Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sabıbı Cumhun,el Matbaacılık .e Gazetecılık Turk ^nonım Şırketı adına Nadır Nadi 0 Gcnel Yavn Mudüru Hasan Cemsl, Muessese Muduru Lmıne Ijakhgıl, Vazı i>ler MudurL Oka> Gontnsa. # Haber Merkczı Muduru Yılçtn Bayvr. Sa>ta Duzenı Yonetmenı -Mi Acar 0 Temz.kıler -\Sk\RA AhmtlTan. IZMIR Hikmtt Çeünk»», \DA\A Ç«in tıgcnoglu :, Pcbtıka Crlad Bajlanc*, D» Habcrlcr Eıım fckv Etonomj Cı.t ıı Turku. Iş-Stndıka ŞakıM Ktncl, Kullur C ı U IıM. IslanOul Haberlcn Kcnai İLBÇMk. Eğ 'ım Gcaca» Şayku. Haber Vaslırma haMt Beffcaa. >ur Haberlen \ccdvl Dot»». Spor Dan smanı «.bdalkıdtr >ucc4ıua Dızı Yazılar krrciB Çajtffcu. *.rajt ir» ^hfa AI|M». Duzeilme AMBİtafc >aııcı 0 Koofdınalûr 0 Malı Ulc- En>l Erial 0 Muhaseb* Balnl feacr 0 Buçt Planlama Se*fi Osauabejroth 0 Reklam V?e Toraı •,a. nla- H.l.i >.k)ol 0 barc Hasr»> Crer 0 Islcunc Oalrr (,d«k % Bılg l,k-ı \ a l lnal 0 Pcı»nd S yj^i A-ni,ü Bajian Nadır S a * Ofcla> AkM. IBIÇM Itrar, Hasaa C r a l Hıkarl ( r l n k m . «*•• Goaraaa. L J M Maavrn. llkaa Sftçafc.. *.h <tıra*ıı 4kmr« Tan Basan \e >flwpı Cumhunvtt Malbaacdık >= Gazeleohk T A Ş. Tüık Ocafc Cad W4I Cajaloihl 34334 Is PK 246 - tslaûbj! Td !]2 05 05 •,:<) -^alj. Tdot 22246, Fa* (1) 526 60 72 £ »urotor Artua: Zıya Gokalp Bl. Inkılap S No 19 4. Tti 133 II 4M7. Tek= 42344. Fa*. (4) 133 05 65 0 Izmlf H Zıya Bl* 1352 S- 2 3. Td. 13 12 30 Telo 52359, F»*. (îl) 1» S3 60 9 U ı u . lnonj Cad II» 5 \ o I Kal 1 1*1 19 3' 52 |4 hal). Teta. 62155, Fa» {71) N 25 71 TAKVİM: 24 EKİ.M 1990 Imsak: 4.53 Gııneş: 6.18 Öğle: 11.53 tkindi: 14.49 Akşam: 17.19 Yatsı: 18.38 Kış, havaya erken gîrdi Ilgaz Dağı'ndaki kar kahnhğı 7, Uludağ'daki kar kahnhğı 6 cm'ye yukseldi. Bazı bölgelerde son 48 saat içinde düşen yağmur miktarı metrekarede 45 kilograma ulaştı. Haber Merkezi — Türkiye, sıcak ve kurak yaz aylarından sonra soğuk ve yağışh "kış ha- TOsTna erken girdi.Onceki gun- den bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı hava Hitlesinin hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünü etkileyeceği bildiril- di. Bazı bölgelerde son 48 saat içinde düşen yağış miktan met- rekarede 45 kilograma ulaştı. Trakya'run bazı bölümleri ile Il- gaz Dağı çevresine ve Uludağ'a kar yağdı. Yoğun yağış nedeniy- le deniz ve hava trafiğinde ak- samalar oldu. Meteoroloji Genel Müdürlü- ğu yetkilileri, Balkanlar'dan ve Orta Avrupa'dan gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin cuma gününe kadar yurdun büyük bölümünü etkileyeceğini, hava sıcaklıklarında görülen düşüş- lerin de hafta boyunca sürece- ğini bildirdiler. Verilen bilgiye göre son 48 saat içinde metre- kareye Zonguldak'ta 45, Istan- bul ve Çanakkale'de 30, Bursa- da 31, Edirne ve Kırklareli'nde 29, Tekirdağ'da 26, Rize'de 24, Bahkesir ve Kocaeli'nde 20, Adapazan'nda 16 kilogram ya- ğış düştü. Trakya'nın bazı bö- lümleri üe Çankın'da Ilgaz Da- ğı çevresine ve Uludağ'a karla kanşık yağmur ve kar yağdı. Il- gaz Dağı'ndaki kar kahnhğı 5-7, Uludağ'daki kar kahnhğı da 6 santimetreye kadar yuksel- di. Yetkililer, Akdeniz'in yük- sek kesimlerinde de bugünden itibaren yer yer kar yağışı bek- lendiğini bildirdiler. Marmara'nın batısı ile kıyı Ege dışındaki bölgelerde yağış- lann iki gün boyunca aralıklar- la süreceğini belirten Meteoro- loji yetkilileri, yağışların Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde zaman za- man karla kanşık yağmura dö- nüşeceğini söylediler. Yapılan meteorolojik analiz- lere göre yağışlı hava kutlesi cu- ma gününden itibaren yurdu terk edecek. Ancak yağışlarla birlikte başlayan soğuk hava et- kisini sürdürecek. Son iki gün içinde hava sıcaklığındaki dü- şüşlerin 15 dereceye ulaştığı, uzun bir sure daha mevsim nor- mallerinin altında seyredeceği kaydediliyor. Ulaşımda aksamalar Önceki gün başlayan ve yur- dun büyük bölümünü etkisi al- tına alan yağışlı ve soğuk hava, hava ve deniz ulaşımını da et- kiledi. Trabzon'daki elverişsiz hava koşulları yüzünden THY'nin Ankara-Trabzon uçak seferleri iptal edildi. Ege Denizi'nin kuzeyinde hı- zı zaman zaman 80 kilometre- yi bulan aşın rüzgâr yüzünden de Çanakkale-Gokçeada ve Bozcaada-Odunluk iskeleleri arasındaki feribot seferleri ya- pılamadı. Dün ayrıca Bandırma-lstanbul arasındaki feribot seferleri de iptal edildi. Istanbul ve îzmir'de etkili olan yağışlar nedeniyle kent içi tra- fıkte de aksamalar oldu. Üretici sevindi Ege bölgesinde görülen ya- ğış, tarım alanlarında yararlı oldu. Ege büromuzun haberi- ne göre ziraat odalan yetkilileri "beklenen yağışlann" gelmesi- nin sevindirici olduğunu, buğ- day ekim alanları ile meyve fidanlan için yağışın olumlu et- ki yapacağını söylediler. Son 13 yıhn en kurak döne- minin yaşandığı bölgede, önce- ki yıllara göre üretim artışırun elde edilebilmesi için daha çok yağmur bekleniyor. Geçen yû ekim ve kasım ay- larında, buğday ekimi öncesin- de yeterli yağış alınamamış, rekolte bazı bölgelerde tahmin- lerin yüzde 50 altında gerçek- leşmişti. Kültürde ödenek kısıntısı ANKARA (AA) — Kültür harcamalan için önerilen pa- yın 1991 yılı bütçe taslağın- da, genel bütçenin binde 72'si oranında gerçekleşme- si nedeniyle sinema ve tiyat- roya destek, eski eser alımı ve kitap yayımında yüzde 81 ile yüzde 30 arasında kesin- tiye gidilmesi kararlaştınldı. Kültür Bakanhğı yetkilile- rinden alınan bilgiye göre en büyük kısıntı eski eser ahmı kaleminde olacak. Bakanlı- ğa geçen yıl çeşitli müzayede- lerden eser alımı ve taşınmaz kültür varhklarının onarımı için 5 milyar 300 milyon lira verilmişti. Bu yılki taslakta, aynı etkinlikler için 1 milyar lira ayrılıyor. Kültür BakanlığVnca 10 milyar liralık ödenek isteği- nin, taslakta bir milyar lira olarak gerçekleşmesi ile ba- kanlığın 1991 yılı içinde ka- tılmayı düşündüğü çeşitli uluslararası müzayedelerde, özellikle Türkiye'den kaçırı- lan eserleri geri alma projesi de çok küçük ölçekte uygu- lanabilecek. Türk sinemasını destekle- mek, kaliteli yerli yapım'an özendirmek amacıyla geçen yıl Yeşilçam'a yapılan 6 mil- yar 700 milyon liralık yardım da bu yıl, 18 milyar 500 mil- yon liralık öneriye karşılık, yüzde 70 kısıntı ile 2 milyar lira olarak belirlendi. 1990 yıhnda 2 milyar 600 milyon lira olarak gerçekle- şen "özel tiyatrolara devlet yardımı"nın da 1991 yüı büt- çe taslağmda, yüzde 30'luk bir azalma ile 2 milyar lira olması kararlaştınldı. Aralarında uluslararası festival ve şenliklerin de bu- lunduğu çeşitli etkinliklere 1990 yıhnda 8 milyar liralık yardımda bulunan Kültür BakanlığVnın bu >ılki 22 mil- yar lirahk ödenek teklifi, ge- çen yıla oranla yüzde 38'lik bir azalma ile 5 milyar lira düşürüldü. Yeni :»ezonda devlet tiyat- roları için 104 milyar 500 milyon, opera için de 149 milyar 600 milyon lira öde- nek aynlırken kütüphaneci- lik hizmetlerinden aynlan payda, kitap alımı için ayn- lan kalemde de yüzde 60 ora- nında indirim yapıldı. Kültür Bakanlığı genel bütçesi için, 1 trilyon 331 milyar liralık ödenek isteği- ne karşın bütçe taslağında, bakanlık çalışmalarına 756 milyar lira aynlması uygun görüldü. Islamcı işadamlarının sağladığıpara ile çekilenfılm kasımda gösterime giriyor Türbana destek filıııiMesut Uçakan'ın yönetmenliğini yaptığı "Yalnız ~ Filmde Serpil adındaki bir genç kız (Gamze Değilsiniz" adlı film 250 milyona mal oldu. Bu Tunar) yoz bir yaşam süren ana-babasına tepki filmin de "Minyeli Abdullah" gibi dini dernek ve olarak Islamcı çevrelerle ilişkiye giriyor ve türban vakıflarca desteklenerek sağladığı 1 milyar liralık takmaya başlıyor. Bu nedenle ünıversitede sınava hasılata ulaşması bekleniyor. alınmıyor ve tesettüre girerek evi terk ediyor. HAKAN AYGÜN ANKARA — Üniversitelerde yol açtığı tartışma hâlâ süren "türban", sinema filmine konu oldu. Mesut Uçakan'ın yönetti- ği "Valoız Değilsiniz" adlı fılm- de, sosyeteden bir genç kızın ba- şını örtmesiyle, çevresinde ve üniversite ortamında karşılaştı- ğı sonanlar ele alınıyor. Çekim- leri tamamlanan film önümüz- deki ay gösterime girecek. Finansmanı "tslamcı" işa- damları tarafından karşılanan film, 250 milyon liraya mal ol- du. Montaj çalışmaları tamam- lanmak üzere olan film, özel bir pazarlamayla gösterime sokula- cak. Film, Yiicel Çakmaklı'nın yönettiği "Minyeli Abdullah"da olduğu gibi kentlerde, yapımcı- sı tarafından kiralanacak sine- ma salonlarında gösterilecek. Filmin gösteriminde dini vakıf ve derneklerin destek olması beklenirken, filmin hasılatın- dan, bu tür kuruluşlann yararı- na gösterilmesi durumunda da pay verilecek. Film 3-4 ay viz- yonda kaldıktan sonra sinema dağıtımcılarına devredilecek ve video kasetleri çıkarılacak. TRT'ye de satılmaya çahşüacak filmin, bunun gerçekleşmemesi durumunda Magic Box'ta gös- terilmesi gündemde. 'Yalnız Değilsiniz'de genç ve tanınmış pek çok oyuncu rol alı- yor. Tıp fakültesi öğrencisi sos- yete kızını, ilk kez kamera kar- şısına geçen Gamze Tunar'ın oy- nadığı filmde Funda Birtek, Akın Tunç gibi isimlerin yanı sı- ra Murat Soydan, Nilüfer Ay- dan, Haluk Kurtoğlu, Nevin Aypar, Halit Akçatepe, Efkan Efekan gibi tanınmış oyuncular da var. îslamcı çevrelerde büyük ilgi görmesi beklenen filmin, 'Min- yeli Abdullah'daki 1 milyar lira- lık hasılata ulaşması hedefleni- yor. Film için geniş bir tanıtım İSLAMA DÖNEN GENÇ KIZ — Gamze Tunar, filmde Serpil adlı, türban takıp tslama dönen bir genç kızı canlandımor. Filmde Murat Soydan, Nilüfer Aydan, Haluk Kurtoğlu, Halit Akçate- pe, Efkan Efekan gibi unlü isimler de yer alıyor. da planlanıyor. Filmin yönetmeni Mesut Uça- kan, Necip Fazıl Kısakürck'in bir eserinden yola çıkarak yap- tığı 'Reis Bey' filmiyle Kültür Bakanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği 1990 ödülünü almış genç bir sanatçı. TV'de 1987'de ya- yımlanan 'Kavanozdaki Adam' filmiyle de tanınan Uçakan, 1953 Kırıkkale doğumlu ve Is- tanbul Üniversitesi Iktisadi Idari Bilimler Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu Radyo ve Televizyonculuk Bölü- mü mezunu. Sinemaya ilk adımını Milli Turk Talebe Birliği Sinema Ku- lübü'nde başladığı çahşmalarla atan Uçakan'ın ilk filmi, arala- rında Milli Gazete yazarlann- dan Abdurrahman Diüpak'ın da bulunduğu dokuz arkadaşıyla yapımını üstlendikleri 'Gençlik Köprüsü'. Uçakan'ın halen ya- kın çalışma arkadaşı olan Salih Diriklik tarafından yönetilen fil- min başrol oyunculan Necla Nazır, Itır Esen ve Salih Kırnu- zı. Film, lise öğrencilerinin itil- dikleri anarşik olaylan konu ah- yor. Yapım yılı 1975 Uçakan, çektiği filmle ilgili olarak Cumhuriyet'in sorulan- m yanıtladı. Filmi, '*atan millet Sakarya edebiyatı' yapmadan objektif bir şekilde çektiğini kaydeden Uçakan, filme büyük ilgi beklediğini kaydetti. 'Dinci' ya da 'İslamcı' olarak tanımlan- mayı sevmeyen, kendini "İsla- mın ve milli değerlerin ha>atın bütün kademelerinde yonlendi- rici olması babından Allah'a ve onun dediklerine inanan biri" olarak tanımlamayı yeğliyor. Filmin finansmaninda bazı 'Müslüman' işadamlarından destek aldıklarını kaydeden Uçakan, "Bu işadamlannın ad- lannı bu aşamada açıklamayı düşünmüyoruz. Belki ilerde" di- ye konuştu. Üstün Inanç"ın aynı adlı ro- manından uyarlanan 'Yalnız Değilsiniz'de Serpil adlı bir tıp öğrencisinin 'gerçek' yaşamöy- küsü işleniyor. Serpil (Gamze Tunar) sosye- tik bir ailenin kızıdır. Babası (Murat Soydan) galericilik ya- pan ve metresi bulunan bir üvey babadır. Annesi de (Nilüfer Ay- dan) kendini konken gibi gün- delik zevklere kaptırmıştır. Ai- lenin vaktinin büyük bölümü kokteyllerde geçmektedir. Serpil, anneannesinin ölü- münden oldukça etkilenir. Ölü- mü düşünmeye başlar. Bir okul arkadaşımn şaka yollu söyledi- ği "Serpil, ölümü düşündün mü hiç?" sözünden ve fakültede gördüğü kadavradan da etkile- nerek ölüm stresine girer. Sınıf arkadaşı Salih'ten (Akın Tunç) etkilenir. Salih, nişanlısı türban taktığı için üniversiteye giremeyen, milli ve manevi de- ğerlere düşkün bir delikanlıdır. Serpil, kısa zamanda Salih'in çevresine girer. Bu arada anne- annesinin hastalığında yardım- cı olan, Hatçe (Nevin Alpar) ad- lı halk ilaçlan yapan bir kadın- la da tanışır. Namaz kümayı denemesi, an- nesi tarafından büyük tepkiyle karşılamr. Üvey baba biraz da- ha ılımlıdır. Annesi, kızırun gir- diği durumu bir bunalım olarak değerlendirir. Okuduğu dini ki- taplan yırtar. Serpil de kızarak evdeki amerikanbardaki bütün içki şişelerini kırar. Serpil, psi- kiyatrist Çetin Kartal'a (Efkan Efekan) götürülür. Psikiyatrist, tedavi gerektiğini söyler. Serpil, tesettürlü bir halde git- tiği okulunda başka tesettürlü- lerle birlikte sınava sokulmaz. Yakın çevresi bu duruma tepki gösterir, başım açmasını ister. Ancak Serpil kararbdır. Evi terk eder, halk ilaçlan yapan Hatçe teyzenin yanına yerleşir. Anne, son çare olarak kızının bir bu- nalıma girdiğine hükmeder ve psikiyatristin de onaylamasıyia Serpil, tedavi görmeic üzere bir kliniğe yatınhr. Formula 1 Sürücüler Şampiyonluğu'nu, Suzuka'da Prosfla çarpışan Brezilyalıpilot kazandı Kaza, Senna'yı şampiyon yaptıJaponya Grand Prix'i, 16 yarışlık Formula-1 serisinin 15. yanşıydı. 14 yarış sonrası Senna, 78 puanla birinci, Prost 69 puanla ikinci sırada bulunuyordu. Prost'un geçen yıl olduğu gibi şampiyonluk şansımn devam etmesi, bu yarışta alacağı birinciliğe bağlıydı. MURAT YIĞC1 ~ 1 yıl önce yine bir çarpışma sonucu Formula 1 dünya sürü- cüler şampiyonu belirlenmişti. 1 yıl önce yine çarpışanlar Prost ve Senna'ydı, 1 yıl önce yine bu çarpışmadan Benetton-Ford ta- kımı şampiyonlukla aynlmıştı; ama o zaman çarpışma sonrası Prost şampiyon olmuştu, bu yıl ise Brezilyalı Senna şampiyonlu- ğu yakaladı. Evet, Formula 1 sürücüler şampiyonluğu, pazar günü yapı- lan Japonya Grand Prbt'inden sonra, 16. ve son yarış (Avust- ralya Adelaine) yapılmadan so- nuçlandı. Son 3 yıldır büyük çe- kişme içinde olan Fransız Prost (Ferrari) ve Brezilyalı Senna (McLaren-Honda) Japonya'nın Suzuka pistınde bir kez daha çar- pıştılar. Geçen yılki yanşta Sen- na ile Prost 53 turluk yanşın son 6. turunda çarpışmışlar, Prost yanş dışı kalmış, Senna yanşı bi- rincilikle tamamlamıştı, ama FI- SA, Brezilyalı pilotun tehlikeli araba kullandığına karar vererek diskalifiye olmasına (dolayısıy- la birincüiğinin iptal edilmesine) ve sürücüler şampiyonluğunun Prost'a verilmesine karar vermişti. Japonya Grand Prix'i ya da Suzuka, 16 yanşlık Formula 1 serisinin 15. yanşı ve son 2 ya- rıştan biri olma özelliğiyle her yıl büylik mücadeleye sahne olu- yor. Bu yıl da yanş öncesi bü- yük çekişme olması bekleniyor- du. 14 yarış sonrası Senna 78 puanla birinci, Prost 69 puanla ikinci sırada bulunuyordu, Prost'un geçen yıl olduğu gibi şampiyonluk şansının devam et- mesi bu yarışta alacağı birinci- liğe bağhydı, fakat Senna da bi- rinci olduğu takdirde şampiyon- luğunu ilan edecekti. Yarış ön- cesi birçok tahminlerde bulunul- du. Senna'nın 5,86 km'lik pisti çok iyi tanıdığı söyleniyordu, McLaren-Honda'nın bu pist için ideal araba olduğundan söz edi- liyordu, ancak süruş stili nede- niyle 'profesör' lakaplı Prost'u ve bu yıl büyük atak yapan Fer- rarisi'ni yabana atmamak gerek- tiği hatırlatılıyordu. Kaza sonra- sı Prost tarafından 'şampiyon olmak için hayatını bile tehlike- za nasıl oldu Prost daha iyi çıkış yapıyor ve öne geçiyor İLK TURDA ÇARPIŞTILAR — Prost ve Senna için Japonya Grand Prix'i ilk tur bitmeden sona erdi. Senna, sağ tarafından kendini geçmeye cahşan Prost'la çarpıştı. Her iki araba da yanş dışı kaldı. Fotoğrafta öndeki araba Fransız Prost'un Ferrarisi, arkadaki Brezilyalı Senna'nın Hondası. Prost liderliğmi koruyarak ilk köşeyı dönüyor. Senna (içendeki) atak yapıyor ve çarpışıyorlar. ye atabilecek bir fanatik' olarak nitelendirilen Senna ise yanştan önce, rakibi Prost'un daha bü- yük stres içinde olduğunu söy- lüyordu. "Bence yanş bitmeden Gerçek yanş ilk tur bitme- den sona erdi. Daha sonra çıkı- şın yanlış sıralandığını söyleyen ve hatasız olduğunu belirten Senna, sağ tarafından kendini şampiyonluğumu ilan etmiş ola- geçmeye çalışan Prost'la çarpıştı cağım. Çok ilginç bir y-anş ve ilk turda her iki arabanın da olacak" diyordu. yanş dışı kalmasıyla sonuçlanan kaza meydana geldi. Geçen yıl tehlikeli pozisyon olduğunu be- lirten bayrağa rağmen' durma- yan Senna'nın, gerçekten de bu kazada suçu yoktu. Yine de Prost, rakibini ciddi bir şekilde suçladı ve 'Formula 1 vanşlann- da orman kanunlannın geçerti olmasına neden olan' Senna için "Yanşı izleyen ve bu sponı bi- len berkes, kazayı bilerek yaptı- ğını anlar. Senna gerçek karak- terini bu yanşta gösterdi" söz- lerini kullandı. FISA Başkanı Jean-Marie Balestre ise Senna- ya ceza verilmeyeceğini açıkladı, ama Formula 1 sürücü şampiyo- nunun, ikinci kez yapılan bir ka- za sonrası belirlenmesinin bir skandal olduğunu söyledi. Bre- zilyalı pilotu isim vermemesine rağmen 'kazadan tek kişi sonımlu' diyerek suçlamaktan vazgeçmedi. Senna için *anlaşılma» zor bir karaktere sahip' diyorlar, 'Cid- diyeü ve soğukkanlılığı ateşlilik- le birieştirmiş.' Direksiyon ba- şında da bu özelliklerini yansı- tan Senna çok iyi yorumladığı yanşta, motor bilgjsini sürüş ye- teneğiyle birleştirebiliyor. En bü- yük özelliği, çok cesaretli olma- sı. Yağmurlu havalarda ve ıslak pistlerde bile hızmı kesmiyor. Aslında Brezilyalı sürücünün yadsınamayacak bir kabiliyeti var bu konuda. 17 yaşındayken karting Pan-Amerikan şam- piyonluğunu yakalayan Senna, 24 yaşında, çok hızlı bir yükse- lişten sonra Formula l'de yanş- maya başladı. 115 bin kişinin canlı olarak iz- lediği Japonya Grand Prix'inin birinciliğini ise yarşılann en es- ki (12 yılhk) ve en yaşlı (38) sü- rücüsü Nelson Piquet kazandı. 3 kez dunya şampiyonluğunu kazanan Brezilyalı pilot, bu bi- rincilikle 21. kez Formula 1 ka- zanıyor. Yanşta ikincüiği, 10 gün önce helikopter kazasında cid- di olarak sakatlanan Nannini- nin yerini alan Brezilyah More- no kazandı. Öğretmen adayı, güvensiz Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi son sınıfında okuyan 255 öğrenci üzerinde yapılan araştırmaya göre öğretmen adayları, mesleklerinde başarılı olacaklarınainanmıyorlar. GÜNEŞ GÜRSON ANKARA — Oğretmen ye- tiştiren okullardaki öğrencilerin bu mesleğe fazla ilgi duymadık- ları belinildi. Öğretmen adayı olan öğrencilerin, başka mesleİc- lere yönelme isteklerinin ardın- da "öğretmenliği, toplumda çok saygın bir meslek olarak görmemeleri"nin yattığı vur- gulandı. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi son sınıfında okuyan 255 öğrenci üzerinde yapılan, fakülte öğrencilerinin geleceğe dönük yönelimleri ko- nulu araştırmada, öğretmenlik mesleğine yönelmede "kişisel" istekten çok "çevre" etkisinin ağır bastığı ortaya çıktı. Öğret- menlik yapmak isteyen öğrenci- lerin yr üzde 47'sinin az düzeyde istekli oldukları belirlendiği araştırma verilerinden elde edi- len sonuçlann bazıları şöyle: "'— Öğrencilerin yansından çoğu, öğretmenlik mesleğini çevrenin etkisiyle yapmayı dü- şünüyor. — Öğrenciler kendilerini or- ta düzeyde öğretmenlik nitelik- lerine sahip olarak görüyoriar. — İnsanlann gelişmesine yar- dım cı olma bakımından kendi- lerini alt düzeyde yeterli bulu- yorlar, insanlarla kolay ilişki kuramıyorlar. — Öğretmenlik mesleğini iyi bir şekilde yapabüme konusun- da kendilerine güvenleri orta düzeyde. — Bir işi veya beceriyi başka- larına öğretmekten zevk almı- yorlar. — Öğretmenlik mesleginin başanlı bir üyesi olacakiarına inaıunıyorlar." İş güvencesi, düzenli tatil ola- nağı, çeşitli sosyal olanaklann olması, kolay işe ginne, fazla boş zaman gibi beklentiler ise öğrenciler açısından öğretmen- lik mesleginin çekici bulunan yanlarından bazılan. Araştırmada, mesleki ve tek- nik eğitim alanında öğretmen yetiştirilmesi konusunda "ciddi" önlemler alınmasının gerektiği belirtilerek şöyle denildi: "Ciddi önlemlerin alınması, düzenlemelerin yapılması gerek- mektedir. Bu düzenlemeler or- taöğretimden başlayarak öğren- cilerin bilinçli bir biçimde mes- leğe yöneltilmelerini, adayların her türlü özelliklerinin öğret- menliğe uygun olması, öğret- men yetiştiren fakültelerin, program, teknoloji, eğitim or- tamları, ögrelim kadrosu yö- nünden gözden gecirilmesi. öğ- retmen adaylannuı öğretmenlik uygulamalanmn daba etkili bir biçimde yapılabilmesi gerekli- dir." Isa ve Eros heykeli • KÜTAHYA (AA) — Almanya'daki kiliselerden çahndığı belirlenen bir adet "Isa" ve "Eros" heykeli Kutühya'da düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Kütahya'nın Emet ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 15 yıldır Almanya'da işçi olarak çalışan Mustafa Erdoğan, bu ülkeden dönüşü sırasında yanında getirdiği üç tarihi eseri 11 Jandanna Alay KomutanlığYnda görevli bir üsteğmene 7 milyon lira karşıhğında sattı. Üsteğmenin ihban nedeniyle yapılan operasyonlarda "Isa'nın çarmıha gerilişini" simgeleyen bir bronz heykel, bir "Eros" çocuk heykeli ile "Kırık Ayak" heykelinin ele geçirildiği bildirildi. Model uçak yarışması • tSTANBUL (AA) — Türkiye 5. Plastik Model Uçak Yarışması pazar günü sonuçlanacak. Yeşilköy Havacılık Müzesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, model uçak yapımını teşvik etmek, havacılık konusuna tüm gençlerin ilgisini ve sevgisini çekmek amacıyla düzenlenen yanşmaya, konuyla ilgili herkesin katılabileceği bildirildi. Yanşmanın başlatıldığı 15 ekimden bu yana çok sayıda modelcinin başvuruda bulunduğu, değerlendirmenin sürdürüldüğü belirtildi. Gençler, yetişkinler ve ustalar olmak üzere üç kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenler, 28 ekim pazar günü Havacılık Müzesi'nde duzenlenecek bir törenle açıklanacak ve ödülleri dağıtılacak. Ramada9 ya ödül • tsUnbul Haber Servisi — Dünyadaki 600 Ramada Oteli arasında en iyi yiyecek, içecek ve yıhn oteli dallannda yapılan yarışmada Istanbul Ramada "En iyi yiyecek" ödülünü kazandı. Kalite, devamlılık ve geliştirmenin kriter alındığı müşterilerin düşünce formlan ve kalite kontrol müfettişlerinin raporlannın değerlendirildiği yarışmada 7 otel finale kaldı. Washington D.Cîde ödül alan Ramada Otel'in Genel Müdüru Heinrich Sedlacek'e Turizm Bakanlığı Müsteşan Ahmet Yılmaz ve Turizm Genel Müdüru Necdet Sönmez tarafından armağan verildi. Liyazon psikiyatri • İSTANBUL (AA) — lstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nca, Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Liyazon psikiyatri semineri" başladı. Seminerin acılışında konuşan t.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkmaz Altuğ, Liyazon psikiyatrinin, tıbbi bilimler ile davranış bilimleri arasında köprü oluşturduğunu, hastalığı ve davranışları, tıbbi, psikiyatrik, psikososyolojik, psikopatolojik, ve çevresel etkinlikleriyle birlikte değerlendirmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Hollanda'daki Türk çocukları • İstanbul Haber Servisi — Hollanda'da yaşayan Türk işçilerinin çocuklannın eğitim sorunlan ve bu konudaki çözüm önerileri, dün İstanbul'da başlayan "Türkiye-Hollanda Karma Eğitim Komisyonu Toplantısı"nda ele alındı. Etiler Uygulamalı Turizm ve Otelcilik Lisesi'nde düzenlenen toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Hollandalı eğitim uzmanları katıldılar. Toplantıda, Hollanda'daki Türk çocuklannın okul öncesi eğitim sorunlan, özel eğitim, ilk ve ortaöğretimde verilen Türkçe ve Türk kültürü dersleriyle ilgili sorunlar, Hollanda'daki Türk öğretmenlerin meslekiçi eğitimleri, mesleki eğitimde işbirliğine gidilmesi gibi konular görüşülüyor. "Türkiye-Hollanda Karma Eğitim Komisyonu Toplantısı" yarın sona erecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog