan selam Işlem tamam 1 BANK24 Cumhuriyet ISI BANK24 Taraftara selam. Işlem tamami 67. Yıl; Sayı: 23771 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL /,KDl dahıi)>,ı> 26 Ekim 1990 Cuma Üniversitelerde türbana izin veren yasa tasarısı görüşülürken kavga çıktı Meclis'ten türban izniSHP'nin engellemelerine rağmen üniversitelerde türbanı serbest bırakan yasa tasarısı ANAP ve DYP'lilerin oylarıyla benimsendi. Görüşmeler sırasında SHP'lilerle ANAP'lılar zaman zaman birbirlerinegirdi. Üniversitelerde türban nedeniyle verilen tüm disiplin cezaları, sonuçlarıyla birlikte affedildi. ANAP'ın liberalleri Mesut Yılmaz ve arkadaşları, görüşmelere katılmadı. İnönü, "yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız" dedi. AN KARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Üniversıtelerde turba- na ızın verilmesinı sağlayan "Kadının Statbsü ve Sorunları Baskanlığı" kurulması hakkın- daki yasa tasansı TBMM genel kurulunda, geceyarısına kadar suren tartışmalı göruşmelerden sonra kabul edildi. Bir suredir tasannın goruşulmesini engelle- yen ANAP'Iı liberallerin katıl- madığı göruşmelerde, turbana ızin yasası SHP'nin engelleme çabalarına karşın, DYP ve ANAP'lıların işbirliğı ile kabul edildi. SHP Genel Başkanı Er- dal İnotıü yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvu- racaklarını açıkladı. TBMM'dekı göruşmelerde toplantıyı yoneten ANAP'Iı Yıl- maz Hocaoğhı'nun tutumu ne- deniyle zaman zaman sert tar- tışmaların çıktığı toplantıda, çok sayıda onerge ile engelleme yapan SHP Tuncelı Milletvekı- lı Kamer Genç'e uç bırleşime katılmama cezası verıldi. Gö- ruşmelerı dinleyıci localarından çok sayıda türbanh ile laiklik sa- vunucusu kadın dernekteri uye ve yöneticileri de izledi. Genel kurulda, ANAP grup yonetıci- lerinın onerısiyle gündem deği- şıkliğı yapılarak, mılletvekılı maaşlarıyla ilgılı yasa onerisinın de 'turban yasası'nın hemen ar- kasından goruşulmesinin sağ- lanması tartışmaya neden oldu. SHP'liler, bu yolla, ANAP'Iı mılletvekıllerının vicdanlarına baskı yapıldığıru dıle getırdıler. SHP'nin turbana ızın verıl- mesini ongoren "Kadımn Statü- siı ve Sorunlan Başkanlığı" ku- rulması hakkındaki karamame- nın gorüşulmesine yaptığı engel- lemeyi aşabilmek için ANAP'- ın "kıyak emeklilik"in gunde- min uçuncu sırasına alınmasını ve genel kurulun çalışmalarına gundemin ılk uç maddesinin bi- tirilmesıne değin devam edilme- sını önermesi uzerine salonda gergin bır hava doğdu. (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) KIYAK KABUL EDİLDİ 19. Sayfada PARADAN LAIKLIĞE CÜHEYT ARCAYÜREK 14. Sayfada Business International Muhalefete Türkiye sorgusu tnönu ve Demirel Business International toplantısında temel sorunun 'demokratikleşme' olduğu konusunda birleştiler. ALİ DOĞAN ANKARA — SHP Genel Başkanı Erdal İnönu ve DYP Genel Başkanı Suleyman Demi- rel, Business International top- lantısında "ulkenin temel soru- nunun demokratikleşme oldu- ğu" konusunda birleştiler. Top- lantının basına kapalı bölumun- de İnönü bir soru uzerine "SHP'de genel başkan adayı kıtlığı yok. Hatta fazlasıyla re- kabet var" dıye konuştu. Ino- nu, bır Ingılız şirket yonetıcısı- nin, "tstanbul'u bile yonetemi- yorsunuz, Turkiye'yi nasıl yö- neteceksiniz?" sorusuna, "ts- tanbul'un su sonınu buyuk öl- (Arkası Sa. 14, Su. 6'da) SAYGIDA KUSUR İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA 14. Sayfada Bakan Kurt: Hükümetten istifa etmeyeceğim ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Başbakan Yıldınm Ak- bulut'un, ANAP genel başkan adaylarından Mesut Yümaz'ı destekleyen demeci nedeniyle ıs- tifaya çağırdığı Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt "İstifa etmeyeceğim" de- di. Yılmaz ve arkadaslarının bu aşamada kabıne ve merkez ka- rar yönetim kurulundan "çe- kilmeme" tavnnda ısrarlı olma- lan, Kurt'un, Akbulut'a yöne- lik tutumunu yumuşatmasına yol açtı. (Arkası Sa. 14, Su. S'de) B U G Ü N »a» »e »ro» Bugün ve h e r c u m a Y A R I N •BE355EÎIY ^r* BlliMTffltiKİSüperbebeyetiştmne enstitüsû!... Yarın ve her cumartesi PöLLYPECK Asil Nadir icraya verıldiEDİP EMİL ÖYMEN firması olan "Cork Gully"den Mkhael Jordan ile Richard Sto- ne ve Christopher Morris'ı kay- yım olarak atadı. Mahkemeden çıktıktan sonra basın mensupla- nnın sorularını yanıtlayan Jor- dan, "Asil Nadir'in şimdi kay- yım yönetimi ile işbirligi yapa- cağını ve Doğu Akdeniz'deki so- runları çozmede bize yardım edecegini umuyoruz. Bu şirket- ler grubunu o kurdu ve şimdi biz de onun yardunuu istiyonız" LONDRA — Polly Peck Yo- netim Kurulu'nun kayyım tayı- ni başvurusu Ingiliz Yüksek Mahkemesi'nce kabul edildi. Asil Nadir, Polly Peck yönetımı- ni mahkemenın tayin ettıği 3 kayyıma devrettı. Nadir, bir bankaya olan kişisel borcu ne- deniyle de icraya verildi. Hisse işlemlerınde usulsuzluk yapıldığı iddialannı soruşturan "Ağır Do- landıncüık Burosu"nun, şırke- dedi. Polly Peck alacaklılarını ti doğrudan ılgilendiren "bazı temsıl eden 10 kişilik komisyo- konulan" da soruşturma kapsa- nun başkanı olan "Standard mına aldığı açıklandı. Chartered Bank" Başkanı Mal- PollyPeck'te colm VVillim- dunku hızü ge- I son kayyım lişmeler karşı- sında iktidar ve muhalefet par- tilerinin ileri gelen bazı uye- leri, Ticaret Bakanı Peter Lilley'nin du- ruma bizzat müdahale et- mesi çağrısı yaptılar. Polly Peck Yonetim Kuru- lu'nun, çar- şamba gunu şırkete kayyım atanmasına ka- ra r vermesı uzerine, şirke- tın hukuk mu- şavırlerinden "Simon Morti- more", Londra Yüksek Mah- kemesi'ne baş- vurarak, yöne- tim kurulu ka- rarı uyarınca Polly Peck Yönetimi tayin edilen 3 kayyıma deyredildi. Asil Nadir, bir bankaya olan kişisel borcu nedeniyle icraya verildi. colm son atanmasını memnunlukla karşıladı ve "BttMtn hisse- darlan, kredi- torleri ikna et- mek için gerek- li tek sey, bilgi- dir. Asil Nadir, gerekli bilgiyi verirse ve şir- kette yeniden bir duzenleme- ye gitmek için öneri de geti- rirse, bu insan- lan ikna ede- cektir" dedi. Bu gelişme- lere paralel ola- rak borsa sım- sarlık fırması "Barclays de Zoete Wedd" (BZW), Asil Nadır'i icraya verdı. Asil Na- dir'in, firma aracılığı ile ey- şirkete kayyım atanmasını iste- lul ayında değeri duşerken satın di. Ancak şırkete kayyım atan- aldığı Polly Peck hisselen ıçın masına karşı çıkan ve şırketin if- las ve tasfıyesıru ısteyen "Kana- da Ulusal Bankası" temsilcısi gi- rişime itiraz edince mahkeme oğleden sonraya ertelendı. Mah- keme oğleden sonra bankanın ıtirazını, "Şirketin iflasını iste- mek, kreditorleri 400 milyon steriin zarara sokacaktır" gerek- çesiyle reddetti. Mahkeme "Co- opers and Lybrand Deloitte" mali danışmanhk firmasının icra-iflas ışlerinde uzman yan 3.6 milyon sterlin tutanndaki odemeyı henüz yapmadığı açık- landı. Asil Nadir, Polly Peck hısseleri için BZW'nin yanı sıra "Shearson Lehmann" ve "W.I.Carr" gıbi tanınmış sim- sarlardan da alım yaptı. "Sun- day Telegraph" gazetesi kaynak- ları, Asil Nadir'in sımsarlara dun kişisel borcunun 35 milyon sterlin dolayında olduğunu öne surdu. (Arkası Sa. 16, Su. 4'de) INGILIZ BASININDA POLLY PECK 16. Sayfada Fransa'nın çeşitli kentlerinde liseliler eğitim sistemine bayrak açtılar. (Fotoğraf: AFP) Fransa'dayeni '68 P\RİS (AFP) — Fransa'da bınlerce lise oğrencısı, eğitim sısteminin duzeltılmesı \e okulların onarılması ıçın gosterıler duzenledı. Dun bır hafta ıçındekı uçuncu gosterılerını duzenleyen lıse oğrencılerı, oğretmen ve okutman eksıklığınden, sınıffann fazlasıyla kalabalık, okulların çok eski oluşundan ve eğitim sısteminin yetersızlığınden yakınıyorlar. Çarşamba gunu Paris'teki 4 bin oğrencınin vuruyuşunun ardından dun Strasbourg'da 5 bın, St. Etienne bolgesınde 6 bın, Kuzey Fransa'da ıse 5 bın 200 lıselı yuruyuş duzenledı. Gobtenlerın vapıldığı dığer kentler Rouen, Cherbourg, \ıce, Draguıgnan, Lorgues ve Frejus-Saınt- Raphael oldu. St. Etıenne'dekı gosterıde, Bardot Lısesı'nde bır okutmanla bır kız oğrencınin ıkı genç tarafından dovulmelen de protesto edildi Olaylar Parıs'te eylul sonunda, kuçuk bır kız oğrencınin, kendı okulunun tuvaletınde ırzına geçilmesi uzerine patlak vermıştı. Eylul sonundan berı lıse oğrencıleri, okullarda hem guvenhklerı olmadığını hem de kotu koşullarda kotu eğitim aldıklarını sovleyerek protesto gosterılerı duzenlıvorlar 'Savaşa hayır' yazdığı için tutuklanan N.A. ile cezaevinde söyleşi 'Sorun yaşım değil, tavrıırfŞENAY KALKAIS "Durumumun dramatize edilmesini islemivorum. Mesele benim 16 yaşın- da olmam degil. Mesele 'savaşa ha>ır' diyen bir insanın, insanların tutuklan- ması. cezaevine konulması olmalı. Her- kesin 'savaşa hayır' diyebilmesine calı- şılmalı..." Bunları, vaşı 18'ın altında olduğu ıçın açık adının yazılması yasak olan NA. soyluyordu; ancak okumakta ol- duğu Pendik Lısesi 6 Edebıyat B smı- fının sıralanndan değil, Bavrampaşa Cezaevı'nın avukat goruşu odasındakı sıralardan. Çunku N.A., okulun duva- rına "savaşa hayır" yazılı bır afiş as- mıştı Okul muduru Suleyman Yolcu- nun çağırdığı polısler de onu alıp ka- rakola goturmuş, sekız gun gozaltında kaldıktan sonra da çıkarıldığı Devlet Guvenhk Mahkemesi'nce tutuklanıp Bayrampaşa Cezaevı'ne gonderılmıştı SHP Istanbul Mılletvekılı Mustafa Sarıgul, N A'vla goruşmek uzere Bav- rampaşa Cezaevı'ne gıderken, "Olmaz boyle şey. Bir insan, hem de 16 yaşın- da bir çocuk 'savaşa hayır' dedi diye nasıl cezaevine konur?" dıvordu, "Bu, toplum vicdanında açılan bir yaradır. Bu yaranın kapanması lazım. Kurucu- muz Ataturk'un 'Vurtta Sulh Cihanda Sulh' sozlerini şiar edindiğimiz ulke- mizde, hatta Başbakanı'nın bile Ben de savaşa ha>ır dıvorum' dediği ulke- (Arkası Sa. 16, Su. l'de) nereden nereye? SSCB GenelkurmayBaşkanı ilkkezNATOAskeri Komite Toplantısı'na katıldı Dış Haberier Servisi — SSCB Genel- kurmay Başka- nı Mihail Moi- seyev, Varşova Paktı'nın artık askeri bir pakt olmadığını belır- terek NATO'nun lağvedilmesi çağnsında bulundu. NATO As- keri Komite toplantısının dünku oturumuna katılan Moiseyev, "Askeri kunıluşlar artık varlık- lannı surdurmemeli, biz kimse- yi tebdit etmiyoruz" dedi. NATO'nun askeri stratejisirun ele alındığı Asken Komite top- lantısı dün Bruksel'de yapıldı. NATO uyesi ulkelerin geneİKur- may başkanları düzeyinde tem- sil edıldiğı, uç gun surecek top- lantıda, ılk kez bır Sovyet aske- ri yetkılisı de hazır bulundu. Ajanslar, SSCB Genelkurmay Başkanı Moıseyev'in, toplantıya "sembolik" anlamda katıldığı- nı bildırdıler. Moiseyev, NATO Askeri Ko- mite topîantısından önce Belçi- kalı subaylara verdıği savunma konulan ile ilgilı bır brifingde, NATO'nun lağvedilmesi çağn- sında bulundu. Sovyet Genel- kurmay Başkanı, "NATO'nun amacı nedir? Ülkemiz hiç kim- se için bir tehdit değil" diye konuştu. (Arkası Sa. 14, Su. S'de) ANKARA'DA KİTABEVİ İŞLETÎYORDU Eski astsubay öldtirüldüHalil Çetin, Kızılay'da eşine ait kitabevinde uğradığı saldırı sonucu öldü. Olaydan sonra gazetemizi arayan bir kişi olayı Dev-Sol'un üstlendiğini belirterek '12 Eylül döneminde Çarşamba Karakolu'nda komutan vekili olan işkenceci Halil Çetin'i cezalandırdık' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Son aylarda yaşanan cinayetler zincınne bır yenisı de dun başkentte eklendı. Eski ast- subay Halil Çetin (39), Karan- fil Sokak'taki eşine ait kitabe- vinde akşam saat 19.15 sırala- rında, kimliğı belirsiz kişiler ta- rafından tabanca ile vurularak olduruldu. Gazetemizı Dev-Sol adına arayan bır kişi saldınyı üstlenerek, "12 Eylül dönemin- de Çarşamba Karakolu'nda ko- mutan vekili olarak çalışan iş- kenceci Halil Çetin'i cezalan- dırdık" dedi. Gorgu tanıkl?rının anlatımı- na gore, olay başkentın orta yeri sayılan Kızılay'daki Karanfıl Sokak'ta, Turkiye Barolar Bir- liği'nin bulunduğu binanın al- tındakı pasajda meydana geldi. Pasajda 26 numarada yer alan (Arkası Sa. 14, Su. 4'de) YAGMUR TARTIŞMASI Bomba yaradı mı? Meteorolojiden sorumlu Devlet Bakanı Konukman "Yağmur bombası atılmasaydı da yağmur yağacaktı. Sözen uygulamayı durdurmahdır" dedi. Meteoroloji Mühendisleri odası da bombanın iki gün içinde yağışı ne kadar arttırdığının belirlenemeyeceğini açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Is- tanbul'a atı- lan "yağmur bombası" tar- tışmalarına meteoroloji- den sorumlu Devlet Bakanı Ercüment Ko- nukman da katıldı. Ko- nukman, 'Yag- mur bombası aülmasaydı da yağmur yağa- caktı. Sayın Sozen, bu uy- gulamayı dur- durunuz. Boy- lece elde ede- ceğiniz finans farkını da alt- yapı hizmetlerinde kullanınız' dedi. Meteorolojı Muhendisle- rı Odası Başkanı Belgin Kurtu- luş, hava modifikasyonu o- layının ıkı gun içinde yağışı ne kadar arttırdığını belırlemenın mumkun olmadığını soyledı METEOKOLOJİ ĞENELMd. Meteoroloji uzmanı Hüseyin Avni Sağesen de "Yağmur bombasında kesin bir netice yoktur. Moral takviyesidir. Mil- yarları bir umuda vermek yan- lıştır" dıye konuştu. (Arkası Sa. 16, Su. 6'da) N.A.'lar İçin... (jenclerımıze anlayışla yaklasmayı ne zaman oğreneceğız? Ne zaman oğreneceğız, onların duygu ve düsuncelerıne hoşgöruyle bakabılmeyı 7 Oysa o kadar çok acı olay yaşanıyor kı Bıraz çaba gosterılse, toplum olarak, devlet olarak gerekli derslerı cıkarmak bunca yıl sonra hıc de zor olmayacak Ama başaramıyoruz bır türlu Yasaklar, cezalar ve tabulardan olusan kaskatı bır kıskacın ıcınde bunaltıyoruz genç ınsanlarımızı Hoşgoruden yoksun bır dısıp- lın anlayışıyla cendereye sokuyoruz onları Kısılıklerını yok sayıp, tornadan çıkmışçası- na tek tıp gencler duşluyoruz. Ne doğru dürust bır gelecek hazırlayabı- lıyoruz onlara, ne de yaşama sevıncı aşıla- yabılıyoruz (Arkası Sa. 16, Su. l'de) HASAN CEMAL • TRT kanalları özel TV'ye DPT, 1991 Yaıırmıları Hazırltk Raporu'nda ozel T\ ıçtn yasal duzenleme ıstedı. 4. Sayfada • Duzeyli gerilim "JuUıa'mnZıyareıçısı" adlı fılm Gece Sıneması 'nda ekrana gelıyor Son aylarda yer alan sayılı duzeyli fılmlerden bırınde \lıa Fano\\ 'u ızleveceğız 4. Sayfada • İdam cezası cinayettir Aıaturkçu Duşunce Derneğı tarafından yurutulen kampanyaya 17 orgui katıldı 9. Sayfada • Açlık grevleri süruyor !\usa\bm'de 4 bın esnaf açlık grevlerıne destek amacıyla kepenk kapadı. 11. Sayfada • Turizmde umut kapısı Korfez'dekı ABD askcrlennm tatülerını Turkne'de geçırmesı kesınleştı Ekonomide • DİE sayım hatası peşinde De\let htaııstık Enstıtusu "havalı" olarak nııeledıeı nufusu saptama peşinde. Ekonomide • Ücret yerine arsa Odeme guçluğu Hindekı Konak Beledıvesı, ışçılere borcunu arsa vererek oduyor Ekonomide • Fenerbahçe deplasman takımıdır Teknık Dırektor Hıddınk, "Itaha da bır golle skoru eşıtiersek, Atalanıa onunde sıırpnz \apanz" dedi. Sporda • Bakü'de petrole hücum A:erba\cun hııkunıelı, vabancı şırkellere kapnı uçınca Batılı fırmalar Inırekete geçtı. \fo$ko\a'nın ta\n merakla beklenıyor Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Türban ve Ödenek... Dun TBMM ılgınc bır gun yasadı Dunku gundemde "turban" vardı Danısma kurulunun oğle üzerı yaptığı bır toplantıyla da TBMM uyelerınm aylık, ode- nek ve emeklılıklerı ile ilgılı yasa da dunkü gundeme alın- mıstı Once turban konusu goruşulecek sonra da aylık ve odeneklere sıra gelecektı (Arkası Sa. 19, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog