Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 25 EKİM 1990 06.58 AçillŞ-Gİİn Başliyor Akış içerisinde 08.00 ve 09.00'da 5'er dakikalık haber bülteni yayımlanacak. 09.05 Stisam Sokağl-18 Programda insan yapisı, çevre, duygular, sevgi, akrabalık ılişkılerı konu ediliyor. 0930 Hanımlar İçin 10.00 Arkası Yarın: Yaban Gttlü Candide kötuieşir. Duitina onu akıl hastanesine kapatmayı planlamakudır. Rosa işe başlayacağı için çok fıeyecanlıdır. 10.40 Okul Televizyonu Akış içerisinde 11.00 ve 15.00'le 5er dakikalık haber bulteni yayımlanacak. 15.15 Ögleden Sonra 16.00 Çocuklar İçin Atlı Kannca Susam Sokağl-19 Programın hedefleri, duygular, korku, doktor kontrolünun gerekliliği, ilişki terimleri, geometrîk şekiller. Çİtlenbİk "Fırça Nerelerde Kullanıür?" adlı dört dakikalık dramada Mithat Isfandiyar'ın başrolünü oynadığı bölüm ekrana geliyor. 17.20 DİZİ: Hayat Ağaci Paul Jarre yakalamr. Jason'un katili olduğundan şuphelenilmektedir. 18.00 Haberler 18.15 TEK Korosu 18.35 A k ş a m a D o ğ r u Kültür ve sanat haberleri. 19.10 Merhaba Çocuklar 19.20 İ n a n ç Dünyasi Kuranı Kerim Fussilet Suresi 30-36. ayetleri Eşref Akhisarh okuyor. 20.00 Haberler ve Hava Dummu 20.40 Spor 21.00 Sopot Müzik Festivali 22.00 DİZİ: K a n u n Savaşçilan Serdar bir einayct peşindedir. 23.05 Giin Biterken 23.20 Sahneden 00.20 Kapanış 07.59 Açılış-Okııl Televizyonu 10.40 Kapanış 18.10 Açıllş-DİZİ: Yalan RİİZgân Jill, Jack'in dönmesini ister. Bunun için yönetim kurulundan karar çıkarmak ister. 19.05 Haberler 19.20 Belgesel: Kapalı Kutu Hindistan 19.50 Fasıl 20.20 Avnıpa'dan Futbol 21.15 GörİİnÜm Gurultu ve hava kirliliğı konu ediliyor. 22.00 Haberler ve İngilizce Haberier 22.40 Çeşİtleme (Bugün kOşesinde) 23.05 Festİvallerden tbsan TUmagöl'ün konseri yayımlanıyor. 23.55 Kapanış 20.00 AçillŞ-DİZİ: Asiller BurCU Chen ailesmın oğlu kaçınlır. Dan Ross onu bulmak ıçın çeşıtiı gırişimlerde bulunur. 21.00 TV'de Sinema: Gençlik Gençlik (Aynmüıbiigiyanciaki sutunlarda) 22.45 Dönence (Ayfıntılı bilgi yandaki sutunlarda) 23.15 DİZİ: M a h k û m Son bölum ekrana geliyor. Bolümde mahkûm numaralandınlamaz ve bütün testleri geçtiği için şahıs olma hakkını kazanır. 00.05 Kapanış 13.58 Açüış-Okul Televizyonu 19.00 DİZİ: Aşk Kapiyi Çalinca Ronas-Beto kavga ederler. Ronas Beto'yu bıçaklayarak kaçar. 19.45 YabanCl DİI DerSİAlmanca ve tngüizce dersleri yayımlanıyor ^ 20.20 Gençlik Konserieri 20.40 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bans konusu. 21.00 Komedİ: Teddv Z Son bölom yayımlanıyor. 21.25 TurİZm Eğİtİmİ Mutfak ve ön buro hizmetleri 22.00 Temel Hukuk Kamu hukuku 22.20 Belgesel: Dünyanın Harikalan Goreme. Son bölümde peribacaları ekrana geliyor. 22.45 Kapanış 19.02 Açılış - Haberler 19.20 Çİtlenbİk TVl'de yayımlanan bolüm. 19.50 Gençlerle 20.35 Dizi: Zenginler de Ağlar 21.15 Fasıl 21.35 İnanç DÜnyasi İslam ve insan. 22.00 Haberler 22.30 Dizi: Mesela Muzaffer 23.15 Belgesel: Bir Zamanlar Bir Yerde Son 00.15 Kapanış 13.00 Açılış-Haberier 13.05 Çizgi Film: Shmoo 13.30 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 14.30 Son M o d a CNNMen derlenen program. 14.55 Haberier 15.05 Pembe Dizi: Hastane Günlügü 15.55 Haberler 16.00 Çizgi Film: Taş Devri 16.30 Videoklipler 17.40 Haberler 17.50 Eşek Şakasi Kamera şakaları 18.20 Pembe Dizi: Santa Barbara 19.20 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Ana Haber Bülteni/CNN Magazin 20.25 Haftanın Dizisi: The Rebels Son boium ekrana geliyor 21.15 Haberler 21.20 Dizi: Dallas 22.15 Dizi: Dedektif Marlow 23.05 Haberier 23.10 Dizi: Doyum Noktası 00.05 Müzik 01.00 Kapanış Belediyeler uydu yayınlan için Aydın İdare Mahkemesi kararını emsalgösteriyor Çanak savaşı yîne kızıştıİçişleri Bakanlığı genelgesiyle yaz başmda mühürlenen beleciiyelerin çanak antenlerinden bir kısmı mahkeme kararını beklerkenbir kısmı yeniden yayına başliyor. îzmir, îzmit belediyeleri davalann sonuçlanmasını bekliyorlar. sına yeniden başlandı. Mühürlemeler üzerine mah- kemelere başvuran belediyeler, Aydın Idare Mahkemesi kararı- nı örnek göstererek emsal karar- lar çıkarma çabasına giriştiler. Izmir'de dört ilçe belediyesinin 1. İdare Mahkemesi'nde açtık- ları davada atanan bilirkişi "ku- rulan sisiemin, uydu yayınlan- nı tetevizyon alıcılarının algıla- yabileceği banda indiren, yayın aJanı sınırlı, düşuk giiçlu bir sis- tem olduğu" yolunda rapor ver- di. Mahkeme, yurütmenin dur- durulması istemini reddetti. İti- raz edilen bölge idare mahkeme- si de aynı istemi reddedince göz- ler mühürleme ışleminin iptali- Dün deneme yaymı yapan Bursa Belediyesi'nin yanı sıra Seyhan Belediyesi de Aydın İdare Mahkemesi'nin kararını emsal göstererek buna bilirkişi raporunu ekledi ve çanak anten sistemi için çalışmalara başladı. HÜSEYİN ERCİYAS İZMİR — Belediyeler uydu yayınlannı yaygınlaştırmak için kurduklan sistemlerden vazgeç- miyor. Uydu yayınlan nedeniy- le mahkemelik oian belediyeler, hukuk yoluyla savaşırnlannı sürdüriiyor. Kimi belediyeler mühürlenen sistemlerinin çözül- mesi için emsal karar çıkarabil- meye çalışırken kimi belediyeler mahkemelere bilirkişi incelemesi yaptırarak aldıklan olumlu ra- porlarla sistem kurmaya hazır- İanıyor. Yaklaşık üç yü önce başlayan belediyelerin uydu yayınlannı yaygınlaştırma çabaları İçişleri Bakanlığı'nın mühürlemeyi ön- gören genelgesiyle sekteye uğra- dı. Uydu yayın sistemi kuran Marmaris'teki bir yapı koopera- tifî de mühürlemeden payını al- dı. Kooperatif yönetimi polisin sistemi mühürleme işleminin ip- tali ve yurütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Aydın Idare Mahkemesi, bilirkişi inceleme- si yaptırdı, sunulan rapor doğ- rultusunda yurütmenin durdu- rulmasını kararlaştırdı. Sistem üzerindeki mühür bu karar üze- rine çözüldü ve Marmaris ilçe- sinin tümünün yararlandığı uy- du yayınlannın yaygmlaştınlma- ne ilişkin ana davanın görüşül- düğü 1. İdare Mahkemesi'ne ye- niden çevrildi. Uydu yayınlannı yaygınlaştır- ma çabalarına öncülük eden Kocaeli Belediyesi de karşı kar- şıya kaldığı çeşitli uygulamalar yanında hukuk yoluyla savaşı- mını sürdürüyor. Kocaeli Bele- diye Başkanı Sefa Sirmen hak- kında 1. Asliye Ceza Mahkeme- si'nde Telsiz Yasası'na muhale- fet ettiği savıyla açılan dava sü- rüyor. Kocaeli Belediye Başka- nı Sefa Sirmen, mahkemenin atadığı bilirkişinin vereceği ra- por doğrultusunda kasım ayı ıçinde davanın sonuçlanmasının beklendiğini söyledi. Adana metropol alanındaki Seyhan Belediyesi de uydu ya- yınlannı yaygınlaştıracağı siste-ı, mi kurmak için bilirkişi belirle- mesi yolunu seçti. Seyhan Bele- diyesi, Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tespit kararıyla bilirkişi raporunu, Aydm îdare Mahkemesi'nin yurütmenin durdurulması karannı kanıt göstererek asliye hukuk hâkim- liğinden tespit istedi. 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin atadığı biürkişi, raporunda şu görüşle- re yer verdi: "Bu sistemi tesis olarak say- mak mümkiın değildir. Yasalar ve mevzuata göre olay incelen- diğinde sistem sadece geien işa- reti yansıtabilen kuvvetlendirici görünümünde bir cifaazdır. Sis- tem, hiçbir ticari amacı olma- yan, yapılan yayınların yurttaş- larca daha yaygın olarak izlen- mesini sağlama amacına yöne- liktir. Uydu yayın yansıtıcısı ekonomik, teknik ve hukuki açı- dan tesis kapsam ve aiteliği ta- şunamaktadır." Seyhan Belediye Başkan Yar- dımcısı tbrahün Özdiş, "Mü- httrieme olaylarını görünce işi sağlama alalım diye düşündiik ve mahkemeye başvurup bilirki- şi incelemesi istedik" dedi. Uy- du yayınlannı yaygınlaştırma projesini Çukurova Üniversite- si'nden bilim adamlanna yaptır- dıklannı, gerçekleşme aşamasın- da kontrolörlüğunü yine üniver- siteden bilim adamlarının yapa- cağını anlatan Özdiş, "Sistem 306 rnilyona mal olacak" dedi. Giresun Valisi tehdit ettiNİHAT T1ĞLI GtRESUN — Giresun Valisi Sami Oytun, Giresun merkezde uydu anten kurulmasına izin vermeyeceğini söyledi. Vali Oytun, "Ben uydu anten kurmam. Varsa bir kabadayı, çıkıp kursun" dedi. Vali Sami Oytun, uydu anten kurduran bazı ilçeler için de "Onlann hakkında da yasal işlern yapacağız" biçiminde konuştu. Giresun Valisi Sami Oytun, uydu anten konusunda kendisine yöneltilen soru karşısmda, merkezde uydu anten kurdurmayacağı yolunda "kararlı olduğunu" açıkladı. Adı uydu anten yüzünden "Yasakçı Vali"ye çıkan Giresun Valisi Sami Oytun, "Kimse benim adımı yasakçı valiye çıkarmasın. Çiinkii bu yasağı ben kendim koymadım. Bakanlığın bu konuda emri var. Anayasa Mahkemesi, TRT varken uydu anten kurulamayacağını açıkladı. Uydu anten kurmak suçtur. Giresun'da varsa bir kabadayı, çıkıp kurdursun. Uydu anten kurduran ilçelerimiz hakkında da yasal işlem yapacağız" dedi. Giresun'da halen Dereli, Görele, Tirebolu ve Yağhdere ilçelerinde çanak anten ve vericisiyle bölge halkına uydu yayınlan izlettiriliyor. Onceki gün de Keşap ilçesine kurulan sistemle yayınlar izlenmeye başlandı. TV3 SİNEMA: GENÇLİK GENÇLİK 21.00 Unutulmaz gençlik filıııî Gençlik Gençlik (The Young Ones) / Yönetmen: Sidney J. Furie / Oyuncular: Cliff Richard, Robert Morley, Carole Grey, Richard O'Sullivan, Melvyn Hayes, The Shadovvs Grubu / 1961 yapımı / 105 dakika. KüHür Servisi — Bir gençlik kulübüne ait olan araziyi alıp oraya bir işhanı kondurmak is- teyen zengin bir adama karşı çı- kanlann başmda, o kulübe üye olan öz oğlu vardır! Klasik bir konu, bir "genç- yaşiı koşak çatışması." Ama ko- nunun ne önemi var? Sinema kı- lavuzlannda yer bile almayan bu film, sinema ve müzikal sinema tarihine geçmemişse bile belli yaştakiler için değme "başyapıt" tan daha önemli sayılabilecek bir film. Çünkü "Gençlik, Gençlik", 1960 başlannın kaynayan müzik dünyası içinde kendine özgü bir yer tutuyor ve Ingiliz sineması- nın o yıllarda ortalığı birbiri- ne katan Hollywood kökenli "rock'n roll" müzikallerine ya- nıtını oluşturuyordu. Popüler Cliff Richard, ünlü grubu The Shadows eşliğinde ilk kez bu fılmle perdeye adım atıyor ve sa- natçılar, filme az görülmüş bir "gençlik enerjisi" katıyorlardı. Daha sonralan biçimci fılmle- riyle dikkati çekerek Hollyvvo- od'a kapağı atacak olan yete- nekli lngiliz yönetmeni Sidney J. Furie, filme en azından eli-yüzu düzgün bir sinema dili sağlama- yı biliyordu. Ama en önemlisi, CHff Ric- bard ve The Shadows'du kuşku- suz... Fümin şarkı ve konser sah- neleri, ünlerinin doruğundaki bu sanatçıların katkısıyla, eşsiz bir şölene dönüşüyordu. Cliff ve The Shadows, filmde "The Young Ones' 1 , "We Say Ye- ah", "Got a Funny Feeling", "Mumblin Mosie" gibi ünlü şar- kılar söylüyorlar ve o zamanın gençleri, bunlara tempo tutarak çığlık atarak veya sinema salon- EŞStZ BtR ŞÖLEN — lngiliz sinemasının Hollywood kökenli "rock'n roll" müzikallerine 6O'lı ydlardaki yanıtı denilebilecek filmde Cliff Richard ve The Shadows var. larını diskoteğe çevirerek karşı- lık veriyorlardı. "Gençlik, Genç- lik", "rock'n roll çagı" denen dönemin beyazperdedeki en gü- zel yansımalarından ve en unu- tulmaz "gençlik filmlerV'nden biri olup çıkmıştı. Film, neredeyse 30 yıl sonra ilk kez küçük ekrana geliyor. Bakalım, o yıllann "gençleri"', anılarında yer almış bu filmi bunca yıl sonra nasıl bulacak- Iar? Günümüzün gençleriyse, bu 1961 müzikalinden nasıl bir zevk alacaklar? Beklemeye değer... TV3 DONENCE 22.45 Hard rockta 'tarzlar NEW MODEL ARMY — Hard rockın sevilen topluluklarından 'New Model Army" bu akşam 'Dönence' programının konukla- n arasında. Bu topluluktan Get Me Out'ı dinleyeceğiz. TV3'ün haber sonrası kuşağı programı Dönence'nin bu akşamki konukları, 'Deep Purple', 'Iron Maiden', 'Marülion', 'Kingdom Come', 'New Model Army' ve 'Leo Sayer.' BURAK ELDEM Hard rock'ın yetmişli yılladaki en önemli top- luluklarından Deep Purple, zaman zaman çalış- malanna ara verse ve eleman değişikliğine uğra- sa da varhğım koruyor hâlâ. Türün bu klasik- leşmiş topluluğu, aynı zamanda günümüzde et- kinliğini sürduren iki önemli topluluğun da "çı- kış noktası"nı oluşturuyor. İlk kez gitarist Ritc- hie Blackmore tarafından kurulan Rainbow ve solist David Coverdale'in hâlâ başarıyla götür- düğü VVhitesnake, Purple"ın hard rock dünyası- na iki ekstra armaganı olarak nitelendirilebilir. Serdar Öktem'in Dönence'sinde bu akşam ilk iz- leyeceğimiz topluluk da VVhitesnake. İki yıl ka- dar önceki "Slip Of The Tongue" albümünde yer alan ve hard'ın heavy listelerinden aylarca inme- yen "Now You're Gone"da, solist David Cover- dale'in "Purple'vari" stili kadar, ünlü gitarist Ste- ve Vai'yi de dinleme olanağı bulacağız. Iron Maiden, "şimdilik" kaydıyla dağılma teh- likelerini atlatmış gözüküyor. Yeni kırkbeşlikle- ri "Holly Smoke" Avrupa listelerinde hızla yük- selirken, solist Bruce Dickinson'ın henuz Mai- den'dan aynlmaya pek istekli olmadığı da anla- şıldı. Öte yandan, Dickinson'ın solo albumü "Tattoed Millionaire" beklenenin çok üzerinde bir satış hacmine ulaşmış durumda. Albümde yer alan "All The Young Dudes" ve "Dive Dive Do- ve", hem listelerdeki yerini koruyor hem de tele- vizyon programlarmdaki popülerliğini. Donen- ce'de Maiden'ı "Holly Smoke" ile Bruce Dickin son'ı da "Dive Dive Dove" ile izleyeceğiz bu ak- şam. Seksenlerin önemli rock topluluklarından Ma- rillion, büyük çıkışını solisti Fish sayesinde yap- mış; Fish'in yazdığı şarkılar ve hırçın yorum tek- niğ^, özellikle "Misplaced Childhood" albumün- de büyük beğeni toplamıştı. Geçen kış Fish, so- lo albümü "Vigil In A Wüderness of Mirrore" ile aylarca Avrupa listelerinden inmedi. Özellik- le bu albümde yer alan "Big Wedge", televizyon programlannın gözdesiydi. Dönence'de bu eski Marillion'cuyu aynı albümde yer alan bir başka parçasıyla dinleyeceğiz: "The Company". Hard rock'ın sevilen iki topluluğundan "King- dom Come" ve "New Model Army", birer par- çalanyla Dönence'de yer alacaklar. Kingdom Co- me'dan "Get It On"u, son derece ilginç bir tarza sahip Nevv Model Army'den de "Get Me Ouf'u dinleyeceğiz. Dönence'de türün dışında kalan tek isim, yılların şarkıcısı Leo Sayer. Bir zamanla- rın "palyaço" şarkıcısından "The Cool Touch", programın son parçası olacak. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açıhş, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türkuler geçidi. 05J0 Şarkılaı ve oyun havaiarı. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Gunaydm. 07.00 Bugün (Kuşak) (1). 09.40 Arkası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Bız bir aileyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Rek- lamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Gunü ya$arken. 1İ55 Reklamlar ve radyo programian. 13.00 Ha- berler. 13.15 Halk çalgüarından ezgiler. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar (2). 17.00 Haberler. 17.05 Din ve ahlak. 17.35 Saz eserleri. 17.40 Ço- cuk bahçesi. 17^5 Haftanın çocuk şarkısı. 11.00 Haberler. 18.05 Gunden gune. 19.00 Haberler. 19J0 Yurttan sesler. 20.00 Gurbet gurbet değıl artık. 20.20 Amatör topluluklar (TSM). 20.40 Amatör topluluklar (THM). 21.00 Haberler. 21.05 Solistler geçidi. 21.30 Beraber ve solo türk- üler. 22.00 Küçük konser. 22JO Beraber ve solo şarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (3). 00.55 Günun haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O Z 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07.30 Ha- berler. 07.40 Türkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08JO Beraber ve solo şarkıiar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Ço- cuk bahçesi. 09.30 Peter Nero çalıyor. 10.00 Saz- lardan mıkrofona. 10.20 Atatürkçuluk yolunda dünlerden yannlara. 10J5 Türkçe sözlü hafıf muzık. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 1135 Hafıf müzik. 12.00 Açıklamalı klasik ko- ro. 12J0 Türkuler geçidi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13J0 Kültur köpnısü. 1345 Türkçe soziü hafıf müzik. 14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Gençhk korolan. 15.00 Haberler. 15.05 Turizm. 1530 Arkası yann. 1550 Şarkılar. 16.05 Okul radyosu. 1635 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler geçidi (TSM). 1730 Kuçuk kon- ser. 18.00 Tiyatro dünyasından. 18.45 Türkuler. 19.00 Haberler. 1930 Kadınlar topluluğu. 20.00 Türkuler geçidi. 2030 Yabancı dil dersi. 21.15 Hafıf müzik. 2130 Beraber ve solo sarkılar. 22.00 Yuntan sesler. 2230 Bir roman/bir hikâ- ye. 22.45 Türkçe sözlü hafif müzik. 23.00 Ha- berler. 23.15 Solistler geçidi. 23.40 Hafıf muzık. 23.55 Muziğe ovgu. 00^5 Gunun haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. K A D T U w 07.00 Açılış, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğ- ru. 12.00 Haberler. 12.15 Hafif müzik. 1230 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik mu- zik müzik. 15i» Konser saati. 1630 Caz dün- yası. 17.00 Haberler. 17.15 Hafif muzik dünyasından. 18.00 Haftanın plakları. 19.00 Ha- berler. 19.15 Sonatın oyküsü. 20.00 Fransa'dan müzik. 2030 Bir konser. 22.00 Haberler. 22.15 Anılardan günümüze. 23.0tOperalar. 24.00 Ge- ce ve müzik. 00.55 Günün haberlerinden özet- ler (Türkçe). 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıbş, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havaları. 0730 So- listler geçidi. 08i» Türkuler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar. 0930 Türkuler ve oyun havaları. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdik- len. 11.00 Haberler. 11.05 Türkuler. 11.20 Şar- kılar. 1135 Beraber ve solo tUrküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 1330 Yurdun dort bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1430 Türkuler geçidi. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Yurttan sesler kadınlar topluluğu. 1630 Şarkılar ve oyun ha- vaları 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 1730 Erkekler faslı. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL 07^AÇ.I,Ş pog ram. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Ko- nukları. 09.15 Sevilen Melodıler. 10.00 Hayatın İçınden-Her cuma sızlerle. 11.00 Kayıp Haber- leri 11.05 Işte Saz Işte Söz. Solist: Necla Ak- ben. 1130 Bir Solist: Diana Ross. 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sozlu Hafif Muzik. Solist: Can Tu- fan. 13.15 Oğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Pet Shop Boys. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber: Mi- ne Kosan. 15.10 KarayoUan Trafik Kanunu. 15.15 Faruk Tınaz'dan Şarkılar. 1530 Kayıp Haberle- ri. 1535 Türkçe Sozlu Hafıf Müzik. 16.00 Su- personic Programı. 17.00 Muzik Dağarcığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Prog- ram ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE 06^8 AçuışvePıog ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrümantal Müzik 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol Du- rumu. 08.35 Işte Saz Işte Söz Solist: Necla Ak- ben. 09.00 Solistler Geçidi. 09.30 Yol Durumu. 09.35 Sevim SUper'den Şarkılar. 0955 Karayol- ları Trafik Kanunu. 10.00 Hayatın içinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber: Mine Kosan. 11.25 Yıl- dız Ayhan'dan Türkuler. 11.45 Kayıp Haberle- ri. 1150 Sızin Seçtikleriniz. 1255 Türkçe Sözlu Hafıf Müzik. Solist: Özdemir Erdoğan 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Turkulerimiz ve öykule- ri. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Hûner Coşkuner- den Şarkılar 15.10 Muzik Dunyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Muzik Dağarcığı. 16.45 Zeynel Gunduz'den Turkuler.17.05 Türkçe Sozlu Hafif Muzik. 17.25 Gun Biterken - Mısralarda Gezin- tiler. 18.00 Program ve Kapanış. 'Devletin lotaryası' • Ankara (MAK Ajans) — TRT Haber Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanıp 30 ekim günü TV l'de gösterilecek 'Haber programda' bu hafta, devlet eli ile oynatılan 'Lotarya' konusu ele ahnacak. Yapımcıhğım Cengiz Tağtekin'in üstlendiği haber programda, bugün ulkemizde geniş kitleler tarafından oynanan ve büyük ilgi gören, Toto, Loto, Milli Piyango, Kaa Kazan ve at yanşları gibi resmi şans oyunlan incelenecek ve bunlarm toplum, kişi üzerindeki etkileri dile getirilecek. Iran'da uydu • TAHRAN (MAK Ajans) — Iran uzaya bir haberleşme uydusu göndermeyi planlıyor. Iran'ın 1990-1995 yıllarını kapsayan 5 yıllık kaJkınma programı içerisinde yer alan projeye göre uydu 11 kanallı olacak. Arab Uydu Sistemleri Birliği (ARABSAT) ile anlaşarak projeyi gerçekleştirmeyi planlayan Iran, böylece Irak'Ia girdiği savaştan sonra kurmaya çahştığı iletişim ağıru da gerçekleştirmiş olacak. TRT, BRT işbirligi • ANKARA (MAK Ajans) — TRT, Belçika'da TV-5'in kablo ile dağıtımına çalışırken Belçika Radyo Televizyon kuruluşu BRT'den de guzel bir teklif aldı. BRT'nin "Babel" adlı bölümü TV-5'te yayınlanmak üzere program hazırlamak ve bunları TRT yapımlarıyla değiştirmeyi ve arşivini TRT'ye açmayı önerdi. BRT'nin 'Babel' bölümü, 1987'den beri TRT'nin desteği ile bu ülkedeki Türk vatandaşlanna yönelik yayın yapmaktaydı. Radyoda ortak yayuı • ANKARA (MAK Ajans) — 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Radyo-1 ortak yayını ve Radyo 2'de özel programlar yayımlanacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Çukurova, Erzurum, Diyarbakır, Van ve Hakkâri radyolan onak yayınmda yer alacak programlann yapım ve yayın merkezi Ankara Radyosu. Radyo-1'in 29 Ekim özel radyo programian şöyle: Gunaydın (özel), Marşlar, Cumhuriyete Doğru, Zeybekler, Anıtkabir'den Naklen Yayın, Anılarda Cumhuriyet, Yurttan Sesler Bayram Özel Programı, Turk Toplumu ve Cumhuriyet, Ankara Şehir Hipodrumu'ndan Naklen Yayın, TSM Bayram Özel Programı, Bir Gün Bir Tarih (29 Ekim 1923), Atatürk - Cumhuriyet ve Eğitim, Başmda 29 Ekim. Gümüşhane'de TV yayınları • GÜMÜŞHANE (AA) — Gumuşhane'nin 330 köyünden 50'sinip televizyon yayınlannı büyük ölçüde izleyemedikleri bildirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre Gümüşhane Merkez, Torul ve Şiran ilçelerinde TV yayınlarım izleyemeyen köyler için aktarıcıların inşaatı ve projelendirilmesi surüyor. Yetkililer, TV yayınlarının net olarak izlenebilmesi için Kuşak kaya, Ziyarettepe, Kayalartepe, Çardaştepe, Çilhoroz Bağı, Çataltepe, Yademir, Kusurantepe, Madentepe, Büyükgeçit mevkilerine aktarıcıların kurulması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek 3-4 ay içinde bütün koylerin yayınlan izle>ebileceğini söylediler. BUGÜN ~ • Çeşitleme TV2 22.40 Rana Özergin'in hazırlayıp Aykut Sporel'in sunduğu programda şu parçaiar yer alıyor: Maurice Chevalier 'Thank Heaven' ve Tm Not Young Anymore', Luis Armstrong 'What A VVönderfull World', 'La Caohuca' Ispanyol Dansı, Brams 5 No'lu Macar Dansı (Şarlo görüntüleriyle), Hendricks Vokal Grubu, Martha Davis-Baogue Woogie, Iko Iko 'Belle Stars', Michael Jackson 'The VVay You Make Me Feel', Les Sylphies 'Vals ve Great Balls Of Riri', Jerry Lee Levvis.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog