Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Galatasaraylılari Galatasaray'a Gonul Uyesı olun! Galatasaray Gönul Üyesi Kartı'nız Pamukbank Şubelerı'nde. Cım-Bom'dan selam Işlem tamami BANK24 Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23765 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL (KDV dah,ı> 20 Ekim 1990 Cumartesi Liberal-muhafazakâr kavgasına Cumhurbaşkanı el koyarak krizin büyümesini önledi ANAP'a Ozal tutkalıKongreler 15 gün ertelendi Mesut Yılmaz'a yakın eski bir bakan ile önceki gece Köşk'te 1.5 saat görüşen özal, Başbakan Akbulut'tan kongrelerin 15 gün ertelenmesini istedi. Cumhurbaşkam Özal, Safa Giray'ı Antalya'dan arayarak "İstifa gerekçelerinize hak yeriyorum. Hakikaten yanlışlık yapılmış" dedi. Özal, yeni Savunma Bakanı için acele edilmemesini de istedi. Özal'dan müdahale istendi Köşk'e çıkan Yılmaz yanlısı eski bakan ÖzaPa muhafazakâr eğüimin, grupta çoğunluğu oluşturan Mesut Yılmaz ve arkadaşlarını tasfiye hareketine giriştiğini, Başbakan Akbulut'un duruma müdahale etmekte yeterşiz kaldığını anlattı. Eski bakan Özal'dan ANAP'ın doğal lideri olarak müdahale isteminde bulundu. Yılmazcılar pazartesi toplanacak Parti kurucu başkanı, Cumhurbaşkanı Özal'ın devreye girerek delege seçimlerini erteletmesi ANAP'ta havayı yumuşattı. SHP ve DYP'nin verdiği gensoruların desteklenmesi görüşünü taşıyan Mesut Yılmaz yanlıları, erteleme kararı üzerine pazartesi günü yapacakları toplantıda izleyecekleri stratejiyi belirleyecekler. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Sa- fa Giray'ın Milli Savunma Bakanlığj'ndan istifasına yol açan, ANAP içindeki liberal- muhafazakâr kavgasına Cumhurbaşkanı Tiırgut Özal el koyarak krizin daha da bü- yümesini şimdilik önledi. özal, Antalya'da bulunan Safa Giray'ı telefonla arayarak "Sizi istifaya götüren gerekçelerinize hak veriyonım. Ancak itidalli olmak lazıra" dedi. özal, Başbakan Yıkurun Akbulut ile de göruşerek Giray'ın istifasına yol açan delege seçimlerinin 15 gün ertelenmesini, boşalan Milli Savunma Bakanlığı'na ata- ma yapılmasında acele edilmemesini iste- di. Yılmaz ekibi, salı ve çarşamba günü SHP ve DYP'nin gensorulannın göruşül- mesinde takınacaklan tavrın "hükumeti" etkileyeceğine dikkat çekerken bu kozu dünkü gelişmelerden sonra şımdilik rafa kaldırdılar. Başbakan Akbulut, Milli Sa- vunma Bakanlığı'na hafta başında atama yapılabileceğini açıklayarak "Kimse ANAP'ın çatırdadığı ümidine kapılmamair 'dedi. Yedi yıl araüksız olarak ANAP hükü- metlerinde yer alan Iiberal eğilimli Safa Giray'ın Milli Savunma BakanlığYndan is- tifası, Cumhurbaşkanı özal'ı uzdü. Özal, Mesut Yılmaz ve arkadaşlannın "daha sert tepkiler" gösterebüecekleri mesajını aldık- tan sonra Yıimaz'a yakın eski bir bakanı Çankaya Köşkü'ne çağırdı. önceki gece saat 23.00'te Köşk'e çıkan bu eski bakan, özal ile yaklaşık 1.5 saat görüştü. Bu görüşme sırasında Özal'a, ANAP içerisindeki son çekişmeler ve de- lege seçimleriyle ilgili bilgi verildiği, Yıl- maz ve arkadaşlannın düşuncelerinin an- lattıldığı öğrenildi. Muhafazakâr eğilimin, grupta çoğunluğu oluşturan Mesut Yılmaz ve arkadaşlarını tasfiye hareketine giriş- tiğini, ANAP Teşkilat Başkanı Orhan De- mirtaş'ın da muhafazakârlann bu hareke- tine destek verdiğini, Başbakan Akbulut'- un, duruma müdahale etmekte yeterşiz kaldığını özal'a ileten bu eski bakanın, Özal'dan ANAP'ın doğal lideri olarak du- ruma mudahaJe etmesini, aksi takdirde Yılmaz ve arkadaşlannın tepkilerinin hü- kümet krizine dönuşme tehlikesi olduğu- nu da aktardığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Özal, ANAP yö- netimine ilişkin eleştirilere "hak" verdi ve krizin daha da büyümemesi için çaba gös- tereceğini bildirdi. özal, "itidal" tavsiye- sinde bulundu. özal, bu eski bakanın Köşk'ten ayrıl- masından sonra Milli Savunma Bakanlı- ğı'ndan istifa eden Safa Giray'ı da Antal- ya'dan telefonla arayarak üzüntulerini bil- dirdi. İstifa gerekçelerini Giray'dan dinle- yen Özal'ın. "Bu gerekçelerinize hak ve- riyonım. Hakikaten yanlışlık yapılmış. Ama itidalli olmak gerekir" dediği öğ- renildi. özal daha sonra Başbakan Akbulut'u arayarak Gira/ın istifasına yol açan ve bu- gün yenilenmesi gereken Kadıköy, Uskü- dar, Beyoğlu delege seçimlerinin 15 gün er- telenmesini istedi. özal, boşalan Milli Sa- vunma Bakanlığı'na hemen atama yapıl- mamasını, Akbulut'un Gümüşhane gezi- si sonrasında atama işinin çözümlenme- sini de istedi. Başbakan Akbulut'a Mesut Yılmaz yan- hsı milletvekilleri ANAP Grup Başkanve- kili Ülkü Gökalp Güney araalığıyla da de- lege seçimlerinin ertelenmesi mesajını ilet- tiler. Güney, Başbakan Akbulut'u uyara- rak "Delege seçimleri ertdenmezse çok btiyiik hadiseler yaşanır" dedi. Başbakan Akbulut, bunun üzerine ANAP Teşkilat Başkanı Orhan Demirtaş, yardımcıları Ercan Vuralhan ve Mehmet (Arkası Sa. 17, Sü. 2'dt) OLAYLARIN HIZI CÛNEYT ABCAYÛREK 11. Sayfada İÇTEN KUŞATMA OPERASYONU H<KMET ÇtTtlHMYâ 11. Sayfada Akbulut: istifa yersizdîBaşbakan Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada Kadıköy delege seçimlerinin iptalini haklı bulduğunu söyledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Başbakan Yüdırun Akbulut Milli Savun- ma Bakanı Safa Giray'ın istifa etmesine yol açan Kadıköy delege seçimlerinin ip- taliyle ilgili kararı haklı bulduğunu söy- ledi. Akbulut, "50 kişilik en iist merkez karar organının yaptığı incelemeyi, aldığı karan gölgekyecek hiçbir ıtirazı kabul et- mem ve bu itirazlar haklı da değüdir" de- di. Akbulut MKYK'nın kararıyla ilgili id- dıaların "spekülasyon" olduğunu da dile getirerek, "ANAP'ın belli kişisel kararlar bahane edilerek kanşıkmış gibi gösteril- mesini dogru bulmuyorum" biçıminde ko- nuştu. Akbulut Cumhuriyet'in sorularını ya- nıtlarken, Safa Giray'ın yerine birkaç gün içinde atama yapacağını da bildirdi. Baş- bakan Akbulut'a yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle: — Delege seçimleri iptali ile başlayan taıtışmalan nasıl degeriendiriyorsunuz? AKBULUT — Merkez karar orgarumız Kadıköy, Üsküdar mahalledelege seçim- lerini iptal etti. Haklı olarak iptal etti. Doğru olarak iptal etti. — Bu konuda ısrarlısınız... AKBULUT — Evet. 50 kişilik bir he- yet 5 saat çalıştı, bütün raporları 5 saat tetkik etti. Herkes fikrini soyledi, müna- kaşası yapıldı. Oylandı, iptale karar veril- di. Merkez karar bu şekilde işi sonuçlan- dırdı. Bu kararı gölgeleyecek hiçbir itira- zı kabul etmem ve bu itirazlar haklı de- ğildir. Yeniden yapılacak seçimin ve baş- kanlık divanı tarafından yapılacak seçimin bir ertelenmesi söz konusu olur mu ve bu seçim belli surelere göre tüzüğe, yönetme- liğe göre yapılacağından ve bu sürelerin OKULLARA GENELGE Çocukları dövmeyin geçeceği, ilanlann ve duyurulann yapıla- cağı tabii değil mi? Bunun aksini düşun- mek nasıl mümkundur, iddia etmek nasıl mümkundür? Ben bunu anlamıyorum. — Bu dunımda Sayın Giray'ın istifası yersjz mi? AKBULUT — Elbette. Hem yersiz hem haksız... — Peki Sayın Giray'ın gerekçesinde de gösterdigi "giiven ilişkisinin zedelendigi" ifadesi de mi haksız bir değerlendinne? AKBULUT — Ne alakası var? Gaze- telerde de okudunuz. Gayet de memnun oldum. Nedenini kendisi açıklamış. Benım yorumum yok ki, şimdi herkes bu husus- ta otursun karar versin. Olay meydanda, benimle güven ilişkisi nedir? Merkez ka- rarın yetkisinde olan bir iş, o makama ait olan bir işten dolayı benimle arasındaki güven ilişkisi nasıl gundeme gelir ve bu- nu nasıl birbiriyle karıştınr? Anlamak mümkün değil! AKBULUT SAKIN Mİ SAKİN BAŞKENT'TEN AHMET TAN'ın raznı 17. Sayfada Egitim Servisi — Milli Eğitim Bakanlığı'nca orta dereceli okullara, "ceza yoluyla öğren- ci davranısJannın degiştirilip yönlendirüemeyecegi" konulu bir genelge gönderildi. Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, da- yağın öğrencinin kişiligini zede- lediğini belirterek, "gelecegimi- zin teminatı çocuklanmızın iyi bir insan, iyi bir vatandaş ve iyi bir meslek adamı olabilmeleri için yönetici ve ögretmenkrimiz onJara sevgiyle yaklaşmalıdır- lar" dedi. Genelgede, çağdaş eğitim an- layışında, fıziksel ceza yoluyla (Arkası Sa. 17, Sü. S'te) YAKACIK Cezaevi inşaatına saatli bomba Yapımına 1985 yılında başlanan Kartal Yakacik'taki cezaevi inşaatını basan silahlı 4 kişi işçileri etkisiz hale getirerek binaya saatli bombalar yerleştirdi. Patlama sonucu binanın çatısı uçtu, çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, can kaybı olmadı. Istanbul Haber Servisi — Kartal Yakacık'ta yapımı süren cezaevi inşaatı dün akşam şan- tiyeyi basan silahlı 4 kişi tarafın- dan bombalandı. Tahrip gücü yüksek saatli bombalann patla- ması sonucu binada buyük ha- sar meydana gelirken, can kay- bı olmadı. Yakacık-Aydost Ayazma semtinde inşaasına 1985'te baş- lanan ve yapımı süren cezaevi- Mantar faciası haftada Uölü Zehirli mantar yiyen 48 kişinin daha îstanbul'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi. 17. Sayfada ne saat 18.10 sıralannda Ana- dol marka bir kamyonetle 4 ki- şi geldi. Ellerinde telsiz ya da telsiz benzeri radyo bulunduğu kaydedilen silahlı kişiler girişte bulunan bekçi Dursun Kara- (Arkas Sa. 17, Sü. S'te) Açlık grevine sanatçı desteği yarbakır Şubesi'nin, Güneydogu'daki insan haklan ihlallerinin kamuo- yuna yansıtılması amacıyla yayımladıgı "Botan'da İnsansızlaştırma Operasyonu" adlı raporun ardından dün aralarında sanatçı ve yazarla- rın da bulunduğu 8 kişi Diyarbakır'a geldi. Açlık grevindekileri ziyaret eden heyet, e> lemi desteklediklerini bildirdi. Üyas Salman (sanatçı), Şuk- ran Ketenci (gazeteci-yazar), Refik Durbaş (gazeteci-şair), Bilgesu Ere- nus (sanatçı), Orhan lyiler (yazar), Hale Kıyıcı (yazar), Zihni Anadol, Gürkan Rişvanoğlu (avukat) ve M. Lutfi Kıyıcı'dan (avukat) oluşan 8 kişilik heyet, bölgedeki insan haklan ihlallerini incelemek iızere dün Di- yarbakır'a geldi. IHD Şube Başkanı Hatip Dicle, HEP il örgütü, sendi- kacıiar ve yurttaşlar tarafından karşılanan heyet, İHD şubesini ziyaret etti. İHD Şube Başkanı Hatip Dicle, güvenlik (Arkaa Sa. 17,Sü. 4'te) 'Savaşa hayır' yazdı tutuklandı N.A. için gösteri tstanbul Haber Servisi — Pendik Lisesi'nde "savaşa hayır" yazılı afış astığı gerek- çesiyle, tstanbul DGM tarafın- dan tutuklanan 16 yaşındaki kız öğrenci N.A. için tepkiler sürüyor. SHP Genel Başkanı Erdal tnönü DGM'nin tutu- munu protesto ederken dün sabah okul önünde toplanan (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) çağrısıİhraç edilen milletvekillerinin HEP kurucusu da olsalar dönmelerini sağlayacak bir 'disiplin affı'nın çıkarılması benimsendi. İnönü 'parti çalışma raporunu' ve 'gölge kabine'yi bugün açıklayacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — SHP'den ihraç edilen ve diğer nedenlerie ayrılan milletve- killeri ve partililerin geri dönüşü için formül ara- ruyor. E>ün toplanan SHP MYK'da bu amaca dö- nük olarak "disiplin affı"nın getirilmesi ve baş- vuruları halinde ayrılanlann partiye kabul edil- meleri benimsendi. Öte yandan SHP Genel Baş- kam Erdal tnönii'nün bugün bir basın toplantı- sı düzenleyerek, "Parti Çalışma Raporu"nu ve "Gölge Kabine" üyelerini açıklayacağı bildiril- di. SHP MYK'da disiplin suçlanrun affıyla bir- likte bunun genel bir af biçimine girmeden, par- tiden ihraç yoluyla ayrılmış ancak geri dönmek isteyen milletvekillerinin dönmelerine olanak sağ- layacak bir karar çıkarılması benimsendi. Buna göre partiden ihraç edilen milletvekillerinden va (Arkası Sa. 17, Sü. S'te) Sayım için evdeyiz Sıkıcı pazarYarın sayım nedeniyle saat 8.00'den 17.00'ye kadar sokağa çıkmak yasak. Sokağa çıkan 12-60 bin lira para cezasına çarptırılacak. Uçak seferlerinde değişiklik yok, biletler izin belgesi sayılacak. Haber Merkezi — Sokağa çıkma yasağıyla uy- gulanan "son niifus sayımı" yarın yapılıyor. 530 bin kişinin görev alacağı sayım nedeniyle bütün yurtta 08.00-17.00 saatleri arasında sokağa çık- ma yasağı uygulanacak. Yabancı turistler için ya- sak geçerli olmazken yasağa uymayanlar 12-60 bin lira arasında hafif para cezasına çarptırıla- rak saat 17.00'ye kadar kolluk binalarında alı- konacaklar. Ilki 1927 yılında ve 1935 yılından sonra beşer yıl aralıklarla yapılan "genel niifus sayımı"nın sokağa çıkma yasağıyla uygulanan 13'sü pazar günü yapılacak. Kişisel nitelikler, doğurganbk ve çalışma durumları dahil 34 sorunun sorulacağı sayımda görevliler, vatandaşlara devamlı otur- dukları yer, okuma yazma bilip bilmedikleri ve öğrenim durumlanyla ilgili sorular yöneltecek- ler. Vatandaşın iş durumu, geçen hafta calışıp ça- ljşmadığı, iş arayıp aramadığı gibi sorulara da ya- nıtlar istenecek. (Arkası Sa. 17, >ü. 7'de) B U G UN Cumhuriyet BİITEKNIKP Foklann son umudu mağaralar r^r~- Bugün ve her cumartesi Cumhııriyefle Y A R I N Cumhuriyet Yanıı ve her pazar Cumhuriyefle OLAYLARIN GERCEK Yann SayımL Yarın bütün yurtta sayım ya- pılıyor. Bunun öteki anlamı 56 milyon -belki dahafazla- yurt- taşm bir gûnlük ev hapsine mahkûm olması demektir. Eski sayımlarda ev hapsi do- ğal karşılamyordu. Ancak dün- yanın değişmesi ve bilimsel- teknolojik devrimin yeryu'zunü sarmasıyla düşüncelerde geliş- meler oldu. Biliyoruz ki artık bir ülkede nüfus sayımı için yurttas- ları eve kapatmak zorunluluğu yoktur; istatistik, beş yılda bir gün değil, uygar toplumlarda her gun çalışıyor; her kesimde- ki değişmelerin saptanması oto- matiğe bağlanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, ulusal sımrlarımız içinde yaşa- yan yurttaş sayısı bugünkünün beşte bin kadardı. Uzun yıllar süren kıtlıklar vesavaşlar, Ana- dolu halkını kınp geçirmişti. O günlerde en büyük istek, nüfu- sumuzun hızla artmasıydı. Cumhuriyetin "10'uncu Yıl Marşı" bu ozlem ve gururla ya- zılmıştır: "On yılda on beş mil- yon genç yarattık her yaşlatu" tkinci Dunya Savaşı'ndan sonra bilimsel gelişmeler ve ye- ni ilaçlar, az gelışmiş ülkelerde çocuk öiümlerini göreceli olarak azaltmış, doğurganlık oranı yüksek toplumlarda nüfus pat- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) • • • • SSCB'de serbest piyasaya onay Gorbaçov'un serbest piyasaya geçiş planı Yüksek Sovyet'te kabul edildi. 3. Sayfada • Butio: Seçimi kazanabiliriz Pakıstan 'da 24 ekımde yapılacak seçim kampanyası hız kazandı. 3. Sayfada • AT ile işbirliği gündemdeProgram, Dısişleri Bakanları toplantısında. 3. Sayfada • Gelenekten kopuş, özgüriükömer Uluç'un sergisi Derimod'da. 5. Sayfada • Idam tehdidine karşı kampanya İHD tarafından başlatılacak kampanya kapsamında miting ve afışieme var. 10. Sayfada • Mali protokol uykuda Türkiye AT işbirliği paketi önumuzdeki hafta Luksemburg'da toplanacak AT Bakanlar Konseyi'nde göruşulecek. Ekonomide • Bütçeden güvenliğe aslan payı 1991 genel bütçesinden Milli Savunma'ya 13 trilyon, iç güvenliğe 6.9 trüyon Ekonomide • Türk-lş'te eylem programı Yonetim Kurulu, önumuzdeki dönem için eylem programı hazırlığma girişti. Ekonomide • Rıdvan: Yeniden doğdum Karşıyaka maç kadrosuna alınan Fenerbahçeli futbolcu, "İlk günkü gibi heyecanlıyım. Her sabah 'bugün oynayacağım' diye uyanıyorum. îşte bu stres yıldırdı" diyor. Sporda • Kültür Bakanlığı uyuyor mu? Ankara'dan belgeler gıımedı. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Savaş KabinesiL TBMM'nden savaş yetkisı alan hükumetın önce Dışişle- r\ Bakanı, sonra da Milli Savunma Bakanı art arda istifa edi- yorlar. Eski Dısişleri Bakanı'na sorarsanız VVashington'daki Özal- Bush görüşmesine ABD Dısişleri Bakanı Baker bir ara gir- miş, sonra da odada kalmış, başjn bu olayı büyütünce ne (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog