Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/14 HABERLEREV DEVAM 19 EKİM 1990 ANAP'ta çözühne: Giray istifa etti(Baftamfı 1. Sayfada) bakan Akbulut başkanlığında geçen salı gecesı toplanan Mer- kez Karar ve Yönetım Kurulu'- nda sorun tartışmava âçılmış, bu arada Mesut Yılmaz ıle ANAP Teşkılat Başkanı Orhan Demirtaş arasmda sert tartışma- lar olmuştu Kadıkoy delege seçımlerının yenılenmesıne karşı çıkan Mesut Yılmaz, Orhan Demırtaş'ı "taraf" tutmakla suçlamıştı Demırtaş da MKYK'da Safa Gıray ıle telefonda yaptığı tar- üşmayı anlatarak Gıray'ın ken- dısıne, "Bo>le saçma sapan iş olmaz. 5 bın kışı loplanmış. siz ertelemeye kalkıyorsunuz. Bır- lıkler yola çıktı. Bu seçıra >apılacak" dedığını, bırbırlerı- nın yuzune telefonu kapattıkla- rını anlatmış ve bakanların de- lege seçımlenne kanşmaması gerektığını aktarmıştı MKYK'dakı tartışmalardan sonra Mesut Yılmaz ve arkadaş- larımn karşı çıkmalarına rağ- men Kadıkoy delege seçımlerı ıptal edılmıştı. Mıllı Savunma Bakanhğı'n- dan ıstıfa eden Safa Gıray, ıstı- fasının hukumet uygulamaJarı ıle ılgısı bulunmadığını, sadece Kadıkoy delege seçımlen nede- nıyle ıstıfa ettığını söyledı Gıray, ıstıfasmı verdıkten sonra Cumhurıyet muhabınnın sorulannı vanıtlarken, "Benım karaktenme uygun, yanı dogru- ya dogru, eğnye egrı demenın sonucu olarak ıstıfamı verdım" dedı Gıray, ıstıfa mektubunda vurguladığı "karşılıklı guven eksiklığini" de şovle açıkladı "Kadıkoy'dekı delege secıtn- leri durust yapılmıştır. Ben go- revlendirildım, oraya gitim ve rey de verdim. Bu sonuçtan son- ra gudumln bır rapor duzenle- nerek Kadıko>'dekı delege se- çimlerını genel merkezde iptal ettiler. Bıze rağmen yururluğe koydular. Bu itirazlar da gu- dumlu itirazlar Bu yarayı baş- ka tuıiu kapalamazdım. Ben ar- tık Kadıkoy 'dekı secmenın kar- şısına çıkamam. Bu, bır kişılik meselesıdır. O yuzden ıstıfa et- tim. Istıfam hukumettekı uygu- lamalarla uzak \akın ılgılı değil. Mesele Kadıkov'dekı delege se- çimlendir." Gıray, Cumhurıyet muhabı- nnın, Başbakan ısrar ederse ıs- tıfasmı gen alıp almayacağı so- rusuna, "Bu aşamadan sonra mumkun değil" yanıtını verdı Safa Gıray, ıstıfasını verme- den once ANAP genel başkan adaylanndan Mesut Yılmaz ıle görüştü Cumhurıyet muhabın- nın edmdığı bılgıye göre Gıray, bu göruşmede Başbakan Akbu- lut'u "taraf" tutmakla suçladı Kadıkoy delege seçımlenne ne- zaret ettığını ve hıçbır usulsuz- luk yapılmadığını belırten Gı- ray, ANAP'tan da ıstıfa etme- yı duşunduğunu Yılmaz'a anlat- tı Ancak Yılmaz, Gıray'ın par- tıde ıstıfasına ılışkın mektubu- nu yırtarak bunun doğru olma- dığını vurguladı ve ıstıfadan vazgeçırmeye çalıştı. Gıray ıstıfa oncesı Başbakan Akbulut ıle de bır telefon göruş- mesı yaptı Bu goruşme sırasır- da Gıray, Akbulut'a ağır eleş- tırıler yönelttı Edınılen bılgıye göre Gıray, Akbulut'a, "Dele- ge seçimlerı usule uygundu. Siz partide bır grubun o>ununa ge- ierek bu seçimlenn ıptalinı teş- vik ettıniz. Açıkçası taraf tuttu- nuz. Orhan Demirtaş valancı- dır. Bir yonetım kurulu uyesının sozune guvenerek, bır Bakanın uzerıne çıkardınız. Gerekirse rılırken Başbakan Akbulut ve Dışışlen Bakanı Ahmet Kurtce- be Alptemoçin'ı de yanına ala- rak Çankaya Koşku'ne gıttı Özal, Akbulut ve Alptemoçın Köşk'te yarım saat başbaşa gö- ruştuler. Akbulut ve Alptemo- çın, daha sonra Başbakanlık bı- nasına geldıler Burada gazete- cüerın sorulannı yanıtla> an \k bulut, "Durun bakalun, daba bilmiyonını. Bekleyın, birazdan gelecek" dedı Ancak Gıra>, Başbakanlık bınasına gelmedı Başbakan Yıldırım Akbulut da Başbakanhktan ayrdırken Gıray'ın ıstıfasıyla ılgılı olarak şunlârı soyledı "SafaBey ıstıfa etti. tstıfası- nı uzulerek kabul ettık. Beraber çalıstığımız donemde kendısın- den zıyadesıvle memnun oldu- gumuz bır arkadaşımızdı. Kadı- koy'de yapılan delege seçımle- rinı MKY K'nın ıptal etmesı ne- fında bılınen bır gerçektır Me- selenın bu husus dikkate ahna- rak değerlendırılmesı lazımdır — Kadıkoy seçımleri tekrar incelenecek mi? AKBULLT — Hayır — Giray sizınle Kadıkoy se- çimlerini goruşlu mu? AKBULUT — Evet goruştu — İsüfa konusunu sizinle go- ruştu mu? AKBLLUT — Evet Bana ıs- tıfa ettığını sovledı Kendısıyle havaalanında goruştum Ama o anda ıstıfa dılekçesını gonderdı- ğını ıfade ettı — Vekâlet ne kadar surecek? AKBULUT — Çabuk bır atama yapacağım — Kabınede bir revizyon du- şunuyor musunuz? AKBULUT — Hayır Gıray dun öğleden sonra ma- kam otosuyla bakanlıktan ayn larak, Yuksel Sıtesı'ndekı loj- Kurt'un istifa girişimi Gıray'ın ıstıfasının kesınleş- mesının ardından Enerjı ve Ta- bıı Kaynaklar Bakanı Fahrettın Kurt, Mesut Yılmaz'ı evınden telefonla arayarak goruştu ANAP Genel Merkez Yonetımı ve Teşkılat Başkanı Orhan De- mırtaş'tan vakınan Kurt, Yıl- maz'a, "Birçok yanlışlar yapı- lı\or. Usulsuzluk yapılıvor. Ba- kan olarak konuşamıvorum. İs- tifa edıp rahaiça konuşayım" önerısınde bulundu Ancak Me- sut Yılmaz'tn, "Şımdılik sırası değil. Biraz daha bekleyelım. Bu işlerın duzelebıleceğı umu- dundayım" dıyerek, Kurt'u vazgeçırdığı oğrenıldı Mesut Yılmaz, dun akşam Bakanlar Kurulu surerken ken- dısıne yakın bazı mılletvekılle- rıyle evınde bır toplantı yaptı Toplantı\a eskı bakanlardan bulut'a, "Hafta sonunda yapı- lacak delege seçimleri de oldu bittiye getirilırse, usulsuzluk ya- pılırsa Safa Gıray'ın ıstıfasını golgede bırakacak hadiseler ohır" mesajmm ıletılmesı karar- laştırıldı Lıberallenn toplantıları su- rerken Başbakan Akbulut da Teşkılat Başkanı Orhan Demir- taş ve yardımcılan Ercan Vural- han ve Mehmet Kahraman'ı başbakanlıkta kabul ettı Akbu- lut ıle teşkılat yönetıcılerının, Gıray'ın ıstıfasına neden olan Kadıkoy ve Üskudar'dakı dele- ge seçımlerının yenılenmesı ko- nusunu göruştuklen öğrenıldı Bu ılçelerdekı delege seçımlerı- nın bu hafta sonunda yapılma- sının kararlaştırıldığı belırtıldı Akbulut, onumuzdekı hafta salı gunu yapılacak Merkez Karar ve Yönetım Kurulu toplantısın- da ele alınacak delege seçımîe Yılmaz, sozlerını şoyle surdürdu "Onurlu bir davranıştır. Ama partiden istifa etmesinın yaniış olacağım sovledım. Eger bu tur şeyler sebebıyle partiden isüfa noktasına gelınmışse o za- tnan munfent hareket etmenin yaniış olacagını soyledım." Yılmaz'a yöneltılen sorular ve yanıtları şöyle* "— Pazartesi gunu kabıne- den yeni istifalar olacagı soyle- nıyor. Boyle bir eğilim oluşmuş, dogru mu? YILMAZ — Ondan habenm yok — Siz loplu istifa noktasına geldiğiniz için mı böyle konuşu- yorsunuz? YILMAZ — Hayır Sadece Sayın Gıray'ı ikna ıçın böyle ko- nuştum — Bu istifa Akbulut kabine- sınin geleceğini nasıl etkiler? PORTRE / SAFA GİRAY 7 yıldır değişmeyentek bakan1983'ten bu yana aralıJcsız ANAP hûkumetlerınde bakanlık yaptı özal ıle arasmdakı yakınlık İstanbuJ Ünıversıtesı İnşaat Fakıütesi sıralannda başladı özal'm ona duyduğu güven kendısım ANAP kuruculuğuna kadar getırdı. Daha sonra da ıik özal hükümetmde Bayındırltk ve Iskân Bakaru olarak görev aldı ANAP gnıbundakı muhafazakâr ve mıllıvetçı ekıp ıle yıldızı hıçbır zama/ı barışmadı, ama özal'a yakmlığı nedeniyle parti ıçı muhaJefetin butun çabalanna rağmen hukumet değışıklıklerınden etkilenme>en tek kışı oldu özal'ın Cumhurbaşkanlığına adayhğına koymaMna "dostça" u\anlarla karşı ^ıktı, ama başarılı oiamadı Bu konudakı partı ıçı muhalefet özal'a rağmen Gıray'la ilk hesapiaşma) ı ANAP'ın 2 kongresınde yaptı özal'ın kontenjanından MKYK'va adav gösterıldı Parti ıçı muhalefetın karşı çıkması nedeniyle gıremedı 26 Mart yerel seçjmierınden sonrakı hükümet değışıklığınde özal, Mıllı Savunma Bakanlığı'na getırerek muhalefete rağmen yanında olduğunu bır kez daha gösterdı Akbulut hukümetınde de Mıllı Savunma Bakanhğı görevını sürdurdu, parti ıçı çekışmelenn uzağmda kalmayı >eğledı Körfez knzıyle bırlıfcte Özal'la ıhşkılerı daha da sıklaştı. özaL'm knzı en ınce aynntılarına kadar tartışıp konuştuğu ısımlerden bırı oldu Buna rağmen Körfez'e asker gonderılmesıne karşı çıktı ve Özal'la bu konuda göruş a>rılığına duştü. ANAP Genel Başkan adaylanndan Mesut Yılmaz'ın yanmda açıkça hjç >er almadı, ama ANAP'ın lıberallen ıle vakınlığı partınin kuruiuşundan bu yana siirdu Muhafazakarlann delege seçımlen >oluv!a hberalleri dı>laması "bardagj taşıran son damhı" oldu Kendı nezaret etîığı seçım bölgesı Kadıkö\'dekı delege seçımlerının ıptal edılmesı azerıne 2. kez parti ıçı muhalefete yemldı Yakın arkadaşlarına ıstıfadan önce şu değerlendırmevı vapıyordu "Ben bu partınin kurucusuyum ve ilk hukamctten bu yaaa bakanlık yapıyorum. Başbakan beoim sözume guvenmivor da bır vonetim kuruiu uyesinin sözu ıle seçim bolgemdekı kongrevi iptal ettinyor. Bu benım kişiliğime >oneilk bir guvensizUktır. Gerekirse partiden de istifa ederim." Ingılızce ve Fransızca bıien Gıray, evli ve uç çocuk babası partiden de ıstıta elmeye hazı- nm" dedı Gırav, daha sonra da hazır- ladığı yazılı ıstıfayı Başbakanlık Konutu'na faks aracılığıyla gönderdı. Başbakan Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Turgul Ozal'ı karşılamak uzere Esenboğa'da beklerken, Safa Gıray'ın ıstıfa- sıyla ılgılı olarak şunlan soyledı "Bilmıyorum. Bılmedıgım konu hakkında size bır şey soy- le\emem." Genelkurmay Başkanı Orge- neral Necip Torum(ay da Gı ray'ın ıstıfasını soran Cumhun- yet muhabırme, "Allah Allah ne zaman istifa etmış? Hiç ha- benm vok. Açıklaraıslar mı? Gerekçesı nedır? Ben de sızden duyuyorum" dıve konuştu Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, havaalanına ındıkten hemen sonra Mıllı Savunma Bakanı Safa Gıray'ın ıstıfası kendısıne ıletıldı Özal, havaalanından ay- denıvle ıstıfa etmış bulunuvor. Tabıı uzulduk. Kendısım ıkna etmemız de kabıl olmadı. Ver- diğı bızmete teşekkur edıyorum. Yine de kendısınden ıstıfade edebıleceğımız bır arkadaşımız- dır." Akbulut gazetecılenn sorula- nnı da şöyle yanıtladı — Yerine duşunduğunuz bı- risı var mı? AKBULUT — Şımdı vekü olarak bır arkadaşı atıyoruz Guneş Beyı Bılahare de bır ar- kadaşımızı atayacağız — Krız doneminde bır hafta arayla Sayın Dışışlen Bakanı ve Savunma Bakam'nın ıstifasınuı Turkiye'nın jurtdışındakı ızle- nimini nasıl etkiler? AKBULUT — Olayları bılı- yoruz Hukumetle olan, knzle olan bır nedenle değıldır ıstıfa Kadıköy'dekı bır delege seçımı- nı yıne partınin en yuksek orga- nı olan MKYK'da ıptal edılme- sıyle ılgıhdır Bu hepımız tara- mana geldı Gazetecılenn soru larına, "Yapacağım açıklama- yı yaptım. Başka bır şey yok" karşılığını verdı Gıray, bır su- re sonra eşı Mısler Giray ve kı- zı Sezı Giray ıle evden ayrıldı Daha sonra Etımesgut Askerı Havaalam'na gelen Gıra>, bu- radan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necıp Torumtay'ı NATO toplantısı ıçın Antalya'- ya göturen askerı uçağa bındı. Safa Gıray 18.00 sularında askerı Antalya Havaalam'na Orgeneral Torumtay ıle bırlık- te mdı Gıray gazetecılenn gö- ruşme ısteğını gerı çevırdı To- rumtay \e Gıray'ın bugün sa- bah 07 30'da kaldıkları yerler- den aynlarak Alanya Serapsu Otel'de başlayacak olan NATO toplantıstna gıdecekler Başba- kan Yıldınm Akbulut ıse bugun sabah 08 00'de Antalya Hava- hmanı'na ınıp bu toplantıva ka- tılacak Mustata Kalemlı de katıldı Toplantıda Gıray'ın ıstıfası de- ğerlendırıldı Bazı hberaller Yıl- maz'a "Cumhurbaşkanı Ozal ıle konuşun. Bu ekıbın lasfiye hareketını onlesin. Duruma el koysun." önerısınde bulundu- lar Ancak Yılmaz, bu önerıvı "Herhalde cumhurbaşkanı bılı- yordur. Bılmıyorsa da bundan sonra ogrenir" dıyerek gerı çe- vırdı Yılmaz'ın bu tavrına kar şın kendısım destekleyen bazı müietvekıllennın, durumu. tele- fonla Çankaya Koşku'ne ılettık- lerı öğrenıldı Yılmaz'ın evındekı toplantı- da birçok bakanın ve mılletve- kılının gerektığınde partiden ıs- tıfaya hazır olduğu göruşlen or- tava kondu Bazı lıberaller de partıvı muhafazakârlara bırak- tnamak gerektığını savundular Yılmaz, "Hafta sonunda vapı- lacak delege seçimlerını bekle- ydim" dıyerek arkadaşlarını ık- na ettı Bu arada Başbakan Ak- rıne ıtıraz edılen yerlenn dosya- lannı da bır sure ınceledı Akbulut, Demırtaş ıle göruş- meden sonra saat 20 25'te Ba kanlar Kurulu toplantı salonu- na geçtı Toplantı sırasında Ak bulut, Gıray'ın ıstıfası ıle ılgılı olarak, "Uzuldum. ^benkli bır arkadaştı, ikna etmeye çalıştım, ama olmadı" demekle >etındı Akbulut, konuyu değıştu-erek, bakanlan Gıray'ın ıstıfası konu- sunda konuşturmadı Bakanlar Kurulu toplantısı devam eder- ken Devlet Bakanı lbrahım Öz demır, tstanbul'dakı bır toplan- tıya yetışmek uzere erken aynl- dı Yılmaz ve Guzel'in değerlendirmesi ANAP Genel Başkan adavla- rından Mesut Yılmaz, TBMM kulısınde gazetecılerın sorulannı vanıtlarken, "İstıfasını kendisi- ni ziyaret ederek ogrendim. Kendisine hak verdım" dedı YILMAZ — Falcı değılım Bız kendı yolumuzu çızerız Ne- ler olacağım göruruz — Bu gelışmeler ANAP'ta erken kongre getirir mi? YILMAZ — Erken kongre- nın nasıl olacağı tuzukte bellı Başbakan ıstıfa ederse olur — Başbakan'ın istifasını bek- liyor musunuz? YILMAZ — Hayır. Bekle- mıyorum — Onumuzdekı hafta TBMM'de yapılacak gensonı goruşmelen nasıl etkılenir? YILMAZ — Bı'emıyorum Yarın ola, hayrola ." ANAP'uı dığer bır genel baş- kan adayı Hasan Celal Guzel ıse g*azetecılere Gıray'ın ıstıfasını, "Şahsı ve parti için hayırlı olsun" dıye değerlendırdı Gı- ray'ın ıstıfasında "partı içi ve dışı, Turkiye ıçi ve dışı neden- ler olabıleceğini" vurgulayan Guzel, başka ıstıfalar ve Akbu- lut kabınesının geleceğı konu- sundakı sorulan yanıtlarken de "Bilmiyonım. Çok değişik ge- lişmeler olabilir. Yorum yap- mak istemiyorum" dedı Geçen hafta Dışışlen Bakan- hğı'ndan ıstıfa eden ANAP Içel Mılletvekuı Alı Bozer, "Yorum yok" dıyerek bu- değerlendırme yapmaktan kaçındı Adalet Ba- kanı Oltan Sunguıiu ıle Devlet Bakanı Kemal Akkaya da "ge- lışmeleri bilmedıklerini" belır- terek yorum yapmadılar Eskı Bakanlardan ANAP Elazığ Mılletvekıh Cahit And, gazetecılere, "parüden ıstifaya taraftar olmadıklannı ancak ka- bıneden yeni istifalar beldenebi- lecegıni" söyledı Aral, "fcorfez krizi dolayısıyla dış politıkanın fevkalade onem taşıdığı bır do- nemde her ıkı Bakanın pes peşe ıstıfası hangı sebeple olursa ol- sun dış polıtıkayı ve Korfez krizi polıtikasını etkiler" dıye konuş- tu Aral, "Bu arkadaşlanmızm bu voğunluga rağmen istifa et- melen oyle gorunuyor kı, göru- nen nedenlerden daha çok baş- ka bir ağırlık taşıyor" dedı. Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt da bır değerlendırme vapmaktan kaçı- nırken, "Siz de istifayı duşünu- >or musunuz?" sorusuna, "Po- lıtıkacının tek gerekçesi olur; vaptığı ıcraatlann memlekete zarar verdiğıne inanmaa" yanı- tını verdı ANAP lstanbul Mılletvekdi Fernıh Dter de "Partiden aynJ- maktan Gıray'ı bız vazgeçirdik. Bu ış daha ılen noktalara vara- bılır. Pazartesi gunu Bakanlar- dan ve milletvekıUennden arkası gelecek" bıçımınde konuştu Gıray ıle tartışarak ıstıfasına neden olan ANAP Teşkılat Baş- kanı Orhan Demirtaş, "Kabine- de Milli Savunma Bakanı'nı ben tayin etmediğım ıçın, istifasın- dan ben sorumlu değılım" dıye konuştu Demırtaş, gazetecıle- nn, "Sh istifa edecek misiniz?" sorusuna, "Bu kadar, soyleye- ceğimi soyledim" karşılığını verdı Muhalefetin tepldsi SHP Genel Başkanı Erdal lnönu, Gıray'ın ıstıfa mektubu- nun "vahim bir dunımu ortaya koyduğunu" belırterek, "Milli Savunma Bakanı ıle Başbakan arasında guvensizlik ortamının olduğunun ılan edilmesi, huku- mette çatlağın ne kadar buyuk oldugunu gosterivor" dedı DYP Genel Başkanı Suley- man Demırel de "Bir Bakan, Başbakanına 'Guvenım voktur' diyorsa, bu onemsenecek bir olaydır. Zaten milletin de guve- ni yoktur" dedı BAŞKENTTEN îstifa mı, kaçış mı? AHMET TAN ANKARA — Safa Gıray ras- gele bır bakan değil Meclıs'ten "savaş izni" almış hukumetın Mıllı Savunma Bakanı Bırıncı dereceden Sılahh Kuvvetler'ın, Genelkurmay'ın muhatabı olan bakan Bölgede harıta değışıklığın- den soz edıldığı, Genelkurmay Başkanı'nın, "her turlu ihtima- le karşı ordumuz hazırlıklıdır" dedığı bır ortamda, Safa Gıray 1 ın da Ali Bozer gıbı Özal'ın Kor- fez polıtikasını benımsemedığı ve her ıkısimn de bunu yakın çevresme açıkça söyledığı bılını- yor Yıne bılınen bır başka şey, Gıray'ın da özal'ın Meclıs'ten savaş ıznı ısteğıne, tıpkı Bozer gıbı karşı çıktığıdır Turkiye'nın de ıçınde yer al- ması "sorumsuz" bır Cumhur- başkanı'nın polıtıkaları ıle kaçı- nılmazlaşan bır savaş ortamm- da, Mıllı Savunma Bakam'nın hukumetı terk ederken "Kadı- koy delegelerimn yuzune bakamanf demesı fazla ınandı- rıcı gorunmuyor Nıtekım, dun Ankara'da dıp- Iomatık kulısler "acaba Bakan, Özal'ın Bush'a verdığı bazı soz- ler nedeniyle mı istifa ettı?" yo- lunda yorumlara sahne oldu Öyle ya, özellıkle Batı de- mokrasılennde, bır savunma ba- kam öncelıkle "delegelenne" de- ğil de "yurttaşlanna" karşı so- rumludur Izlenen polıtıkayı benımseme- dığı, kendı denetımı dışında ul- kesının savaşa suruklenme ola- sılığına karşı ses çıkarmadığı halde Gıray'ın, sankı partısımn tek eksığî "delege seçme duzeni ve parti içı demokrasi" ımış gı- bı, bu gerekçelerle hukumettekı görevınden ayrılması ne kadar ınandırıcıdır9 Bozer'ın ıstıfa gerekçesı dıye gosterdığı "gerçek dışı basın haberleri" ne olçude gerçeğı yansıtıyorsa, Gıray'ın ıstıfasın- dakı "Kadıkoy delege seçimlen" de o ölçude doğru Bozer ıstıfasını basın toplan- tısıyla açıkladığı ve gazetecılere sonı sorma olanağı tanıdığı ıçın, "gerçek gerekçenın" ucunu azı- cık göstermıştı Gerçeğın ucu, Beyaz Saray buluşmasında Bush'un on mutabakata uyma masına tepkıdır Ama aslında bu tepkı ustu kapalı olarak özal'adır Çunku mutabakatı çığneyen Bush'a, asıl tepkıyı Özal'ın göstermesı gerekırdı Bozer, Bush'u kınamakla, Özal'ın "dost" dedığı başkamn meşrebı ve ABD'nın guvemhlrr- lığı konusunda dıkkatı çekmek ıstemıştı. Savunma Bakanı Gıray böy- le bır mesaj vermemıştır Ama bölgedekı savaş atmosferının varlığı ıle Ozal ve ^NAP huku- metının 7ora duşeceğıne aldır- madan ibtıfa etmesı bızce yeter- lı bır sınyaldır Safa Gıray ıstı- fasında "hukumet başkanı ile guven ilişkısinın zedelendıgini" behrtıyor Akbulut'un hukume- tın dışlanmasına razı olması, belkı de Gıray'ın "guvenini zedeleyen" başlıca neden Gıray'ın gerçek amacı, eğer Kadıkoy delege seçımlennı hak- ça yaptırmak ıse, bunu ıstıfa et- meden Özal'a arz ederek pekt â sağlayabılırdı. Çunku partınin kurucusu da, "dogal lıderı de" Özal Gıray'ın ıse hem partı ku- rucusu, hem de 7 yıldan ben arahksız görev yapan en kılıt ba- kan olarak Özal ıle tartışmasız bır hukuku var Gıray, Korfez gezısınden dö- nen Özal'la karşılaşmamak ıçın uçağının Esenboğa'ya ınmesını beklemedı Ozal ındıkten sonra da, yıne aynı nedenle Antalya 1 ya uçtu Savaş halının söz konu- su olduğu bır ortamda, Dışışle- n ıle Savunma Bakanhğı kadar önem taşıyan başka bır bakan lık yok Bozer gıbı Gırav'ın da gerekçesı çok sudan. Gıray'ın ıstıfasıyla ANAP'ta bır çozulme surecı başlayabılır mı 9 Delege seçımlerının huzur- suzluğu partıvı sarar, Ozal Ak- bulut'tan vazgeçer mı'' Şu aşamada zor Çunku, ANAP'ta kımse ılke- sel mucadele ıçınde değil Genış anlamda demokrasi de, parla- menter sıstem de, anayasa kural- ları da kımsenın fazla umurun- da değil Eğer öyle olsaydı itiraz- lar, Meclıs'ı ve hukumetı dışla- yarak yabancı ulke devlet baş- kanlarıyla "savaş muzakeresi" yapan Cumhurbaşkam'na yöne- lırdı Delege kartlan ve uye Us- telerıyle uğraşan ANAP Genel Başkan Yardımcısı'na değil... Experience Speal<s NOTLAR Kılıçlar havada FARUK BtLPtRİCİ ANKARA — Başbakan Yıl- dınm Akbulut'a soruldu "Sa- fa Gıray ın ıstifasından haberi- niz var mı?" Akbulut, çoğu kez yaptığı gı- bı önce başını sağ tarafa 10 de- rece yatırdı, sol ehnı havaya doğru açtı, çenesını hafifçe ara- ladı, gozlerım soruyu yönelten gazetecının gözlenne dıktı Ses- sızlığı bır dakıka kadar surdu Ve sonunda yanıt geldı: "Bana henuz bilgi ulaşma- dı." Acaba, Başbakanlık Konu- tu'ndakı faks, başbakamn çalış- ma odasına çok uzakta mıydı 7 Çunku Safa Gıray öğle saat- lennde Akbulut ıle telefonla ko- nuşmuş, ardından ıkı satırhk ıs- tıfa mektubunu faks ıle Başba- kanlık Konutu'na gondenver- mıştı Başbakanlığa atanmasımn ar- dından yanm saatte kabıne ku- rarak, "TC'nin en hızlı huku- met oluşturan başbakanı" sıfa- tını kazanan Akbulut, ilk uç ba- kanının ıstifasından sonra da aynı tepkıyı göstermıştı Bır hafta ıçınde bırısı Dışışle- rı, öbüru Mıllı Savunma Baka- nı olmak Uzere ıkı bakanın ıstı- fası ANAP'lılan telaşlandırmı- yor ANAP'ın muhafazakâr- mıllıyetçı mılletvekıllerı dün TBMM'de turbana dolaşmışlar- dı ANAP Sıvas Mılletvekıh Şa- kir Şeker, TBMM Genel Kuru- lu'nagırerken Gu"ay'ın ıstifasın- dan habersızdı Gazetecılenn gruplar haünde koşuşturdukla- nnı görunce, bır ganphk oldu- ğunu anlayarak sordu. "— Ne oldu?" Gıray'ın ıstıfa ettığınden geç haberı olmasına üzulen Şeker'ı arkadaşları tesellı ettı "— Uzulme, haberi olmayan sadece sen degüsin. Başbakamn da haben yok?" Oysa Gtray, geçen salı gunü ANAP Mechs grup toplantısm- dan sonra başbakan ıle görüş- muş ve Kadıköy'dekı delege se- çımlennın ıptal edılmesı halın- de ıstıfa edeceğını ıma etmıştı. Ama Gu"ay'ın bu davranışım ne Akbulut, ne de ANAP MKYK toplantısında bakan ıle tartış- masını ballandıra ballandıra an- latan Teşkılat Başkanı Orhan Demirtaş umursamıştı Umur- sayan tek kışı, Mesut Yılmaz'- dı Yıhnaz Kadıköy'dekı delege seçımlen ıptal edıhnce sabah er- kenden Mıllı Savunma Bakan- lığı'na gıderek, Gıray ıle göruş- tü. Gıray dıretıyordu "— Başbakan taraf tutmuş- tur. Demirtaş yalancı. Ben yıl- larca bakanlık yaptım, başba- kan bir başkanlık divanı uyesi- nin sozlerinı benunkinden ust- te tuttu. Bunu kendıme guven- siziık sayanm. Partıden de isti- fa edeceğim." Yılmaz, Gıray'ı bu aşamada partiden ıstıfanın yaniış olaca- ğı konusunda ıkna etti. Ama bakanlıktan ıstıfasını onayladı Yılmaz'a göre ANAP'tan tek başına ıstıfa önemlı değildı ve "munferit hareket etraek yanb$- tı." Delege seçımlen ANAP'takı Yılmaz yaniısı lıberaller ıçın bır "kuşatma" harekâtına donüş- muştü. ANAP tabanında mu- hafazakarlann ayak oyunlan sonucunda bır destek bulama- yan Yıhnaz ıçın artık tek çıkış yolu, ANAP Meclıs Grubu ve hukumet ıçensındekı gucünu kullanmaktı. Yılmaz ve arka- daşlannın son gunlerde yaptık- ları toplantılarda gensorudan, sonı onergelenne değın her yon- teme başvurulması konuşulu- yordu Lıberaller ıçın artık tek slogan vardı "— Ya durust kongre yapar- sınız ya da sonuçlanna katlanır- sıntz." 1983'ten bu yana özal huku- metlerının gedıkhsı halıne gelen Gu-ay'ın ıstıfasını şımdı hangı U- beral bakan ızleyecek? SHP'mn TBMM'de hukumet ıçın verdığı gensorusunun sah gunu yapılacak göruşmesı lıbe- rallen yumuşatabılecek mı 9 Daha önemlısı, ANAP sonun başlangıcında mı? TATİLE GİDERKEN KALBİNİZİ KONTROL ETTJRİNİZ TURK KALP VAKFI 175 12 44/45-148 58 66 INGLLIZCE GÖKDİL'DE OGRENILIR Dıl ogretımınde en son uygulanan Amerıka ve Avrupa EFL Best Sellıng Books Lıstelerının zırvesınde bulunan EAST-VVEST serısı ıle Amerıkadan Ingıltereden getırılen vıdeo programları, slayt, bant vb ders araçlarıyla Audıo-Vısual yontemın uygulamasına olanak saglayan tumu laboratuar duzenıne getırılmış derslıklerle Turk ve yabancılardan oluşan uzman ogretmen kadrosuyla hızmetınızdeyız Elemantary ıntermedıate advanced sevıyelerde GENEL INGILIZCE KURSLARI Gehştırmek ısteyenlere PRATIK KONUŞMA SINIFLARI Bankacılara Turızmcılere Otelcılere OZEL AMAÇLI KURSLAR Oğrencılere Cgrnartesı-Pazar Çalışanlara Akşam-Gece Gunduz zamanı olanlara Yogun ve yarı yogun kurslar KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR En yakın Şubemıze gelerek sıze uygun gun ve saatlerı belırleyıp kaydınızı yaptırın Almanca Kurslarımız ıçın şubelerımızden ayrıntıh bılgı alınız ' Deneyım konuşur F0RE1GN LANGIAGE CENTRE TAKSİM ŞUBESİ- Taksım Cad No 71 Tel 150 47 47 150 34 49 LALELİ ŞUBESİ: KLfullay Sok No 10 BEYAZIT Tel 520 1141 520 11 42-527 62 14 - 511 48 83 BAKIRKOY ŞUBESİ lstanbul Cad Dantelacı Sok No 7 Tel 571 27 63 583 68 40 KADIKOY ŞUBESİ- Kuşdılı Cad Dılek Han No 67 Tel 338 03 47 345 1896
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog