Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

24EKİM 1990 BlR MEKTUP KENTYAŞAM CUMHURİYET/9 Duraklar onarılmalı • Taksim İETT otobüs durağındaki bekleme platformlarında bekleyenlerin üzerine yağmur sızıyor. Her gün binlerce kişinin otobüs beklediği duraklardaki bekleme yerlerinin onanlmasını istiyoruz. r NGOREN'DEN 15 gündür su alamıyorlar • Güngören Güven Mahallesi Yamaç Sokak'ta oturanlar yaklaşık 15 gündür su alamadıklannı belirtiyor. Serat sakinleri İSKl'yi aradıklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını söylüyor. Sosyete dişçisi yargılanıyor • İSTANBUL (AA) — Hastası Muazzez Paçacı'yı Öldürerek cesedini Boğaz'a attığı öne sürülen Dr. Füreyt Siret Dosdoğru ile yalancı şahitlik yaptığı belirtilen Semra Akyalı, mahkûmiyet kararlarırun Yargıtay'dan dönmesi üzerine üçüncü kez yargılanraaya başlandı. Jstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan dava, sanıkların ve avukatlannın gelmemesi üzerine ertelendi. Annesini öldürdti • İSTANBUL (AA) — Bostancı'da, yarı çıplak halde cesedi bulunan Güneş Ersoy'un, oğlu tarafından öldürüldüğü bildirildi. Kadıköy Infaz Bürosu'nca yapılan açıklamada, lise öğrencisi G.E.'nin (18), 21 ekim pazar günü annesi Güneş Ersoy'u (50) aralarında çıkan tartışma sonucu, başına bijon anahtanyla vurarak öldürdüğü belirtildi. Bağdat Caddesi 249 numaradaki evde işlenen cinayetten sonra, GE.'nin arkadaşı T.C.E.'yi (17) telefonla eve çağırdığı ve birlikte yarı çıplak haldeki cesedi otomobile koyarak, sahil yolundaki su borularının yanına attıkları kaydedildi. Açıklamada, suçunu itiraf . eden sanığın, birden fazla evlilik yapan annesini, kendisine bakmadığı ve değişik kişilerle ilişkide bulunduğu için öldürdüğünü söylediği bildirildi. Emekli öğretmen Güneş Ersoy'un, Yeşiller Partisi'ne üye olduğu da açıklandı. Çalıntı otolan sattılar • İSTANBUL (AA) — tstanbul'da, sahte plaka ve belgelerle çalıntı otomobil sattıkları iddiasıyla, 5 kişi gözaltına alındı. Verilen bilgiye göre çeşitli tarihlerde 16 otomobili çalarak, sahte belge ve plakalarla satan 4 kişiyi yakalayan ve tutuklanmalarını sağlayan Oto Hırsızlık Masası ekipleri, soruşturmayı devam ettirerek, şebekenin öteki elemanlarını da yakaladı. Şebekenin lideri Kasım Şahin ile öteki elemanları Halil Ibrahim Uğurlar, Metin Türkkol, Hasan Turgut özyılmaz ve Aydın Çelik adlı kişilerin sorguları sonucu, 7 otomobil çaldıklarının anlaşıldığı belirtildi. Sanıkların bu otomobilleri, sahte belge ve plakalarla yasal gibi göstererek, kent dışında kayıt ve tescillerini yaptıklan ve daha sonra da sattıkları kaydedildi. Operasyonlar sırasında sahte nüfus cüzdanlan, kaşe, mühür, sürücü belgeleri, plaka ve faturalar ele geçirildi. Bir Körfez gemisi daha • İSTANBUL (AA) — Körfez'deki görev süresini dolduran İngiliz Kraliyet Donanması'na ait "HMS Battleaxe" fırkateyni 26 ekimde Türkiye'ye gelecek. tngiliz Başkonsolosluğıfndan verilen bilgiye göre, Körfez'deki görev süresini doldurarak, Ingiltere'ye dönmekte olan firkateyn, ilk liman ziyaretini Istanbul'da gerçekleştirecek. Geminin, 30 ekim salı günü Türkiye'den aynlacağı belirtildi. Istanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde, deniz ulaşımının arttırılması hedefleniyor Deniz ıılaşımına model arayışıBüyükşehir Belediyesi'nin isteğiyle İTÜ'ye hazırlatılan rapora göre, Deniz Otobüsleri AŞ ile İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından model belirleme çalışmalarına başlandı. REMZİ GÖKDAĞ Dünyaca ünlü bir deniz kenti ol- masına karşın ulaşımda denizden yeterince faydalanamayan Istanbul için yeni bir proje hazırlanıyor. Pro- jeye göre, Istanbul ve Marmara De- nizi'nde diğer toplu tasım araçlan- na göre, yüzde 9'luk paya sahip de- niz ulaşımının arttınlması hedefle- niyor. Son yıllarda hızla artan Istanbul nüfusunu taşıyan Şehir Hatları Va- purlan, Şirketi Hayriye'den kalma seyir hatlarını kullanıyor. 10 milyo- na ulaşan Istanbul bu ulaşım hat- lanndan yeterince faydalanamıyor. KöNUK YAZAR Yeni deniz ulaşım modelini belir- lemek amacıyla Büyükşehir Beledi- yesi'nin isteğiyle İTÜ, bir rapor ha- zırladı. 15 Mart 199O'da Istanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, îs- tanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (IDO) ile İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bi- limleri Fakültesi arasında imzalanan sözleşmeyle yeni deniz ulaşım mo- delinın belirlenmesi çalışmalarına başlandı. Prof. Dr. Reşat Baykal başkanlığında sürdürülen çalışma- larda geçen günlerde bir "Ara Rapor" hazırlandı. tDO'ya verilen ara rapor, mevcut deniz ulaşım sistemlerinde yapılması gereken iyileştirmelerin saptanma- sınm yanı sıra, Marmara Denizi ve Istanbul kent içi deniz ulasımında bugüne dek ele alınmamış olan ula- şım noktalarını da içerecek biçim- de.yeni iskeleler, yeni deniz ulaşım hatları ve yeni gemi tiplerinin sap- tanarak sualtı formlannm geliştiril- mesini kapsıyor. Istanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Alev Coşkun İstan- bul'un deniz ulaşım kapasitesini art- tırmak istediklerini, bu nedenle ra- porun önem taşıdığmı belirtti. İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilim- leri Fakültesi tarafından hazırlanan "Ara Rapor"un ağırlık noktasını Is- tanbul Boğazı ve Marmara Denizi1 ndeki deniz ulaşımının mevcut du- rumunun saptanması oluşturuyor. Bu bölümde incelenen bölgenin ge- nel ulaştırma altyapısı ve deniz ula- şımı ile birlikte göz önüne almması gereken diğer ulaştırma sistemi için- deki yeri belirlenecek. Yeni deniz ulaşım modeli için ula- şun talebi belirlenmesinde genel ola- rak karşılaşılan bazı temel kavram- lar ve yönteme ilişkin somnlar sap- tanacak ve buna göre yeni gemi ti- pi belirlenecek. Hazırlanan "Ara Rapor" Istanbul ve Marmara'nın deniz ulaşım tale- bi modelinin kısa ve uzun dönem ol- mak üzere incelenmesini öngörüyor. 1990-1995 yılları arasmdaki 5 yıh kapsayan dönemde köklü değişikle- rin beklendiği belirtiliyor. Raporda 1995-2010 yıllarını kapsayan urun dönemde tamamlanması beklenen metro ve Boğaz tüneli, hızlı tram- vay, yeni otobüs hatları ve banliyö hatlarının geliştirilmesi projelerinin göz önünde bulundurulması gerek- tiği ifade ediliyor. Ikilem ÇELİK GÜLERSOY Çelişkisi mi desem, zorluğu mu, tersliği mi, belki daha insaflı olarak, ikilemi denmeli. Bu şehrin macerası, önce iki kıtanın ucunda kurul- makla başlamış. İlk gelenleri, başlangıçta Asya kıyısına yerleşmiş sonrakiler, onları kör sayıp, karşısında, Avrupa'mn sona erdiği uç noktaya tutunmuşlar. Böylece tek bir kent, kaynaşmış ve uyumlu bir birlikteliğin yerine, iki aym yakada, araya da epeyce mesafeli bir denizi koyarak, bir- birinden savruk bir düzende yerleşmişler. Bir tür- lü "iki yakasının bir araya gelemeyişi", önce bu coğrafyasından mı ileri geliyor, dersiniz? Çünkü dünyadaki metropollerin hemen hep- si, düzayak yerlere kurulmuşlardır. En azından, bir şehir, bir kıtanın ya ortasındadır, ya kena- rında. Bir bu bizimki, iki kıtaya birden ayak at- mış. Bu, terslik değildir de, nedir? Ama hiç değilse, uzun bir süre, yani bin yıl- dan fazla bir zaman, felsefede, üslupta, çizgiler- de ve doğrultuda, tutarh ve uyumlu bir hayat ya- şanabilmiş, bu diyarda. Önce antik kavimler, Makedonlar, Greklerin uzantıları, sonra uzak- taki koca Roma, daha sonra bu ilklerin hepsi- nin bir sentezi olan Bizans, üç aşağı beş yukarı aynı yolun yolcuları olarak, bu kente bir biçim ve içerik vermişler. Tam, sular duruldu derken. 1453 yıh mayıs ayı sonunda, olmadık bir iş ol- muş; az öncesinde Asya'dan kopup gelmiş bir kavim, taptaze bir ırmak, ya da billûr sudan bir çağlayan gibi, Bizans'ın yosun tutmuş ve kokuş- maya yüz tutmuş sarruçlanna doluveren bereketli yağmur sulan gibi, tepeden iniverip, bu diyarı kaplamış. ıkilem asıl nasıl olurmuş, onu göstermek is- ter gibi, taş döşeli meydanlar, zümrüt bostanla- ra dönüşmüş, granit anıt sütunlar, bahçelerin icerlerinde kalıvermiş, bulvarlann tam ortalık ye- rine, birbirinden şirin tahta evler dizilmiş. Çık bakalım şimdi, bu resmin içinden. Bir ucu bir yerde, öbürü denizlerin ötesindeliği yetmezmiş gibi, art arda, yapılar, anıtlar, insanlar ve resim- ler, birbirine eklenmiş. Bir medeniyetler harmaru ki, adamda akıl bırakmaz. Bir Roma mozayiğinin üstüne, gergefle nakışü ve ipekten, bir yaşmak işler gibi. Boynu bükük lalelerin, sümbüllerin altından, yer yer Bizans kayzerlerinin azametli mor kaftanlan ve altın to- kalan parlıyor. yapmadım. Ecdaddan kalmış! Bu eklektik, be- nim işim değil yahu, Fetih'le doğmuş. Şimdi bu- nu olsun görmemek bile, biraz kafa karışıklığı değil de nedir? îşte böyledir, böyledir bu şehir. Kuzeyden gelen bir esinti, dipdiri eder adamı. Tam aklını başma toplar gibi olurken, güney rüz- gârı ile pelteye dönüverirsin. Onun gibi, her sokak ve köşe bucak, birbiri- ne girmiş ya da düz duracakken devrilmiş, tiyat- ro dekorlarına benzer. Tophane'den Beyoğlu'na çıkarken, sağdaki yokuşa vurma, soldan dosdoğru git. A! Paris'e Bu şehrin macerası, önce iki kıtanın ucunda kurulmakla başlamış. Dünyadaki metropollerin hemen hepsi, düzayak yerlere kurulmuşlardır. En azından, bir şehir, bir kıtanın ya ortasındadır,. ya kenarmda. Bir tek bizimki, iki kıtaya birden ayak atmış. tkilem asıl nasıl oluşmuş, onu göstermek ister gibi, taş döşeli meydanlar, zümrüt bostanlara dönüşmüş, granit anıt sütunlar, bahçelerin icerlerinde kalıvermiş, bulvarlann tam ortalık yerine birbirinden şirin tahta evler dizilmiş. Çık bakalım şimdi bu resmin içinden. Biz, gözünü açıp, kendini bu harmanın orta- sında bulan nesiller, onun için mi acaba, hep bi- raz şaşkın, biraz mahzun, kimi gün cesur, kimi gün suskun, atak, ya da ardından tutuk tabiat- lıyızdır? Herkesin, her gün başı döner bu kentte. Benimle lüks bir derginin yaptığı söyleşide öğ- rendim ki, bana yöneltilen eleştirilerden biri de, fazla "eklektik" oluşum imiş! ömeği de şu: So- ğukçeşme Sokağı'nın Müslüman evleri arasında, Bizans sarnıcında taverna ne anyormuş? Şaşkın- hğım büsbütün arttı. O sarnıcı oraya ben sok- madım. Bu işi Romalılar yapmış. Evleri de ben düştün sanırsm. Karşıda o ışık başkentinden yan- sımış bir resim: Yüzü mermer kaplı, pencere üst- leri taş çiçeklerle girlantlı, biblo gibi bir yapı. Sa- ğın solunsa, Paris'ten değil, bu kez Roma'dan bir sahne. Azak geri çark ettin mi, Karabaş Camii seni bekler. Az ötesinin görkemli selâtin camileri gi- bi bile değil. Handiyse bir küçük mescit. Bah- çesinde selvileri, çevresinde köpekleri, ayak sa- tıcılan ve daracık sokakları, taş Roma'da biraz üşümüş olan ruhunu ısıtacak sıcak bir köy çor- bası gibi, sunar sana kendini. Boyacıköyü'nün yamaçları, Biiyükdere'nin yokuşlan, önlerinde birer kilise, dan dun çan ku- leleri çamlıklar içinde, panjurlu, yağlıboyalı köşkleri, Malta'dan, Mallorca'dan, Zürich'ten, Tirollerden, girdaplar gibi rüzgârlar estirir. Ta- rabya'da, Yeniköy'de, Ambassadeler bahçeleri- nin bakımlı çayırlarında ve seçkin ağaçlann al- tında yılda bir kez, tam Bavyera peynirlerini ta- dar, Ren şarapları yudumlarken, davet bitince, Emirgân'da bulurum kendimi. Son yıllarda ora- ya da olanlar oldu ama, üstünde ulu çınarlan ile o Osmanlı çeşmesi yine de hâlâ duruyor ya, ki- mi gün Acem Hanı Emir Güna'nın Murad-î Râbi ile işretlerine, kimi gün de 194O'lı yıllara alır gö- türür beni. O 40'h, biraz da 50'ii yıllarda Yahya Kemal, çevresinde yârânı, burada acı bir kahve içer, şi- ir okur, çınarın yaprak hışırtısırun rüzgârlarla ör- düğü bir Boğaz senfonisini dinler. Böyle böyle, başımı döndürdü, beni benden aldı bu kent. Kimine göre bu karışım tam bir şanstır, bir zenginlikmiş bu marmelat. Ben pek öyle düşünmüyorum. Tek düze bir kasabada ya da tek yüzü olan bir metropolde, belki mutlu olurdum diyorum. Bizden önce, daha da "dramatik" imiş, du- rum. 19. yy'da Galatasarayı'nda operalar oku- nurken, Tünel başında dervişler ney üfler ve dö- nermiş. Bunu gören turistler de hayretlere dü- şermiş. Turistler böyle de, bize neler oluyor der- siniz? Benim başımı döndürdü bu opera benzeri şe- hir, bunca kostüm bolluğu, türlü türlü yapıla- rında bu kadar şapka ve maske. Bir yerde, belki bir çözüm müdür dersiniz, buldozer yanlılannın, her yeri duman edip, be- tondan diktörtgenler dikmesi? Böylece eski ve zor bir ikilem, sonunda, kolay bir teklem olur. Galeri • Atölye (.»*•*•» PERA • 146 97 38 • 132 64 24 EKİM - 6 KASIM I. SOVYET RESİM SERGİSİ RAMKO S A N A T M E R K E Z İ ATİYE SOK. 8/2 ÎEŞVİKİYE İSTANBUL TEL 1361538 BF.BKK AKBANK SAN'ATGALFRİS! AEDPAAİMTekstilbank Sanal Galerisi ZEYNEP SARIOĞLU Suluboya Resim Sergisi 17 Elkim - 5 Kasım HOırn Gered» Cad. 126 Teşylldye 136 12 79 YILMAZ MERZIFONLU Resim Sergisi 24 Ekim-24 Kasım'90 SANAT GALERİSİ BOyükd*» C»d. Mo: 31 MKMIyclcBy 175 09 10-20 TEM SANAT GALERİSİ ÖMERKAIEŞİ KEkkı-M kasım ayı sergfanlzde değerfcndirilmek üzere HOCA AU R1ZA resimleri aranıvor.IHof hor Bit Pazan Kınk Tulumba Sokak No: 13/22 Fstıh 34260 istanbul Tet:524 35 92 Fax;531 47 48 İSMAİL CEM "SONBAHAR" IV. FotoğmfSergisi 24 Ekim - 9 Kasım 1990 Akbank Bebek Şubesi / Cevdet Paşa Cad 238 Lâlehan Tfezkan Resim Seıgü 8-29Ekmıl990,llW-18jOO (Pazargünlendışmda) | r ^ Modern Sanat Galeriâ "'>^-'^' Valikonağı Caddesi No. 117/2 Nişantaşı-istanbul 5-26 Ekim 1990.11.00- 18D0 HaüsUrgaaCaddeaJâ Hart»ve-SoBWB: 1324717 Resim Sergisi • C A R A N T İ S A N A T G A L E R İ S İ GVZEL SANATLAR ATÖLYELERİ » I I I J CID9I 0LOLA1 H!l TUHLII M I I I IMC'GEIEC'IMLZIK •EHIE> SMtTCI VE linMa.miM/ •EUI.SUK» İBRAHİM ÇİFÇİOĞLU SELİM KARADANA EKREM KAHRAMAN İLE RESIM ^jrumtl Sansfc îemet SAIUI Tasjrtnı Resım Tefcnoieıısı Nu tahsması vtı > SERHAT AKYOL İU MUZİK Ç»U?MAUIII. û-j.PıyanyPoo Wcck ZiıT "lası* GıtS' Hema".Sol'e! 5a«» tt pnantronulCE um. ûm HM T»»» n a İIOTL « a 08ZETE UIGU ÇAUŞMâ CtaPUII *-;ILK SlfvvfUlır: REMGİN î Ctttançir Cad. 42/3 T»l: 144 S3 10 REFERANSIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZDİR. HER SEVÎyEDE İNGİLİZCE KURSLARI Gündüz. akşam ve haftasonu sımflan. Haftada 6 ders saati. .YOĞUNPROGRArt E Haftaiçi hergün sabah. Haftada 12 ders saati. Kursların Başlama Tarihleri Yoğun Program: 29 Ekim TOEFL: 29 Ekim CAMBRIDGE HR5T CERTIF1CATE ve TOEFLKURSLARI Aksam ve haftasonu. Haftada 6 ders saati. BÜTÜN ÖĞRETMENLER İNGİLİZ PROFESYONEL VE DENEYİMLI Akşam: 29 Ekim Haftasonu: 3 Kasım İstanbul: Rumeli Cad. 92 4. Osmanbey Tel. 147 098:1-152 «271 Ankara: Selanik Cad. 8. Kat 5. Kızılay Tel. 135 3(RM-i:.5 2397 UERI Tounısm CEHTER KIBRIS7A YAZ DEVAM EDİYOR../ DOİIE 1.000.000 0OMMA CaBHTY 117000 AC#ULCOT.K 717.000 CLUB UPETMOS 767000 OUNDROK 792000 GOICEN U r 467000 İMOLYA 517000 700.000 PARK OBtim 660.000 IMEMONTE 720000 NMDOl 540.000 ATLtfiBS 540000 TOPSET 600000 SATOUHBUSA 840000 OLNOTREE 827000 SAüUIISBAr 750.000 «0.000 HfHOZA 570000 SUVKN 560000 BOĞA2 560000 CTP.GARD«S 750000 GRANEl 520.000 SOCRATES 560000 PLM BaOiD. 780.000 PAUIBEMHX.75OOOO• Fiyalara uçak biat liyaOarı dahil teğildir • iki kışıl* oüaia b» khşil* fiyatedır • Yed g«ca yarımpaisiyor «sasına gCre konaklama Vansiar v« KDV d**dr • ÇocuKıara v« 3. Nfler» 52* indıhm. Halaskargazi Cad. No: 85/1 Harbiye Tel: 132 74 78-147 62 80-146 80 34-140 88 84 1,5 yaşındaki Hazal'a ablalık yapar mısıni2? Tel: 362 47 58 İNGİLİZCE'yi 6 ayda konuşun. Sizi Amerikalı dostlarınızla buluşturalım. Tel.: 349 48 57 Sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. ALTAN CÖKMEN Nüfus cüzdanımı kaybettim, geçersizdir. HÜSEYtN KIRCA Nüfus cüzdanımı kaybettim, geçersizdir. GÜLER KIRCA T.C. 2. SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1988/3523 Karar No: 1990/137 CSav. No: 1988/4132 Hâkim: Halef Ayyıldız 17323 Kâtip: Ahmet Şen Davacı: K.H. Sanık: Mehmrt Üzümcö Meh- met ve Fatma'dan olma, 1957 do- ğumlu, Çamardı ilçesi KavaktıgOl Hane 5'te nüfusa kayıtlı olup, Eti- ler Mah. 862 Sokak No: 18'de ocu- rur, evli, 2 çocuklu, okur yazar. T.C. Islam, sabıkasız. Suç: Taklit veya tağşiş edilmiş dondurma satmak Suç Tarihi: 15.8.1988 Karar Tarihi: 1.2.1990 Yukarıda açık kimliği yazıh sa- nık hakkında açılan kamu dava- sının yapılan açık duruşması sonunda: Gcnfi düSDDüldi: Sanık Meh- met (jzümcıi hakkında tanzini edi- len iddianamede taklit ve tagşis edilmiş dondurma iraal etmek su- çundan eylemine uvan T.C.KInın 3%'na maddesi gereğince cezalan- dırılması istenmiştir. Sanığın alı- nan savunmasında suç konusu dondurmayı kendi imal ettikleri- ni, malzemeyi dışarıdan satın al- dıldannı, imal ettikkri dondurma- nın taklit veya tağşis edilip edilme- diğini bilmedığini savunmuştur. Suç konusu dondurmanın taklit ve>a tağşiş edilip edilmediğınin te- spiti amacı ile dosya, Adli Tıp'a gönderümiş, Adli Tip raporunda suç konusu dondurmanın az veya çok zarar verecek derecede bozul- muş olduğu belırtilmiştir. Bu itibarla sanığa isnat edilen suç dinlenen sanığın kaçamakb be- yanlan, Adli Tıp raporu ile tflm dosya kapsamı gibi inandıncı ve kesin delillerle usulen sabit oldu- ğundan sanığın cezalandınlması cihetine gıdilmiştir. Bu nedenler- le: Hiiküm: Yukarıda izah edilen gerekçeye binaen, sanık Mehmet Üzilmcü olay günü imal ettiği ve halkın sıhhati için tehlikeli olan bu dondurmayı tehlikeyi haber ver- meden satısa arzettiği dinlenen sa- nığın beyanlan, Adli Tip raporu 3e tüm dosya kapsamı gibi inandın- cı ve kesin deliUerle usulen sabit olduğundan eylemine uyan TCK'mn 396'ncı maddesi gereğin- ce üç ay hapis ve 5000 lira ağır para cezası ile cezalandınlmasına. TCK'nın 402/1 maddesi gereğin- ce üç ay süre ile sanığın cürmc va- sıta kıldığı meslek ve sanatuun ta- tiline, Ayrıca fiilin işleniş şekli ile ni- tehğine göre takdiren 20 gün süre ile iş yerinin kapatümasına, Sanığın sabıkasız olup geçmiş- teki bu halleri göz önitnde tutula- rak 647 sayılı yasanm 6'na mad- desi gereğince sanığa verilen ceza- lann ertelenmesine Hüküm kesinleştiğinde TCK'nın 402/2 maddesi gereğince belirtilen usul ve sekillere uyulmak suretiy- le karar özetinin kapatılmasına ka- rar verilen iş yerine yapıştınlma- sına ve ilan edilmesine. Dosyanın Adli Tip'a gidiş geliş posta masraflan, 2400 lira mahke- ıne masraflannın sanıktan aiınma- sma. Yargıtay yolu açık olmak üzere sanığın gıyabında verilen karar usulgn anlatıldı. 1.2.1990 37 yıldan beri MUHASEBE ve DAK1İLO kurlannda Orta ve İlkokul mezunlanna bUe • • •IŞ ÇOK; ELEMAN VOK LİSE MEZUNLARI, ŞEKLEMELİ ÖĞRENCİLER, İŞSİZ GENÇLER : AYLAR, YILLAR GEÇİYOR; SİZ HÂL BOŞ MU BEKIİYORSUNUZ ?.. Hiç olmazsa BİLGİSAYAR ÖĞRENİN; İNGÎLİZCENİZİ KURTAREV !.. Sahasında DÛIVYA ŞAMPİYOIVU olan <*> DAKTİLO SEKRETER VE BİLGİSAMR KURSLARI Mevzuatın izin verdiği en ucuz ücretlerle OlabUecek en kısa sürelerde öğreUp İŞE YERLEŞTİRME GARAJVTISIYLE Hiçbir bağlayıcı ödeme zorunlngu olmaksızın BOTSOSVZ + TAAHHÜTSÜZ veya ÖIVCE Ö 6 H E \ ; SO!VRA ÖDE usulüyle ya da ÖNCE ÖĞREN; SONRA ÇALIŞ; daha sonra da ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDE A İ l £ N i : YÜK OLMA; KENDİ KAZANCINLA ÖĞREN seçenekleri ve her türlü ödeme kolaylıklan Ue Merkezi Kadıköy Beşiktaş Şişli Balcırköy Beyazıt, Mithat Paşa Cad. 14/1 Altıyol, Kuşdili Caddesi, 6/8 Çırağan, Asariye Cad. 7/2-3 Abidei HUrriyet C. Hasat Sok. 15 Hüsreviye S. 18/4 (Migros sırası) Tel Tel Tel Tel Tel 527 338 158 130 571 55 08 24 90 31 25 - 42 - 97 - 37 - 31 - 522 336 158 175 561 21 11 24 43 29 O6 50 98 14 06 Dftkat: Bu 5 «Jresten başkı ŞAMPİYON «dıylt çdışart hiçMr Dakt»o Sefcreter ve Bilgisayar kurau şubemiz değildir. Tlf. 575 554 Böbrek hastalığını ihmal etmeyiniz 86 00 1182 Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. NEZİHA ÇEVİK EROL "YAVUZ" AYDIN ...Düştükçe dalından damla gül aklımıza gelir vakitsiz ölümün... MUSTAFA DURMUŞOĞLU ZAFER ARSLAN TC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıda özellikleri belirtilen kapalı zarf ile teklif alma yöntemindeki ihale ile ilgilenenler, ihale dosyasını İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SU İNŞAAT ONARIM DAİRE BAŞKANLIGI'NDA görebilir ve dosya bedelini İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merkez veznesine yatırarak alabilirler. isteklilerin şartnameye uygun hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarınj aşağıda belirtilen tarihte saat 11.00'e kadar aşağıda belirtilen adresJe GENEL EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ'ne giriş, tarih ve nu- marasını içeren alındı makbuzu karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir Teklif zaîflan saat 14.00'te İhale Komisyon Başkanlığı'nca açılacaktır. Keşif Teklrf Geçici İhale Dosya İSKİ No. İşin adı bedeN verme tar. teminat tarihi bedeli S.1026 27.11.1990 Tektif bedelirtin %7'si 27.11.1990 300.000İSKİ Genel Müdüriüğü Konfe-1.400.000.000 rans Salonu ve kompleksi görüntü ve ses yayın sistem- leri NOT: 1- Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 2- İSKİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta. dile- diğine kısmen veya tamamen yapmakta uygun bedelin tespit ve takdirinde serbesttir. ADRESİ: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydanı 34410 Aksaray-İSTANBUL TEL : 588 38 00 (36 hat) TELEX : 31293 ISU-tr RO( : 90 (1) 588 3918
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog