Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 HABERLERİN DEVAMI Asil Nadir: Mücadelem sürecek Asil Nadir kayyım istedi Ekonomi Servisi — Polly Peck International Yönetim Ku- rulu Başkanı Asil Nadir dün ya- zılı bir açıklama yaparak karşı karşıya kaldığı olaylann arka- sında uluslararası siyasal hesap- lann bulunduğunu belirterek "mücadeiemi sürdürmeye kararlıyun" dedi. Nadir, Polly Peck'in Türkiye'deki Vestel, Meyna ve Sheraton Voyager Oteü gibi yaünmlarının Lond- ra'daki olaylardan malı ola- rak etkilenmelerinin söz konu- su olmadığını beürtti. Asil Nadir antetli ve imzalı basın bildirisinin tara metni şöyle: "Son günlerde Polly Peck In- ternationaJ PLC'nin Londra'da içinde bulunduğu durum dola- yısıyla basında ve kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar yapılmak- tadır. Bu nedenle bu açıklama- nın yapılması zaruri hale gelmiş- tir. Polly Peck International PLC'nin Türkiye'deki Vestel Elektronik Grubu, Meyna Ta- nm Grubu ve Sheraton Voyager Oteli gibi yatırımlan bizim için ana ve esas konuları teşkil et- mekte olup, kesinlikle bugün ol- duğu gibi bundan sonra da en sağlıklı bir şekilde yüksek per- formanslan ile korunacaklardır. Bu yatınmlanmız özellikle dış müdahalelerden korunmuş olup, Londra'daki olaylardan fi- nansal olarak etkilenmeleri söz konusu değildir. Aynca bu faa- liyetlerimizden dışanya şimdiye kadar herhangi bir kaynak transferi yapılmamış olup bun- dan sonra da yapılması duşünül- memektedir. Benim şahsım için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye- ti'ndeki faaliyetlerim ve bunla- nn sağlıklı geleceği her şeyin önünde gelmekte olup bugüne kadarki gayretlerim gibi bundan sonraki gayretlerim de Türkiye ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuri- yeti'ndeki grup ve şahsi yatırım- lanmın en sağlıklı bir şekilde fa- aliyetlerini sürdürmeleri için ola- caktır. Bütün cabsanlanmızın bunu büerek müsterih olmaları- nı isterim. Karşı karşıya bulunduğumuz olaylann perde arkasındaki uluslararası siyasal hesap ve beklentilerle, bunlann gerçekJeş- mesi halinde ulusal Kıbrıs davası açısından karşı karşıya kalabile- ceğimiz vahim durumun bilinci içerisinde her ne şart altında olursa olsun mücadeiemi sür- dürmeye kararlıyım. Türk ka- muoyunun bu konuda en sağlık- lı değerfendirmeleri yapabilece- ğine inanıyorum." Asil Nadir geçen yıl ortak olmuştu <SÎPA Press' krize sürüklendi SABETAY VAROL PARİS — Merkezi Paris'te bulunan **StPA Press" ajansı güç dunımda. SİPA'nın zorluğu, Asil Nadir'in vermeyi taahhüt ettiği 30 milyon Fransız Frangı- nı (6 milyon dolar) ajansa öde- yememesinden kaynaklanıyor. Gökşin Sipahioğlu'nun 25 yıl önce kurduğu ve sahipliğini yap- tığı ajans, geçen yü, yeni iletişim koşullarına ayak uydurmak amacıyla ekonomik olarak bü- yüme ve yeni yatınm yapma so- runu ile karşı karşıya kalmıştı. Miromesnil'deki eski yerine oranla çok daha büyük bir yüz- ölçümü kaplayan "Porte de Sa- int Cloud"daki yeni binasına ta- şınan SİPA, bu arada çağdaş teknolojinin en ileri olanakla- rından yararlanmak için önem- li yatınm yapma yoluna gitmiş- ti. Asil Nadir bu operasyon sıra- sında SİPA Press'e ortak oldu. Buna rağmen Sipahioğlu hisse- lerinin çoğunluğunu elinde tut- maya her zaman için özen gös- terdi. Eylül ayında Asil Nadir'- in ekonomik krize girmesi Sî- PA'yı da beraberinde sürekledi. Çünkü Asil Nadir grubuna bağ- lı şirketlerden SİPA'nın yeni borçlarını karşılamak üzere 30 milyon frangı aşkın bir mebla- ğın SİPA'ya nakli söz konusuy- du. Ancak Nadir grubu, iki haf- ta kadar önce belli aralıklarla SİPA'ya aktanlması gereken bu paranın ödenemeyeceğini mer- kezi Paris'te bulunan ajansa bil- dirdi. Asil Nadir'in, SİPA'nın ortağı oluşu, Fransa'da ajansın yeni kredi olanaklannı da ciddi şekilde kısıtlıyor. Bu arada Na- dir'in SİPA'daki hisselerini sat- maya hazır olduğu da öğrenildi. (Baştarafi l. Sayfada) de dikkate alarak şirkete geçici siire ile tarafsız bir 'yönetici' ge- tirilmesini kararlaştırmıstır. Meri İngiliz mevzuatına göre, mahkeme tarafından atanacak olan söz konusu 'yönetici' ve yardımcılan. şirket yönetim ku- rulu başkanı ve murahhas aza Asil Nadir ve yönetim kunılu iiyeleri ile birlikte çalışarak şir- ketin yapısı ve fonksiyonlannın gelistirilmesini saglayacaklardır. Polly Peck yönetimi, bu ge- çici siirenin kısa olacagı ve olumlu sonuçlar yaratacağı inancıaı taşımaktadır." Kayyım başvurusu Polly Peck Yönetim Kurulu • ile kreditör banka ve mali ku- rumların temsilcileri arasında yapılan toplantıda, Asil Nadir'- in, şirketin kayyıma devrini is- temeye başlayan banka ve mali kurumları "yatıştırmaya çalıştıgı" kaydedilirken, kayyım atanması için ilk resmi başvuru da Kanada Ulusal Bankası tara- fından yapıldı. Londra Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak şir- ketin kayyıma devrini isteyen banka, şirketten alacağının 20-30 milyon sterlin olduğunu bildirdi. Bankanın başvurusun- da ısrar etmesi durumunda mahkemenin konuyu 12 aralık- ta ele alacağı açıklandı. Kanada Ulusal Bankası'nın kayyım atanması için ilk resmi başvuruyu yapmasının ardın- dan, şirket yönetim kurulu da dün Türkiye ve Kıbrıs'taki te- maslannı tamamlayarak Lond- ra'ya dönen Asil Nadir'in bas- kanlığında toplandı. Nadir'in bu temaslannda Kıbrıs'taki "Salamis Bay" Oteli'nin satı- şından 5 milyon sterlin sağladı- ğı "Daily Tetegrapta" tarafın- dan ileri sürüldü. Yönetim ku- rulu, toplantı sonucu "şirkete kayyım atanması için Yüksek Mahkeme'ye başvuru" karan aldı. Kayyım olarak şirketin mali soruşturmasını yapmakla görevlendirilen "Coopers and Laybrand Deloitte" muhasebe firmasının icra-iflas konuların- da uzman yan kuruluşu "Cork Gully" firmasının yetkilisi Mk- hael Jordan'm atanması bekle- niyor. Yönetim Kurulu'nun istemi- ni inceleyecek olan Yüksek Mahkeme'nin kayyım atama karan alması durumunda, İngi- liz Ticaret Hukuku uyarınca kayyıın, şirketi "müflis" ilan et- meden borçlann nasıl bölüşüle- bileceğini, nasıl bir ödeme pla- nı yapılacağıru kararlaştıracak. Polly Peck'le ilgili kurtarma faaliyetinin Türkiye ve Kıbrıs boyutlan hakkında basında çe- şitli iddialar yer aldı. "Financi- al Times", Asil Nadir'in, Türki- ye'deki bazı yatırımlannı sat- mak amacıyla temaslar yaptığı- nı yazdı. Asil Nadir'in işadamı Dioç Bilgin ile salı günü öğle ye- meği yediğini ve Günaydın ga- zetesinin satışı olasılığını göriiş- tüklerini, ancak Ankara kay- naklarına atfen "sonuç alama- diğını", salı gecesi yenıden Kıb- ns'a döndüğünü bildirdi. Polly Peck'in mali durumunu incele- mek amacıyla şirket tarafından atanan "Coopersand Lybrand Deloitte'" muhasebe firması yet- kilileri Richard Stone ve Jim Truscolfun da kendisine eşlik ettiklerini kaydetti. İki yetkili, Polly Peck'e ait hesaplan ince- lemek amacıyla Kıbrıs'ta bulu- nuyor. Ancak bir mahkeme, he- sap ve bilgilerin açıklanamaya- cağı şeklinde bir ara karar almış olduğu için "Coopers"in gerek- li çalışmayı yapamadığı bildiri- liyor. Firmanın "ara raporu"nu bugünkü yönetim kurulu top- lantısına yetiştirdiği haber veril- di. "Daily Telegraph" ise Ku- zey Kıbnsh portakal üreticileri adına mahkemeye başvuran Ahmet Niyazi'nin "Kuzey Kıb- ns portakal üretimini korumak için her şeyi yapacaklarını" söy- lediğinı aktardı. İzzet Rıza Yalın'ın Lefkoşa'- dan bildirdiğjne göre yedi na- renciye üreticisinin Lefkoşa Ka- za Mahkemesi'ne başvurarak KKTC'de Polly Peck'e bağlı şir- "ketlere ilişkin belge ve hesapla- nn yalnızca yönetim kurulu baş- kanı, YK üyeleri, şirket yöneti- dleri ve KKTC yetkililerine açı- labileceği yönünde sağladıklari ara karar yürürlükte kaldı. Ke- sin karann verileceği duruşma, Asil Nadir'in avukatımn itiraz dosyası hazırlama talebı ile 26 kasıma ertelendi. Daily Telegraph ayrıca, Asil Nadir'in salı günü İstanbul'da Emlak ve İmar Bankası yetkili- leri ile de görüştüğünü öne sür- dü. Ayrıca Yapı ve Kredi Ban- kası'nın Polly Peck'e ait bir ote- le ikinci bir ipotek koyarak 12.5 milyon steriin vermeyi taahhüt ettiğini, 10 kişilik bankaalar ko- mısyonuna bildirdiğini yazdı. Times'da yayımlanan bir ma- kalede, "Neden Polly Peck if- las eşiğinde dolaşıyor? Bunun yanıtını bir tek Asil Nadir bili- yor. 3 gün süren Türkiye ve Ku- zey Kıbns ziyareti şirkete zaman kazandıracak 25-30 milyon sterlini sağlayacak mı? Kuzey Kıbns, Polly Peck'in uluslara- rası faaliyeti için önemli. lşler güçleşti mi Asil Nadir, Kuzey Kıbrıs'a bakıyor. Geçen yıl Del Monte için 557 milyon sterlin ödeyen Asil Nadir, bugün 25 milyon sterlin bulmak için do- laşmak zorunda kaldj" dendi. İNGİLİZ HUKUKUNA GÖRE: Kayyım nasıl atanır? Şirketlere kayyım atanması ya da daha ileriki bir aşamada şirketin iflasının kararlaştınlması, Londra'da çalışan Yüksek Mahkeme'nin sorumluluğuna girer. Türkiye'de uygulanan ceza muhakemesi hukukunda yeri olmayan bu mahkeme bazı konularda itiraz ve istinaf organı olarak çalışır. Mahkemenin 4 biriminden biri olan "Chencery Dairesi" bazı durumlar dışında tek yargıçla karar verir. Bir şirkete kayyım atanmasmı şirketin yönetim kurulu ya da başkanı isteyebilir. Ayrjı şekilde iflası da yine kurul ya da başkan isteyebilir. Bu durumda başvuru Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin bu birimine yapılır. Yargıcın eldeki delillere bakarak ikna olması durumunda şirkete kayyım atanır. Kayyımlık, yine İngiliz Ticaret Hukuku uygulamalanna göre sadece bu işle uğraşan muhasebe firmalarından birine verilir. Kayyımlık şirketi mahkeme karan ile şirketin yönetimini birkaç saat içinde devralır ve şirketi müflis ilan etmeden borçlann nasıl bölüşüleceğini, nasıl bir ödem? yapılacağını kararlaştınr. Nüfus 57.1 (Baştarafi 1. Sayfada) çalışmalanna göre 1990 yılı nü- fusunun 56.9 milyon kişi olma- sı bekleniyordu. DİE Başkanı Güvenen, 300-400 bin dolayın- da mükerrer sayım olabileceği- ni, gerçek nüfusun 56.5 milyo- nun üzerinde kesinleşeceğini söyledi. 1985 yılındaki sayımda, geçici sonuçlara göre Türkiye nüfusu 51 milyon 421 olarak saptanmıs, daha sonra bu ra- kam, 50 milyon 664 bin olarak kesinleşmişti. Büyük kentler İstanbul'un toplam il nüfusu da Türkiye ortalamasının iki ka- tına yakm artıs gösterdi. 1985'te 5 milyon 842 bin 985 olan il nü- fusu yıllık ortalama binde 47.97 anışla 7 milyon 426 bin 590'a çıktı. îstanbul'un anakent bele- diye sınırlan içindeki yıllık nü- fus artış hızı da binde 41.50 ola- rak saptandı. Sayım sonuçlan- na göre anakent sınırlan içinde 6 milyon 741 bin 440 kişi yaşıyor. Ankara'daki nüfus artış hızı ise Türkiye ortalamasının altın- da kaldı. Kınkkale'nin il olma- sından sonraki idari bölüşüm dikkate alınarak yapılan değer- lendirmeye göre 1985 sayımın- da 2 milyon 909 bin 946 olan Ankara'nın toplam nüfusu yıl- lık ortalama binde 21.22 artışia 1990'da 3 milyon 235 bin 687 kişiye yükseldi. Ankara anakent nüfusunun yıllık artış hızı da binde 22.12 olarak hesaplandı. Ankara anakent sınırlan içinde 2 milyon 553 bin 209 kişi yaşı- yor. İzmir il nüfusu Türkiye orta- lamasının üzerinde artarken anakent sınırlan içindeki nüfus artış hızı genel kent nüfusu ar- tış hızmın altında kaldı. İzmir'in 1985'te 2 milyon 317 bin 839 olan il nüfusu 3 milyon 235 bin 687'ye, 1 milyon 489 bin 772 olan anakent nüfusu da 1 mil- yon 762 bin 849'a yükseldi. 11 ilin toplam nüfusunun ise son beş ytJda azaldığı belirlen- di. Nüfusu oransaJ olarak en hızlı gerileyen ilin Tunceli oldu- ğu saptandı. Tunceli'nin nüfu- su yılda ortalama binde 23.69 gerileyerek 133 bin 368 kişiye in- di. Tunceli'de 1985 yılında 150 bin 139 kişi yaşıyordu. 21 ekim sayımının geçici so- nuçları, nüfus artış hızının bir önceki sayım dönemine göre ge- rilediğini, ancak gerileme oranı- nın beklenenin altında kaldığı- m ortaya koydu. İlleı Goçİci 1990 Kesin somıçlar 1985 Yıllık nüfus artış huı Binde Türkiye toplaroı 57.163.086 50.664.458 1. istanbuı 7.426590 5.842.985 2. Ankara 3 235 687 2.909.946 -3-.|£ir....:.\-: 2.680121 2.317.829 4. Adana 1 945.565 1.725.940 5. Konya \756 075 1.560.375 6. Bursa 1 508 750 .1.324.015 71çB 1.271705 1.034.086 B. Gaziantep 1.225.863 960.918 .,24.14 .47.97 .21.22 9 Samsun. 1 10. Hatay. .1.-76 850 . 1.159.225.. 1.151.799.. .1.146.465.. 1.086.293 .1.079.713. ...999.716.. .978.883.. 934 "57 ....930 702,. ...921.374. 1 106 219 1 002 252.... 1.048.297 .891.149 .934.505.. . 1.044.945.. . .,795.034 .910.282. .864.060. . .742.246. . .. .786.348 1.11. Manişa. ' 12. Antaiya... 13. Diyaroakır 14 ZongukJak 15. 116. 17 Kayserı.. 18 Kocaeli.. i 19. Oföu...... İ20. KahraınaSHHt. 891.819 840.044 21.Erzurum 8-18 840 856 175.. . 22 Aydın 835 741 .743.643 . |23. Trabzon 809.720 786.194 ;24 Sıvas [ T O ^ J W t I «P?n3 771.565.,... 25. Den.ziı 764.740 667.478 26. Afyor 743.448 . . .666 978 . . 27. Tokat 726.865 679.638 28. Satery: a..^^i l ^s - ^...675.118 610.500 29. Maiatya 674 903 665 809 30. Kars : 666.167 722.431 31. EstdşeMr.:•:..;. .642.383 59.7104 32. Van 642.G9S 547.216 33. Corum 621.985 598.695 34 Kütahya 595 821 545.217 35 Ye&n.r.rrr 7583.839:..: .7.545.301 . 36. Muğia 566.215 486.066 23.96 .23.63 .38.96 ...41.3T .47.16 ı 1221 .29 10 .18.83 j ..58.39 j 30 10 : 6.55 .45.82 I .14.53 I 15.73 \ .4625 Mardn. Bolu. 40. Adıyaman... 41. Eıazığ. . .. Tekiraağ. . Ağn Kastamonu Isparta . . Çanakkaıe. 48. Mus 49 Aksaray 50 Kınkkale 51 Niğde 52. Amasya 53 Rize 54. Batman 55. Biöis .563.694 490.044 .537.278 504.778 75Z&.TÎ7 . . . . 4 9 9 8 0 9 .506.697.. .500 712 .468.090 .440.390 . .439.347. .435 224.. .433 083 . .403,522.. .381.219.. . 371 807.. 369.004. 369.475. 430 728... 463 715. 402 721 421.131... 450.353... 382 34i. 417 121 389.638... 339.492.. 303 144 .365 258 .287 997.. .357.860. 358 289. 348.760 344.625. .325.785. ı56. Kıraare« 311344. j 57. Erancan 58 Nevşehır. 59. Uşak €0.Çankin 61 Ssrnak. . 62 Sınoo 7 63. Ktrşerrif 84. Budur. 306.863 .288.926 288.725. .287.502. 277.658 275 023 258.321. 374 206 285423 .301.829 .287.098 300.072. 277 593 271.261 264.850 215.614. 280.140 .260.592 .... i65. Bingöi 252519 1 250.201. 219.990... ,..,..217,220... .256.215 248.002 166. Siirt İ67. Karaman !tt.Artvw.... 69 Bilecik 173.624 7O.Hakkâri 170.980 243.315 228 681. 208.959 226.338 160 909 138 707 176 835 150 139 .... 109.260 -1.72 .23 59 5.90 ...7 79 27.21 21 71 13.44! 20.12J 2 71] .••6.22 I 14.62 • 31.98i 7.631 17.75 ' 13.86 , 30.53 I 28.00 12.48 ..7.9T 32 49 . 6.91 I 30.08 ! 8.94 j -4.95 i 25.65 7.51 7.00 I 23.18 j 40 87 204 44.34 \ -0.24 ! -14.08 . 37 70 15.28 10.65 . 4.48 793 12.48] 16.41 \ 50 58 i •368 -1.75 57*. 7.43 1799 10.2İ 133.368... 73. Bayburt 107.962... NOT: 1985 Genel Nüfus Sayımının kesin sonuçlan. 1990 Genel güfiündeki idari bölûnûse göre yeniden düzenienmiştir. 15.21 41.84 -6M -23.68 -2.39 Nüfus Sayımı SATILIK VASITA SERVICE TANITIM DANIŞMANLIK 131 48 94 S U Z U K İ Süper Carry Van S U Z U K İ Samurai 100 km de 100 km de 4lt benzın sarfiyatlı. 5 6.8 It benzin sarfiyatı güçlü mo- kaoılı vük taşıyıcı. GÛZ 0T0 tor, güçlü arazi vitesi. GOZ 0T0 1.272.054 YEN 355 18 20 1.979.477 YEN 356 91 43 S U Z U K İ Svvıfi 1.0 GL 100 km de 4.5 It benzin sarfiyatı rezis- tanlı silecekli arka cam GOZ 0T0 1 493.491 YEN 356 91 43 S U Z U K İ Svvift GTİ100 km de S U Z U K İ Alto GL 100 km de S U Z U K İ Sedan 1.6 GLX 100 _ , , _ „ „ , m 5.6 It benzin sarfiyatı halojen 4 3 t benzin sarfiyatı rezistanlı km de 4.9lt benzin sarfiyatı 16 5 U Z U I U Vıtara 100 km^de far enjektörlü motor GOZ OTO arka cam. renkli camlar GOZ OTO 2 006.042 YEN 356 9143 1117 730 YEN 355J8_2C valve motor. GOZ 0T0 1 933 225 YEN 355 • 6.9tt benzın sarfıyatlı tentelı. lüx bir jıp GÖZ 0T0 SUZUKİ Super Carry Kam- SUZUKİ Süper dâTyy mini- yonet 100 Km de 4lt benzm sar- büs 100 km de 4lt benzin sarfi- fiyatı ağır yuklerın küçük devı y a N l öOZ0 T 0 1.218.418 YEN GÖZ 356 9143 1.257 350 YEN 355 18 20 B M W 3.15 1982 Model full, yerli oto ile takas olur. Metalik gümüş 372 88 70 30000.000 TL Fax:373 26 28 MERCEDES280S Acil ıhtıyaçtan 3728870 42.500 OOÖTL. Fax 3732628 B M W 1980 Model full akse- suar. Seyahat nedeniyte 372 88 70 24.000.000 TL. Fax: 373 26 28 Ş A H İ N 1984 Subaydan ihti- yaç nedeniyle 372 88 70 17.500.000 TL. Fax. 373 26 28 MERCEDES 230.4 1975 Mo- SANDAL, Kırmıa, 4.60 boy. FİBRO BOAT, Yanm kama- del, ilk sahibi doktordan. Süper 1 7 0 e n FİBRO BOAT ralı.spor. 5.65 Boy. 2.15en. 325 ™m l j£ Ş 0 0 k ? - 2 ^M 2 3.500.000 TL 338 07 32 kg. vade olur FİBRO BOAT 34000000 TL Fax:373 26 28 18 000 000 TL 338 07 32 JEEP1956 Merc«)es220 motorlu. araziler çalışır vazi- yette çitt katlı tenteli G. GOLD 29.000.000 TL 325 47 12 T O Y O T A Corolla 1600.1990 model full aksesuar. BayııfiMtMa. He- men Teslım. DUMAK OTOMOTİV Tel 5752787 Fax: 575 27 38 CADILLAC 1974 model. kır- mızı. Eldorado. full otomatik or- jinal 0DAK 0T0M0TİV 40.000.000.-TL. 358 24 74 metalik, fıavalı direksiyon, merkezikilıt 16 vaJwYIL-PA OTOMOTİV 368 80 87 385 97-65 MAZDA 6.26 1991 Model 0 km. Beyaz renk vade olur. 532 38 08 AÇIKGÖZ 0T0M0TİV 532 4106 ^BT"E '' ' t~ «« B M W 316 i. 91 Model. TIRSfı- n. Stıadowline Beyaz168 35 42-3-4 KARAÇlvi 0TOM. 179 55 27 B M W 3161.91 Model. TlR&fı- n, Metalik Kırmızı,168 35 42-3-4 KARAÇİVİ 0T0M. 179 55 27 B M W 5201.91 Model. T1R Srfı- n. 24 Ventii, Granit Silber Shadovvline 168 35 42-3-4 KARAÇİVİ 0T0M. 179 55 27 B M W 3161,91 Model, TlRSıfı- n Bordo Metalik 168 35 42-S4 KARAÇİVİ 0TOM. 179 55 27 B M W 3161,91 Model. TlRSıfı- B M W , 5201.91 Model. TIRSıfı- rı, Silber Metalik 168 35 42-3-4 n, 24 ventii, otomatik, beyaz KARAÇİVİ 0T0M. 179 55 27 shadowline 179 55 27 KARAÇİVİ 0T0M 168 35 42-3-4 MERCEDES 1988 full EMRE 190 Benzinli, MERCEDES 200 E 1990 full B M W 520 İA-91 24 spap, sı- otomatik yah, full 542 97 4045 EMRE 542 97 4045 EMRE 542 97 4045 F O R D 15 86sonu.onpnal 34 000 km de. renklı cam, Ptıilıps car stereo. SAHİBİNOEN 26.000.000 TL. 334 14 54 MERCEDES 1991 Model. 0 km. Muhtelif renkler FUAR OTO. 95.000 DM %5 KDV * Plaka 525 24 25 531 40 54 B M W 3.20 Cabno. 1990 model tull aksesuar MEKPAR OTOMOTİV 158 21 36/37 158 38 97 B M W 316i1990mqde!ful!alcse- suar MEKPAR OTOMOTİV 158 21 3&37 158 38 97 BMW aksesuar MEKPAR OTOMOTİV 158 21 36/37 158 38 97 M E R C E D E S I975mode! havah direksıyon. otomatik vrtes. mer- keziWrt.Çelit(]anlAKSOy OTO 85.000.000 TL. 175 23 S U Z U K İ Sedan 1.6 GLX 100 S U Z U K İ Svvift 1.0 GL 100 S U Z U K İ Alto GL 100 km'de S U Z U K İ Süper Carry Kam- M A Z D A 3.23. her renk Okm km'de 4 9 lt benzin sarfiyat km'de 4 5 lt benzin sarfiyatı re- 4.2 lt benzin sarfiyatı rezistanlı yonet 100 km'de 4 lt. benzin sar- enjektörlii, full aksesuar, banka kredisı zistanlı silecekli arka cam KENT arka cam, renkli camlar KENT fiyatı, ağır yüklerin küçük üevri kuliandrtr.GALERlORHAN kmde 4.9 It. benzin sarfiyat 16 valve motor. KENT TİCARET 1.933.225 YEN 342 03 69 1.493.491 YEN 342 03 69 1.117.730 YEN 342 03 69 1218.418 YEN KENT 342 03 69 55.000.000 TL (Ptata tes.) 368 6014 M A Z D A 626 modet. 2000cc SeoarH/BERHASLTD.ŞTİ. 582 69 50 144 56 7 M A Z D A 3231991 Model 1600cc. Sedan. H/B ERHASLTDŞTİ. 582 69 50 144 56 73 MERCEDES 190 D. 1984 Mo- del. 110.000 km'de. oriinal kli- malı. METUR OTOMOTİV 67.000.000 367 13 50 FİÂT 1100, 1949 Model, kır- mızı, emsalsiz orjinal METUR OTOMOTİV 35.000.000 TL 366 42 56 M E R C E D E S i90ESiyah aksesuarlı 34.000 kmde SÜRME OTO 589 11 72 589 11 73 M E R C E D E S 20CE1990 B M W 3.16.1987yeşilmetalikak- B M W 3.16ı 1990SiyahŞadoAk- Lacıvert Metalik Ateesuarlı, 17.000 sesuariı, 77.000 km'de SURME OTO sesuarlı. 20.000 kmde SURME OTO km * SURME OTO 589 11 72 589 11 73 589 11 72 589 11 73 589 11 72 589 11 73 B M W 316ı.1989metalıklacivert çelık )ant, merkezi kılıt. ustü açılır tavan. ftadyoteyp. BETA OTOMOTİV 76.000 000 TL 348 48 62 B M W 518ı 1991 Model Metatik siyah, Borusan oaket aksesuan BETA OTOMOTİV 72.000 DM (KDV Dahil) 3484862 F İ A T T İ P O 1991 Model. Okm Vade veya takas yapılır. Full aksesuar. Beyaz 52.500.000 TL . 524 51 53 NİSSAN'lar 1991 vadeli ve kredili satışlar. Hemen teslim 567 66 15 NECMİ OTOMOTİV 567 66 11 J E E P Cherokeeümited,Fullak- sesuar, 1 yıl veya 20.000 km. Servıs ve yedekparçagarantısi. 175 49^0 174 19 26 CHRYSLER, NEW YORKER FIFTH AVENUE Beyaz, otomatik air condition, board computer. air bag KASAŞ USD 75.000+ %5 KDV+Plaka 172 35 79 CADILLAC BROUGHAM CHRYSLER, NEW YORKER D'ELEGANCE. 5 7 Lt. V8,175 PS. FIFTH AVENUE Lacivert. Infinity Siyah. Fuel injection. ABS. Diji- Müzik Sistemi, Board computer tal kadran KASAŞ OTOMOTİV air bag KASAŞ OTOMOTİV USD 94.000+%5 KDV+Plaka USD 75.000*%5 KDV-Plaka CHRYSLER IMPERIAL. Si- yah, 3.3 Lt. V6,147 PS, Fuel in- jection. ABS. Board computer KASAŞ OTOMOTİV USD 85.000*"'o5 KDV+Plaka B M W 3 iSıAFuli renklıcarr merkezı kilit, dört cam elektriklı siyah KASAŞ OTOMOTİV 50000 0M • Plaka 172 35 79 M E R C E D E S 200 £ 1990 model full bordo, metalik, renkli cam. ust açılır KASAŞ OTOMOTİV 90.000 DM + Plaka 172 35 79 S U Z U K İ vitaraJUÜSpecial) fullhavalıdıreksıyon.merkezikılitrenklı cam, elektrıkli ön camlar, KASAŞ OTO 52 000 DM + Plaka 172 35 79 C A M A R R O Cnevrolet LT 1974 Motor L 48-M21 şanzımanSa- hıbınden 20 dert sonra 27.000.000TL- 3844615 FORD ıtd. full model V8 motor 14.000 000 TL otomotiv, 70 366 05 72 PERŞEMBE VE PAZAR GÜNLERİ YAYINLANAN RESİMLİ SERİ İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFONUNUZ YETERLİDİR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog