Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

24 EKlM 1990 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 Yıuıaııistanda mahkûınlar • ATİNA (Cumhuıiyet) — Yunanistan'ın 23 cezaevinde ayaklanan toplam 4.900 mahkûm, Adalet Bakanlığı ! le "diyalog kurma" ,ağrısını kabul ettirdi. Dün başlayan bu "garip" diyaloğun sonucu merakla bekleniyor. Eğer diyalogtan olumlu sonuç alınmazsa, hükümet, cezaevlerinde tehlikeli boyutlara ulaşan ayaklanmalan "şiddet yolu" kullanarak bastırmaya kararlı görünüyor. Adalet Bakanlığı ile "derhal" görüşme talebinde bulunan mahkûmlar, cezaevindeki koruma görevlilerinin "ortaçağ işkencelerini" aratmayacak şekilde davrandıklanndan ve cezaevlerindeki "yığılmalaıdan" ötürii, zaten "kötü" olan yasam koşullarını daha da zorlaştırdığından yakınıyorlar. Şevardnadze geliyor • ANKARA (Cumburiyet Bürosu) — SSCB Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnadze aralık ayının ikinci yansında resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelccek. Şevardnadze'nin uzun bir süredir gündemde olan ziyaretinin 1991 yılından önce gerçekleştirilmesinin geçen hafta içinde Moskova'da kararlaştırıldığı öğrenildi. Kesin tarihi henüz açıklanmayan 'yaretin kısa süreli olarak _• küçük bir heyetle gerçekleştirileceği belirtildi. Varşova Paktı zirvesi ertelendi • VtYANA (AA) — Varşova Paktı'nm gelecek ay Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak zirve toplantısının, SSCB'nin isteği üzerine ertelendiği bildiriJdi. Viyana'daki AKKUM görüşmelerine katüan Doğu Avrupalı diplomatlar, 2-3 kasımda yapılması gereken zirvenin, SSCB'nin "bazı güçlükleri" ileri sürerek ertelenmesini istemesi üzerine ileri bir tarihe alındığını belirttiler. Arap Birliği'ne Genel Sekreter • TUNUS (AA) — Arap Birliği, dün Tunus'ta yaptığı toplantıda, 3 eylülde Körfez krizi konusundaki tutumlan konusunda yoğun eleştirilere hedef olması üzerine Tunuslu Çadli Klibi'nin istifası ile boşalan genel sekreterlik görevine Lübnan temsilcisi Esad El- Esad'ı atadı. Arap Birüği'ne yakın kaynaklar, genel sekreterlik için Mısırh Ahmed Adül tsmail, Suriyeli Adan Omarani ile Tunuslu Mongi Fakih'in aday gösterildiklerini Vaydettiler. Kaynaklar, El- sad'ın seçilmesindeki oy dağılımı konusunda bilgi vermediler. Arap Birliği'nin anayasası gereğince genel sekreterin seçilebilmesi bir adayın üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor. 1956 Macar ayaklanması • BUDAPEŞTE (AA) — Macaristan'da komünist rejime karşı 1956 yılında başlatılan Budapeşte ayaklanması dün anıldı. Sovyet tanklan ile basünlan ve 3 kasım günü arkada 25 bin ölü bırakan ayaklanma nedeniyle dün akşam saatlerinde ülkenin her yanında sirenler ve klaksonlar çalındı. Macarlar, çeşitli kentlerde düzenlenen toplantılara geniş ilgi gösterirken, Devlet Başkanı Arpad Goncz ve Başbakan Jozsef Antall, ayakianma sonrasında idam edilen ve bugfln "ulusal kahraman" olarak anılan, aralarında dönemin liderlerinin de bulunduğu kişilerin mezarlan başında düzenlenen törenden sonra, parlamentonun özel oturumuna katıldılar. Romanya- NATO ilişkisi • Dış Haberler Servisi — Sovyetler Birliği, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve Bulgaristan'dan sonra omanya da NATO ile diplomatik ilişki kurmak istediğini açıkladı. Romanya Başbakanı Petra Roman ile NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner arasında dün Brüksel'deki NATO merkezinde yapılan görüşmeden sonra NATO yetkilileri Rornanya'nın NATO ile diplomatik ilişki kuran en son Varşova Paktı Ulkesi olduğunu belirttiler. FUistinliler 4İsrailliyibıçakladı. Batı Şeria ve Gazze'dekiFilistinlilerin İsrail'e girmesiyasaklandı Israil'de gerginlik dorukta ŞAMİR- Sert önlemler LÜBNAN Başbakan İzak Şamir, işgal altındaki topraklarda artan şiddet olayları nedeniyle daha sert önlemler alınacağını belirtti. Kudüs'te Filistinlilerin kente girişinin önlenmesi amacıyla olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Dış Haberler Servisi — tsrail'in Kudüs'ü Fi- listinlilere kapatmasından sonra ülkede tansiyon giderek yükseliyor. İki ayn olayda, ikisi asker 4 lsrailli dün Filistinliler tarafından bıçaklandı. Gazze ve Batı Şeria'da durumun gergin olduğu, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistin- linin öldüğü bildirildi. İsrail Başbakanı tzak Şa- mir, artan şiddet olayları üzerine sert önlemler alınacağını söyledi. lsrailli yetkililer, 1967 yılındaki 6 gün süren savaş öncesindeki sırurlarla belirlenmiş İsrail top- raklanna, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şe- ridi'nde yaşayan Filistinliler*in girişlerini yasakladılar. tsrail televizyonunun askeri kaynaklara daya- narak verdiği haberde, bu konudaki kararın Sa- vunma Bakanı Moşe Arens tarafmdan "Halkı sakinleştirmek" amacıyla alındığı ve birkaç gün yürürlukte kalacağı kaydedildi. Haberde, halen İsrail'de bulunan Filistinliler'in dün akşamdan itibaren evlerine donmeleri gerektiği de belirtil- di. Reuter'in haberine göre İsrail askerlerinin 21 Filistinliyi, ardından da bir Filistinlinin 3 Yahu- diyi öldürmesinden sonra artan gerginlik, Isra- il'in Kudüs'ü Filistinlilere yasaklamasıyla had safhaya çıktı. Özellikle Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilerle İsrail askerleri arasında yoğun ça- tışmalar olduğu bildirıliyor. Ajanslar, İsrail as- kerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da bir Fi- listinlinin öldüğünü kaydettiler. AFP'nin haberine göre dün meydana gelen iki ayrı olayda 4 lsrailli, Filistinlilerin giriştiği bı- çaklı saldınlarda yaralandılar. Ajans, ilk olayın Hayfa kenti yakınlarında meydana geldiğini, otostop yapan iki lsrailli kadın askere bir Filis- tinli kamyon sürücüsünün bıçakla saldırdığını duyurdu. Oliyda, İsrailli askerlerin yaralandı- ğı, Filistinlinin de yakaiandığı belirtildi. Tel Aviv'in güneyinde meydana gelen ikinci olayda da bir Filistinlinin, iki Israilliyi bıçakla yaralayarak kaçtığı bildirildi. Ajanslar, Filistin- lilerin, İsraillilere karşı son günlerde özellikle bı- çaklı saldınlar düzenlediğini ve bu saldırılann ar- tabileceğini kaydediyorlar. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsra- illilere karşı girişilen bıçaklama evlemlerini mem- nunlukla karşıladıklannı bildirdi ve bu tür sal- dırılann giderek artacağı tehdidinde bulundu. FHKC sözcüsü Ömer Kutaish, yaptığı açıkla- mada bu tür saldınların İsrail Filistin toprakla- rından çekilene ve Filistinlilere kendi kaderleri- ni tayin hakkı verilene kadar arttınlarak süre- ceğini söyledi. Bu arada BM Genel Sekreteri Pereı de Cuel- lar, son iki gündür Kudüs'te meydana gelen ve SAVAŞ OYUNU — Lübnan'da 15 yıldır birbirleriyle çatışan silahlı güçlerin liderleri 'banş' için görüşiirken çocuklar, 'savaş oyunu' oynamayı sürdürüyorlar. Savaşsız bir Lübnan için 'diyalog'Dış Haberler Servisi — Lübnan'da, ülkenin çeşitli kesimlerini elinde bulun- duran milis güçlerinin dağıtılması ko- nusunda Hrawi yönetimiyle milis lider- leri arasındaki görüşmeler dün başladı. Şii Emel örgütünün, 'kendini feshet- meye hazır olduğu' yolundaki açıkla- masından sonra hükümet, diğer örgüt- leri de silah bırakmak için ikna etmeye çakşıyor. AP 'nin haberine göre Devlet Başka- nı Elias Hrawi, milis liderleriyle görüş- mek üzere, Tarım Bakanı Muhsin Dal- Inl ile Savunma Bakanı AJbert Man- sar'u görevlendirdi. İki bakanın görü- şecegi milis grupları ise Lübnan Güçle- ri, tran vanlısı Hizbullah, Şii Emel ör- TüRKİYE/AT gütü ve Dürzi lider Velid Canbulat'ın yönetimindeki tlerici Sosyalisl Parti. Siiah bırakarak ellerinde bulunan topraklan hükümete geri vermeleri is- tenen milis gruplannın en büyüğü, 10.000 kişilik Lübnan Giicleri. Şamir Caca yönetimindeki Lübnan Güçleri, Beyrut'un kuzey ve kuzeydoğu kesim- lerini kontrolü altında tutuyor ve İsra- il'den destek almakia suçlanıyor. Ken- dini feshetmeye hazır olduğunu açık- layan Şii Entei örgütü, Güney Lübnan'- ın önemli bir bölümünü elinde bulun- duruyor ve Suriye tarafmdan destekle- niyor. 5.000 kişilik bir milis gücüne sa- hip olan tran yanlısı Şii Hizbullah or- gütü, başkent Beyrut'un güney kesim- lerinde etkin durumda. Yine 5.000 ki- şilik bir güce sahip olan İlerici Sosya- list Parti, Dürzi lider Velid Canbulat ta- rafından yönetiliyor ve Beyrut'un gü- neydoğu kesimindeki dağlan kontrolü altında tutuyor. Sabetay Varol'un Paris'ten bildirdi- ğine göre Paris'te oturan eski Lübnan Cumhurbaskanı Emin Cemayel, Lüb- nanh Hıristiyan orgüt liderlerinden Dany Şamun'un pazar günü Beyrut'ta eşi ve iki küçük çocuğuyla birlikte öl- dürülmesinden sonra "BM'nin söz ko- nusu cinayeü aydınlatmak üzere hare- ketegeçmesini" istedi. Cemayel, "Şim- diki Lübnan hükumeti ve Lübnan Si- lahlı Kuvvetleri'nin suclanan taraflar- dan biri" olduğunu ve Beyrut'un cina- yeti aydınlatacak soruşturmayı yürüte- bilme durumunda olmadığını belirtti. Emin Cemayel, bir süredir Paris'te ver- diği demeçlerle Suriye'ye direnen Lüb- nan Marunilerinin yeni 'simgesel' lide- ri pozisyonunu ele geçirmeye çalışıyor. Fransa'ya tepki Lübnan Başbakanı Selim Hoss, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi- nin Lübnan'daki olayları görüşmek üzere toplanması yolundaki Fransa'nın önerisine şiddetle karşı çıktı. Hoss, Fransa'nın önerisini, "Lübnan'ın iç iş- lerine karışmak" olarak nitelendirdi. ABD-İSRAİL üç İsraillinın ölümüne yol açan bıçaklama olay- larını kınadı. BM Sözcüsü tarafmdan okunan açıklamada, "Genel Sekreter, dün ve bugün üç tsrailli aske- rin ölümüne yol açan bıçaklama olaylannı bü- yük bir endişe ile ögrendi. Perez de Cuellar, böi- gede halihazırda mevcul olan guvensizlik ve acıyı arttıracak bu çeşit şiddet olayiannı kıaıyor" ifa- desi yer aldı. İsraiPi ikna için ABD'ye 24 saat BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te 8 ekim- de meydana gelen olaylarla ilgili inceleme heye- tini İsrail'in kabul etmesi konusunda bu ülkeyi ikna etmeye çalışması için ABD'ye 24 saat süre tanıdı. Diplomatik kaynaklar, Güvenlik Konseyi'nin, bu kararı, BM Genel Sekreteri'nin Doğu Kudüs olaylaruıı incelemek üzere görevlendireceği he- yeti kabul etmesi konusunda ABD'nin İsrail'i ik- na edebileceği düşüncesiyle Washington'un isteği üzerine alındıgını kaydettiler. Mali protokolün kaderi aralıkta Avrupa Topluluğu bakanlarınm önceki gün Lüksemburg'da başlattığı çalışmanın aralıkta sonuçlandırılması bekleniyor. Bu çalışmanın bitiminde, 600 milyon dolarlık mali protokolün serbest bırakılıp bırakılmayacağı belirlenecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Avrupa Topluluğu (AT) ile Türkiye arasındaki isbirliği paketinin kaderi ara- ltk ayında belirlenecek. Topluluk dışiş- leri bakanlannın dün Lüksemburg'da yaptıklan toplantıyla başlayan işbirli- ği paketini kesinleştirme çalışmasınin iki ay içinde sonnçlandırılması ve 600 milyon dolarlık dördüncü mali proto- kolün karara bağlanması bekleniyor. ANKARA Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu proje kredisi üzerindeki Yunan vetosuna kar- şı on bir topluluk üyesinin mücadele et- tiğini belirterek "Bu ülkelerin çabası- nın aralıkta olumlu sonuca ulaşacağı- na inanmak istiyoruz" diyorlar. Top- luluk çevresindeki yaygın beklenti ise Atina'nın ısrarlı tutumundan vazgeç- memesinin, isbirliği paketinin daha dar kapsamh biçimde yürürlüğe konulma- sına yol açacağı doğrultusunda. AT'nin Suriye'ye karşı uzun süre dondurduğu kredi paketini serbest bı- raküğı, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran'- la ilişkilerini normalleştirme yönünde adımlar attığı bir dönemde, Türkiye ile arasındaki dördüncü mali protokolü, halen askıdan indirmemiş olması top- luluk çevrelerinde de eleştirilere neden olmaya başladı. Bu konuda Cumhuri- yet'e görüş açıklayan Batılı diplomat- lar, "Yunanistan'ın vetosu Türkiye'ye karşı hak elmediği bir tavnn topluluk tavn olarak sürdurülmesine yol açıyor. Biz Kıbns konusunda Ankara ile görüş- birliği içinde olmasak da bu sorunun söz konusu kredinin veto edilmesine ge- rekçe oluşturmayacağı inancındayız" dediler. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise bu konudaki değerlendirmelerinde "Toplulugun 11 üyesi, Yunanistan'a kararlı ve giderek sert bir üslupla dör- düncü mali protokol üzerindeki veto- nun olumsuz sonuçlannı anlatma kararlılığında" diyorlar. Yetkililer, 11 ülkenin büyük bölümünün bu tutum- ları konusunda Ankara'ya güvence ver- diğini, ancak Lüksemburg'daki bakan- lar toplantısında konuyu tartışmak ye- rine, aralık ayına dek teknik düzeyde sürdürülecek çalışmalar sırasında Ati- na'yı iknaya uğraşma>ı yeğlediklerini belirtiyorlar. Lalımıiere: Lefkoşa duvarı çağdışıdır ANKARA (AA) — Avmpa Konseyi Genel Sekreteri Catbe- rine Lalumiere Ankara'da yap- tığı görüşmelerde Kıbns sonı- nunun da ele alındıgını belirte- rek "Türk muhaUplanmın Kıbns konusundaki göriişlerin- de bir gelişme olmadığı ideni- mi edindim" dedi. Lalumiere dün düzenlediği basın toplantısında, Kıbns so- rununun çözümsüz kalmasmın Avrupa Konseyi tarafmdan zor kabul edilebilir bir durum ol- duğunu söyleyerek, BM Genel Sekreteri'nin çabaları doğrultu- sunda bir an önce çözüm bu- lunmasını talep ettiğini belin- ti. Lalumiere, "Berlin duvan yıkıldığına göre hâlâ bu mese- İenin sürmesi çagdışı bir durumdur" dedi. Lalumiere, Berlin duvarı ile Lefkoşa duvan arasında ne tür bir bağ kurulabileceği yolunda- ki bir soruyu yanıtlarken, "Kıbns'taki durum ile Alman- ya'nın durumunu mukayese et- tigimizde derin ayrılıklar bu- landnğu sonucuna vardığımız gerçektir" dedi. Bir soru üzerine, Türkiye'de- ki insan hakları konusunun, Ankara'da yaptığı görüşmeler- de "tabii ki" ele ahndığıru kay- deden Lalumiere şöyle devam etti: "Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile tşkence- ye ve Kötü Muameleye Karşı Avrupa Sözleşmesi'ni imzala- mış durumdadır. Muhatapla- nm, mümkün olduğu ölçüde, bu sözleşmeierin hükumlerine uyma iradesini ısrarla ifade et- mişierdir. Aynca bu yönde iler- leme kaydetme yönündeki ar- zulannı belirtmişlerdir." Kaybedişimizin üçüncü yılında seni bitmeyen sevgi ve özlemle anıyoruz HAMBURGDAKİ ARKADAŞLARIN ADINA NİLGÜN TİMUROĞLU AYDEV (YVVUZ) EROL Dîşkilerde soğuk gtinler Washington ile Tel Aviv arasında son yılların en büyük güven bunalımı yaşanıyor. Amerikan-Israil ilişkileri, "kötü bir evliliğe" benzetiliyor. UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — ABD- İsrail ilişkilerinde son yıllann en büyük güven bunalımı yaşanı- yor. Geçen günlerde görev sü- resi sona eren VVashington'da- ki İsrail Büyukelçiliği Başmus- teşan Oded Eran, bu bunalımın hangi noktaya geldiğini, "Uzun zamandan beri ilk kez iki ülke arasında boylesine bir iletişim- sizlik var" cumlesiyle ozetiiyor. Söz konusu güven bunalımı her ne kadar İsrail güvenlik güç- lerinin 19 Filistinli'nin ölümüyle sonuçlanan sert müdahalesine ABD'nin BM'de tepki göster- mesine dayanıyorsa da kökeni daha geriye gidiyor. Örneğin, ABD Başkanı George Busb'un Körfez krizi başlad.ktan sonra hangi ülkelerin liderlerini tele- fonla aramadığına bir göz atıl- ması dahi bugünkü bunahma sı- fîrdan gelinmediğini gösteriyor: Bush'un aramadıkları FKÖ, Libya, fran ve İsrail'in liderle- ri. İsrail'in Bush'un telefon lis- tesinde olmaması, büyük ölçü- de iki lider arasındaki kişisel gü- vensizliğin dışavurumu olarak algılanıyor. Ancak bu ortak gü- vensizlik sadece kişisel olmakla kalmıyor, stratejik bir boyut da içeriyor. İlişkilerde bu noktaya nasıl gelindi? Bu soruya yarut aranır- ken ilk göz önünde bulundurul- ması gereken bulgu şöyle özet- leniyor: Bir başkan ve dışişleri bakanı arasındaki ilişkiden da- ha ötede bir dostluk bağları ol- duğu bilinen Bush ve Baker'ın, son başkanlık seçimlerinde, Amerikalı Yahudilerin sadece yüzde 29'unun oyunu alabildik- leri hatırlatıhyor. Yeni iktidar- larını büyük ölçüde 'ılımlı Amerikalılara' borçlu oldukla- rını duşündükleri, bu kesimin ise İsrail'e karşı duygularının 'kanşık' olduğunu göz önünde tuttuklan hatırlatılıyor. Bu ara- da bir parantez açarak Ameri- ka'da, israil'e karşı yaygın duy- guları nakletmek gerekiyor: Amerikan kamuoyunda İsfail'e, kaynağını hem ortak dini ve küîtürel temellerden alan bir sempati ile bakılıyor hem de İs- rail'in ABD ile ittifakına sırtını dayayarak uzlaşmaz davrandı- Sgöruşü hayli taraftar buluyor. zellikle ikinci görüşte olanlar, bunu geçmişte açıkça ifade ede- miyorlardı, çünkü Amerikan aşın sağı ile ayru platforma düş- mekten ürküyorlardı. Ancak son zamanlarda, anti Semitik bir çizginin tuzağına düşmeden İsrail'in politikalannı serinkanlı bir şekilde eleştirmek Amerika'- da giderek mümkün olmaya başladı. tşte Bush ve Baker iki- lisinin İsrail hakkındaki görüş- leri, gücünü, özellikle Amerikan sağ emelektüellerde beliren ve Amerikan kamuoyunda yankı bulan bu yeni havadan alıyor. Amerikalı Yahudi aydmlar da bu yeni havayı olumlu karşılı- yor, çünkü Amerikan halkının alt tabakalarında var olduğu sır olmayan anti Semitik duygula- nn panzehirinin bu yeni hava olabileceği düşünulüyor. Öte yandan ABD Başkanı George Bush'un eski bir petrol- cü olarak öteden beri Arap yan- lısı ba<a ^kışlar yapmış olması da iki ulke ilişkilerinin bu nok- taya gelmesinde yabana atılma- ması gereken bir nokta olarak sıralanıyor. Bush ve Baker'ın, çeşitli tasarrufları sırasında, gü- cünün boyutlan muazzam olan Amerika'daki İsrail lobisi kar- şısında kendilerini zaman za- man yargılamyormuş gibi his- settiklerinden yakındıklanna dâ- dikkat çekiliyor. Örneğin, Ba- ker'ın 22 Mayıs 1989'da, tümü 1 de Yahudi olan en kıdemli dört bakanlık mensubu tarafmdan kaleme alınmış. bir dış politika konuşmasında, İsrail'i, "Bir ke- re olsun gerçekçi olmayan bü- yük İsrail viz>onunu bir kena- ra bırakmaya çagırmasının" er- tesinde gelen tepkiler bu katego- ride yer alıyor. ABD YARD1MI IsraiVe aslanpayı WASHINGTON (AA) — Amerikan Senatosu, İsrail'in Irak tehditlerine karşı koyabil- mesi amacıyla bu Ulkeye en az 700 milyon dolar değerinde Amerikan askeri mühimmatının sağlanması önerisini kabul etti. İsral'e 1.8 milyar dolar aske- ri, 1.2 milyar dolar ekonomik yardımın yanı sıra yardım pake- tinde Türkiye'ye 545 milyon do- lar, Yunanistan'a 382 milyon do- lar, Fas'a 72 milyon dolar ve Mı- sır'a 2.1 milyon dolar yardım ya- pılması örigörülüyor. Amerikalı Senatör Robert Byrd'ün İsrail'in ek yardıma ih- tiyacı olmadığı yolundaki çaba- ları başansız kaldı. İsrail'e ek askeri yardım yapıl- ması l'e karşı 97 oyla kabul edil- di. Senato'da kabul edilen öneri, ABD Başkanı'na yardımın do- kuz ay içinde sağlanması yetki- sini verivor. YuNANİSTAN Bagıınsızlarve küçük partiler devre dışı STELYO BERBERAKİS ATİNA — Yunanistan hükü- meti, muhalefet partilerinin şid- detli tepkilerine karşın, yeni bir seçim yasası hazırladı. Söz ko- nusu yasa tasarısı 8 kasımda parlamentoda onaylanacak ve 4 yıl sonra yapılacak genel seçim- lerde uygulanacak. Başbakan Konstantin Mitso- takis'in açıklamasına göre, söz konusu yeni seçim sistemi, birin- ci sıra>i alacak partinin "güçlü" bir iktidar kurmasına yardımcı olacak. Seçim sistemini "nisbi" den "çoğunluk" esasına dönüş- türen bu yeni seçim yasasına gö- re, seçimlerde birinci gelecek partinin dışında bu yeni seçim yasasına göre, seçimlerde birin- ci gelecek partinin dışında kalan irili ufaklı partiler ve bağımsız- lar, büyük kayba uğrayacak. Aynı şekilde "koalisyon" par- tilerini de olumsuz yönde etki- leyen bu seçim yasası, Batı Trak- ya Müslüman azmlığmın "ba- gımsız adaylannı" da özünde devre dışı bırakıyor. Çünkü bir partinin ya da bir bağımsız ada- yın parlamentoya girmeye hak kazanabilmesi için, Yunanistan çapında en az yüzde 3 oranında oy toplaması zorunlu kılmıyor. Oysa 1989 seçimlerinde PA- SOK hükümetlerinin uygulama- ya başladığı "nisbi" seçim siste- mine göre, bağımsız adaylann, Yunanistan çapında değil, aday- liklarını koyduklan seçim bölge- si için geçerli olan barajı aşma- Iarı gerekiyordu. Bu "nisbi" sis- temle, Batı Trakya Türkleri Yu- nan Parlamentosu'na iki bağım- sız milletvekili göndermeyi ba- şarmışlardı. Ancak bu yeni se- çim sistemiyle, Batı Trakyalı Türk adaylan gibi Yunanistan 1 ın diğer yerlerindeki bağımsız- lar, büyük partilerin "bünyesine" hiiiyor. •f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog