Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Trabzonsporlular' Trabzonspor'a Gonul Uyesı olun1 Trabzonspor Gonul Uyesı Kartı nız Pamukbank Şubelerı nde Trabzondan selam Işlem Tamam' BANK24 Cumhuriyet BANK24 Taratfâra selaW% *>, %»« PAMUKBAN 67. Yıl; Sayı: 23770 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL ( KDV dah.ı, 25 Ekim 1990 Perşembe Özal'dan ilginç açıklama: Irak askeri Türkiye'ye kaçıyor Cumhurbaşkanı Özal, Business International'ın duzenlediği yuvarlak masa toplantısımn açılışında yaptığı konuşmada "Dunya istikrarı için bir savaş gerekiyorsa savaş olacaktır" dedi. Özal dikkate değer sayıda Irak askerinin Turkiye'ye geçtiğini belirterek "Savaş çıkması durumunda ise bir çok asker daha orduyu terk edecek " diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Cumhurbaşkanı Turgut Ozai, oncekı akşam Business In- ternatıonal tarafından düzenle- nen Türkıye hukumetı ıle 9 yu- varlak masa toplantısımn açılı- şında verılen akşam yemeğınde yaptığı konuşmada "dikkate de- ğer sayıda Irak askerinin Turk- iye'ye geçüklennı" söyledı Özal, Irak'ın Turkiye'ye 2 yıl süreyle bedava petrol vermeyı önerdığı- nı, ancak bu önenyı Ankara'nın gen çevırdığını de belırttı lşadamlan ve ust duzey bu- rokratların da katıldığı yemek- tekı konuşmasında Ozal, Irak Başbakan Bınncı Yardıması Ta- ha Yasın Ramazan'ın, Turkıye'yı zıyaretı sırasında, kendısıne Ku- veyt'ten çıkmalan gerektığını söyledığını belırttıkten sonra şöyle devam ettı "Edındığım bilgilere gore dik- kate deger sayıda Irak askeri Turkiye'ye geçmış dunımda ve bu askerier, 8 yıl suren savaştan bıktıklannı, Korfez'de bır savaş çıkması durumunda bırçok as- kerin daha orduyu terk ederek, Turkiye veya Suriye'ye geçecek- lerini soyle:nişlerdir. Ne olaca- ğını bilmiyorum, ama bunlar olanJar." Saddam'ın kendılığınden Ku- veyt'ten çekıleceğını umduğunu belırten Cumhurbaşkanı, "He- pimiz biliyonız ki dunya ıstikran için eğer (Korfez'de) bir savaş gerekiyorsa savaş olacaktır. ABD'nin bolgeye yaptığı askeri yığınağı biliyorsunuz. Sanıyo- rum tanhlennın en buyuk asken yığınagını yapmış durumdaJar" dıye konuştu Ozal, Korfez knayle ügılı ola- rak çeşıtlı ulkelenn lıderlerıyle yaptığı göruşmelerde, bu ülkele- rın Irak'ın ön şartsız olarak Ku- veyt'ten çekılmesı ve BM Guven- lık Konseyı kararlarımn tam ola- rak uygulanmasından yana ol- duklarını saptadığını belırttı AKBULUT'TAN KURT'A 'Saygısı olan îstifa eder'Başbakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt için 'Bir bakan bizimle çahşıp hem de başkalarını desteklediğini soyluyorsa ilk once kendine saygısızlık ediyor' dedi. Kurt da boyle bir konuşma yapmadığını soyledi. BAŞKENT'TEN Yılmaz programını açıkladı Programında kıyafet serbesthğı ve ıdam cezalarının kaldırılması yer alan Mesut Yılmaz, Turk Ceza Kanunu'ndakı 141-142 ve 163. maddelenn de kaldınlmasıru ıstıyor. AHMET TAN'ın yazısı 16. Sayfada ANAP'TA POLİTİK YEMEKLERİ6. Sayfada ANKARA (Cumhunyet Buro- su) — Başbakan Yıldırım Akbu- lut, Mesut Vılmaz vanhsı olduğu- nu açıklayan Enerji ve Tabu Kav- naklar Bakanı Fahretnn Kurt'un ıstıfa etmesı gerektığını sö>ledı Akbulut, "Kendısıne saygısı var- sa, oyle yapması laznn" dedi Kurt ı&e, Başbakan Akbulut'un bu de- ğerlendırmesı uzenne, hıçbır gd- zete>e "Yılmazcı" olduğu yolun da demeç vermedığını savladı Başbakan Yıidırım Akbulut, TBMM'de Mesut Yılmaz yanlısı olduğunu bır gazetede acıklayan Fahrettin Kurt'un sozlerıru değer- lendırırken, Kurt'un ıstıfa etmesı gerektığını söyledı Akbulut, şoyle konuştu "Bakanlar için tabıi ayn bır du- rumdur Milletvekıllen, partı de- legelerı ıstedıklen arkadaşlannı destekleyebılııier Buna manı hıç- bır hal yoktur. Ama bır bakan, hem bakanlıkta duruyor, hem de (Arkası Sa. 16 Sü. I'deJ DYP'YE KATILACAKLAR Atasoy 'şikeli' parti kuruyor ANKARA (ANKA) — ANAP'tan ıstıfa eden 6 mıllet- vekılı DYP'>e geçebılmelennı sağlayacak "hulle partisi"nı ka- sım ayı başında kuracak Zon- guldak Mılletvekılı Veysel Ata- soy, "Partiyi kurduktan birkaç gon sonra feshedeceklerini" açıkfadı Atasoy, ANAP ıçınde yönetıme karşı en az 100 kışı bu- lunduğunu söyledı ANAP'tan ıstıfa eden millet- vekıllen Vejsel Atasoy, Üyas \k- taş, Akın Gonen, Servet Hacıpa- şaoglu, Nurhan Tekinel ve Na- bi Sabuncu'nun "hulle partisi" kurma hazırhklan son aşamaya geldı Milletvekıllen hafta so- nunda bır toplantı yaparak 30 kurucuyu belırleyetekler Bu arada partının program ve tuzu- ğu de DYP program \e tuzuğu- nun sadece partı ısmı değıştırı- lerek hazırlandı Partı kurma hazırlıklanna ılışkın bılgı \eren ve kurulacak partının genel baş- kanı olması beklenen Ve>sel (Arkası Sa. 16, Su. 3'de) BU KAVGA BİTMEZ İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA 10. Sayfada Yağımu*kav gasıMETEOROLOJI Yağış doğalMeteoroloji Genel Mudürü Geyik İstanbul Belediyesi'ni vatandaşı yanıltmakla suçlayarak 'Yağmur tamamen normal şartlar altında gerçekleşti. Bu yağışları suni yağış olarak vermek hatalıdır' diye konuştu. Dunya Meteoroloji Teşkilatı'nın yayınladığı raporlarda bile bu konuda somut bir verinin olmadığını belırten Geyik, 'Yağış bombadan kaynaklanmıyor' dedi. BELEDIYE 'Bomba' etkiliAnakent Belediye Başkanı Sozen, yapay yağış konusunda bazı kişilerin ortalığı karıştırmak için çaba harcadığını belirterek 'Yağmur bombası uygulaması başarıyla devam ediyor' dedi. İSKİ Genel Muduru Goknel, Geyik 'in açıklamalarını garip bulduğunu, kendilerınin sadece yağmur miktarını arttırdığını soyledi. Erdal Inonu de projeden dolayı belediyeyi kutladı. istanbul Haber Servisi — Is- tanbul'da son uç gundur yağan yağmur, İstanbul Beledıyesı ıle Meteoroloji Işlerı Genel Mu- durluğu'nu bırbınne duşurdu Barajlardakı su sevıyesı gıderek yukselırken Meteoroloji Genel Muduru Faysai Geyik, beledı yeyı "vatandaşı yanıltmakla" suçlayarak "Biz bu doğal yağı- şı tahmin ediyorduk, yağış bombadan kaynaklanmıyor" dedi istanbul Anakent Beledi- ye Başkanı Nurettm Sozen ıse, "ortalığı bulandırmak ıste- yenleri" suçlavarak, "Bu kı- şileri halkın vicdanına havale edıyorum. Vagmur bombası uygulaması başarıyla surduru- luyor. Bilime karşı gelen bu ın- sanları Tann da cezalandı- racak" dıye konuştu Şışlı'de yağmur altında yenı bır park açılışına katüan SHP Genel Başkanı Erdal tnönu de "Ya- pay yağış sisreminin başanya ulaşacağına inanıyorum. Boy- le bir projeyi başarıyla uygula- maya kovan Buvukşehır Beledi- ye Başkanı'nı kutluyonım" de dı İSKI Genel Muduru Ergun Göknel ıse Meteoroloji Işlerı Genel Muduru Faysai Geyık'- uı açıklamasını "çok garip bir açıklama" olarak değerlendıre rek "Biz olmayan yağmunı yag- dınna ya da olmayan bulutu oluşturma dıye bir iddiada bu- lunmadık kı biz var olan yağ- munı arttırmak için suni to- humlama yaptık" dedi Gök- nel, "Biz bir uygulama vapıyo- ruz. Amacımız Istanbul'un su sorununa çozum bulmaktır. Bu nedenle boyle bir konuyu pole- mik halıne getırmek son dere- ce yanlıştır" dı>e konuştu Istanbul'da son 3 gundur arahksız yağan yağmur sonun- da barajlarda kente 10 gun >e- tecek kadar su bınkırken yağ- mur bombası dun de 4 defa uygulandı Dun sabah yapılan ölçumler- de 71 saat ıçınde Istanbul'da metrekareye ortalama 41 kılog- ram yağış duştuğu bıldırıldı Geçen pazartesı gece yansın- dan sonra başlayan yağmurdan sonra, pazartesı sabahı ılk kez denenen yağmur bombasının ozelhkle baraj havzalarında yağmur miktarını arttırdığı İS- KI tarafından savunulurken ya- ğış mıktarı konusundakı tartış- malar, "resmı nıtelık" kazandı Devlet Meteoroloji Işlerı Genel Muduru Faysai Geyik, dun bır basın toplantısı vaparak İstan- bul'dakı yağmurun yağmur bombasından kaynaklanmadı- ğını, bu konuda vatandaşın ya- nıltıldığını soyledı Geyik, Turkıye'run beklenen yağışlı ha- vanın etkısmde olduğunu belır- terek "tstanbul'daki yağmur, tamamen normal şartlar altın- da gerçekleşti. Biz bunu tahmin ediyorduk. Hafta, bekledıgımiz orandan da az oldu. Bu yağış- lan suni yagış olarak vermek hatalıdır" dıyerek vatandaşın yanıltıldığını soyledi Geyik, "Dunyada 10 yıldır voğun araş- ürmalar vapılıyor. Ancak Dun- ya Meteoroloji Teşkilatı'nın ya- yımladıgı raporda bıle bu ko- nuda somut bir veriye rastlama- (Arkası Sa. 16 Su l'de) PollyPeck mahkemeye başvuruyor AsilNadir kayyımîstedî Polly ı?eck şirketi yonetim kurulu dun Londra'da Asil Nadir başkanhğında yapılan 5 saatlik toplantıdan sonra kayyım atanması için mahkemeye başvurma kararı aldı. Şirketin Turkiye halkla ılişkiler mudurluğu tarafından yapılan açıklamada, "Mali guçluk nedeniyle kayyım istendiği, Asil Nadir'in yonetim kurulu başkanı ve murahhas aza olarak mahkemece atanacak tarafsız yonetici ile bırlikte çalışacağı" kaydedildi. MANDELA, IRKÇILIĞI ANLATIYOR — Tum dunyada ırkçılığa karşı savaşın simgesi ola- rak tanınan Nelson Mandela, Lzakdoğu gezisinin A>ustralya durağında yoğun bir ılgı ıle kar- şılandı. Siyahi lider, diğer ulkelerdekı konuşmalannda olduğu gıbı, Avustralya'da da, Guney 4frıka'da beyaz azınlığa karşı verılen sa>-aşımı anlattı. Guney Afrika Cumhunyeti'nin yıllar- dır siyahlara karşı acımasız bır baskı rejımi uyguladıgını soyleyen Mandela, son aylarda De Clerk yonetiminin siyahlara karşı bazı odunler verdıgını, ancak bunların yeterlı olmadığını kaydettı. Sıdney'dekı Opera Evi'nde konuşan Mandela'yı dınlemeye gelenlerin arasında Avust- ralya'nın "sivahları", agırlıklı bir yer tutuyordu. Mandela, "Irkçılığın son izleri de silinınceye kadar mucadeleyi surdurecegım" derken, Avustralya yerlilennden Sahad Ganda ve oğlu Loyı- so, sivahı liderı dıkkatle dınledıler. (Fotograf: Reuter) EDİP EMİL OYMEN LONDRA — Asil Nadir'in Polly Peck şırketı, ıçınde bulun- duğu malı guçlukler nedeniyle kayyım atanması ıçın mahke- meye başvurma karan aldı Yaklaşık ıkı a>dır Londra bor- sasında çeşıtlı çalkalanma ve spekulasyonların odak nokta- sında bulunan Polly Peck şırke- tının yönetım kurulu, dun öğle- den sonra Londra'da Asil Na- dır başkanhğında S saat suren bır toplantı yaptı Toplantıdan sonra yapılan tek cumleük açık- lamada şoyle denıldı "Bugun oğleden sonraki top- lantısında Polly Peck Internatı- onal Yonetim Kurulu, şirket için kayyımlar tayin edilmesi konusunda Yuksek Mahkeme'- ye başvurma karan almıştır." Daha sonra şirketin Turkıye'- dekı Halkla îlışkıler Muduru Nıl Adula tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında ıse şöyle denıldı "Polly Peck International PLC'nin son zamanlarda ıçin- de bulundugu mali guçlukteri aşabilmesı ıçın şirket yonetim kurulu, bugun (dun) yapmış ol- duğu toplantıda, bankalann \e finans kuruluşlannın ısteklerini (Arkası Sa. 14, Su. 3'de) ASİL NADIR. MUCADELEYE DEVAM 14. Sayfada TBMM KOMİSYOM/NDA\ GEÇTİ MiUetvekili kıyakta ısrarlı ANKARA (Cumhunyet Bu- rosu) — Kamuoyunda kıyak emeklılık olarak bılınen ve bır sure once Cumhurbaşkanı Tur- gut Ozal'ın veto ettığı mılletve- kıllennın odenek ve volluklanna ılışkın yasa TBMM Butçe Plan Komısyonu'nda yıldınm hızıyla goruşulerek kabul edıldı Ko- mısyondan varım saatte tartış- masız geçen yasa ıle Ozal'ın ve- to gerekçelenne kısmen uyulur- ken mılletvekıllenne 20 yılda emeklılık olanağı sağlandı Ye- nı duzenlemeler uzerınde goruş apklamaktan kaçınarak komıs- yonun takdınne bırakan Malı- ye ve Gumruk Bakanı Adnan Kahvecı, değışıkhkler ıçın Cum- hurbaşkanhğı ve TBMM hukuk muşavırlıklennın bırlıkte çahşa- rak anlaştıklarını açıkladı Ozal'ın veto ettığı kıyak emekhlık, gundemde olmaması- (ArkastSa. 16 Sü. l'de) KONTROL CÜNEYT ARCAYÜREK yazıyor 16. Sayfada Bugün dekorasyonu okuyun. Cumhuriyet Dekorasyon bugün gazeteyle bırlikte. • Butto karşıtları onde Butto karşıtlarmm onde gıttığı bıldırıldı Butto 'Zafenmı çaldılar'dedi 3. Sayfada • Türkiye'den 11 AT ulkesıne uyarı Dışış- lerı Bakanlığı, purüzlerm gıderılmesı ıçın 11 Topluluk uyesıne uyanda bulundu 3. Sayfada • Fılistın kamplarına bomba Israıl uçak \e helıkopterlerı Reşadıye'dekı Fılistın multecı kampını bombaladı 3. Sayfada • Çanak savaşı yine kızıştı Beledıyeler uydu yayınları ıçtn Aydın tdare Mahkemesı kararmı emsal olarak gostertyor 4. Sayfada • Unutulmaz gençlik filmi tngıl.z sınemasının Hollyv/ood kokenlı muzıkallenne yamt denebılecek 'Gençlik Gençlik' 4. Sayfada • Toplumda ve doğada yalnız Aksal'm ıkı oyunu istanbul Şehır Tıyatroları 'nda 5. Sayfada • 12 Eylul sonrası 50 ıdam rurkıye de halen yururlukte olan 5 ayn yasada 59 tur suç ıçtn ıdam cezası öngöruluyor.U. Sayfada • Özelleştirmeden 2 trilyon THY'nm satışı kasım sonu-aralık başında, Tupraş'mkı arahk sonunda gerçekleştırılecek Ekonomide • İslamcı sinema Yeşilçam'ı solluyor Fılmler ıçın parasal destek buluyor, dağıtımda özel yöntemler uyguluyorlar Arka Sayfada • Brooke'a 100 milyarlık taç Amenkalı sinema oyuncusu Brooke Shılds bugunlerde Tokyo'da duzenlenen bır mucevher defilestnde mankenlık yapıyor Sunduğu taç 35 mılyon dolar Arka Sayfada 5 yılda 6.5 milyonluk artış Nüfus 57.1 milyoıı Pazar gunu yapılan sayımın dun açıklanan geçıcı sonuçlanna gore Turkıye'nın nufusu 57 milyon 163 bm 85 kışı oldu. Yıllık ortalama nufus artış hızı bmde 24 14 olarak hesaplandı. 4NKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Genel nufus sayımı ge- çıcı sonuçlanna gore Turkıye'- nın nufusu 57 mılyonu aştı Nu- fusun yuzde 53'unun kentlerde yaşadığı, tstanbul'da nufus ar- tış hızının Turkiye ortalaması- nın ıkı katına yaklaşırken An- kara'da, nufusun genel ortala- manın altında arttığı saptandı 21 ekım pazar gunu yapılan genel nufus sayımımn geçıcı so- nuçlan açıklandı Devlet İstatıs- tık Enstıtusu Başkanı Orhan Guvenen'ın verdığı bılgıye göre Turkıye'nın nufusu 57 mılyon 163 bın 85 kışı olarak saptandı Yıllık ortalama nufu$ artış hızı ıse bmde 24 14 olarak hesaplan- dı Daha once yapılan tahmin (Arkası Sa. 14, Su. 6'da) Uşak'taiziniçin valiliğe başvuruldu 'Savaşa hayır' afîş oluyor Ankara'da sayım gunu gozaltına ahnan ODTÜ oğrencısının ağabeyı, kardeşının "savaşa hayır kampanyasına katıldığı ıçın" gozaltına alındığını one surdu. Haber Merkezi — "Savaşa hayir" dedıklerı ıçın gozaltına ahnmalara tepkıler yoğunlaşa- rak surerken, Insan Haklan Derneğı Uşak Şubesı "savaşa hayır" afişı bastırmak ıçın valı- lığe başvurdu Afışın dukkân ve burolarına asmak ısteyen Uşak- lılara dağıtılacağı duyuruldu. Bu arada sayım gunu gozaltına alı- nan ODTU oğrencısı Omer Ka- rataş'ın ağabeyı, kardeşının "sa- vaşa bayır kampanyasına katıl- dığı için gozaltına alındığını" Öne surdu Ankara buromuzun haberıne göre ODTU Makıne Mühendıs- lığı dörduncu sınıf öğrencısı Omer Karataş, sayım gunu De- metevler'dekı evınden II Jandar- ma Alay Komutanhğı'na bağlı jandarmalar tarafından gözaltı- (Arkası Sa. 19, Sü. 5'de) Y A R I N taatne yazar? Yazar Saatleri:_ Salâh Bırsel Demır Özlü, Zey\at Selımoğlu, Tomris Uyar, Ferıt Edgu, Pınar Kür, Enıs Barur, Orhan Pamuk, Bulent Oran, Nedim Gürsel, Fatıh Ozguven \e Dujgu Asena'nın saatlerı ne marka, saatle ılışkılerı nasıl, hangı saatlerde yazıvorlar5 • Ermerulerın temel tezı nedır' Morgenthau'nun Oykusunun Ardındakı Ovku / Ufuk Guldemır • Bu şaırın asası ınanç / Hulki Aktunç • Yarın ve her cuma Cumhuriyet'le GOZLEM UGUR MUMCU Birkaç Konu... Oncekı gun TBMM'de SHP Edırne Mılletvekılı Erdal Kal- kan, laıklık konusunda verılen gensoru onergesını sunar- ken yaptığı konuşmada cok onemlı ve duyarlı konulara de- ğındı Konuşmasının atama-ışlemlerı ıle ılgılı son bolumundekı "yanlış ıstıhbarata" dayalı eleştırı, Içıslerı Bakanı Aksu ta- (Arkası Sa. 19, Su. 5'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog