Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 HABERLER 24 EKİM 1990 Cüneyt Arkın TBMM'de • ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) — Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, dün TBMM'de ANAP yöneticileri ile görüştü. Bir süre önce ANAP'a giren ve bu partiden milletvekili adayı olması beklenen Cüneyt Arkın, dün TBMM'de, ANAP Teşkilat Başkanı Orhan Demirtaş ile yemek yedi. Yemekte ANAP grup başkanvekili Yasin Bozlcurt ve milletvekilleri Kazım Kutay, Mehmet Akarca ve Okan Çağlar da bulundu. Yemekten sonra Arkın, gazetecilere ANAP'a girdikten sonra ilk kez TBMM'ye geldiğini söyledi. Demirtaş da, "Milliyetçi-muhafazakâr serbest piyasa ekonomisine inanan, sanatçı bir kişinin partimizde olması doğal değil mi? Malkoçoğlu gidip de başka bir yerde kılıç sallayabilir mi" dedi. Demirtaş, "Malkoçoğlu kime karşı kılıç sallayacak" sorusunu, "Yurt kalkınmasına karşı sallayacak" biçiminde yanıtladı. Milletvekillerine davetiye • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Saidi Nursi için pazar günü okunacak mevlide katılmaları konusunda •milletvekillerine davetiye gönderildi. Milletvekillerinin TBMM'deki posta kutulanna atılan davetiyede Said Nursi "Büyük Islam alimi" diye nitelendirildi. Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular imzalı davetiye metninde, "Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 30. yılında Ankara Kocatepe Camisi'nde 28 Ekim Pazar günu öğle namazı sonrası mevlit okutulacağı" bildirildi. Basın Konseyi'nin araşttrması • İSTANBUL (UBA) — Basın Konseyi "Yeni iletişim düzeni, demokrasi ve basın özgürlüğü" konusunda bir araştırma yaptıracak. Basın Konseyi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, "Yeni iletişim düzeni, demokrasi ve basın" konulu araştırmayı gazeteci yazar Haluk Şahin yapacak. Şahin ile Basın Konseyi Dayanışma Derneği arasında yapılan anlaşmaya göre, Haluk Şahin konuya ilişkin yerli ve yabancı literatürü tarayacak ve özgün bir eser meydana getirecek. Haluk Şahin'in araştırması Basın Konseyi tarafından basılacak. İlk belirlemelere göre kitap 4 bin adet basılacak. Şahin çalışmasını 1 Mart 1991'e kadar sürdürecek ve mart başında eserini Basın Konseyi'ne teslim edecek. Yunanlı balıkçılara yardım • ÇANAKKALE (Cumhuriyet) — Balık avına çıktıkları sırada Sakız Adası açıklarında fırtınaya yakalanan Yunanlı 2 balıkçı ölümle burun buruna geldikleri sırada bir Türk gemisi tarafından kurtarıldı. John Kiparissis ve AJexsandr Mastropetros adındaki Yunanlı bahkçılar, dalgalar arasında çırpınırken, yakınlarından geçmekte olan Kaptan Yılmaz I gemisi tarafından kurtarıldılar. Olaydan sonra Çanakkale limanına getirilen Yunanlı balıkçılar ifadeleri alındı ve polis gözetimi altında Izmir'e gönderildiler. Yunanlı denizciler, "Son anlanmızı yaşıyorduk. Bot tamamen su dolmuştu ve batmak üzereyken imdadımıza Türk denizcileri geldi" dediler. çka Kışlası davası • tstanbul Haber Servisi — lstanbul Teknik Üniversitesi'nce Hazine aleyhine "tapu kaydının tescili ve yolsuz tescilin düzeltilmesi" için açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşma, aynı konuda idare mahkemesinde sürmekte olan "yürütmeyi durdurma" davasının sonucunun beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Maçka binasmm Hazine tarafından IMKB'ye kiralanması üzerine İTÜ Rektörlüğü'nce ÎMKB ve Hazine aleyhine dava açılmıştı. ldare Mahkemesi'nde açılan davada, İMKB'ye verilen "kullanım hakkının" kaldınlması isteniyordu. Mahkeme yürütmeyi durdurma karan vermiş ve tedbir kararı koymuştu. Asliye hukuktaki dava ise, tTÜ tarafından, tasarruf yetkisi İTÜ'de olduğu iddiasıyla, tapu kaydının tescili ve yolsuz tescilin düzeltilmesi talep ediliyordu. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmaya İTÜ adına Av. Ercüment Berker, Av. Kezban Hatemi, ve Av. Beyza Koral katılırken borsanın avukat değiştirdiği gözlendi. Borsayı bundan sonra Türk Kallp Vakfı Başkanı, avukat Çetin Yıldırım Akm da savunacak. Petrol-Iş başkanı gözaltında • BATMAN (Cumhuriyel) — Petrol-lş Sendikası Batman Şube Başkanı Ahmet Teymurtaş gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre dün 10.00 sıralannda Petrol-İş Batman Şubesi'ne gelen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siyasi büro görevlileri Başkan Ahmet Teymurtaş ile görevlilerden Mehmet Kara'yı gözaltına aldılar. Yetkililer, Teymurtaş ve Kara'nın halen Batman Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının sürdüğunü söylediler. Baykalyanlılan, genel merkezi, üyeyazımı ve kongreler konusunda eleştirdi SHPlde üye yazım kavgasıAdnan Keskin Seçilmiş delegelerin yok sayılması hukuk cinayetidir. Bunun parti demokrasisiyle bağdaşması mümkün değil. Güneş Gürseler Örgütlerin bilgisi dışında genel merkez eliyle on binlerce üye kaydedildi. Biz, bu kayıtlara güvenmiyoruz. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP'de önceki gün parti meclisinde tartışılan, "de- îege seçimleri ve kongrc" soru- nu dün TBMM grubunda de- vam etti. Eski Genel Sekreter Deniz Baykal yanlısı olarak bi- linen Denizli Milletvekili ve es- ki MYK üyesi Adnan Keskin, seçilmiş delegelerin yok sayılma- sının "hukuk cinayeti olduğunu" söylerken, kendisi- ne yanıt veren Genel Sekreter Yardımcısı Güneş Gürseler, söz konusu yerlerin üç ilçe olduğu- na dikkat çekerek örnekler ve- rerek eski yönetim döneminde "sahte üye kayıtlannın" oldu- ğunu bildirdi. Gürseler, "Biz bu üye kayıtlarına güvenmiyoruz. Bu nedenle üye listeleri askıda kalacak. Yapılan delege seçim- leri iptal edÜmemiştir. Ancak, Kurultay takvimi ile birlikle da- ha geniş ü>e katılımıyla yeniden yapılacaktır" dedi. Dün grubun basına kapalı bölümünde söz alan eski Genel Sekreter yardımcısı Keskin, üye- lerin parti hukukunun kendile- rine tanıdığı haklarını partinin koruması gerektiğini belirterek son günlerdf devreye sokulan MYK kararlarının örgütlerdeki dengeyi değiştirmeye yönelik ol- duğunu söyledi. Keskin, yasa ve tüzük ihlalleri ile bazı düzenle- meler yapılmaya çalışıldıgını,bu- nun İzmır'in Konak ilçesinde görüldüğünü belirterek, bunun en hafif tabiriyle, "hukuk cina- yeti olduğunu ve partiyi kaosa götürecegini bu nedenle de gör- mezden gelinemeyeceğini" sa- vundu. Üç ilde delege seçimle- rinin yapıldığını ve kesinleştiği- ni anlatan Keskin, şimdi bunla- rın iptaline yönelindiğini bildi- rerek şunlan söyledi: "Delege seçimlerinin yapıldı- gı yerteşim birimlerinin örgütleri kurultayda genel başkana ve merkez yönetime mubalefet et- mişlerdir. Muhalefet içerisinde olduklan için de bu örgütler be- ğeninizi kazananmorlar. Ora- larda size muhalefet etmeyecek beğeninizi kazanacak oluşumla- nn gerçekleşmesini arzuhıyorsu- nuz." Bunun parti demokrasisiyle bağdaşmadığını, örneğin, De- nizli il kongresinin önceden ya- pıldığını, ancak bunda eski yö- netimce özel bir amacın güdül- mediğini belirten Keskin, seçilen delegelerin iki yıllığına göreve getirildiklerini yasa ve tüzükle- rin de buna amir olduğunu söy- ledi. Keskin, "Dikgim hukuku, parti içi demokrasiye uygun düşmeyen yanlış tasamıflardan geri dönerek partinin, partilile- rin mahkeme kapılarını aşındır- maları engellenir, yeni tartışma- lar ve sürtüşmelere zemin hazırianmaz" dedi. Keskin ko- nuşurken Kamer Genç, Neccar Türkcan, Ahmet Ersin kendisi- ne laf attılar. Keskin'e yanıt vermek üzere söz alan Gürseler delege seçim- lerinin iptal edilmediğini ve bu- güne kadar delege seçimi yapıl- mış yer sayısının uç olduğunu, bunlann ikisinin merkez diğeri- nin de doğrudan doğruya ilçe olduğunu söyledi. MYK'nın ka- rannm bir tek Konak ilçesiyle il- gili olduğunu, buradaki yöneti- min 30 gün içinde tüzük gereği kongreye gitmediğini ve buna karşın delege seçtiğini anlatan Gürseler, buraya "eski delege- lerle kongre yap" talimatının verildiğini, benzer olaylarda es- ki yönetimin de aynı şekilde davrandığım Tekirdağ Murath kongresini ömek göstererek an- lattı. Gürseler, "yaptıgımz ka- yıtlara güvenmiyoruz" diyerek Adana'nın Seyhan ilçesine 5 bin üye için para makbuzu gönde- rildiğini ama bu ilçeden gelen üye sayısının 29 bin 253 olarak bilgisayarda geçtiğini anlattı. 'Ankara'ya yürüriiz' SHP'de delege seçimleri iptal edilen Konak ilçesi ile Denizli Merkez ilçe başkanları, MYK'- nın kararını tepkiyle karşıladı- lar. SHP Konak İlçe Başkanı Ersoy Dinç, "4 bin detegeyi gö- revden alddar. Ankara'ya kadar yüriiyecegiz" dedi. Denizli Mer- kez İlçe Başkanı tsmail Akba- ba da, "Parti içi demokrasi di- yerek yönetime gelenlere soyie- yecek sözümüz vardır. Tepkuni- zi çeşitli biçimlerde gösterecegiz" diye konuştu. DEMİREL, DYP GRUP TOPLAMTSINDA SHP'NİN KABİNESİNİ ELEŞTİRDİ Gölgenîngölgesi olmaz İran ayakkabıları 28 bin lira • VAN (AA) — Van Valiliği ile İran'ın Hoy kenti valiliği arasında imzalanan sınır ticareti yoluyla petrol, yiyecek ve giyecek maddelerinin yanı sıra îran ayakkabıları da getirilerek satışa çıkanldı. Piyasada 70 bin ile 150 bin lira arasında satılan yerli ayakkabılara ilgi gösterilmezken, 28 bin liradan saulan İran ayakkabıları dar gelirli vatandaşlar tarafından kapışılıyor. Seyyar ayakkabı satıcısı Hamit Cingöz, İran ayakkabılarının yerli ayakkabılara göre daha kaliteli olduğunu ve gunde ortalama olarak 30 çift ayakkabı sattığını, bunlardan da yaklaşık olarak 40-50 bin lira arasında kâr sağladıklarını söyledi. (Fotoğraf: AA) Cumhurbaşkanı özal'ın tamamen hükümet başkanı gibi davrandığım söyleyen Demirel, bu nedenle hükümet boşluğunun yam sıra cumhurbaşkanı boşluğu olduğunu vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — DYP Genel Başkanı Siiley- man Demirel, SHP'nin "göl- ge kabine"sini eleştirerek "göl- ge kabine" kavramının tahrif edildiğini bildirdi. Demirel, "Zaten bu hükümet gölge, göl- genin gölgesi olur mu?" diye sordu. Demirel dün DYP grubunda yaptığı konuşmada, seçim ya- sakları uygulaması nedeniyle TV'nin kendilerine kapatıldığı- nı, ancak Çankaya'ya açık ol- duğunu belirtti. Cumhurbaşka- nı özal'ın ise tamamen hükü- met başkanı gibi davrandığım anlatan Demirel, bu nedenle hü- kümet boşluğunun yanı sıra cumhurbaşkanı boşluğu oldu- ğunu da vurguladı. Demirel da- ha sonra, SHP'nin gölge kabi- ne uygulamasına değinerek şun- lan söyledi: "Neyse ki gölge kabine ku- ruldu da hükümet boşluğu gide- rildi. Şimdi bir de gölge cum- hurbaşkanı tayin etseler, cum- hurbaşkanı boşluğu doldurulsa yaran olur ülkeye... Görüyor musunuz durumumuzu. İki göl- ge arasında kaldık. Kimsenin işine kanşmak istemem. SHP ister güneş, ister gölge kabinesi kursun, ama bu hükümet zaten gölgedir, gölgenin gölgesi ol- maz. İki gölgenin arasından ge- çip güneşi bulacagız." Demirel, tüm dünyadaki göl- ge kabine uygulamasında parti- lerin iktidar olduklannda hükü- meti kuracağı kişileri kamuoyu- na sunduğunu, SHP'nin ise tam tersini yaptığını bildirerek, "Gölge kabine kavramını tah- rif ediyoriar" dedi. Kongre hazırhğı DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel, 24-25 kasım tarih- lerinde yapılacak üçüncü büyük kongre öncesinde yeni yönetim için örgütün nabzını ölçüyor. Demirel, milletvekilleri ve Genel Idare Kurulu (GtK) üyelerinin Yann dekorasyon okuyun. Cumhuriyet Dekorasyön yarın gazeteyle birlikte. Sedirli, konsollu evler, misafir odalan, "salon-salle a manger"li apartman daireleri. Mobüyada üç kuşak. Yard. Doç. Feryallrez Evlerdeki zehirler. Dört duvar arasında çevre kirliliği. Cumhur Canbazoğlu Pera'daki apartmanlar, Sirkeci'deki hanlar, Erenköy'deki köşkler. Türkiye'de Art Nouveau. Prof. Afife Batur 1800'lerden kalma bir masayla pembe plastik bir koltuk. Uyumsuzluğun uyumu. Ahu Cerensu Tolstoy, Balzac, Goethe. Dehalann odalan. Doç. Dr. Osman Senemoğlû Antikalar fonksiyoneldir. Çağdaş mekânlarda antikalar. Füreya'nın Cihat Burak'tan esinlenerek yapüğı seramikler, İtalyan el tezgâhlanndan şişeler, Macar porselenleri. Aksesuar, son hoşluktur. Hande Nur Safranbolu, Milas ve Muğla'dan sonra Elazığ'ın Ağın evleri. İsmail Beydemir Kötü bir mutfakta katedilen yol 174 m, harcanan zaman 69 dakika. Mutfaklarda zamanı kısaltmak. Ali Kerestecioğlu Moskova'daki Petrovsky Pasajı'nı süsleyen Kastamonulu Ali Usta. Ersen Gürsel Sohbet ederken, okurken, müzik dinlerken, dikiş dikerken, yemek yerken aydınlatma nasıl olmalı? Prof. Müjgan Şerefhanoğlu Ebruyu ebruyla çerçevelemek. Eski değerlere yeni estetik. Ali Dizdar "Asma gölgesi olmayan, mor salkımı olmayan bir Türk evi düşünülemez." Mualla Eyuboğlu Anhegger'le söyleşLNur Nirven Gitgide daralan banyo mekânlan bugün ortalama 5-6 m2 ve daha estetik, daha işlevseL İsmail Hakkı Yılmaz Bakıra can veren yorgun çekiçler. Erdal Yazıcı Sararmış bir aile fotoğranyla John Lennon ve Brigitte Bardot yan yana. Hepsi tek bir çerçevede. Parçalamp ufalanmış bir eşya kültürünü yeniden eski "ziyasına" kavuşturabilmek. Eskilerin tamirinde birkaç öneri, birkaç adres. örgütle görüştükten sonra hazır- layacakları raporlar doğrultu- sunda yeni yönetimi şekillendir- me çalışmasına başlayacak. DYP'de büyük kongre hazır- hklan GİK üyesi Sadettin Bilgiç başkanlığında oluşturulan bir komisyon tarafından yürutülü- yor. DYP yetkilileri, kongreyi bir hafta sürecek etkinliğe dönüş- türmeyi amaçladıklarını bildir- diler. Bu amaçla, kongre önce- sinde 19, 20 ve 21 kasım günleri çeşitli konularda paneller düzen- lenmesi kararlaştırıldı. Hukuk devleti, sosyal devlet ve kalkınma konulanndaki pa- nellere siyasi yelpazenin değişik kesimlerinden bilim adamları tartışmacı olarak davet edilecek. Bu arada Demirel, büyük kongrede oluşturulacak yeni yö- netim için örgütün nabzını ölçü- yor. Demirel'in isteği üzerine milletvekilleri ve GİK üyelerin- den oluşan 20 heyet örgütle gö- rüşmeler yapacak. Heyetler ör- gütlerin hem yeni yönetimde ye- ralmasını istedikleri ya da iste- medikleri isimler, hem de bun- dan sonra yapılacak çalışmala- ra ilişkin görüşlerini alacak. Kongre öncesinde GİK top- lantısında alınan bir kararla tü- zük değişikliği de DYP günde- mine girdi. DYP tüzüğünün, bu- güne kadarki uygulamalarda or- taya çıkan eksiklik ve aksaklık- ların belirlenmesi için bir komis- yon oluşturuldu. Hukukçu GİK üyeleri, Yaşar Topçu. Necmettin Cevheri, Bekir Sami Daçe ve Ke- mal Kestelli'den oluşan komis- yon, tüzüğü baştan sona gözden geçirerek yeni bir taslak hazırla- yacak. SOLDA BİRLEŞME ARAYIŞI Inönü'nün çağrısına yîne 'ret9 yanıtı HEP Gerf^l .Bajkanı Işıklar, "sosyal demokratlanrf ! " 1 "^ birleştirilmesi" girişimlerine olumlu yanıt vermedi. Kemal Anadol ise "SHP önce kendi inancını kanıtlamalı" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — HEP Genel Başkanı Fehmi Işıklar ile sosyalistlerin Birlik Partisi kuruluş çalışmala- nnı yürüten Kemal Anadol, SHP'nin disiplin suçlarına af karan ile yeni boyut^ kazanan "sosyal demokratlann birleşti- rilmesi" girişimlerine olumlu ya- nıt vermediler. HEP Genel Başkanı Işıklar, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, SHP'nin zihinle- ri bulandırmak ve insanlan ren- cide edecek tutumundan vazgeç- mesini istedi ve "Türkiye'de SHP gibi merkez bir partiye ih- tiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşıla- ması demokrasiye katkı saglayacaktır" diye konuştu. Işıklar, "SHP bölücü diye suç- ladıgı insanlann suçsuz olduğu- nu kabul etmiştir. Bu SHP açı- sından olumlu bir gelişmedir. Gercegi görebilmiştir" dedi. Işıklar, yaşanan siyasi buna- lımın tüm partileri etkilediğini, bunahmdan en çok nasibini alan SHP'nin yapay çözümler aradığını savunarak DSP'den çağrısına olumsuz yanıt alan SHP'nin bunalımı gölge kabine kurarak aşmak istediğini söyle- di. Tüm bu çabaları "kendi ken- dine gelin güvey olmak" biçi- minde niteleyen Işıklar, SHP'nin gerçek muhalefet değil, gölge muhalefet yaptığı görüşünü öne sürdü. SHP'den ayrılarak Sosyalist Birlik Partisi kurulması çalışma- larına katılan İzmir Bağımsız Vfilletvekili Kemal Anadol da SHP'ye olumlu yanıt vermedi. \nadol, "SHP önce kamuoyu- oa kendi programına inancını ve bu yoldaki kararlığını kanıtla- malıdır" dedi. CÜNEYT ARCAYÛREK yazıyor Gölge kabine SHP'li 'bakanlar' ilk kez toplandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — SHP'nin oluştur- dugu "gölge kabine" dün ilk toplantısını Genel Başkan Erdal Inönü başkanlığında yaptı. İnönü "gölge kabine" için "kamuoyunda büyük il- gi uyandırdı. Zaman zaman mizahi dille bahsedilse de bu ilginin duyulan eksikiiğin bir tepkisidir" dedi. SHP'nin 42 kişiUk "kabi- nesinin" dün TBMM Grup Yönetim Kurulu'ndaki top- lantısına 6 Uye katılmadı. İs- tanbul'da bulunan gölge ka- binenin Dışişleri Bakanı İs- mail Cera ile yurtdışında bu- lunan Milli Egitim Bakanı Rıza Yılmaz, Köy ve Koope- ratifler Bakanı Mustafa Kul, Sanayi Bakanı Scdat Dogan, Gençlik ve Spor Bakanı Ömer Türkçakal, Bayındır- lık Bakanı Esref Erdem ka- ülmadılar. İnönü açış konuş- masında konuya ciddiyetle yaklaşacaklannı, muhalefet dönemini en iyi biçimde de- ğerlendirerek iktidar için iş- bölümü yapacaklannı söyle- di.Yaklaşık bir saat süren toplantıdan sonra bir açıkla- ma yapan SHP Grup Baş- kanvekili Onur Kumbaracı- başı, "gölge bakanlann" PM üyeleri, eski bakanlar ve milletvekillerinden görüş ala- caklannı, haftada bir kere de toplanacaklarını söyledi. Kumbaracıbaşı, çalışmalann organizasyonu için İstanbul milletvekili "Devlet Bakanı" Ali Topuz'un görevlendiril- diğini bildirdi. SHP gölge kabinesinin "Milli Savunma Bakanı" Erol Agagil, 19 kasımda Pa- ris'te yapılacak AGİK zirve- sinde imzalanması beklenen Avrupa Konvansiyonel Silah lndirimi (AKKUM) anlaş- ması konusunda hükümeti uyardı. Meclis'te gündem dışı bir konuşma yapan Erol Ağagil Türkiye'nin yan as- keri kuvvetlerin kapsam ve denetim dışı bnrakılmasına n- za göstermemesini ve konu- yu Meclis'in bilgisine sunma- sını istedi. Günlerimiz Nasıl Geçiyor? YARIN GAZETEYLE BİRLİKTE UCRETSIZ. ANKARA — Siyasal kulis di- ye ünlenen Meclis'teki uzun koridorun bir ucundan öteki ucuna dün yine aynı yakınılar, eleştiriler dile getiriliyor. Muha- lefet sert sözler ve somut olay- larla yakınıları örnekliyor. İkti- dar kanadında da benzeri irde- lemeler gözleniyor. Ne var ki pes sesle, daha az cüretle ve ürkek davranışlarla. Dün Erdal İnönü ile başlıyor eleştiriler, Demirel'le sürüyor. İktidar kulisinden de benzeri cümleler. Peki ama sonuç? Siyasette sonuç sözcüğû, sonuç alamamak anlamına ge- liyor sanki. Ne iktidar gidiyor ne seçim geliyor ne de hükü- met yerinden kıpırdıyor. TÖ, yu- karıdan basıyor havayı. O ha- vayla iktidar milletvekillerinin eleştirileri dudakları arasında donup kalıyor.TOdiyor ki; "Hü- kümet bunalımı yaratmak, par- tiyi parçala^/acak girişimlere önayak olmak sadece girişim- leri kışkırtanları değil peşine ta- kılanları da alıp götürür!" TÖ'nün yaygınlaşan buyru- ğu, iktidar kanadındaki belli belirsiz eleştirilerin sesini tü- müyie kısıyor. Gerçekler sade- ce muhalefetin, muhalefet yap- maya yönelik sözleriymiş gibi algılanıyor. ANAP'ta dün birlik ve bera- berlik gösteriterine tantk olunu- yor. Mesut Bey ve arkadaşları, hele TÖ ile başbaşa konuşma- lardan sonra partinin yüksek yararları uğruna öne sürülen, hatta katıldıkları kimi eleştirileri anımsamıyorlar bile. Muhalefe- te hak verdirmemek ilkelliğine sığınarak muhalefetin Meclis'e getirdiği terör gibi gerçeklere sırt çeviriyor, Batılı siyaset an- layışından ne ölçüde nasiplen- diklerini bir kez daha kanıtlı- yorlar. SHP'nin terörle ilgili genso- ru önergesini ANAP'ın Mesut- lu Mesutsuz katılımlarla elbir- liğiyle reddetmeye hazırlandı- ğı saatlerde, İnönü kendi gru- bunda "vartığı ile yokluğu bel- li olmayan bu hükümetin hiçbir işe yaramadığmı, Meclis kürsü- sünde kanıtlamanın halka mut- luluk vereceğini" savunuyor. Oysa halk, aylardır bilinenle- rin dün Meclis'te yinelenmesiy- le rrutlu olacak dönemi çoktan aştı. "Sonuç istiyor". Bir başka yorumla yakınıların somut so- nuç veya sonuçlara dönüşme- sini bekliyor. Zamanı geçmiş politik girişimlere pek aldırmı- yor, değer vermiyor. Dün, SHP ve DYP gruplann- da, TRT'nin beş küçük yörede- ki seçimleri bahane ederek ek- ran yasağını muhalefet aleyhi- ne işletmesi önemle ele alı- nıyordu. YSK'nın kararıyla muhalefet günlerce yine ekrana çıkama- yacaktı. İnönü, YSK'yı hatadan vazgeçirmek için başvurularda bulunacaklarını söylerken DYP'nin geçen haflalar bu yol- ları deneyıp sonuç alamadığı- nı ya bilmiyor ya da anımsa- mak istemiyor. DYP'nin YSK'ya başvurulan "yasa gereğine gö- re seçim yasaklarımn getirildiği" öne sürülerek geri çevrilmişti. Bunun üzerine DYP, bir yasa önerisi hazırtaya- rak Meclis'e verdi. Seçimler Türkiye genelini ilgilendirmi- yorsa TRT yasaklar koyama- yacaktı. İktidar grubuna ve hüküme- te, ekonomik göstergeler ve sa- vaş istemeyen on altı yaşında- ki öğrencinin tutuklanması gi- bi sosyal olaylar vız geliyordu. Enflasyon İsviçre'de eylülde binde bir iken bizde yüzde 8-9. İsviçre'de yılda 1.1 olacağı an- laşılırken bizde 62 katı. ABD1 de yıllık 5.5, Japonya'da 2, İn- gittere'de 85. Bizde ise iyimser tahminle yüzde 60. Maşallahı- mız var her alanda Batı'yı sol- layıp geçiyorduk. İnönü, sava- şa karşı çıkan öğrencinin tutuk- lanmasını aklına mantığına sığ- dıramayıp hükümete "Bizi bu ayıptan kurtarm" diye sesle- niyordu. Tam o saatte; Akbulut, ANAP grubuna girerken öğ- rencinin "bir örgüt mensubu olabileceğinden" dem vuran, 16 yaşı hapsetmeyi yasalara saygıyia eşdeğerde bulan de- meçter veriyordu. Bütçe 26.2 trilyon açık veri- yor. En düşük düzeydeki me- mur ise ayda 424 bin lirayla ge- çinmeye zorlanıyor. ANAP'ta delege seçimi, akşam üzeri toplanacak MKYKda kimin ne- resine sarmısak sürüp kime yedirmek istediğiyle başlayan ülke yaranna önem taşıyan ola- sı tartışmalarla ilgili bek- lentiler... Günlerimiz böyle geçiyor...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog