Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

25 EKİM 1990 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/15 REHINEKRIZI Batı'dan Saddam'atemkinli yaklaşımDış Haberier Servisi — Irak lideri Sad- dam HüseyiıTin, Batıh rehinelerin bir bo- lümünu serbest bırakma karan almasıy- la Körfez krizinin yumuşama eğiliını gös- termesine karşın, Batı bu karara temkinli yaklaşıyor. Irak'taki tüm Fransızlann serbest bırakılacağı karan, Fransa'da "Saddam'ın bedef şaşırtma barekâtı" olarak değerlendiriliyor. Fransız hukü- meti, Irak'm bu adımına karşılık olarak Körfez'de izlediği politikayı değiştirme- yeceğini açıkJadı. 32 tngiliz rehinenin ser- best bırakılması da İngiltere'de yoğun tartışmalan beraberinde getirdi. Sabetay Varol'un Paris'ten bildirdiği- ne gore Irak parlamentosunda alınan ka- rarla, serbest bırakılmalan kesinleşen 330 Fransız rehinenin Iraklı yetkililerden tes- lim ahnması, Fransa'da sorun haline gel- di. Irak'ın Fransa'daki büyükelçisi, re- hinelerin serbest bırakılması için resmi bir Fransız gorevlisinin Irak'a gitmesini bek- lediklerini açıkladı. Ancak Fransız Dışiş- leri Bakanlığı, Bağdat'a ust duzeyli bir yetkili göndermenin, Saddam rejimine prim vermek anlamına geleceği duşünce- siyie, böyle bir karar almaktan kaçınıyor. Krizin başından beri Saddam Huseyin'i destekleyen aşırı sağcı Ulusal Cephe par- tisinin lideri Jean Marie Le Pen bu gö- reve talip oldu; ancak Irak'ın Paris bü- yukelçisi dûn yaptığı bir apklamayla, Le Pen'e Irak'a giriş vizesi verilmeyeceğini bildirdi. Fransa, diğer Batılı ülkelerden farklı olarak kendi rehinelerinin serbest bıra- kılmasını, Irak'ın bir "hedef şaşırtma operasyonu" şeklinde değerlendiriyor. Komunist Partisi, rehinelerin bırakılma- sından sonra hukümetin Suudi Arabis- tan'daki Fransız birlilderinin bir bölumu- nu geri çekebileceğini belirtti. Eski dışiş- leri bakanlarından Michel Jobert de ay- nı goruşü savundu. Başbakan Mkrhd Ro- card, Fransız rehinelerin bırakılmasında herhangi bir pazarhk söz konusu olma- dığını ve Fransa'nın Körfez politikasın- da hiç değişiklik yapdmayacağını, muha- lefet İiderlerine açıkladı. Diğer ülkelerden farklı olarak, Irak'- ın tum Fransız rehineleri serbest bıraka- cağını açıklaması karşısında Fransızlar sevinçlerini gizlemedi. Ancak Le Pen dı- nelerin, başlangıçta sandıklan gibi, etkili bir silah olmadığını anlamış durumda... Gerçekten de Fransız basını diğer Batıh ülkeler basıru gibi, rehineler konusuna fazlaca yer vermedi. Bu ülkelerin kamu- oyu, rehinelerin geleceğine duyarlı hale getirilemedi. İngiltere'de tartışmalar Irak'ta bulunan lngiliz rehinelerden 32'sinin serbest bırakılmasını sağiayan es- ki Başbakan Edward Heath'in, berabe- Saddam Hüseyin'in, Batıh rehinelerin bir bölümünü serbest bırakma karan alması, Fransa ve İngiltere'de 'temkinli' karşılandı. Saddam'ın girişimi, Fransa'da, 'hedef şaşırtma • harekâtı' olarak nitelendirildi. Fransız hükümeti, tüm Fransız rehinelerin serbest bırakılmasına karşm, Körfez'de izlediği politikayı değiştirmeyeceğini açıkladı. şında, diğer siyası Iıderler karan siyasal amaçlarla kullanmamaya özel itina gös- teriyor. Hükıımet, Bağdat'ın karanndan kendine en ufak bir pay biçmeye çalış- madığı gibi, söz konusu karann 'tek yanlı' alındığına dikkat çekmek istedi. Irak'ın rehineleri bırakması için son dakikaya kadar beklemenin daha doğru olacağını vurgulayan gözlemciler, Körfez krizinde önemli bir dönum noktası ola- bilecek bu karan iki olasılığa bağlıyor- lar: 1- Irak, kendisine karşı oluşan ulusla- rarası cephenin bu yolla zayıflayacağını ve Batı kamuoyunun rehinelerin bırakıl- ması uzerine Saddam'a eskisi kadar nef- ret duymayacağını düşunüyor. 2- Diğer olasıhk da şu: Iraklılar, rehi- rindeki rehinelerle Ingiltere'ye dönuşü, tartışmalara neden oldu. Edip Emil Öy- men'in Londra'dan bildirdiğine göre He- ath'in üyesi olduğu Muhafazakâr Parti'- de yoğun tartışmalar yapıldı. Heath'in gitmesini. Dısisleri Bakanı Douglas Hurd'un onerdiği bildirildi. Oysa bakan bunu yalanladı. Heath'in gidiş tarihi Irak yönetimi tarafından bir hafta ertelendi. Ingiltere hükümeti, ziyaretın resmi bir nı- teliği olmadığını, Heath'in hükümeti temsil etmediğini özellikle vurguladı. Hu- kümet, ziyaretle arasına mesafe koyma- ya özen gosterdi. Savunma Bakanı Tom King, Heath'in ziyaretinin Irak tarafın- dan 'yanlış yonımlanabüecegini' bile soy- ledi. Hukumeı yaalısı basın, Heath'in ba- şansını gönnezlikten gelemedi, ancak 'takdir etmemeye' de özen gösterdi. Bu arada Irak yönetimi, 25 Portekiz- linin ülke dışına çıkmasına izin verdi. Portekiz Dışişleri Bakanlığı'ndan dun ya- pılan açıklamada rehinelerin dun uçak- İa Bağdat'tan aynidıklan bildirildi. Kohl Irak'a gitmiyor Heath'in Bağdat'a giderek Saddam Hüseyin ile görttşmede bulunması, Al- manya Basbakanı Helmut Kotol'ün de Irak'a gitmesini gundeme getirdi. Ancak Kohl, Irak'a gitmeyi reddettı. Almanya eski Başbakanı VVillj Brandt da dun yap- tığı açıklamayla Bağdat'a gitme fikrini benimsemediğini söyledi. Özal-Bush telefon görüşmesi Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dün ABD Başkanı George Bush ile telefon go- ruşmesı yaptığı açıklandı. Cumhurbaş- kanlığı Sözcusü Büyukelçi Kaya Toperi'- nin yaptığı açıklamaya göre goruşmede Cumhurbaşkanı Özal, bazı Körfez ve Or- tadoğu lilkelerine yaptığı gezidekı temas- ları ışığında Başkan Bush'a son gelişme- ler hakkında göruş ve değerlendirmele- rini ileterek görüs teatisinde bulundu. Diplomatik girişimler Rehineler konusundaki yumuşamanın yanı sıra Körfez bolgesinde son günler- de diplomatik girışimlerde de yoğunlaş- ma gözJeniyor. Suudi Arabistan'daki temaslannı ta- mamlavan Mısır Devlet Başkanı Hiisnii Mubarek, dun Katar'a gitti. Mûbarek, ikı gun sürecek ziyaretinde Körfez krizi ve ikıli iliskıler konusunda temaslarda bulunacak. KAVUŞMA SEVİNCİ — tngiliz rehinelerin aylar sonra \e korkulu bir beleyişin ar- dından ulkelerine donuşleri Ingilizleri sevince bogdu. Londra'nın Gat Wick Havaa- lanı'nda da bo>lesine mutlu lablolar oluşlu. iFotoğraf: AP) \EFAT Sapanca eşraftndan Selimoğlu Ahmet Bey ile merhume Kâmile Hanım'ın oğlu; merhum Mustafa Bey ile merhume Ruhat Hanım'ın damadı; merhum Kâmil Acar'ın kardeşi; İsmail Acar'ın ağabeyi; Hasefe, Ocak, Okumuş, Özyurtçu, Baykan, Yengin ailelerinin sevgili enişteleri; Midilli ve Aybar ailelerinin dünürü; iktisatçı Emel Acar ve Doç. Dr. Feride Acar'ın kayınpederleri, Avukat Nurcan Acar, Y. Elektronik Mühendisi Dr. Mustafa Ercan Acar, ODTÜ İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Can Acar'ın biricik sevgili babalan; Orkun ve Aybar'ın can dedeleri; Bedia Acar'ın ebedi aşkı, çok sevgili biricik eşi Y. Orman Mühendisi Avukat "Darüşşafakalı" M. NİZAMETIİN ACAR22 Ekim 1990 tarihinde Amerika'da vefat etmiştir. Değerli naaşı yurda getirilerek 26 Ekim 1990 Cuma günü Levent Camii'nde kıhnacak öğle namazından sonra Ortaköy Kabristanı'na defnedilecektir. AİLESİ Çok sevgili dostumuz MEHMET İ. IŞIL'ı yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun. Arkadaşları adına Caner Dikici-Erden Karaesmen EYLEM Beş yıldır; ölüme ve çaresizliğe isyan ederek bir tek şey söyleyebiliyorum. SENİ ÇOK SEVİYORUM! TÜRKÂY-HÜSNÜ TEMSAN'DAN GAYRİ MENKUL SATIŞ İLANI Şirketimiz mülkiyetindeki Ankara-Eskişehir karayolunun 9. kilometresinde TES- TAŞ Fabrikası ile T. İş BankasıRekreasyonTesisleri arasında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü karşısında, Otoyola 70 m. cephesi bulunan 29.000 m 2 arsamtz kapalı zarfla teklif alınmak suretıyle satılacaktır. 1- İstekliierin: a) Teklif mektuplannt 8 Kasım 1990 günü saat 14.30'a kadar aşağıdaki adresimi- ze ulaşacak şekilde kapalı zarf içinde göndermelerı veya elden teslım etmeleri ge- rekmektedir. Postadaki vakı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. b) 750.000.000:— TL'lik nakıt, banka teminat mektubu, hamiline yazılı devlet tah- vili veya Hazine bonosunu şirketimize geçici teminat olarak tevdi etmeleri gerekli- dir. 2- Geçici teminat yatırmayanlann teklifleri dikkate alınmayacaktır. 3- Satış üzerinde kalan kişi, yazılı ıhtarı müteakip şirketimize başvurup satın al- ma işlemini tamaıjılamaması veya satın almaktan vazgeçmesı halınde geçici temi- nat irat kaydediiecektir. 4- Şirketimiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 5- Tamamlayıcı bilgi Genel Müdürlüğümüz'den alınabilir. TEMSAN-TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ A.Ş. ADRES: Ostim Yolu Macunköy/ANKARA POSTA ADRESİ: PK 34-35 A.O.Ç-ANKARA TEL: 346 06 75 (8 hat) SEVGI DUVARI I i KARAA VERMEK 2OM Vku* - MEPS Banş Mu2k Oretm; Oajfbm A S IMC 6 8tC* 6438 Ur**>*» fst • 5)20146 47-48 fm 5120145 U Z A K D Filipinlert The Pearh orkestrâsî^ Zengin bir açık büfede hem Türk hem Uzakdoğu mutfağı... VeThePresident'in doyumsuz Marmara De, manzarası... • Her Çarçtmba, Perşcmbe.Cumı ve Cumartesi saat 20.30'dan i • KDV dahil bir kişi 80.000 TL • Ücretsiz otopark • Rezervasyon için: 516 69 80 "Tüm dostlarıma. Dost yüreklilere sevgimin sıcaklığını iletin. Utançsız, onurlu gidişlmi." 25 Ekim 1984'de Darağaanda başı dik. yüreği inanç dolu olarak aramızdan aynlan, kavga arkadaşımız HIDIR ASLAN YAŞIYOR! AnısınıYAŞATACAĞIZ! Çanakkale den Arkadaşları adına VELİ BİÇER - ERTAN YILDIRIM İSTANBUL ERDAL İNÖNÜ Savaş kışkırtıcılığına, pahalılığa, haksızlığa ve gericiliğe karşı BARIŞ VE İNSANCA YAŞAM MİTİNGİ'NDE 27 Ekim 1990 Cumartesi saat 13.00 ANITPARK-İZMİT İstanbul'dan katılım; Genel Başkan Erdal İNÖNÜ ile birlikte saat 10.00'da Yeşılkoy Havalimanı'ndan ve 10.30'da, Kartal, Gülsuyu-Yanyd'dan düzentenecek konvoyla gerçeKleştirilecektir. İNGİLTERE'DE AU-PAIR • 17-27 yasarası GEN(, BAYANLAR * Stfçkın bir aılenın yanında vardımı.ı olarak • En az 6 ay >aşayıp İNGİLIZCE >ı >erındc OİırnnKk >c jfhiiirmfk ıstıyorsanı; • Rrfıberını? olabılınz' • Bızı htmcn aravın' <•» Usmm Oi«4lan Arcnlra FtlA A Ş. Hlım O t n * Cıd. 142 J I F«. 1MJ7Iİ Tel: I3«1S«8- IM1JS0 VEE4T Halfetili merhum Mehmet Reşit Bey ıle merhume Nuriye hanımefendimn oğulları, merhum Mahmut, Tevfik ve Nuri Gokçe'mn kardeşleri, Baıse Gökçe'nın değerli eşi, Budak Gökçe ve Denız Gökçe'nin sevgili babalan, Sunay Gokçe ve Gulsüm Gökçe'nin kayınpederleri, Murat ve Yasemin Gökçe'nin dedeleri, Istanbul Unıversitesı, Kabataş Lisesi ve tstanbul Lisesi emekli Almanca öğretmeni, Turkolog Dr. MEHMET SAİT GÖKÇE 23.10.1990 günu geçirdiği trafik kazası sonucu vefal etmiştir. Cenazesı, 25 Ekim 1990 perşembe gunu (bugun) Teşvıkıye Camii'nde kılmacak ogle namazından sonra Ferıköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. AİLESİ Çelenk gonderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmalarını rıca edenz .,. Ufak ihmaller büyük sorunlar yaratır. ^ "' Şüpheniz olursa derhal bize koşun Fax: 584 42 13 TÜRK BÖBREK VAKFI 554 11 82 tçerenkoy'de bayan öğrencive KİRALIKDAİRE Yeniyol Durağı, sabıt pazar yanı, asansorlu, hidroforlu, telefonlu, 11. kat, yeni. 339 67 27 ÇAĞRI BİZDEN ŞAHIN DERESI uzenne do&ulmuş çınar yaprakları, Çağlayan Gölü'nde yuzen ılabalıklan, ılık ıklımı ve yoğun oksııenı (Türkıye de l'ıncı, dunyada 2'nc.) ıle CUMHURİYET BAYRAMI'nda doğad.» bir dınlence, hem de BENT OtePde gefirmek ıstersenız Tel: 9.67161070 Altmoluk 142 30 03 htanbul S A G L I K V E G U Z E L L I K R E H B E R I ( ÜMÜT 0PTİK Artüc Birden Fazla Gözlüğe gerek yok. ÇANAJANS VARİLUX CAM Her uzaklıktan net göfûş sağlar ORGANİK CAM Normalcamdan % 50 hafıf. ktrılmaz LENTİLUX CAM Normalcamdan % 80 daha ınce ANTIREFLE CAM Işıga karşı gözO koruyan TİTAL CAM Normalcamdan % 40 daha ınce Çalışma slstemlmlz bilglsayarlıdır GözlOğünûz PHOTOCENTRON ahazıyla resım çektfıp, merkeatenerek yapılır. Umut Optikte güleryüzle tanışın. Kayışdaöı Cad. No. 228-3 (Fahrettin Kerlm G<y<ay Köşkü Karşıs) Göztepe Tel: 366 03 9İ Fax:3680391 ve Siz hasta. yorfiun ve huzursuz musunuz, rabaf bir uvku uyuyamıyor musuouz? DrERDALERKANm S Ü P E R POLENJ Hİ niçin denemiyorsunuz? Dr. Goyelord Hauser'in aşağıdaki Kltapfannı Posta ödemell Isteyiniz. 1 Kutu Süper Polen lQ00Q 1L Hastalıklarda Özel Beslenme 6.000. TL Gûze) ol CHnç Yaşa 8.000.TL. Pehdzsiz Zayıflama 6.000.TL Adres: P.K. 22 Beşiktaj-İST. Tel: 160 56 62 1510044 FAX: 151 41 55 ONUR TIP MERKEZİ • IÜSIRLIK TEDAVİSİ ve ARAŞTIRMASI • KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM • ULTRASONOGRAFİ ve EKG. • TIBBİ TAHLİL ve CHECK-UP Not: Lütfen randevu alınız. turtuluş Cd. Yapı Kredl Karşısı Slnemköy Durağı Tel: 131 43 02 - 175 83 8B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog