Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

25 EKÎM 1990 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 BM'nin 45. yıldönümü • ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) — Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşunun 45. yıldönümü kutlandı. Bu amaçla BM Türk Derneği tarafından bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan gazetemiz yazan Uğur Mumcu BM'nin silahlı çatışmaları önlemede onemli işlevinin olduğunu, ancak yeterli güvenceyi sağlayamadığı için gerekli önlemleri alamadığını söyledi. Yaşama hakkının insan haklan bildirgesinin en ön plana koyduğu hak olduğunu belinen Mumcu, "Oysa Türkiye'de ölüm cezası var. Üstelik infan edilmemiş mahkûmları yıllarca cezaevlerinde bckleterck siyasi pazarlık konusu yapıyorlar" dedi. Filipinler ayakta • MANtLA (AA) — Filipinler'de sosyalistlerin başlattığı ve başkent Manila'da hayatı felce uğratan genel grev sırasında meydana gelen olaylarda cn az dört kişi öldürüldü, iki kişi de yaralandı. Resmi kaynaktan verilen habere göre Filipinler Devlet Başkanı Corazon Aquino'ya karşı bu yıl düzenlenen en büyük protesto niteliğindekı genel grev sırasında poüs ve ordu kuvvetleri alarma geçirildi. Ülkenin çeşitü yerlerinde, güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren 24 kişinin de tutuklandığı belirtildi. Filipinler Savunma Bakanı Fidel Rarnos, Manila yakınında bir polisin vurularak ve greve katılmak istemeyen bir otobüs şoförilnün dövülerek öldürüldüğünü açıkladı, 14 otobus ve kamyonun başkent ve çevresinde ateşe verildiğini bildirdi. Menem Moskova'da • MOSKOVA (AA) — Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem, iki günlük bir "çalışma ziyareti" için dün Moskova'ya geldi. Carlos Menem'in Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'la yapacağı görüşmeler sonucunda iki ülke arasındaki işbirliği ilkelerini belirleyen bir deklarasyon yayımlanması bekleniyor. iki ülkenin aynca barışçı amaçlı nükleer araştırmalar ile başka alanlarda işbirliği olanaklannı araştıracaklan belirtiliyor. Mısır'da teröre önlem • KAHİRE (AA) — Mısır'da Meclis Başkanı Rıfat El Mahcub'un bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra üst düzeyde yetkilileri hedef alan yeni bir terör dalgasına karşı yoğun önlemler alınıyor. Bir Mısır güvenlik yetkilisi, El Hayat gazetesine yaptığı açıklamada, isimlerini açıklamaktan kaçındığı bazı üst düzey yetküilere karşı terörist gruplann bombaJı saldınlar düzenlemeyi planladıklan yolunda bilgiler alındığmı söyledi. Hindistan'da çatışmalar • YENt DELHt (AA) — Hindistan'da Hindu Bharatiya Janata Partisi'nin lideri Lal Krishan Advani'nin önceki gün tutuklanması üzerine ülkedeki siyasi hava giderek daha da gerginleşiyor. Hindularla Müslümanlar arasında dün meydana gelen şiddet olaylarında en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Rajastan eyaletinin başkenti Jaipur'da Advani'nin tutuklanmasını pro*esto eden gruplann üzerine güvenlik güçlerince ateş açılması sonucu 10 kişi öldü. Oüneydeki Karnataka'da, Hindularla Müslümanlar arasındaki çatışmada 5 kişinin öldüğü kaydedilirken Batı Bengal'deki çatışmalarda 2, Gujarat, Andra Pradeş ve Maharaştra'daki çatışmalarda da birer kişinin öldüfcü bildirildi. Liberya'da banşumııdıı • BANJUL (AA) — Liberya'da yönetimi ele geçiren Charles Taylor liderliğindeki grubun, arabuluculuk görevini üstlenen daimi komitenin ateşkes önerisini kabul ettiği bildirildi. Liberya'da, öldürülen Devlet Başkanı Samuel Doe'ya sadık birliklerle, Prince Johnson'a bağlı gerilla gruplarının da komitenin ateşkes önerisini kabul ettiğini daha önce açıklamıştı. SeçimehilekarıştınldığınısavunanButto'Zaferimiçaldılar'dedi Pakistan'da Butto karşıtları önde SEÇİM SEVİNCİ — Pakistan'ı 11 yıl yönettikten sonra bir suikast MIIIIKU oldurulcn General Zi- ya Ûl Hak'ın oglu, secimlerdea parlameotoya girme bakkını elde ederek çıkarken taraftarları bu- nu coskuyla kutladılar. (Fotoğraf: AFP) Dış Haberier Servisi — Pakis- tan'da yeni parlamentonun be- lirlenmesi için dün geniş güven- lik önlemleri altında yapıian se- çimlerin alınan ilk sonuçlarına göre Benazir Butto karşıtı aday- lar önde gidiyor. Görevden alı- nan Başbakan Butto, geçici hü- kümetin seçimlere hile karıştır- dığını savunarak, "Zaferimi çaldüar" diye konuştu. tlk so- nuclara g öre Zlya Ül Hak'ın oğ- lu Icaz Ül Hak ile geçici başba- kan Gulam Mustafa Catoy'un parlamentoya girdikleri kayde- dildi. Oy verme işlemleri sırasın- da çıkan olaylarda en az 9 kişi- nin öldüğü, 66 kişinin de yara- landığı bildiriliyor. Pakistan'da Başbakan Bena- zir Butto'nun 6 ağustosta Dev- let Başkanı Gulam Ishak Han tarafından yolsuzluk ve adam kayırma iddialarıyla görevden alınmasından sonra gerçekleşen dünkü erken genel seçimde ola- ğanüstü güvenlik önlemleri alın- dı. Pencap eyaletinin Sialkot kentinde seçimler, lslami De- mokratik Birlik adayının seçim- lerden bir gün önce kimliği be- lirlenemeyen kişilerce öldürül- mesi üzerine ileri bir tarihe er- telendi. Seçimlerde oy verme iş- lemleri 17.00'de tamamlanarak oy sayımına geçildi. Görevden alınan eski Başba- kan Benazir Butto seçimlere hile kanştınldığı gerekçesiyle iktida- n suçladı ve "Zaferimi çaidılar" dedi. Butto, Sind eyaletindeki Lar- kana ketinde basına yaptığı açıklamada, rakiplennin yer aJ- dığı geçici hükümetin seçimlere hile karıştırmasına çok sinirlen- diğini ve şok olduğunu söyledi. Butto, geçici hükümetin seçim- lere ülke çapında hile karıştınl- dığını, sandıklann degiştirildiği- ni, bazılannm ortadan kaybol- duğunu belirtti. Benazir Butto, Devlet Başka- nı Gulam îshak Han'm Ülkede- ri bugün Karaçi'de düzenlene- cek toplantıda gorüşeceklerinı ve bir karara varacaklarını kay- detti. Seçimlerde alınan ilk sonuç- lara göre, Butto liderliğindeki Pakistan Halk Partisi'nin (PHP) karşıtları önde gidiyor. Resmi olmayan verilere göre, 214 bölgenin 8'inden gelen so- nuçlarda, Butto karşıtı adaylar 5 sandaJye kazandılar. Diğer üç parlamento Uyeliğinin ise ba- ğımsızlar ve küçük partilerin Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Benazir Butto karşıtı adaylar önde gidiyor. Geçici hükürneti "seçimlere hile karıştırmakla" suçlayan Butto, "Zaferimi çaldılar" dedi. Çıkan olaylarda 9 kişi öldü. ki "Demokratik sureci gulufrç duruma düşürdügünü" de söy- ledi. Bu arada, Uluslararası De- mokrasi Enstitüsu'nün İslama- bad'a gönderdiği gözlemci heye- tinin başkanı eski Dışişleri Ba- kanı Vahit Halefogju, erken ge- nel seçimlerle ilgili gözlemleri tamamiadıklarını belirtti. Halefoğlu AA'ya yaptığı açıklamada, ziyaret ettikleri sandık sayısının sınırlı olduğu- nu, bu yıizden oylamaya hile kanştırıldığı konusunda kesin bir kanı elde edemediklerini söyledi. Vahit Halefoğlu, seçim- lerle ilgili edindikleri gözlemle- adaylannca kazanıldığı belirtil- di. PHP lideri Bayan Butto'nun aday olduğu bölgede önde giı- tiği de seçim sonuçlarına ilişkin verilen haberier arasında yer ai- dı. Bu arada, tüm ülkedeki sıkı güvenlik önlemlerine karşın, karşıt siyasi partilerin taraftar- ları arasında çıkan çatışmalar- da en az 9 kişi ölurken 66 kişi de yaralandı. Pakistan'ın görevden alınan Başbakanı Benazir Butto'nun başlıca rakıplerinden olan geçi- ci Başbakan Gulam Mustafa Catoy'un, dün yapıian seçimler- DöRDÜNCÜ MALİPROTOKOL Türkiyeden U ÂT üyesîne uyarı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Dışişleri Bakanlıgı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasındaki iiişkılerde Yunanistan'ın olumsuz tu- tumu nedeniyle yaşanan püruzlerin giderilmesi için on bir topluluk üyesine uyarıda bulundu. Ba- kanlık SözcüsU Murat Sungar, Yunanistan'ın dördüncü mali protokolun serbest bırakılması konusundaki engelini eleştirirken, "320 milyon- luk AT içinde 312 mil>on bir şcyi isterken, geri kalan 8 milyonun başka bir şeyde diretmesinin izahı yoktur" dedi. Sungar, Federal Almanya Başbakanı Helraut Kohl'ün AT konusyonuna yazdığı bir mektupta Türkiye'de uygulanan tek- stil kotalarının açılmasını istediğini söyledi. Bu konuda Dışişleri Bakanlıgı'na ulaşan bilgilere gö- re, Kohl'ün mektubunda Türkiye'nin tam üye- liğinin destekleneceğine ilişkin herhangi bir ifa- de yer almadı. SözcU Murat Sungar haftalık basın toplantı- sında yaptığı açıklamada, 22-23 ekim günlerin- de Lüksemburg'da yapılan AT Dışişleri Bakan- ları toplantısında, Türkiye'nin toplulukla arasın- daki işbirliği programı ile 600 milyon dolarlık dördüncü mali protokol konulannın gundeme getirildiğini, ancak toplantıda. bu çerçevede ni- hai bir karann alınmadığmı vurguladı. Sungar, bu konudaki bir soruyu yarutlarken, Türkiye'- nin bu toplantıdan bir karar beklemediğini be- lirterek şunları söyledi: "Toplantıda karar alınmamasının sebeplerin- den biri bir kere daha, geri kalan on bir u>enin bu konuya atfettikleri onemi, resmi bir toplantı olan dışişleri bakanları toplantısında dile getir- meleri, bu şekilde yıl sonuna kadar yapılacak iki müteakip toplantıda bu konuda nihai bir kara- ra vanlmasıdır. Dolavısrvla biz de karar bekle- miyorduk. Yalnu bu toplantıda Yunanistan'ın goruşünde herhangi bir değişiklik olmadığıru be- yan ettiğini not ediyonız. Tabii, tuhaf olan du- rum, AT içinde 320 milyon kişinin, 312 milyo- nunun bir şey istemesi, geri kalan 8 milyonun başka bir şeyde diretmesidir. Bunun izahı >ok- tur. Dolayısıyla AT'nin soruna toplu olarak bir çozum getirmesini beklemekteyiz." Dışişleri Bakanlıgı sözcusu Sungar, Vunanıs- tan Dışişleri Bakanı Andonis Samaras'ın geçen perşembe günü duzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin olarak yaptığı açıklamalara da yanıt verdi. Sungar, Türkiye'ye karşı duşman- lık politikasının Yunanistan'a geçmişte bir ka- zanç sağlamadığını, gelecekte de sağlamayaca- ğını belirtti. SSCB ISRAİL Aaaİidaki lablo *TIME* dereuindrn ahntımtır Fiyatlar tlk asamada fiyatfann kontrol altında tutulmasını, daha sonra mal ve htzmeüerin fiyatlarının kademeii olarak serbest bırakılmasmt ve serbest fıyatlann, piyasamn % SO'ini oluşturmasını savunuyor. Ancak temei gereksinim maddeterinin fıyatlan, 1991 sonuna kadar dondurulacak. Fıyaüann 1992 yılına kadar adım adım serbestleştirilmesini; ancak bu arada temel tuketim maddeleri üzerindeki kontrolün sürdürülmcsıni savunuyor. Özdmülklyet Devlete ait olan toplam 5.3 trilyon dolar değerindeki 46.000 endüstriyel tesisin ve 760.000 ticari işletmenin özel mülkiyete devredilmesini öngörüyor. Tamamı 1.5 yılda yapılacak olan bu satışın 1.500 işletmelik bölümü, ilk 100 gün içinde gerçekleştirilecek. Toprak yönetimi Fabrikalann, inşaat rırmalannın ve ticari işletmelerin mülkiyetlerinin, devletin gözetimi altında el değiştirmesini (ki bu durumda tek seçenek özel mülkiyettir) taahhüt ediyor ve bu işlem için belirli bir zaman sımrlaması koymayarak "uzun bir zamana yayılabileceğini" belirtiyor. Tanm işçÖeri, çalıştıklan devlet işietmelerine ve kolektif çiftliklere ortak olacak, ortak olma jsîefcîerinin geri çevrihnesi duramunda, yasal yollar kendiierine açsk tutulacak. Cumhuriyetlerin yönetimîerîne, kendi topraklannı satma konusunda karar alma yetkisi veriyor. Sovyet firmaları ile gayri menkullerinin yabancılara satılmasını ve rublenin uluslararası piyasalarda tamamen konvertibliteye geçmesini öngörüyor. 'Daha açık bir ekonomi' vaat ediyor, ancak bunun gerçekleştirilme şekli ve takvimi konusunda net bir tavır ortaya konmuyor. Suriye, lsrail'e yaptığı yardı- mın Araplara yönelik kötü eği- limleri ortaya koyduğunu belir- terek ABD'yi eleştirdi. Bir hü- kümet sözcüsü, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin tsrail'e suıırsız desteğinin barış getir- meyeceğini, bunun saldırganh- ğı ve işgali alevlendireceğini, is- tila ve yayılmayı teşvik edece- ğini belirtti. Güvenlik Konseyi Gorbi'dendikta uyarısıMOSKOVA (AA) — Sovyetler Biriiği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, piyasa ekonomisine geçiş önlemlerinin kısa süre- de sonuç verecek bıçimde uygulanmaması halinde, ülkenin yeniden "derair el yönetimine" dönmesi olasılığının bulundu- ğunu bildirdi. Sovyet lideri, Kremlin'de önceki gün baş- layan 19. Sovyet Sendikalar Biriiği Kong- resi'nin dun akşamki oturumunda yaptığı konuşmada, sosyalist ideale bağlılığını ye- niden ısrarla vurgulayarak, kendisine yönel- tilen "antisosyalistlik" iddıalarını yanıtlar- ken şöyle konuştu: "Ben kışla tipi sosyalizme. insanın tota- liter bir devlet tarafından ezildigi sosvalisl sisteme karşıyım. Sos>-alizm, adalet. eşitlik, özgiiriüktür. Sosyalizm, yasa düzenini ko- nıyan ve sürdüren kurumların \e mekaniz- malann toplumudur. Ama biz hâlâ bundan çok uzağız." Mihail Gorbaçov, Sovyet toplumunun şu anda, her alanda geri çekilme yeteneğinin son sınınna geidiğini ve daha fazla gerile- menin "sosyal sistemde bir değişiklik" an- lamına geleceğini vurguladı. Piyasa ekonomisine geçiş kararının, Sov- yet toplumunun karşı karşıya kaldığı en önemü sınav olduğunu belirten Mihail Gor- baçov, bu sınavdan başanyla çıkılmaması halinde, tum toplumun "tarihsel bir çıkma- za saplanacagı" uyarısmda bulundu. Sovyet lideri, piyasa ekonomisine geçiş SSCB lideri, piyasa ekonomisine geçiş önlemlerinin sonuç verecek biçimde uygulanmaması halinde, 'demir el yönetimine' dönme olasılığının bulunduğunu Yüksek Sovyet de aldığı bir kararla cumhuriyetîerin ilan ettikleri 'egemenlik bildirileri'ni geçersiz kıldı. aşamasında, sendıkalann merkezı huküme- te destek vermeleri çağrısında bulunarak, "Eger bizi dize getirmeye calışırsanız, bun- dan hiçbir >arar saglanamaz" şeklinde ko- nuştu. Egemenlik tartışmaları Sovyetler Birfiği Parlamentosu Sovyet), birlîk cumhuriyetleri ve özerk cum- huriyetlerin geçen yaz ayları başından beri an arda ilan ettikleri "egemenlflt bildirik- ri"nde, kendi yasa ve anayasalarını, bırliğin anavasa ve yasalarının üzerine çıkarmala- rına son verdi, eski kararları da geçersiz kıl- dı. AA'nın verdiği habere gore, Yuksek So\- yet'in dıioku oturumunda kabuJ çdilen btr yasayta, JSCB Parlamentbsu'nun "gelecek- te kabul edebileceği herhangi bir yasanın, kendi haklarını ıhlal ettiğini savunan bir- lik cumhuriyeti ya da özerk cumhuriyetin, SSCB Yuksek Sovyeti ya da ülkenin en yük- sek duzeydeki yasama organı olan SSCB Halk Temsilcileri Kongresi'ne itirazda bu- lunma hakkı tanındı. Buna karşın. SSCB'nin en büyuk cum- huriyeti Rusya Federasyonu'nun parlamen- tosu, SSCB Yüksek Sovyeti'nin, birlik ya- salarının cumhuriyetlerin kararları üzerin- deki egemenliğini ilan etmesinden sonra ka- bul ettiği bir yasayla, Yuksek Sovyet'in bu kararını geçersiz ilan etti. Rusya Federasyonu Yüksek Sovyeti'nde göruşulmeye başlanan ve dün oylanarak ka- bul edilen yasa uyarınca, SSCB'nin merke- zi yonetiminin her türlü yasama karan, Rus- ya Federasyonu'nun toprakları üzerinde an- cak Rusya Federasyonu'nun ilgili organla- rı tarafından onaylanırsa geçerliliğe sahip olacak. So\yetler Birliği'nin ekonomik açıdan ikinci en önemli cumhuriyeti olan Ukray- na'da, birlik parlamentosu ve hukümetinin kararlarının, ancak kendi onayından son- ra geçerlilik kazanacağını ilan etti. Ote \andan, Letonya Parlamentosu da dun yaumladığı bir kararla, SSCB Başka- nı Nikolay Rijkov'un, Letonya toprakların- daki birlik hukumetine bağlı ekonomik te- sislerın anonim şirketlere dönüşturulmesi yolundaki kararnamesini geçersi/ ilan etti. Filistin kampları bombalandı Israil uçakları ve helikopterleri Reşadiye mülteci kampını bombaîadı. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin İsrail'e girişleri de yasaklandı. Dış Haberier Servisl — Lüb- sokağa çıkma yasağının ne ka- nan'daki Reşadiye Filistin mul- dar süreceği konusunda bilgi teci kampının Israil savaş ucak- verilmedi. ları ve helıkopterlerince bom- c l ı r j v e » , ı e n A R D ' V P balandığı bildirildi. Beyrut'ta- p»" I J* u * ; M nsnj j c ki Filistin kaynakları birçok yerde yangın çıktığını belirtir- ken can kaybı olup olmadığı konusunda bilgi vermediler. iş- gal altındaki topraklarda yaşa- yan Filistinlilerin tsrail'e girişi yasaklandı. öte yandan, Filis- tin mülteci kamplarında soka- ğa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Israil Hava Kuvvetleri'nin dün akşam Güney Lübnan'da- ki Reşadiye Filistin mülteci kampına hava akını düzenle- dikleri bildirildi. Beyrat'taki Fi- listin kaynakları, Israil uçakla- rının kampı bombaladığını, birçok yerde yangın çıktığını belirtirken olayda can kaybı olup olmadığını kaydetmediler. Israil Hava Kuvvetleri'nin 6 temmuzdan bu yana ilk kez Fi- listin mevzilerine saldırdığı bil- dirilirken saldırıda Yaser Ara- fat'ın lideri bulunduğu El-Fetih grubuna ait mevzilerin hedef alındığı açıklandı. Israil ordu sozcüsu de bir açıklama yaparak Reşadiye kampına düzenlenen saldırıyı doğruladı. Sözcü saldırıda he- def alınan mevzilerin vuruldu- ğunu, operasyona katılan uçak- ların görevlerini başanyla ta- mamladıklannı söyledi. Israil polisinin ateş açarak 21 Filistinlinin ölümüne neden ol- duğu olay sonrasında Filistin- lilerin de "intikam" eylemleri- ne girişmeleriyle Israil ve işgal altındaki topraklarda her gün şiddet eylemleri meydana geli- yor. Israil hükümeti bu olaylar üzerine işgal altındaki Batı Şe- ria ve Gazze şeridinde yaşayan yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin tsrail'e girişini yasakladı. tsrail Savunma Bakanı Mo- şe Arens, bu karann durumu sakinleştirmek için alındığını ve olaylar yatışana kadar bkkaç gün süreceğini bildirdi. Öte yandan tsrail işgali altın- daki Gazze şeridindeki bazı Fi- listin kamplarında dün sabah- tan itibaren sokağa çıkma ya- sağı uygulanmaya başladı. Nu- seyrat, Gabalya, Rafah kamp- larında uygulamaya konulan BM Güvenlik Konseyi dün, tsrail'in 8 ekimde Doğu Ku- düs'te meydana gelen olayiar- la ilgili olarak BM'nin soruş- turma yapmasma izin verme- mesinden duyduğu "üzttn- tüyü" bildiren karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti. Güvenlik Konseyi, 673 sayı- lı karannda, "Israil hükümeti- nin ret karanndan vazgeçmesi- ni ve 672 sayılı karara titizlikle uyarak, BM Genel Sekreteri'- nin görevini yapmasma izin vermesini ısrarla" istedi. Bush'a yanıt İsrail, Doğu Kudüs'te 8 ekimde 21 Filistinlinin ölmesi- ne yol açan olaylarla ilgili so- ruşturma konusunda işbirliği yapması için ABD Başkanı Ge- orge Bush'un yaptığı çağrıyı. reddetti. Üst düzeyli Amerikalı yetki- liler, bu konuda yazılı cevap al- madıklannı, ancak VVashing- ton ve Kudüs'teki Amerikalı diplomatlara, tsrail'in tutumu- nun değişmeyeceği konusunda bilgi verildiğini belirttiler. Hamaney'in açıklaması tran dini lideri Ayetullah Ha- maney, Islam ulkelerini Filistin halkını silahlandırmaya çağır- dı. Tahran Radyosu'nun habe- rine göre dun halka hitaben bir konuşma yapan dıni lider, Fi- listin'in yalnızca silah bakımın- dan değil, propjganda ve mad- di açılardan da desteklenmesi- ni istedi. de parlamentoya seçildiği bildi- rildi. Pakistan televizyonu, seçim komisyonunun verdiği rakamla- ra dayanak, Sind eyaletinin Na- vabşah seçim bölgesinde Ca- toy'un 87.198 oy alarak, 20.910 oy-aJan Pakistan Halk Partisi'- nin adayı Rahmetullah Behan'ı geçtiğini belirtti. Butto'nun ik- tidara gelmesinden önce Pakis- tan 'ı 11 yıl yöneten Zlya Ül Hak'ın oğlu Icaz Ül Hak'ın da ilk kez parlamentoya seçildiği haber verildi. Butto'yu halk yendi Öte yandan, Benazir Butto karşıtı lslami Demokratik ttti- fak, dünku seçimlere "geniş çaplı hile kanştınldığı" yolun- da eski başbakan tarafından or- taya atılan iddalan reddederek, "Bayan Butto'yu hallun yendi- ğini" kaydetti. Butto aleyhtan ittifakın söz- cüsu Hüseyin Hakkani, gazete- cilere yaptığı açıklamada, "Ge- niş çaplı hile japıldığı \olunda beiirtiier" olmadığını söyledi ve "Bu suçlama, sonuçlann alın- maya başlamasından sonra or- taya çıktı" dedi. Hakkani, "Bayan Butto'nun gerçegi kabul etmekte giiçluk- lerie karşılaşugını" one surerek, "Onu >enen halktır. Temelsiz suçlamalarda bulunacağı yerde kendisini yenilgi>e göturen lu- turnunu değiştirse daha iyi olnr" diye konuştu. BONN Kohl AT'ye mektup yollamadı DİLEK ZAPTÇIOĞLU BONN — Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün AT ulkelerine yolladığı iddia edilen ' rriektubun aslı olmadığı bellr- lendi. Dun Turkiye'de bazı gazetelerde çıkan haberde "Kohl'ün AT mektubu"ndan söz edilmiş ve başbakanın "Yu- nanistan'ın itirazına rağmen Türkiye'nin AT'ye en kısa za- manda girişini desteklediği" id- dia edilmişti. Bonn'da bir hükümet sözcü- sü Cumhuriyet'e verdiği demeç- te şöyle dedi: "Federal Şansölye Helmul Kohl, AT ulkelerine herhangi bir mektup ya da mesaj yolla- mamışür. Türkiye'nin AT üye- liğine destek verüdiği şeklinde bir mektup yoktur." Bilgi edinmek için aradığunız Federal Alman Dışişleri Bakan- lıgı yetkilileri ise yukandaki de- meci doğruladılar ve Kohl'ün Özal'a yolladığı Körfez konulu mektubun dışında AT ulkeleri- ne hiçbir mesajı olmadığını be- lirterek başbakanın Türkiye'nin AT'ye girişi için tam destek va- at ettiği iddialannı yalanladılar. Bu arada dün bir basın top- lantısı düzenleyen Dışişleri Ba- kanlığı sözcüsü Murat Sungar, Almanya Başbakanı Kohl'ün, Bruksel Komisyonu'na "Türki- ye'nin AT'ye en kısa zamanda girişini Yunanistan engeline rağ- men destekleyeceğiz" ifadesini içeren bir mektup yazıp yazma- dığına ilişkin soruyu "tçerigini tam maaasıyla bilmiyoruz. Çiinkii bu mektup sayın hükü- met başkanıyla komis>on ara- sında bir yazışmadır" diye ya- nıtladı. K.İRLANDA IRAterörü: 7ölü, 15 yarah EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — İrlanda Cumhu- riyet Ordusu (IRA) örgütünün dun girişuği saldırı sonucu 6 ln- gilizaskeri ve bir sivil öldü, 8'i ağır 15 kişi yaralandı. Kuzey İrlanda'nın güneyinde- ki İrlanda Cumhuriyeti ile bir- leşmesi amacıyla tedhiş eylem- leri gerçekleştiren IRA, saldırı- larını sadece Kuzey Irlanda'da- ki güvenlik güçleri ve düzeni sağlamakla görevli tngiliz ordu- suna karşı değil, Almanya ve Hollanda'daki tngiliz askeri üs- lerinde görevli subaylara da yö- neltiyor. IRA'nın son büyük ey- lemi, iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin önde gelen milletvekil- lerinden lan Gow'a geçen aylar- da yapıian saldırı oldu. Gow, evinin önündeki otomobiline binmek üzereyken, aracın aJtına yerleştirilen bombanm patlama- sı sonucu öldü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog