Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçelıler! Fenerbahçeye Gönül Üyesı olun! Fenerbahçe Gonül Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelerfnde. Sarı Kanarya'dan selamıişlem tamam! BANK24 Cu m huriyet BEISI BANK24 Taraftaraselarn: İşlem tamarrçH 1PAMUKBANK C - 67. Yıl; Sayı: 23768 Kurucusu: Yunus Nadi 900 T\, (KDVdahü>lî Ekim 1990 Salı Mantar katliamıÖlü sayısı 23'e yükseldi, hastanede yatan 69 kişiden çoğunun durumu ağır HASTANELERE BAŞVURULAR SÜRÜYOR Yağışların başlamasıyla İYİLEŞME ŞANSIYÖZDE 50 Refik Saydam Zehir Araştırma MerHASTANELERE BAŞVURULAR SÜRÜYOR Yağışların başlamasıyla kırsal alanlarda çoğalan mantarların yol açtığı zehirlenme olayları üzerine geçen hafta başından bu yana Istanbul'daki hastanelere 110 kişi başyurdu. Bunlardan 23'ü öldü, 16'sı iyi- leşerek taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğü resmi bir acıkla- ma yapmıyor. Hastanelere başvurular sürüyor: İYİLEŞME SANSIYÜZDE 50 Refik Saydam Zehir Araştırma Mer- kezi doktorlarından Seyfullah Dağıstanlı "Zehirlenenler ge- nellikle mantarları tanıdıklarını iddia eden insanlar. Yurtdışından getirttiğimiz panzehirler var. Ama direkt iyileş- tirecek hiçbir panzehir bugüne kadarbulunamadı. Zehirlen- me başladıktan sonra iyileşme şansı yüzde elli" dedi. lstanbul Haber Servisi — Is- tanbul'da mantar zehirlenme- sinden ölenlerin sayısı dün 23'e yükselirken, aynı nedenle çeşit- li hastanelere yatınlan hasta sa- yısı da 69'a ulaştı. Yağışların başlamasıyla kırsal alanlarda çoğalan mantarların yol açtığı zehirlenme olaylanna karşı alı- nacak önlemler konusunda ls- tanbul İl Sağlık Müdürlüğü ses- siz kalıyor. llk zehirlenme olayının görül- düğü geçen hafta başından bu yana çeşitli hastanelere toplam 110 kişinin başvurduğu, bunlar- dan 23'ünün hayatını kaybetti- ği, 16'sının iyileşerek taburcu olduğu, 2 kişinin hastaneden kaçtığı belirlendi. Tedavileri sü- enlerin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Mantardan zehirlenenlerin yattığı hastane yetkilüeri, gerek- li bilgileri tl Sağlık Müdürlüğü'- ne gönderdiklerini belirterek bil- gi vermekten kaçınırken, il sağ- lık müdürlüğü de konu hakkın- da herhangi bir resmi açıklama yapmıyor. Bu arada, Şişli Etfal, lstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp, Kartal Devlet, SSK Bakırköy, Bufacia ilk değilHaber Merkezi — "Son günlerde 'felaket' haline gelen mantar zebirlenmesinden son 5 gunde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi." Bu satırlar 6 Kasım 1988 tarihli gazetemizde yer alan bir haberin giriş cümlesi. 1988'de Adana'nın Ceyhan ve Kozan ilçelerinde yaşanan olay şimdi aymsıyla Istanbul'da yineleniyor. Organik atıkların bol olarak bulunduğu yörelerde yağışların başlamasıyla hemen hemen her yerde kolaylıkla yetişen mantar turleri kırsal kesimde oturan yurttaşlar için bir bakıma "parasız besin" oluyor. Çocukların veya İcadınların topladıklan mantarlar "kulaktan dolma" bılgilerle zehirli-zehirsiz ayrımı yapılarak pişiriliyor ve zehirlisi denk geldiyse faciayı da beraberinde getiriyor. Önceki yıl Çukurova'daki zehirlenme olayından sonra hastanede tedavi altına ahnanlardan tarım işçisi Nuriye Yüdtz neden mantar yediklerini şöyle anlatıyordu: Tariadavdık. Çalıştık, acıktık. yedik. Kimse söylemedi ki hasta ettiğini." Yörede yoğunlaşan zehirlenme olaylanndan sonra yetkililer motorize ekipler oluşturarak tarım işçilerinin çadırlarını dolaşarak onlardan mantar yememelerini istiyorlardı. Haberler bir-iki gün daha sürdü. Ölü sayısının bir haftada 35'e ulaştığı belirtildi, mantar "azraiP'e benzetildi. Günler geçti yine aynı mevsim geldi, manşetler yine aynıydı. SSK Okmeydanı, Haydarpaşa Numune ve SSK Samatya has- tanelerinde halen yatmakta olan 69 kişinin tedavisi sürerken, bir yandan da yeni zehirlenme va- kalarının geldiği belirtiliyor. Ormanlık alanlardan topla- nan mantarların kesinlikle yen- memesi gerektiğini vurgulayan Ankara Refik Saydam Zehir Araştırma Merkezi doktorlann- dan Seyfullah Dağıstanlı, "Ze- hirlenenler genellikle mantarlan tanıdıklarını iddia eden insan- lar. Şişli Etfal Hastanesi'nde 18 kişilik bir aile mantar zehirlen- mesinden yatıyor. Şunu vurgu- lamak gerek, yurtdışından getir- diğimiz panzehirler var. Ama direkt iyileştirecek hiçbir panze- hir bugüne kadar bulunamadı. Zehirlenme başladıktan sonra iyileşme şansı yüzde 50" dedi. "Her mantar yiyen gelsin, he- men midesini yıkatsın. Ya da önce inceletin, sonra yiyin" de- menin mümkün olmayacağını ifade eden Dağıstanlı, başından zehirlenme olaylannı iz'.eyen Dunya Sağlık Örgutü (WHO) uzmanlarının, mantar zehirlen- meleri karşısında şaşırdıklarını belirterek "Bizim ülkemizde in- sanlar zehirli mantar yemezler ki" dediklerini söyledi. Mantar zehirlenmelerinin en fazla görüldüğu çevre yörelerde yurttaşlarla konuştuk. Alibey- köy ve Kemerburgaz'da konuş- tuğumuz yurttaşlar, mantan ta- dı ve gıda değeri açısından etie eşdeğerde tuttuklarını belintiler. Yurttaşlar, etin çok pahalı ol- masına karşın mantarın "be- dava" olduğunu söylediler. Kemerburgaz'da evinin önünde bir gecede fışkıran man- tarları toplayan Abdullah Gü- müş adlı yurttaş, yağmurlarla birlikte ekim ve ilkbahar ayla- rında ormanlık bolgelerde ade- ta fışkıran mantardan ölenlerin çok olduğunu söylüyor: "Sade- (Arkası Sa. 17, Su. 4'te) TÜRLER İYİ TANINMALI Doç. Dr. SEMRA ŞARDAŞ'ın yazısı 17. Sayfada SuUDİARABÎSTAN Irak'a toprak tavizi imasıSuudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Sultan İbn-Abdülaziz herhangi bir Arap ülkesinin kardeş bir Arap ülkesine toprak veya denizde tesis vermesinde sakınca görmediklerini söyledi. Prensin bu açıklamasıyla Kuveyt'in Irak'a toprak verebileceğini ima ettiği söyleniyor. İstanbuPda 'bomba' atıİdı, barajlar santim santim yükseliyor Yağmur lıarekâtıİstanbul'da yağmur bulutlarının içine dün sabah gümüş iyodür püskürtülmesinden 20 dakika sonra baraj havzalarında yoğun yağış başladı. Kent merkezinde yağmurun kesilmesine karşın baraj bölgesinde sürmesi su seviyesini 5 saat sonra 2 cm. yükseltti. İstanbul'un yağmur bombası uygulaması ile yeterli suya kavuşabilmesi için uçağın kış aylarında 100 saatlik uçuş yaparak bulutlara gümüş iyodür serpmesi gerekiyor. İSKİ ye 1.5 milyara mal olacak proje 7 ay uygulanacak. lstanbul Haber Servisi — Giınlerdir uygun bulut bekle- yen "yağmur bombası", dün İstanbul'un Anadolu yakasın- daki Darlık ve Ömerli barajla- rı uzerinde uygulanmaya kon- du. Saat 10.00'da bölgedeki yoğun yağmur bulutu içine gi- ren uygulama uçağı, kanatla- nndaki iki adet tüp içindeki gü- müş iyodürü püskürttü. Yakla- şık 20 dakika sonra baraj hav- zasında etkili ve yoğun yağış başladı. Uygulamadan 5 saat sonra Darlık Barajı'nın su se- viyesinin 2 santim arttığı belir- tildi. Bu arada İSKÎ ve Büyük- şehir Belediyesi yetkilüeri yap- tıklan açıklamada, yağmur bombasının ilk kez dün sabah uygulamaya konulduğunu açıkladılar. Kurakhğa çare olarak düşü- nülen yapay yağış projesi ile ts- tanbul'u suya kavuşturacak "yagmur harekâtı", 1.5 aylık bir gecikmeden sonra dun öğ- leye doğru başladı. Saat 10.00'da Atatürk Havalimanı'- ndan havalanan uygulama uça- ğı 10.08'de kentin Anadolu ya- kasındaki Darlık ve Ömerli ba- rajlan üzerindeki bulutlara gü- müş iyodürü püskürttü. Bu "tohumlama" işleminden bir sure sonra bölgede etkin yağış başladı. Aynı saatlerde lstan- bul Büyükşehir Belediye Baş- kanı Nurettin Sözen, "Uygula- maya başlandı. Yagış, bu böl- gede sürüyor" diye konuştu. Sözen, "Dün gece ben de uyu- yamadım. Devamlı bir biçim- de uçağın çıkıştannı kontrol ettim" diyor ve konuşmasını şöyle sürdurüyordu, "Dün ge- ce (önceki gece) saat 03.00 sı- ralannda uçak bdli bir süre bu- lutlann içinde uçtu. Bu normal deneme uçuşuydu. Tohumla- ma işlemi için bulutlann ısısı- nın 11 derece olması gerekiyor- du. O sırada bulutlann ısısı 8 derece olduğu için tohumlama sabaha ertelendi. Bu sırada ya- ğış doğal olarak sürüyordu." Bulutlara gümuş iyodüru püskürten uygulama uçağı dün, saat 12.00'de havaalanı- na tekrar döndü. Uçağın pilo- tu ABD'li An Heiden, "Saat 10.00'da havaalanından hare- ket ettik. Gümüş iyodür yüklü iki tüpü Boğaz'ın kuzey doğu- suna boşalttık" dedi. Uygula- (Arkası Sa. 17, Sü. 7'tte) LEFKOŞA/MOSKOVA (AA) — Suudi Arabistan Sa- vunma Bakanı Prens Sultan tbn-Abdülaziz dun bir açıklama yaparak Kuveyt'in Irak'a toprak tavizinde bulunabüeceğini ima etti ve Arap ülkelerinin Irak'a bütün haklannı vermeye hazır olduğunu, ancak bunun için Ku- veyt'ten çekilmesi gerektiğini be- lirtti. Abdülaziz'in açıklaması Cörfez krizine çözüm bulma gi- rişimlerine yeni bir boyut kazan- dınrken, Moskova'nın da Baş- kan Mihail Gorbaçov'un özel temsilcisi Yevgeni Primakov'un temaslannın ışığında banşçı bir çözüme ulaşmak için "yeni ön- jemler almaya" hazırlandığı bil- dirildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı "Suudi Arabistan'ın, herhangi bir Arap ülkesinin kar- deş bir Arap ülkesine toprak ve- ya denizde bir tesis vermesinde hiçbir sakınca görmediğini" bil- dirdi. Sultan İbn-Abdülaziz, Ri- yad'da düzenlediği basın toplan- tısında, Arap Ulkeleıinin Irak'a (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) REHİNELER İÇİN UMUT IŞIĞI « ABD AMBARGODAN UMUTLU DEĞİL ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN PROTESTO 14. Sayfada 'Savaşa hayır'a yine tutuklama Uşak'ın Banaz ilçesinde serbest muhasebecilik yapan Vedat Sümercan işyerinin camına "savaşa hayır" yazısı astığı için önce gözaltına alındı, sonra nöbetçi mahkemece tutuklandı. TAŞKIN OZLER BANAZ (UŞAK) — İşyeri- nin camına "Savaşa hayır" ya- zısı asan serbest muhasebeci Ve- dat Sümercan gözaltına alına- rak çıkanldığı Nöbetçi Sulh Ce- za Mahkemesi'nce tutuklandı. Sümercan'ın savunmasını üstle- nen Uşak Baro Başkanı K. Ko- ray Atak ile SHP Ü Başkanı Av. tsmail Çalık ve 13 avukat kara- n veren hâkime başvurup suç- lamanın yanlış ceza maddesine göre yapıldığını öne sürerek, tu- tuklama karannın gözden geçi- rilmesini istediler. Sulh Ceza Mahkemesi hâki- mi Ayten Şenol, "Dunımu göz- den geçireceğim. Dosjayı bir defa daha incelemem gerekiyor. Yarına (bugün) kadar süre istiyorum" dedi. Baro Başkanı Avukat K. Koray Atak yaptığı açıklamada, "Sümercan TCK'nın 536. maddesinin birin- ci maddesine göre tutuklanmış. (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) MUAMMA' CUNEYT ARCAYUREK yazıyor 10. Sayfada BAYAN AKBULUT ANAYASA MAHKEMESİ YEDEK ÜYELİĞİNE ADAY 11. Sayfada Kıuliis, FiUstin halkına yasak İsrail, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girmelerini yasakladı. Israillilerle Filistinliler arasındaki çatışmaların yeni boyutlar almasından korkuluyor. Dış Haberler Servisi — îsrail dün işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girmelerini yasakladı. Önceki gün 19 yaşındaki bir Filistinli iş- çinin "Allajı büyüktür" diye ba- ğırarak uç İsrailliyi bıçaklayarak öldürmesinden sonra Israilliler ile Filistinliler arasındaki çatış- maların yeni boyutlar almasın- dan korkulurken Suriye hükü- metının yayın organı "El BA- AS", Israil'i "teröristlikle" suç- ladı. Önceki gün Ebu Sirhan adlı bir inşaat işçisinin biri kadın, bi- ri eski bir güvenlik görevlisi -\ç İsrailliyi oldurmesi, Kudüs'te durumu gerginleştirdi. KudüsL un çeşitli mahallelerinde Arap- lara ait otomobillerin İsrailliler tarafından taşlanmasından son- ra, Gazze Şeridi'nde bir İsraüli asker ile İsraillilerle işbirliği ya- pan bir Filistinliye bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda Israilli aske- rin yaralandığı, Han Yunus mül- (Arkası Sa. 17, Sü. 3'te) GERGİNLİK BÜYÜYOR — Üç büyük din tarafından kutsal kabul edilen Kudüs'e, Filistinlilerin girişi yasaklandı. Kudüs- teki "Tapınaklar Dağı'na artık Filistinli Müslumanlar giremeyecek. tsrail, söz konusu karan önceki gün üç Yahudinin öldürülmesi üzerine aldı. israilliler, Kudus'teki "Ağlama Duvarı"nda artık daha rahat "ağlayabUecekler." (Fotoğraf: Reuter) SHP'de disiplin suçlarına af SHP Parti Meclisi, yüz kızartıcı suçlar ve üye yazımlarında sahtecilik dışındaki bütün disiplin suçlarımn ve kovuşturmaların ortadan kaldırılmasına karar verdi. Disiplin cezalarmdan ötürü partiden geçici ya da sürekli çıkarılmış olanlar, parti programına bağhlıklarını ifade ederek 45 gün içinde başvururlarsa üyelik haklannı yeniden kazanacaklar. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP, HP millenekille- rine ve bu partiye geçenlere ka- pıyı araladı. Parti meclisi yüz kı- zartıcı suçlar ve üye yazımların- da sahtecilik dışındaki bütün di- siplin suçlarımn ve-bu suçlarli. ilgili kovuşturmaların ortadan kaldırılmasına karar verdi. Bu suçlar dışındaki nedenlerle par- tiden çıkarılanlar parti progra- mına bağhlıklarını ifade çderek 45 gun içinde başvurmaları ha- linde üyelik haklannı kazana- caklar. Genel Başkan Erdal İnönü başkanhğında toplanan PM yaklaşık 7 saat süren toplantı- sında ozellikle HEP'lilerin par- tiye dönebilmesi amacıyla MYK'nın 15 üyesi tarafından önerilen "Disiplin suçlarımn kaldınlması" konusunu gorüş- tü. Toplantıda Baykal'a yakın olarak bilinen PM üyesi Cum- hur Keskin'in söz alarak oneri- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) SHP'DE SORUNLAR DAĞ GİBİ 11. Sayfada İLK ADIM HİKMET ÇETİNKAYA 11. Sayfada lstanbul-A nkara Emniyette tist düzey atamalar ANKARA (Cumhuriyet Bü- nısu) — Mehmet Ağar'ın îstan- bul, Hasan Özdemir'in de Anka- ra emniyet müdürlüklerine geti- rilmelerinden sonra, istemleri doğrultusunda üst düzey atama- lar dün gerçekleştirildi. Atamalar sonunda emniyet müdür yardım- cısı, şube müdürü ve amirlerden 38'i yer değiştirirken, tstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6müdür yardımcısı başka görev- lere tayin edildi. İstanbul'a 5 yeni emniyet müdür yardımcısı, 9 şu- be müdürü ve 8 emniyet amiri atandı. Yapılan atama iie lstanbul Em- niyet Müdür yardımcılanndan LUtfü Lük Emniyet Genel Mü- (Arkan Sa. 17, Sü. 3'te) BBC DE RÖPORTAJ Ozal ve işadamları Asü Nadir'i anlattı Özal: Bence kendisi makul ve başanlı bir işadamıdır. S a b a n c ı : Asil Nadir'in durumunu iş yaşamının risk demek olduğunun bir ifadesi olarak düşünüyorum. Alatoa: Kısa sürede çok büyüdü. Betil: Kendisini 2-3 yıl önce tanımak isterdim. LONDRA (Cumhuriyet) — Ingiliz radyo-televizyonu BBC'nin dün özel haber bulte- ninde Polly Peck'teki gelişme- ler sunuldu ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile bazı işadamla- nnın Asil Nadir ile ilgili görüş- lerine yer verildi. BBC'nin sabah yayın kuşa- ğında yer alan "Breakfast (Arkası Sa. 17, Sü. 4'de) ASİL NADİR'DEN 'KÜÇÜLÜN' DİREKTİFİ İZZET RIZA YALIN ve EDİP EMİL ÛYMENİn haberi 17. Sayfada Gorbaçov, Barış Ödülü, Sovyet Ekonomisi... î^ovyetler Birliği Parlamentosu, geçen cu- ma günü aldığı tarihsel bir kararla, ülkede "pazar ekonomisi"ne geçişi öngören Başkan Gorbaçov'un 60 sayfalık çerçeve belgesini onayladı. Yeni ekonomik düzenin temel ilkelerıni içeren belge, "Tercih yapılmıştır" diye baş- lıyor, "Pazar ekonomisine geçişin alternatifi yoktur" diye devam ediyor. Bir ay önce daha geçiş konusunda radi- kal bir adıma hazırlandığı izlenimini veren Başkan Gorbaçov'un, bu kez orta yolu yeğ- lediği anlaşılıyor. Pazar ekonomisine geçiş konusunda iki' temel yaklaşım var Moskova'da. Birincısi, Gorbaçov'un ekonomi danışmanlarından Şatalin'in damgasını vurduğu 500 Gün Pla- nı. Bu plan, Sovyetler'deki komuta ekonomi- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Butto'nun sınavı Pakistan 'da 50 milyon seçmen yarın sandık başına gidiyor. Devrik Başbakan Benazir Butto, seçimlerden galip çıkmak için mücadele veriyor. 3. Sayfada • Mitsotakis'e yerel seçim dopingi Yunanistan'da iktidarda bulunan YDP, Atina ve Selanik gibi iki büyük kentte belediye başkanltklanm kazandı. 3. Sayfada • Film katliamı 77? 7", türlere ayırdığı saatlerde, farklı içerikli filmleri yayımladığı gibi film isimlerine de bakmıyor. 4. Sayfada • İlk oturumun yayını banttan Yeni yayın döneminde ayda bir ekrana geiecek 'Açık Oturum' programı, bu kez banttan. 4. Sayfada • İstanbul'da kitap zirvesi TÜYAP'm düzenlediği 9. tstanbul Kitap Fuarı, 2-11 kasım tarihleri arasmda yapılacak. S. Sayfada • İstanbul Barosu duruşması Baro Başkanı Kazan, erteleme üzerine "Karan Genel Kurul verecek" dedi. 9. Sayfada • Sigara yatırımı durdu Phılip Morris'in ortaklığıyla tzmir'de kurulacak sigara fabrikasımn yapımı gecikiyor. Ekonomide • Şike bandı G.Saray'da Bursaspor şike iddiasınm belgesini G.S. 'ye gönderdi. Sporda • Moskova'da kış korkusu Sovyet halkı, gıda maddelen giderek azahrken zor geçecek kış mevsımine hazırlanıyor. Arka Sayfada • Sayım canlılık getirdi Sayıma, beldelerinde katılmalan için halka çağrıda bulunan turistik yöreler, umduklarını buldu. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Sayıldık mı?.. Pazar günü yapılan genel nüfus sayımında "din" ve "ana dil" konularında soru sorulmadı. Yurttaşlara bağlı bulundukları din ve mezhebin niçin so- rulmadığını İstatıstik Enstitüsü Başkanı Orhan Güvenen şöy- le açıklıyor: — Din, bizde hassas bir konu. Batı ülkelerinde ise mez- (Arkaa So. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog