Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

24 EKİM 1990 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/15 SADDAMBUSH'A ZİRVEÖNERDİ Barış için umutlar iki günde arttıBAGDAT lIı'ıM.f.MII'ITTTffTni——1 ^tîffERRA ND'TNÖNFRMAGDAT Rehinelerserbest Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in çağrısıyla toplanan Irak Parlamentosu, ülkede rehin tutulan tüm Fransızların serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Irak'ın izin verdiği 14 ABD'li ve 33 İngiliz rehine de ülkeyi terk etti. Dış Haberler Servisi — Irak'ın Ku- veyt'i işgali ile ortaya çıkan "rehineler krizi", Bağdat'ın son iki gün içerisinde attığı olumlu adımlarla çözülme sınyaJ- leri vermeye başladı. Devlet Başkanı Sad- dam Hüseyin'in isteğiyle toplanan Irak Meclisı, Fransız rehinelerin tamamının serbest bırakılması kararı aldı. Irak, 14 ABD'li rehınenin de ülkeden aynlması- na izin verdi. Rehine pazarlığı sırasında Saddam Hüseyin'in ABD Başkanı Geor- ge Bush'a zjrve onerdiğı bildınldi. Ingil- tere eski başbakanlanndan Edward He- ath'in Bağdat'taki gırişımlerı uzerıne 33 İngiliz rehine serbest bırakıldı. Saddam Hüseyin'in Bulgar rehinelerin de bırakıl- ması için Irak Parlamentosu'na çağn ya- pacağı bildirildi. AFP'nin haberine göre Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyın'in, Fransız re- hinelerin taroamının serbest bırakılmasını göruşmek iızere toplantıya çağırdığı Irak Meclisi, 2 ağustos tarihinden bu yana re- hin tutulan 330 Fransız vatandaşımn ta- mamının ulkeden ayrümalarına izin ve- rilmesi konusunda karar aldı. Saddam Hüseyin, Fransız halkının "savaşa karşı tutumundan" dolayı bu yönde bir karar aldığı bildinlmıştı. Rehineler konusunda yaşanan ikinci gelışme de 14 ABD vatandaşımn ulkeden ayrılmalarına izin verılmesi oldu. Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyin ile gö- ruşen Irak-Amerıkan Dostluk Derneği Başkanı Selim Mansur daha once Irak li- derinın ABD'li rehinelerin serbest bıra- kılması yolunda karar verdığini açıkla- mıştı. Bağdat'tan dun akşam saatlerin- de ayrılan ABD'li rehineler Amman'a gittiler. Saddam'dan Bush'a zirve önerisi Bu arada son iki gundür yoğun biçim- de süren rehine pazarlığı sırasında ilginç bir gelişme yasandı. Bağdat'ta rehine pa- zarhğı ıçın bulunan ABD heyetinin baş- kam Selim Mansur, Saddam Hüseyin'in ABD Başkanı George Bush'a görüşme önerdığini söyledi. Mansur, Irak lideri- nin Körfez krizine ilişkin olarak dışişleri bakanları düzeyinde bir ABD-Irak zirve- sinden yana olduğunu kendisine söyledi- gini belirtti. Irak Dışişleri Bakanı Tank Aziı de ABD ile görüşmeye hazır oldu- ğunu belirterek Mansur'u doğnıladı. Mansur, ayrıca ABD'nin saldırmamayı garantı etmesi durumunda Irak'ın tüm rehineleri serbest bırakabıleceğıni de soy- iedi. Sabetay Varol'un Paris'ten bildirdigi- ne göre Irak'ın 330 Fransız rehineyi ser- best bırakma kararı bir yandan bıiyük memnunluk yaratırken, Fransızların di- ğer Batılı müttefiklerın ustü örtulu eleş- tırileri karşısında belli bir "rahatsulık" içinde olduğu da gözden kaçmadı. Rehi- nelerin bir bolumunun sağlık durumla- nnın kötu olduğu haber venlıyor. Bu ara- da Fransız Savunma Bakanlığı, geçen ay gerçekleştirdiği ve Suudı Arabıstan'a dort bin kadar lejyoner asker yollanmasıyla sonuçlanan "Dagoet Operasyonu"nun guçlendırildığını açıkladı. Fransız rehine- lerin serbest bırakılması yonündeki ka- rar yetmiyormuş gibi Irak Dışişleri Ba- kanı Tarık Aziz İrak-Amerikan Dostluk Derneği delegasyonuyla yaptığı görüşme- de, Irak'ın SSCB ve Fransa aracıhğıyla Körfez krizinin öbür "taıaflan" ile te- mas içinde olduğunu ifade etti. Serbest bırakma karan ve Tank Aziz'in son açık- laması, Bağdat'ın Irak aleyhtarı ulusla- rarası cephede gedik açma politikasının sonucu sayılıyor. Paris, serbest bırakma kararının "bir adaletsizUğin tamirinden başka bir anlam taşımadıgını" söyledi. Bazı gözJemciler, bu karann "ambargo- nun sonuc vermeye başlaması olarak" ele aldı. İngiliz rehineler fngiltere eski başbakanı Edvvard He- ath'in, Irak ve Kuveyt'teki lngilizlerin serbest bırakdmasını sağlamak amacıy- la yaptığı girişimlerin sonunda diın yaşlı ve hasta 33 İngiliz rehine serbest bırakıl- dı. ingiliz rehineler kendılenni almak üze- re Bağdat'a gelen bir Ingihz uçağı ile dün gece yarısına doğru Irak'tan ayrıldılar. Irak'ın elinde halen yaklaşık 1500 tngi- liz rehın bulunuyor Bulgarlar da bırakılacak Bu arada Saddam Hüseyin'in, 690 Bulgar vatandaşının serbest bırakılması konusunda parlamentoya öneride bulun- maya karar verdiği bildirildi. Irak Resmi Haber Ajansı INA, Sad- dam Hüseyin'in bu kararında, Bulgaris- tan Devlet Başkan Yardımcısı Atanas Semerciyev'le dün yaptığı göriışmenin et- kili olduğunu kaydetti. llk aşamada Irak, Kuveyt'ten çekilme niyetini ifade edecek ve tum rehineleri serbest bırakacak. Muzakerelere önkoşul teşkil eden bu bırinci adımdan sonra Mitterrand'ın deyişıyle "Her şey mumkun olacak". İkinci aşamada "uluslararası topluluk", bir yandan çokuluslu askeri gücün çekıleceğinı guvence altına alırken, Kuveyt'ın hukumranlığı da garanti altına alınacak. Mitterrand planının bu adımında Sabbah ailesinın geri gelmesinden değil, "Kuveyt halkının yapacağı tercıhlerın demokratik biçimde ifade edilmesi"nden söz etti. Mitterrand önerdiği planın üçuncfl asamasını su sözcüklerle aktardı. "Bu, fazlaca umut bağlamadan butun dünyanın bekledıği aşama olacak. Soz konusu umutsuzluğumuzun nedeni, ya hedefin bizlere ulaşılmayacak kadar uzak gozükmesi ya da bizzat tercih saati anlamına geleceğı için bizleri urkutmesı. Başka bir deyişle, Ortadoğu'yu harap eden çatışmaların, yerini herkesin banş ve guvenliğe kavuşacağı bir iyi komşulıık dinamiğine terk etmesi". Cumhurbaşkam Mitterrand bunu söylerken Lübnan, Filistinliler ve Israıl'i düşünduğünü de sözlerine ekledi. Mitterrand daha da ileri giderek bır dördüncü aşamanın da tahayyül edilebileceğini vurguladı. "Karşıhklı ve herkesin onayına sahip bir bölgesel silahsızlanma" sürecı ile ıstikraı ve refaha yol açacak bir işbirlıği bu dordüncu aşamayı teşkil ediyor. Saddam: Düşünülebilir Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Fransa Cumhurbaşkam François Mitterrand'ın yaptığı öneriye sıcak baktıklarını söyledi. Kral Fahd, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesinin küçültücü olmayacağını belirtti. ABD'NİN ASKERLERİ —'Banş için tum dünyanın umullarının artmasına karşın Amerikaiı askerler korfez'de jnanevralarına devam ediyor. (Fotoğraf: Reuter) Dış Haberler Servisi — Körfez kria, son ıkı gun içerisinde "banş" ağırlıkb bir havaya burundu. Irak hderi Saddam Hü- seyin, "Fransa Cumhurbaşkam François Mitterrand'ın banş onerisi duşunulebi- lir" dedı. Suudi Arabıstan Kralı Fabd da Saddam'ın Kuveyt'ten çekilmesinin "küçültücü" olmayacağını kaydetti. Son iki hafta içerisinde Irak'ın Ku- veyt'ten çekilmesi için tek çarenin aske- ri bir mudahale olduğu yolundakı göruş- lerin giderek guçlenmesine ve savaş için kasım ayı ortalanndan yılbaşına kadar uzanan zaman dilimi içerisinde tahmin- ler yapılmasına karşın, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Sultan Ibn - Ab- dülaziz'in, onceki gunku açıklaması, Körfez'deki havayı bir anda yumuşatmış- tı. Prens Ibn-Abdülaziz, "Suudi Arabis- tan, herhangi bir Arap ülkesinin kardeş bir Arap ulkeâne toprak veya denizde bir tesisi vermesinde hiçbir sakınca görmuyor" dıyerek Irak'a Kuveyt'in top- rak verebileceğini ima etmişti. Körfez kri- ziyle ilgili olarak son gunlerde ileri süru- len gorüşler, Saddam'ın Kuveyt'teki Warba ve Bubiyan adalan ile Rumelya petrol bölgesinin dışmdaki topraklardan çekilmek istediğı üzerine yoğunlaşıyordu. Ancak Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA tarafından dun verilen bir haberde, Prens Ibn-Abdülaziz'in sözle- rinin yanlış yorumlandığı belirtildi. Ajans, Suudi Savunma Bakanı'nın, "Eğer, Irak'rn bir hakkı varsa, Kuveyt'- ten koşulsuz olarak çekilmesi durumun- da bunu gorusebiliriz" dedığıni kaydet- ti. ABD tarafından yapılan açıklamada da Suudi Arabistan 'ın, Irak karşıtı polı- tikada yumuşama yolu izlemediği belir- tildi. Beyaz Saray Sözcusu Martin Fitz- water, dun yaptığı açıklamada, Suudı Arabistan Savunma Bakanı ile temasa geçtiklerini ve kendisinden, Irak'a karşı uygulanan polıtikada bir değışiklik olma- yacağı yolunda garanti aldıklarıru söyle- di. Korfez'de 3 aydır yoğunlaşan savaş bulutlannın dağılabileceği yolundaki bir işaret de Irak liden Saddam Hüseyin'den geldi. Irak Devlet Başkanı, "Fransa Cumhurbaşkam François Mitterrand'ın Körfez krizine ilfşkin planını düşünülebilir" olarak nitelendirerek ABD ve dığer Batılı uikelere bir mesaj daha göndermiş oldu. Saddam Huseyin Japonya yayın kuru- luşu NHK'ya verdiği demeçte, bu öneri- nin bazı Batıh liderlerin gerçekten sava- şı istemedığim ortaya koyduğunu söyledi. NHK muhabirinin Mitterrand'ın Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi ve diğer BM isteklerini karşılaması durumunda Filis- tin, tsrail ve Lübnan konulannda görüş- meler yapılabileceği yolundaki önerisine ilişkin sorusu uzerine Saddam Huseyin şunlan söyledi: "Bu oneri yapıldığında, ilk kez BM Güvenlik Konseyi'nin uvelerinden olaa Batılı liderlerin ciddi bir şekilde savaştu kaçııunayı istedfğini anladık. Bu Hderfer, savaşa altematif olarak banşçd çözüra arayışındalar". Saddam, ABD öncülüğündeki çok uluslu birliklerin Körfez bölgesinde kal- mayı surdurmesi durumunda diyalog başlatılmasının ise faydasız olacağım kaydetti. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, "İnsanlann en büyuk endişesinin sava- şın çtkma olasılığı olduğu bir gerçek. Bi- rim diyalog ihtimalini reddetmek gibi bir egilimimiz yok" dedı. NHK'nın yayınında Japonca ve Ingi- lizceye çevrilen konuşmasında Saddam, "Ancak sonın bazı kişilerin bize karşı düşmanca tutum içinde olması" şeklin- de sözlerini surdurdü. Saddam, Irak'ın Suudi Arabistan'ın güvenliğini garanti etmesi durumunda, ABD askerlerinin bu ülkede kalması için hiçbir sebebi kalmayacağım da kaydetti. Irak'ın elinde bulunan yabancı rehine- lere ilişkin bir soru üzerine Saddam, Irak'a yönelik tehditlerin kalkmaması durumunda serbest bırakılmayacaklan- nı söyledi. Bu arada, Suudi Arabistan Kralı Fahd, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'- le Cidde'de yaptığı göruşmeden sonraki açıklamasında, Saddam'm Kuveyt'ten çekilmesinin kuçultücü bir davranış ol- mayacağını belirtti. AA'nın haberine gö- re Kral Fahd, "Saddam Hüseyin, gerçe- ge ve mantığa dönuşunun kendisine za- rar verecefini düşunmemdidir" dedi. Suudi ajansı SPA'nın bıldirdiğıne gö- re, Kral Fahd, "Saddam Hüseyin, aklın yolunu tutarsa, bu kendisi açısından kü- çultüciı bir davranış olmaz" diye konuş- tu. Kral Fahd ve Hüsnü Mübarek, Irak Devlet Başkanı'nı, önşartsız olarak bir- liklerini Kuveyt'ten çekmeye cağırdılar." KURS YEN(Ç(LEK ÇOCUK EVİ 164 76 14 3-6 yaş iki kJtfvk psıkolog yönetiminde, büyük bir bahçe içinde, huajrkjveözertibirortamrJa kûçük grupterla çalışmala Yensûlûnsk.7.AraW(No:6; İÇ LEVENT DERSANE DILTEK ÜSAN KURSU I YABANCI DK. BİLMEK ÇAĞDAŞBİR ZORUNLULUKTUR. BU KIŞINGİLİZCE ÖĞRENİN HakCad. 1S4ÜSKÛDAR 334 6821 EĞÎTİM ÇANAJANS 151 00 44 FAX 151 41 55 "STOP EVERYTH1NG START ENGLISH' 19911E DfGILIZCE KONUŞARAK GİRİN MlBltfKHUi.r'TnirffjTr'Mrnniiinjpo.ıroıjıt'wııw f iıı.tı""'M 1 .*.".* j%__T' M '. 'ı_"~n[[ir'"WnınM INGİLİZCE KENTTE ÖĞRENİLİR + Audio Visual Yontem • Sıcak, Uygar Bir Ortam S KU ACTIVE ENGLISH Devreter, Hafta Sonu: 3 Kasım - Hafta Içi (akşam): 5 Kastm Hafta Sonu: 27 EkJm - Hala içi: 12 Kasım KADIKÛY(S6ûC«Jçsî™Camııyın): 34918 24-349 18 25 336 0206-336 02 79 DOĞAN GÜNEŞ DERSANESİ ' VE SÜRÜCÜ KURSU • Üniversiteye Hazıriık üse son sınıflara, beMemelılere ve lise 2. sınıflara • ANADOLULİSELERİNE BOSTANCI Aitıntepe Bajdaı Csd No 50 KÛÇUKYALI 3678979-3880997, SELER ÇOCUK KULOBO 3-12 yaş "Doğal ortam Modem eğittm" 3886352-54 Ideattepe - İST. Hedefimiz dûşüncode özgûr ve yaratıa çocUMar yettştlrmektlr. Gündüz 07.30-19.00 arası GECE BAKIM SERVİSİ 19. 00 - 24. KOCAMUSTAFAPASA'da Ayda 144.000. TL ye MESLLK'İ İNGİLİZCL Fen Lısesı Kolej Hazıriık Orta-Lise | | Tokvryg Kurslan KRE (0-2) ÎTEVİ (6-12 : Levent C 36 Levent : Lale S. 6 Levent AKOIL169 43 33 ) : 3. Levent C. 36 Levent 179 90 22\[ ÖzeflıkJe ANATOLIAUPAIR Programı Sunar 158 53 42-161 43 86 yiLDIRJM-DİL 6 AYDA INGİLİZCE KENT ENGLISH SAATTE Bahanye Cad Reks Smeması Karjıîı Kadıkoy-İST Tefc 347 27 91-92 Gerçekten öğrenmek istiyorsanız... DİLFENE Pek yakında hizmetinizde Lale» Is Merkezi 291-293 Kat: 6 LALEU-IST. Tel:520 93 81 -512 62 24 gelmelisiniz! îngilizce ve Bilgisayar knrsları * Almanco kufsian * Cambndge sıstönnf De yaşayorak IngKzce * Laborotuvar ve vxjeo çokçmolon * Bilgfeayarcia Bosıc ve Pascal dlllori * Bılgtsaycır başında sürekJI uyguiama * Proje/Staj olanaklon * Nitel»(h ve deneyımlı öğretım kadrosu * hgıllzce ve bılgBayora biriikte kaMantara Indlrim * MıllEötımdenonaylısertıflka Ortabahçe Cd. No. 11 Besiktas Tel: 160 77 46- 159 75 29 KADIKOY (Söğütlöçeşme Cami yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 Devreler: Hafta Sonu: 10 Kastm Hafta Içi: 5 Kasım |A2>IKÖY SKU SÜRÜCÜ KURSU ILM'de INGİLİZCE CAMBRIDGE Ontversitesl Şınavlan PET-CFE • GENEL İNOİIİZCE Tüksek Standart Ekonomik Flyat INGILTERE'DE INGİLİZCE ILM'nin ÜCRET8İZ yurtdışı hlzmeüert AU-PAIR'llk (Ing.aieyanındaanneyardNnatığı) KAMPLARDA öğrencllere çalışarak para kazanma ve îngilizce gellştlrmc Imkanı ISTANBULLISAN MERKEZI GenctürkCd.No.50LALELI Tel: 520 81 99 way to leam English Başlangıç düzeyî. Orta düzey. İleri düzey. Proficiency. Toefl. Kurumlara özel dersler. BESTsize Inailizceyisevdirir, en iyi ööretir. Alı Samı Yen Sok. Mo 2 Kat 3-4 Gayrettepe 174 28 i Buyvk Surmelı Oteh karşısı Kızunız BANU BÜYÜKÜNAL 1967'de lstanbul'da doğdu. 1985 yılında Robert Koleji bitirdi. 1989'da Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. 1990'da Istanbul Üniversitesi îşletme Fakültesi'nde masterini tamamladı. Bir ay önce Yapı Kredi Bankası Halkla llişkiler Bölümü'nde işe başladı ve görev için Ankara'ya gidip dönerken Bolu'da trafik kazası geçirdi. Ve onu kaybettik. Kızımız 24.10.1990 Çarşamba günü Bebek Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Beylerbeyi Küplüce Kabristanı'ndan ugurlanacaktır. FERİHA - KEMAL BÜYÜKÜNAL YURDUSEV, ÜNAL, ONUM, DİNÇ, BÜYÜKÜNAL, GÜNDOCDU, GÖZÜBÜYÜK AtLELERÎNtN CAN'I DİYARINA YOLCULUK26 Ekim akşam İstanbul'dan Kesm Hareket 29 Ekim akşam Istanbul'a varış. Profesyonel rehber, gırış iıc'etlerı, kahvato ve akşam yemeklen açık bufe özel otobüs PERİSSİA HOTEL 345 000 TL OTEL ALTIN ÖZ 315 000 TL Halıskargıul Cad. No: 48 1 Harblye İstanbul 132 48 42-43 132 36 95 Flx: 132 36 96 Telex: 39310 mlto tr. A 177» f Rcnk Tufizm ~1 1 DURU TURİSTİK A.Ş. J SOVYETLER BİRLİĞİ GEZİSİ TRABZON-BATUM -LENİNGRAD MOSKOVA (BATUM) -TRABZON M 10-18 KASIM (9 GÜN) ^ <GŞS .OÜÜ.ÜÜÜ TL. ^ ^ G«zi ücr«H«rln»; Trabzon-Batum Gidlş/Dönüş otobûs. Batum-Lenlngrad ve Moskova-Batum aras uçak. Lenlngrad-Moskova YatakJı Tren. 1. Snıf Oteller. ^ Tüm yemekler, şehlr gezllerl, gece eglence E programları ve rehberllk hlzmetterl dahildlr. 2 BEYOĞLU: Istiklal Cad. 365 Tel: 151 63 64 (5 Hat) HARBİYE: 131 90 00 (11 Hat) KADIKÖY: 345 4710 (6 Hat) MISSION DIPLOMATIÛUE İstanbul recherche pour sectıon culturelle personne jeune, natıonalıte turque, etudes superıeures, parfaıtement francophone ayant connajssance milıeu unıversıtaıre et artistıque. Envoyer lettre manuscrite + CV + photo röcente au PK 52-Beyoğlu- İSTANBUL Turkıy«'nın «n gttMİ duğun saionUrı Düğün Salonları T^ekit-Ki«lt»«ı 16.M0* »«eH-Yaaekll I9.MOI RM 14762 39/147 7H40 SalonlaruuzklİjiBİı ve 400-lOno kifilikdr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog