Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 HABERLER 25 EKİM 1990 PARLAMENTOGUNDEMI • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün saat 10.30'da Plan ve Bütçe Komisyonu toplanıyor. Toplantıda MaJiye ve Gümrük Bakanlığı, Bütçe ve Kesin Hesap Kanunu tasanlarını sunacak. Aynı saatte Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda da şu konular ele alınacak: Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararname, Çevre Müseşarüğı'nın kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükraünde kararname, Çevre Müsteşarhğı'nın kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname, Çevre Genel Müdürlüğü'nün kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname, Çevre Genel Müdürlüğü'nün kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararneme, Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığYnın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun hükmünde kararname, Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığYnın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname. Saat 11.00'de de genel kurul var. P A R L A M E N T O D A N Dokunulmazlık Z hazırlık komisyonu, ANAP Bursa Milletvekili llhan Aşkın'ın başkanlığında toplanarak dokunulmazlık dosyalannı ele aldı. Alt komisyon toplantısında Aksaray valisine hakaret ettiği iddiasıyla dokunulmazlığının kaldınlması istenen DYP Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk dinlendi. Komisyon, daha sonra dosyaları inceleyerek 18 milletvekilinin dokunulmazlıkİannın kaldınlmasını erteledi. Bu milletvekilleri şunlar: "Mahmut öztürk, (DYP-Niğde), Şadan Tuzcu (ANAP-Rize), Fehmi Işıklar (HEP-Bursa), Ibrahim Aksoy (HEP-Malatya), Salih Sümer (HEP-Diyarbakır), Ahmet Türk (HEP-Mardin), Adnan Ekmen (HEP-Mardin), Kenan Sönmez (HEP- Istanbul), Mehmet Ali Eren (HEP-tstanbul), tsmail Hakkı önal (HEP-lstanbul), Abdullah Baştürk (HEP-Istanbul), Mehmet Seven (ANAP-Bilecek), Arif Sağ (HEP-Ankara), Mustafa Sangül (SHP-lstanbul), Kaya Opan (ANAP-Sivas), Cavit Çağlar (DYP-Bursa), Ali Rıza Septioğlu (DYP- Elazığ), Mustafa Taşar (ANAP-Ankara)" (A.A) E y l ü l d o n e m i n d e f a a l i y e t i d u r d u r u ı a n Devrimci lşçi Sendıkaları Konfederasyonu'nun (DİSK) faaliyetinin serbest bırakılması için yasa önerisi verildi. Öneriyi SHP ve HEP mUletvekilleri imzaladılar. TBMM Başkanhğı'na sunulan yasa önerisinde, DtSK'in faaliyetlerinin durdurulması için dayanak olarak kullanılan, 2821 sayılı Sendikalar Yasası'run geçici S. maddesinin yürürlukten kaldınlması isteniyor. SHP ve HEP milletvekillerinin yasa önerisinin gerekçesinde, ortada bir mahkeme karan olmaksızın DlSK'in faaliyetten alıkonmasııun anayasaya aykın olduğu belirtilirken, bu konudaki yasa 12 Eylül doneminde çıktığı için anayasaya aykınlığının onaya konamadığı bildirildi. TBMM Genel Kurulu'nda S H p . n i n " g o I g e kabinesi" tartışıldı. Gündem dışı söz alan ANAP Edirne Milletvekili Ismail öğdül'ün, alaylı bir biçimde gölge kabineye yönelik "ancak kendinizi kandırırsınız" biçimindeki eleştirilerine SHP Grup Başkanvekili Hasan Fehmi Güneş, yine alaylı bir biçimde yantı vererek, "Politika ciddi bir iştir. Bizi güldürmek isteyenlerin de biraz yetenekli olması lazım" dedi. Güneş, ANAP'ta "Gölgeden daha silik uygulamaiar yapanların olduğunu" söyledi. P A R T İ L E R D E N SHP' Yaklaşık 1.5 yıl önce 7 il 1 örgütü ile birlikte görevden aiınan ve ardından istifa eden SHP eski Bursa İl Başkanı Kemal Ekinci ve arkadaşlan bugün düzenlenecek bir törenle SHP'ye dönecekler. Genel merkez tarafından görevden aiınan Kemal Ekinci • kısa bir süre sonra partiden istifa etmiş, I Ekinci'nin istifasını yaklaşık 3 bin istifa izlemişti. Bugün Genel Sekreter Yardımcılanndan Cevdet Selvi'nin de katılacağı ve Taylan Düğün Salonu'nda saat 18.30'da düzenlenecek törende yaklaşık 2 bin istifacınm partiye dönıiş yapması bekleniyor. (Bursa/Cumhuriyet Bürosu) f f l l t i l l ^ 3 î " ( y i n T u r k'ye Birleşik Komünist Partisi J V U L l U - k - J O l g l l l ( T B K P ) G c n e | Başkanı Dr. A.Nihat Sargın ile parti genel sekreteri Haydar Kutlu, farklı tarihlerde Diyarbakır'a gidecek. Sargın, bugün Diyarbakır'da partisinin il örgütünün açılışına katılacak. Sargın, daha sonra Sosyalist Parti il binasında açlık grevi yapanlan da ziyaret edecek. Kutlu ise 4 kasımda Diyarbakır'a giderek Sosyalistlerin Birlik Partisi Girişim Kurulu tarafından düzenlenecek bölge toplantısına katılacak ve sol birlik konusundaki görüşlerini açıklayacak. Bu arada TBKP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda protokolde kendilerine yer verilmesi istemiyle İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. SHP'nin Muş İl Başkanı Sırrı Sakık partisinden istifa ederek Halkın Emek Partisi'ne katıldı. Konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Sırn Sakık, SHP'nin ezilen halkların yanında yer alamadığını, bu nedenle vatandaşın da güvenini yitirdiğini savundu. Sakık, SHP'nin tabanına ve yöneticilerine yönelik saldınlara karşı sessiz kaldığını da ileri sürdü. Sakık, 450 üye, 4 il genel meclisi üyesi Muş il ve merkez ilçe örgütü adına yaptığı açıklamada Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki SHP'lileri HEP'e çağırdı. (Muş/ANKA) CHP'nin Cumhuriyet Başsavcıhğı'nın, 12 Eylül'den sonra kapatılan siyasi partilerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adını alarak kurulan CHP'nin kapatılması istemiyle açtığı davayı bugün görüşecek. Yüksek Mahkeme Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi konusunda raportör tarafından hazırlanan konuya ilişkin dosyayı inceleyecek. (Ankara/ANKA) M C P G e n e l B a $ k a n l Alpârslan Türkeş, Yeni Düşünce Gazetesi'nin 12 Eylül'le ilgili sorularını yanıtlarken "12 EylüPün yapılmasına lüzum yoktu" dedi. "O dönemdeki Genelkurmay Başkanı Evren ve sıkıyönetim, görevini hakkıyla yapsaydı, terör kısa zamanda çözümlenirdi" diyen Türkeş, bunu yapmayanlann buyük sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Atatürk milliyetçiliği sözünü "saçma ve Türk milletine kötülük" olarak niteleyen Türkeş, Atatürk'ün hiçbir yerde hiçbir zaman böyle bir deyim kullanmadığmı belirterek ilme aykırı olan bu deyimin anayasaya geçirilmesini eleştirdi. Çernişev'den Erbakan'a ziyaret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyukelçisi Albert Çernişev'in, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile 2.5 saat süren bir görüşme yaptığı açıklandı. RP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, büyükelçinin ülkesinde meydana gelen olaylar konusunda bilgi verdiği kaydedildi. Çernişev'in ülkesindeki değişikliklerle kapitalizme dönülmediğini, yeni düzenin komünist bir düzen de olmayarak "adil bir düzeni" hedef alacağını anlattığı bildirildi. Öte yandan Filistin'in Ankara temsilcisi Fuat Yasin, Necmettin Erbakan ile bir görüşme yaptı. Yasin'in işgal altındaki topraklardaki son durum hakkında Erbakan'a bilgi verdiği kaydedildi. ÖLÜM Nizamettin Erknıen • ANKARA (AA) — Başbakan eski yardımcılarından, kapatılan AP'nin eski Genel Sekreteri Nizamettin Erkmen, dün lstanbul'da öldü. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Erkmen'in ölümü dolayısıyla ailesine bir başsağlığı mesajı gönderdi. Baykalyanlıları "mahkemeye gitmekten"söz ediyor SHP'de 'ic cekisme'sertlestiAdnan Kesktn, "Genel merkez 'seçilmiş lÜrtugrurGünay: "İç tartışmalara delegeleri tanımam' diyorsa, ben de Sayın muhatap olmayacağız. Bunlarla kaybedecek Gürseler'i, Sayın Genel Başkanı tanımam' zamanımız yok. Amaç, iç sorunlann örgüt derim. Bunun sonu gelmez" dedi içinde genel merkeze gelmeden çözülmesi ALİ DOĞAN ANKARA — SHP'de, yeni yönetim ile Baykal yanlılan ara- smda Parti Meclisi ve Meclis grubunda sert tartışmalara yol açan delege seçimleri kavgası sürüyor. Eski genel sekreter yar- dımcılarından Adnan Keskin, Meclis grubunda Genel Sekreter Yardımcısı Güneş Gürseler'in kendisine yanıt veremediğini be- lirterek, "Eğer genel merkez 'se- çilmiş delegeleri tanımam' di- yorsa, ben de 'Sayın Gürseler'i, Sayın Genel Başkanı tanımam' derim. Bu isin sonu gelmez" di- ye konuştu. Genel Sekreter Yar- dımcısı Ertugrul Giinay, "İç tartışmalarla kaybedecek zaman yok. Muhatap olmayacağız" di- ye konuştu. Genel merkezin, kongre takvimini üye yenileme süresinin bitimi oian 20 kasım- dan sonra açıklayacağı, yeni oluştunılan il ve ilçelerdeki ata- ma örgütlere "ciddi şikâyetler olmadığı sürece müdabale etme- me" kararında olduğu öğrenil- di. MYK'nın üye yenileme süre- sini 20 kasıma uzatma kararıy- la birlikte gündeme gelen İz- mir'in Konak ilçesi ile Kütahya ve Denizli'nin merkez ilçelerin- deki delege seçimlerinin "geniş katıhmla yenilenmesi" olayı bü- yüyor. Eski genel sekreter yar- dımcılarından Denizli Milletve- kili Adnan Keskin, "genel mer- kezin, MYK'nın delege seçimle- SALILAR1 TOPLAİNACAK — Gölge kabine, beklenmedik bir durum olmadıkça her hafta salı giinii toplanacak. (frotoğraf: AA) Gölge bakanlar işe ısınıyor"Devlet Bakanı" Ali Topuz "Tüzük ve program" hazırlayacak. Topuz, "Gölge kabine ilk kez deneniyor. Başarılı olursa, siyasal hayatımızın kazancı olur" dedi. ÜMİT ASLANBAY ANKARA — SHP'nin gölge kabinesi, "GAP ve büyük projelerden" sorumlu devlet ba- kanı Ali Topuz'un önümüzde- ki hafta raporunu tartıştıktan sonra yeni etkinliklere hazır- lanıyor. "Kabinedekr ilk somut gö- revi alan Topuz, "daha önce gerçek bir kabinede görev alrnış" bakan olarak salı günü ikinci toplantıda diğer "gölge bakanlara" deneyimlerini akta- racak. Topuz, "Gölge Bakanlar Kurulu"nun tüzük ve çalışma programı olarak nitelenebilecek raporunu kabinede tartışmaya acacak. 1932 doğumlu, şehircilik me- zunu, 4. ve 5. dönemler ve ha- len İstanbul milletvekili, İmar ve tskân, Köyişleri ve Koopera- tifler eski Bakanı Topuz'a göre "Türk siyasal hayatında ilk kez denenen bu biçimin başarılı ol- maması için bir neden yok"... Ancak, "lemkinli ve ciddiyetle" hareket etmek gerekiyor. Böy- le yapıhrsa, "siyasal hayatımı- zın bir kazana" onaya çıkacak. Topuz, raporunda yer vereceği, dolayısıyla ilk aşamada önlerin- de duran sorunları şu noktalar- da topladı: "• Kamuoyunun önüne nasd çıkılacak? Bakanlar, genel mer- kezden bağımsız hareket edebi- lecekler mi? • Çalışmalar nasd yüriitüle- cek? Ortaya ciddi alternatifler koymak için, uyumlu ve metot- lu bir çalışma yöntemi bulmak lazım. • Normal bakanlıklarda kad- rolar vardır. gölge kabinenin böyle bir imkânı yok. Partinin araştırma kunıluşlan araştırma- ya geçene kadar bakanlıklann izlenmesi gerekir. • Bunun için bilgi edinme yol- lan araştırmalı, meşru ve yasal her yol denenmelidir." Topuz, bütün bunlar için bir "çalışma kuraüan" oluşturmak gerektiğini söylüyor. "Deneyimli bakan" Topuz, soru üzerine komisyonlarda gö- rüşülecek bütçenin, "deneylm kazanmak için iyi bir fırsat olduğuDu" da beürtir.ken, "göl- ge bakanlann" işlevi konusun- da kendi görüşlerini şöyle aktardı: "Kanımca, kamuoyunda 'gölge kabine' olarak nitelenen bu oluşum, genel başkanı ve ge- nel merkez yönetimini bilgilen- dirmeye yönelmeli. Parliyi bağ- layıcı açıklamalar yapmaya yet- kili olan genel başkan ve genel sekreter ile birlikte kamuoyuna görüşlerini açıklamalı." Gölge kabine, beklenmedik bir durum olmadıkça, her haf- ta salı günleri toplanacak. Önu- müzdeki hafta yapılacak ikinci toplantısında "çalışma kurallannı" tartışacak ve he- men "ilk icraatlarına" başlaya- cak. Aiınan bilgilere göre bazı "gölge bakanlar" daha şimdi- den, izledikleri bakanlıklardaki "ban görevlilere" selam gön- dermeye, Meclis koridorlannda gördüklerine ise ilk çayları ıs- marlamaya başladılar. Topuz'un "ilk somut görevi" acaba, "bir başbakan yardım- cılığı mıydı?" "Hayır"... "Sa- dece çalışma kurallan ile ilgili bir tartışma metni hazırla- mak..." Kurultay'dan sonra ilk kez Istanbul'a gelen Baykal Hukuk dışı uygulama îhanettirİç Politika Servisi — SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal, Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda, partisinin "dışa dö- nük" etkili bir mücadele verme şansına sahip olduğunu söyledi. Baykal, "Böyle bir ortamda, parti içi yeni denge arayışlanna yönelik tüzük >e hukuk dışı uy- gulama zorlamalan kadar bü- yük bir parti ihanetini kesinlik- le düşünemedigimi ifade etmek isterim" dedi. Deniz Baykal, genel başkan adayı olduğu son SHP kurulta- yından sonra ilk kez örgüt dü- zeyinde temaslarda bulunmak üzçre dün Istanbul'a geldi. Mil- letvekilleri Adnan Keskin, Fu- at Atalay ve Mustafa Sangül ile birlikte gelen Baykal, Atatürk Havalimanı'nda bazı belediye başkanlan ve ilçe yöneticileri ta- rafından karşılandı. Baykal bu- radan Bebek'e geçerek, Ismail Cem'in "Sonbahar" adlı fotoğ- raf sergisini gezdi. Baykal, ser- gide yer alan 49 yapıt arasında "Kentlileşen köylüler" adlı fo- toğrafı 500 bin lira ödeyerek sa- tın aldı. Baykal, daha sonra Şişli Has- tanesi'nde tedavi görmekte olan CHP eski milletvekillerinden Sabri TıgJı'yı ziyaret etti. Ardın- dan, beraberindekilerle birlikte IzMtR SHP il merkezine geldi, il baş- kanı Ercan Karakaş ve öteki yö- neticilerle görüştü. Görüşmede, SHP PM üyelerinden Perihan Ergun ve parti Genel Saymanı Yüksel Çengel de bulundu. Baykal burada yaptığı konuş- mada, siyasal yaşamda değişim- lerin kaçınılmaz olduğunu, bu- nun da doğal karşılanması ge- rektiğini belirtti. Hüküraetin iç ve dış sorunlarda uyguladığı po- litikalann başarısızlığına deği- nen Baykal, şöyle dedi: "Böyle bir ortamda çok ve- rimli ve başarılı, dışa dönük bir mücadele verme şansına sahi- ADANÂ biz. Bunu yapmak zorundayız, yükümluyüz. Böyle bir noktada partinin dikkatini dış sorunlar- dan içeriye yöneltmeye, parti- nin, anlamsız, gereksiz. sakın- calı iç sürtüşmelere dönük ka- rarlar, tercihler kadar parti ya- ranna ters bir tutum izlenemez diye düşünüyorum. Böyle bir ortamda hepimizin görevi, ta- rihsel misyonumuzu yerine ge- tirmektir. Halkın özlemlerine sahip çıkarak etkili bir siyasal çalışma yapmaktır." Baykal, konuşmasının bu bö- lümünde, SHP MYK'nın, daha önce yapılan delege seçimlerini iptal eden ve üye kayıtlannın devamı sonucu yenilenmesini içeren kararını da eleştirdi. Bay- kal, bu konuda, "Böyle bir or- tamda, bu ortamın objektif ge- reklerini unutarak, bir iç müca- deleye kapılarak, parti içi hesap- lara, parti içi yeni denge, taban arayışlanna dönük, tuzük dışı, hukuk dışı uygulama zorlama- lan kadar büyük bir parti iha- netini kesinlikle düşünemedigi- mi ifade etmek istiyonım. Bu anlayışımı, parti içi bukuk ve demokrasi konusunda duyarh- ğını bildigim tstanbul Örgütü'- ne ifade etmeyi özellikle yarark ve geırkh' gördüm" diye konuş- tu. Delege sorunu Sahte üye İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — Konak ilçesın de mahkeme kararıyla yapılan kongrede ilçe başkanı se- çilen Muzaffer Bozkurt'un görevden alınması ve yerı- ne Ersoy Dinç'in atanmasında. sonra konu mahkeme- ye yansıdı. Bozkurt ve arkadaşlan, Dinç yönetiminin bir ay için- de olağanustü kongreye gitmesi gerektiğini ancak bu- nun yapılmadığını bildirdiler. Bu dava surerken, 26 ekim günü yapılacak duruşmada verilecek karar önem kazan- dı. Eğer mahkeme genel merkezin istemi doğrultusun- da kongrenin Ali Yılmaz, Selahattin Gürsoy ve Şeref Bora'dan oluşan bir kurul tarafından yapılmasını ka- bul ederse, anlaşmazlık büyük ölçude çozümlenmiş ola- cak. Denizli'de de delege seçimlerinin iptali karan tartışı- hvor. ADANA (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) — Seyhan ve Yüreğir ilçe örgütlerindeki "sahte üyelikler" savı üzerine SHP Genel Merkezi, soruş- turma açtı. Parîi yoneticiîeri ve delegelerle görüş- mek üzere Adana'ya gelen SHP Genel Sekreter Yar- dımcısı Güneş Gürseler, sorunu üyelik ve tuzuk açı- sından değerlendireceklerini belirterek "Gereği neyse o yapılacak" dedi. * SHP Genel Sekreter Yardımcısı Güneş Gürseler ile genei merkez yöneticUeri, dün sırasıyla îi Başka- nı Fevzi Ciritçi, Seyhan İlçe Başkanı Mehmet Salıcı ve çok sayıda partili dekgeyle görüştüler ve sahte üye yazımlarında bilgi sahibi oian parti görevlileri Ali Akar, Orhan Postailı, Gülhan Ytimaz'ın ifade- lerini aidılar. DENİZLÎ/BAKLAN rini iptal etme yetkisi olmadığı" göruşünü savunarak, "Eğer De- nizli'de delege seçimleri iptal edilirse mahkemede davayı ben açanm" dedi. Keskin, önceki Meclis grubunda Genel Sekreter Yardımcısı Güneş Gürseler'in kendisine yanıt veremediğini öne sürerek, "Adana'daki üye yazımlanndan soz ediyor. Üye- lik başvurulannda hangi illerde şimdiye kadar para alındı ki? Konunun delege seçimleriyle ilişkisi yok. Eğer genel merkez 'seçilmiş delegeleri tammam' derse, ben de 'Sayın Gürseler'i, Sayın Genel Başkanı tammam' derim. Bu işin sonu gelmez" di- ye konuştu. Keskin, eski yöne- tim doneminde kongrelerini yapmamış Izmir'in Konak ilçe- si gibi örgütlerde kongre yapıl- masının, "genel merkez yanlıla- nnın yönetime getirilmesi çaba- sı" olduğunıj öne sürdü. Genel sekreter yardımcılann- dan Ertugrul Günay, "Biz bu tür iç tartışmalara mümkün ol- duğu sürece muhatap olmaya- cağız. İç tartışmalarla kaybede- cek zamanımız yok. Genel mer- kezin onünde dışa dönük çalış- ma projeleri var. Bunlarla ilgileneceğiz" dedi. Bir MYK üyesinden edinilen bügjye göre kongre takvimi, üye yenileme süresinin bitimi olan 20 kasım tarihinden sonra açık- lanacak. Üye yenileme suresi içinde askıda kalacak üye liste- leri bir genelgeyle bütün örgüt- lere gönderildi. MYK üyesi, "Örgüt sonınlan genel merke- ze gelmeden örgüt içinde çözül- sün istiyoruz. Aksi halde itiraz genel merkeze geliyor ve bizim her tasarrufumuz bir anlamda müdahale gibi niteleniyor. Oy- sa biz mudahaleye karşıyız" di- ye konuştu. Aynı MYK üyesi, üç beldede- ki delege seçimleriyle ilgili tar- tışmanın "haksız olduğunu" belirterek şunları söyledi: "Biz şu anda bir delege ipta- li yapmış değiliz. Yapılan, tüm insanlara üyeliklerini yenileme fırsatını vermek. Bu arada bazi aday üyeler de asil üyelik hakkı kazanacaklar. Herhangi bir yer- de 6 ay önce yapümış bir dele- ge seçiminin bizim için sakıncalı olduğunu düşunerek kasıtlı bir karar almış değiliz. Zaten orta- da böyle bir karar da yok." özellikle Adana, Mersin ve Tarsus'daki "onaylanmamış üyelikler" konusunun "titizükle incelendiğini" kaydeden MYK üyesi, "Bir ilçeden bir hafta içinde 10 bin kayıt geldiğini, in- celemede bu durumun mümkün olup olmadığını araştırıldığını, üyelik başvuru aidatına ait mak- buzlann olup olmadığının sap- tanmaya çalışıldığım" belirtti. Eski yönetim doneminde gö- revden aiınan ve atama ile geti- rilen örgütlerce kongrelerini he- nuz yapmayan örgütleri genel merkez tüzüğünün 35. madde- sine göre 30 gün içinde kongre yapmaya zorlayacak. Yeni oluş- turulan il ve ilçelere eski yöne- timce yapılan atamalara, "cid- di bir şikâyet olmadığı sürece" genel merkezin müdahale etme- yeceği, bu il ve ilçelerde kong- relerin olağan kongrelerle birlik- te yapılması düşüncesinin genel merkezde ağır bastığı öğrenildi. Gürman'ın vanıtı îşbirliği ÖMER YURTSEVEN DENİZLİ — Yeni ilçelerden Baklan'da 11 kasım- da yapılacak belediye başkanhğı seçimi için SHP ile ANAP anlaştı. Geçen yıl ilçe yapılan 4 bin nüfuslu Baklan'da ANAP'lı Hüsamettin Tuğcu'nun ölümüyle boşalan belediye başkanhğı için iktidar partisinden eski baş- kanın oğlu Celal Tuğcu, DYP'den de Kemai Kiriş mücadele edecek. Eski başkan Tuğcu'nun sosyal de- mokrat bir yapıya sahip olduğunu, Baklan'a hizmet vermek için ANAP'a geçtiğini savunan SHP ilçe ör- gütü aday çıkanmadı. ANAP, Baklan'da seçim yatırımlarına hız verir- ken Içişleri Bakanı A.Kadir Aksu ile ilk gövde gös- terisine hazırlanıyor. IZMIR'den HİKMET ÇETİNKAYA Bu Kavga Bitmez... İZMİR — SHP'de parti içi demokra- si arayışındaolanların öyküşünü anlat- manın sanınz tam sırası. Öyküyü bil- meyen yok, ama olsun bir kez daha ak- tarmakta yarar var. Şimdilerde 'hukuk' diye ortaya çıkanların geçmişte nasıi 'guguk' dediğini unutanlar olabilir... SHP'deki kavga neden kaynaklanı- yor? Topu topu üç ilde delege seçim- lerinin geçersiz kılınmasına ilişkin MYK karan niçin ortalığı bir anda karıştırıyor? Durum apaçık ortada... Geçmişteki sahte üye yazımları su yüzüne çıktı. Örgüt yönetimıne seçim- le gelenler, bir gece faks buyruğuyla görevden alındı. Yerlerine kendilerine yakın (Baykal ekibinden) yöneticiler atandı. Adana, Gaziantep, Bursa, Urfa, Mar- din, Diyarbakır, İzmirKbnak'ı hukuk dışı uygulamalara bir örnek olarak göste- rebiliriz. Şimdi kimi il başkanları, ilçe başkan- lan ayağa kalkıp parti içi demokrasi- den. hukuktan söz ederlerken seçim- le gelenleri görevden alan o dönemin yöneticilerine niye karşı çıkmamışlardı? Atandıkları koltuğa "burada seçimle gelen oturuyordu, hukuka aykırı olarak kabulgörevden alındı, ben görev etmem" dememişlerdi. Eski Genel Sekreter Yardımcısı Ad- nan Keskin, "Bu bir hukuk cinayeti" di- yor Denizli'de delege seçimlerinin ye- niden yapılmasına. O zaman Konak İl- çe Başkanı Muzaffer Bozkurt, seçimle gelen bir yönetici olarak görevden alı- nırken neden susuyor, konuşmuyordu Adnan Keskin? Oysa SHP Genel Sekreter Yardımcı- sı'ydı o dönemde. CHP kökenli, dene- yimli bir politikacıydı. Seçimle gelen il- çe başkanı için şöyle diyebilirdi: — Biz ne yapıyoruz arkadaşlar Se- çimle gelmiş eski bir partilimize hangi yasal gerekçeyle görevden el çektire- ceğiz... Gelelim Gaziantep'teki olayiara... Tüm il ve ilçe örgütünün yedek üye- leri bile düşürülüyordu. Ortalık karışı- yor il ve ilçe başkanları Ankara'ya gidi- yor, ama bir sonuç alınamıyordu. Buy- ruk tepeden gelmiş ve uygulanmaya başlamıştı: — Baykal'a karşı olan tüm yönetici- ler tasfiye edilecek... SHP, tüzüğünün 35. maddesinin son bölümünde il kongreleri için 45 gün, il- çe kongreleri için de 30 gün süre tanı- mıştır. Atamayla geien il ya da ilçe baş- kanları bu sûre içinde kongreye gitme zorunluluğundadır tüzük gereğince. Oysa Konak'ta 56 gün sonra yeni de- lege seçimi yapılmıştır. Böylece tüzük hükümleri çiğnenmiştir. Buna karşın yeni SHP yönetimi, Konak İlçe Başka- nı'nı görevden almamıştır. Yeni bir tak- vim hazırlandığı için üye yazım süresi- ni 20 kasıma dek uzatmıştır. Asıl amaç Baykalcı ekibi arındırma değil, tüzüğü çiğneyen il ve ilçe yöneticilerini uyar- maktır. SHP Genel Merkezi'nin gündemin- de önce Konak, sonra Denizli ve Kü- tahya delege seçimleri vardır. Türkiye1 1 nin sadece üç ilinde genel merkez ola- ya el koymuştur. Kütahya ve Denizli'de patlak veren çalkantının asıl nedeni "sahte üye yazımı" değildir. İki ilde üye listeleri askıya çıkarılmamış, seçim günleri ise önceden açıklanmamıştır. Ne diyor eski SHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin? — Bu bir hukuk cinayetidir. Gerekir- se mahkemeye başvuracağız... Karşı taraf ise şu yanıtı veriyor: — Delege seçimlerinde birçok usul- süzlük yapılmıştır. Biz demokratik bul- madığımız bu seçimlere protesto etmek için katılmadık. Delegelerin çoğunluğu Baykalcılardan oluştu. Şımdi üye kayıt- larının uzatılmasıyla katılımcılık sağla- nacak, delege seçimlerine tabanın ger- çek iradesi yansıyacaktır... örgütten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Güneş Gürseler, dün sabah Adana'da üye yazımlarıyla ilgileniyordu. Genel merkeze göre 29 bin kayıtlı üye görülüyordu. Yapılan incelemede ise 15 bin 140 üyenin kayıtlı olduğu anlaşık . Bu sayinın 7 bin 940'ının üyelik mak- buzu vardı. Geriye kalanlann ise yoktu. SHP'de yeni yönetımin işi oldukça zor. İşler çok ağır yürüyor. Parti içi de- mokrasiyi savunurlarken yeni yönetici- ler sanınz bir gerçeği göz ardı ediyor. — Seçimle gelen seçimle gider... Genel Başkan İnönü kurultayda böy- le diyordu... Seçimle gelenlerin yerlerini işgal edenler şimdi "hukuk, demokrasi" de- yip koltuklarına yapışıyorlar. Partiiçi de- mokrasiyi savunan yeni yönetim, işgal- cileri izlemekle yetiniyor. Bakalım nereye kadar? Öte yandan, üyeliklerden so- rumlu eski MYK üyesi Nail Gürman, dün Cumhuriyet'e yaptığı açıklamasında, örgütlen- meden Sorumlu Genel Sekreter Yardıması Güneş Gürseler'e ver- diği yanıtta, "sahte üye" iddia- lanm yalanladı. Gürman, "Ada- na'nın Seyhan Uçesindeki bu id- diayı, sayın genel başkanın 6. olağanüstü kurultayda listesine aldığı Seyhan İlçe Başkanı Meh- met Salıcı'dan sormak gerekir. Nail Gürman'dan değil" dedi. Gürman, Yenimahalle ilçesinde- ki olay için de bu örnek çerçe- vesinde vereceği yanıtın şu oldu- ğunu söyledi: "Genel merkez yönetimi ispat hakkı tanısm, ister mahkemede, ister basın onünde bölgelerle tartışalım. Bu iddialar beni ol- duğu kadar, genel başkanı da il- gilendirir. Aksi halde bu, hizip- çilikle suçlanan yönetim anlayı- şını aşıp tasfiyecilik anlayışına yöndmek olur. Yapümak iste- nen ış kimlik kartını ortadan kaldırmak, partiyi 1987 önseçim kaosuna sürüklemektir. Sayın Baykal'ın odasında bulunduğu öne sürülen üye fişieri ile iddia- lann da belgelerini bekliyoruz. Daha ortaya çıkmadı." Örgütü toparlama gezisi SHP, hafta sonunda Kocaeli1 nde yapmayı planladığı ve bü- yük katılım beklediği "Banş ve Insanca Yaşam" mitingi ardın- dan Doğu Bölgesi'ne yönelecek. Genel Başkan İnönü, salı günü ucakla Malatya'ya geçerek 4 gün süreyle Doğu Bölgesi'ndeki top- lantılara katılacak, konuşmalar yapacak. Tunceli, Ağrı, Van, Tatvan, Muş illerinin de bulun- duğu gezide partiden bazı mil- letvekillerinin ihraç edilmesinin ardından, istifa ederek kopan partililerin bir kısmının geri dönmeierinin de sağlanacağı ifa- de ediliyor. SHP Parti Meclisi- nin disiplin suçlanna getirdiği "aF'fın ardından gezinin anlam- lı olduğu dile getiriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog