Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

24 EKİM 1990 E İNSANLAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N C Ö B U Ş Çeşit Başlıca ûç çeşit insan vardır. Bilgisever, ünsever, parasever insan. EflatM ULUSLARARASI STANDARTLARDA MAĞAZALAR ZİNCİRİ Izmir'de TANSAŞ olayıHÜKÜMET tarafından çe- şitli biçimlerde engelenen bele- diyelerin basansız olduklarını yaavennek moda oldu. Bu arada yapılan işlere ve göste- rilen çabaJara da aldıran yok. lzmir'den geçerken TANSAŞ diye tüm kentte yaygın bir olay olduğunu farkettik. Işadamı iken tzmir Beledi- yesi'nin bu iştirakınin başına geçen ve büyük bir atılun yap- tıran Ahmet Priştina'dan, TANSAŞ'ı öğrenmek istedik. tşte TANSAŞ'ın calışmalan- nın küçük bir özeti: 1978 yılında Tanzim Sauş Mağazalan'na ucuz maJ temin etmek ıçin kurulan TANSA, 1983 yılında sıkıyönetim tara- fından lağvedilerek beledıyeye devredildi. 1984 yılında tanzim satış mağazas 26'ya ulastı. IS Aralık 1986'da TANSAŞ ola- rak bir anonim şirket halinde kuruldu... Ve mağaza sayısı 32'ye çıkü. 26 Mart sonrası SHP'li be- lediye işbasına gelince, TAN- SAŞ mağazalannı Izmir'in her Ahmel Pristua köşesine yaygınlaştırdı. Mağa- za sayısı 76'ya ulaştı. Bodrum, Salihli, Aliağa, Selçuk ilçele- rinde de mağazalar açıldı. Ma- ğaza sayısı arttınlırken, çehre- leri de değiştirilerek uluslara- rası standanlarda bir mağaza- lar zinciri haline getirildı. Bir yandan yeni mağazalar hazır- lanırken bir yandan da Izrnir'- in iki çıkışında iki büyük hi- permarket kuruluyor. —Boraova, Buca, Torbalı mağazalan hazırlanıyor. —TANSAŞ mağazalannda temel ihtiyaç maddeleri, ucuz fiyatlarla satıhyor. Güçlü alım ve stok ile bu ucuzluk sağlanı- yor. örneğin serbest piyasada kömürün tonu 280 bine da- yanmışken TANSAŞ'ta 185 bin liradan kömür satıhyor. Okullar açılırken, ucuz okul önlüğü ve kırtasiye satısı ya- pılıyor. —Ocak ayından beri aylık- sabit fiyat uygulamasına bas- lanmış. TANSAŞ mağazala- nnda Fıyatlar bir ay boyu sa- bit tutuluyor ve yüz bin bül- tenle Izmirlilere duyuruluyor. —TANSAŞ'ın aylık cirosu 36 milyar 200 milyon, aylık müşteri sayısı 2 milyon 200 bin, 1990 ciro hedefi ise 500 milyar lira. —Hedeflerden biri bakkal- lara yarı toptan satış yaparak Izmir'in bakkallannı TAN- SAŞ'ın 'dogal bayilikleri' du- rumuna getirmek. Şırketin şu ARMORY GALERİSİNDE SERGÎ Çdgın Ailıhan son yıllaraa yapııgı oujuk boyutlu çalısmalantla ilgi çekiyor. Ergin Atlıhan, New York'ta ÇALIŞMALARINI ABD'de surdüren ressam Ergin Atlıhan, 1-12 Mayıs 1991'de New York'- taki Armory salonlannda 200' ü aşkın resmin yer alacağı bir sergi açacak. Aüıhan'ın New York sergisi Jawits Center'- da her yıl yapılan New York Art Fair'in 1991 gösterileriyle aynı zamana rasthyor. Ergin Atlıhan'm sergi yapacağı New York Armory salonlan, modern resmin Amerika çı- karması olan 1930'daki büyuk karma sergiyle üne kavuşmuştu. Armory'dekı 1930 sergisine basta Picasso, Dali, Kandinski, Kokoşka ol- mak üzere dünya resminin önemli isimleri ka- tılmıslardı. O günden bu yana Armory'de her sergi büyük sanat olayı olarak niteleniyor. Son yıllarda yaptığı buyuk boyutlu calışma- ları ilgi ceken Ergin Atlıhan, Avnıpa'nın çe- şitli kentleri yanında tstanbul'da ve ABO'de sergiler açtı. Çılgın ressam olarak tanınan Atlıhan, geçen yıl Istanbul'da bir gece kulübünde orkestra eş- liğinde müzigin resmini yapmıştı. SOSYAL DEMOKRAT İSTİHDAM POLİTİKASININ İLKELERİ Sıcak AVRUPA Parlamentosu üyesi Kart-Hdnz Mıhr TÜSES Vak- fı'mn The Marmara Oteli'nde düzenlediği konferansa katıla- rak "SosyaJ Demokrat Istih- dam Politikasının tlkeleri "ne yönelik görüşlerini aktardı. Mıhr, Avrupa'da politik birliğe gitmenin "sıcak bir de- mir parçası" ve aynı zamanda "dikenli bir yol" olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları anlattı: - "AT deneyimteri gösferiyor ki kenetlenmek ve politik en- tegnsyon sonucu uyusmazhk- lann iistesinden geliniyor. SPD politik birliğe gitmek, bnnu yaygmlaştınp derinleştir- mek istiyor. Fakat bu çok sı- cak bir demir parçası gibidir. Bu dikenli bir yoldur. Her şey acık degil. Büyuk tartışmalar var bu konuda. AT'ye daha fazla ulke mi uye alınacakür gibi. Bu bakımdan 1993 önemlidir, iç pazann tarihidir ve asıl tartışmalar burada baş- layacak. AT demokratik sü- reçte hızlanmalı ve bürokrasryi azaitmalıdır. Karl-Heinz Mıhr, "Avnıpa ülkderinde işsiziik hızı, oto- masyon nedeniyle mi ortaya çıkıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu mücadelefiin bir yohı iş saatlerini kısaltmaktır. Bunu yapacak olan sendikalardır. Politikacılar burada biraz pa- sif kahıbUirier. Biz devlet ba- zında yatınm politikalannı destekliyonız.. Yapısal krizler olduğu zaman işsiziik artar. Biz poiitikacıiar olarak bunu gidermeye çaiışryoruz. Vasıflı isçi bu koşullaraı en önünde- dir. örneğin bir mühendis iş- letmede kendi menfaatlerini göz onünde tutmamalı, ko- lektif bir mucadele yapmalı- dır. Biz yonetime katılma de- digimiz zaman herkesi içine alıyoruz". Dinleyiciler arasında yer alan ekonomist Prof. Asaf Sa- parçası Karl-Heinz Mıhr vaş Akat'ın yönelttiği "Al- manya ve Avrnpada isçilerin çahştıldan şirketleri alma ko- nusu var. Bu benim sos\al de- mokrat utopyama çok uygnn. Avnıpa sosyal demokratlan- nın bu konuyu teşvik edecek yonetime katılma sorunu için hazniıklan var mı?" somsu- nu ise şöyle yanıtladı: "Alman sosyal demokradar bunu kabul ediyor. Sendika da belli rezervleri kabul ediyor. Biz şimdiye kadar fabrika mülkiyetinin çauşanlara veril- mesini yaşadık araa isverenler daha önce iflas etmişlerdj. Bu ızdırap veren bir durumdu. t$- çUer fabrikayı almak için ev- lerini sattılar ama ekonomik bir >arar sağlayamadılar. Ben buna hayır demiyorum ama federal alanda savundugum konn, sermaye şirkeüerinin hisse dağüınu bir olanaktır, ekonomik bir sınıf olacaksa iyidir. Burada manevi bagblık söz konusu olu>or. Belki de bu mülkiyet kavraraını yeni- den adlandınnak gerekhor. Ama bunun oegatif yönleri de var. Özellikle savaştan sonra- ki yonetime katılma ornekle- rinde..." BU DA BİR PROTESTO V C U l l k e n d i bolgelerini ajırmak uzere çektikleri dikenli telleri, daha dogrusu militarizmi kendi olanaklan ölçusünde protesto ediyor. Dikenli tellere dilini çıkartıjor. Bu da bir protesto.. anda depo alanlan 22 bin met- rekareyi aşıyor. —Temel gıda maddelerini kendi ambalajı ve markası ile tuketiciye ulaştumak için de çalışılıyor. TANSAŞ çayı ve tereyağı üretimi başlamış durumda. —Gültepe semtinde kurulan ekmek fabrikası 40 bin ekmek üretiyor ve TANSAŞ mağaza- lannda bu ekmek satılıyor. Benzin istasyonlan acüıyor ve planlanıyor, entegre bir et te- sisi Buca'nın Kaynaklar kö- yünde inşa ediliyor. TAN- SAŞ'ın bilgisayar ile donatıl- ması ve Batı'da uyguJanan op- tik okuyucu (barkot) sistemi- ne geciş için haztrhk yapıüyor. —Ayrıca Izmir'in tarihi asansörunün işletilmesi, tu- rizm ve rekreasyon merkezi kurulması, Balçova teleferiği- nin ve dinlence merkezinin açüması, kentin çeşitli yerler/ ne kafeteryalar açılması gıbi çalışmalar sürüyor. TANSAŞ, tüm bu işleri ya- parken 1990 yıh kân da 7 mil- yar lirayı aşıyor. tşte lzmir'den basanlı bir çalışma örneği... KAYAHAN MÜZİĞE NEDEN BAŞLADI? Kızlar için "köprü" TÜRK hafif müziği sanatçı- sı Kayahan "Boom Müzik Dergisi"ne anlattığı hayat hi- kâyesinde, "müzik ve kadın- lar"la ilgili duşüncelerini şöyle dile getiriyor: "tlk kez muzik yapmaya mahalledeki bir kızı ayartmak için başladıra. Orta ikide fa- lan.. Daha onceleri mızıkayı merak etmiştim. Melodikayla ilgilenmişlim, ama müzige ilk ciddi yaklaşımım kızlar saye- sinde ve gitarla olmuştur. Kız- lan hâlâ se>erim. Onlar bana muthis bir enerji veriyoıiar. Yalnız hemen bclirteyim kız- lara yaklaşımım adice, hovar- daca, çapkınca degiklir. Deni- ze baktığım gibi bakarım kız- lara, vitrin seyreder gibi degil. Ne yapar da başkalarından daha başka oluram ve 'o kızı etkilerim' diye diışıinüyordum o zamaniar. Gitar caimayı de- nemeye karar verdim. Ama pek kolav olmayacaktı bu. Ba- bam subaydı. Babama göre de bu işler boş işlerdi. Cibali Kız Lisesi'nde oku- yordu kız. Onun karşısında Cttmbuş magazası vardı. Ora- da duran, bugiine gore ne alı- nır, ne satılır dunyanın en kö- tu giları oyle cezbediyordu ki beni. Bir ay boyunca seyrede seyrede mağazadaki adam ba- na acıdı, çağırdı. Çok küçük taksitlerle sattı o gitan bana. Gitan bilmem, nasıi akort edileceğinden haberim yok. Nasıl tutulduğunu filmlerden ögrenmiştim. İşte başlangıç, böyle, >akınlaşmaya çaüşOgun kızlar için bir köprüydü mü- zik... PETER CURMAN Ayak izleri PETER Cnrman lsveçli çağdas bir şair, eleştirmen ve yazar. lsveç Yazarlar Birliği Başkanı. Bugune dek 12 şiir kitabı yayımlannuş olan Cur- man'ın şürlerini Isveç'te yaşa- yan Liitfi Özkök ve Turhan Kayaoglu Turkçeye çevirdi- ler. Cem Yayınevi'nin yayım- ladığı Ayak İzleri isimh" kitap- tan bir şiir şöyle: YDCILAN HAYALLER Hep sanırdım ki Yasamımın toplamı Astronomik rakamlarla Yazılacak diye Oysa ne kiraya yetti Ne de vergiye... CUMHURİYET/7 HAYVANLAR tSMAtL GULGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK PİKNÎK PİYALE MADRA HIZLI GAZETECÎ NECDET ŞEN . AKUN »Şn«WA YOK 8ÜHk} 6ü(M MA/4T/ ve KBNPtUl /WLAAtAYA MARCI>ORü*l - PAH& ÇOK &F6M NAVOM J^ME IMA7İNE ÜN \li NÜ ZETYON pe peeper AH&N L 99 HU ZAVfOH PRoMİ LÖ Pfi&Pİ /W£ iETR ÜMEhi A TKAİ UOfR IP£AL nuu ntce ACMAKA oese Sttöfl &X UAYAT UMI^AMŞr,K Ki ZAT&J ÇOCUK revaAueeeLeevııe; aemeri İK5AMO6ÜJ PA\«mZA iMNfT £TTI PAY&? AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES ePSI KoNUÇAAACtYI & Mû UtKENfN PöfZTBi • Biue z^VKTc-. AMA GE- . <5ıRT- A^MSi-2- SA<-ONtA OCLpıAR SAÖSÜNUT/VU •-- r TARtHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 24Ekim FIÇI İÇİNDE, NIAGARA'OAN AŞAĞtf. 19Ot 'PE BU6UN, AMERiKAU &/£ KJPftf, F/Çl İÇİN. TU. 43 y^Ç/A/OA*:/ s*A//V EDSOM T74YLOK, ÖZSi. <X/1/&K K4P77/&OIĞ/ <£/•>/&/ go- VC SAĞOIAJ- E~ SU JN ILGlSlNl SOKtMJÜ UZ£BiNE Ç£KME< YAPM/ŞT/' SOA/t/MM, Voi*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog