Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makale



Katalog


«
»

19 EKİM 1990 HABERLER CUMHURİYET/11 P A B T I L E B D E N /'"Ipnpi OTP\1 ^ ^ ^enel Sekreter Yardımcısı v J C l l C l g l C V Cevdet Selvi, curahuriyetin temel ilkelerinin tehlikeye girdiğini, bütün çalışanların ekonomik bir cendereye sokulduğunu söyledi. Selvi, "Hep birlikte bir genel grevden başka çare yok" dedi. Selvi, açıklanan memur zamlannın geçen yıl , başlayan memur eyleralerinin devamını ' kaçınılmâz kıldığına da işaret ederek"Suskunluğun ne emeğiyle geçinenlere ne de ülkeye yaran olur" diye konuştu. DYP' Sğ Göynük'ün DYP'li Belediye Başkanı Abdurrahman öcal, Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Nevşehir ziyareti sırasında ANAP'a geçtiğini açıkladı. öcal, tekrar yuvaya dönmekten mutlu olduğunu belirterek, "Çeşitii mihraklann söylentilerine kapılarak partim olan ANAP'tan DYP'ye geçraek zorunda kalmıştım. Ama gördüm ki iktidar partisinin avantajı hicbir mahalli idarede yok. Onun için tekrar ANAP'a girmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi. (Nevşehir/UBA) Demirel'den çağrı kongre hazırlıklarını görüşraek uzere il başkanları ve DYP'li belediye başkanlannı Ankara'ya çağırdı. Edinilen bilgiye göre 27 ekim curaartesi günü il başkanları, belediye başkanları, genel idare kurulu üyeleri, milletvekilleri ve yüksek haysiyet divanı üyeleri, Demirel'in başkanlığında Ankara'da toplanacak. 28 ekim pazar günu de genişletilmiş temsilciler meclisi toplantısı yapılacak. Eski Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'un da katılması beklenen bu toplantıda üçüncü büyük kongre hazırlıklan ve son siyasi gelişmeler değerlendirilecek. (Ankara/ANKA) P A R L A M E N T O D A N Dokunulmazhklar ™$l£$£> Komisyonu, bağımsız Bingöl Milletvekili llhami Binici, SHP Balıkesir Milletvekili önder Kırh ve ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in dokunulmazlıklannın kaldırılmasıyla ilgili karann yasama dönemi sonunda verilmesini karara bağladı. Komisyon Başkanı ANAP Ankara Milletvekili Kamil Coşkunoğlu, Binici ile ilgili dört dosyayı görüştüklerini, "hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal" iddiasına ilişkin dosyanın görilşülmesi sırasında karar yeter sayısı bulunamadığını söyledi. Coşkunoğlu'nun verdiği bilgiye göre Binici hakkındaki "özel belgede sahtecilik ve memuriyet vazifesini kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" iddialannı içeren diğer üç dosya hakkında dönem sonunda karar verilecek. Kırlı'nın dokunulmazlığmın kaJdırılmasının istendiği dosya "evrakta sahtekârlık", Seven hakkındaki dosya ise "hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal" iddialannı içeriyor. (ANKARA / Cumhuriyet Bürosu) Kalkan'dan ö Kalkan, Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar'a, Toprak Mahsulleri Ofısi'nin (TMO) ürünlerini taşıyan Fatih Kargo Nakliyat Şirketi'ne Cumhurbaşkanı özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın ortak olup olmadığını sordu. Kalkan, Bakan Kayalar'a yönelttiği soru önergesinde, Fatih Kargo Nakliyat Şirketi ile TMO arasında tahıl urunlerinin nakliyesi için imzalanan anlaşmanın süresi ve koşullarının açıklanmasını istedi. Kalkan, bu şirkete ait TIR sayısı ile bu TIR'ların yakıt ve onarım giderlerinin TMO'ca karşılarup karşılanmadığım da sordu. t î l C î i n C I TBMM Plan ve Bütçe t a a a i 1 3 1 K o m i s y o n u tarafından süresi dolduğu için hükümete iade edilen "ithal eşyadan yüzde 10 damga resmi alınmasına" ilişkin yasa tasansı yeniden TBMM Başkanhğı'na sunuldu. Tasarı, ithal sırasında düzenlenen gumruk giriş beyannamesinin ihtiva ettigi eşyanın gümrük vergisine esas olan değeri üzerinden damga resmine tabi tutulmasını öngörüyor. Yüzde 10 olarak uygulanacak damga resmi oranı, Bakanlar Kurulu tarafından bir katına kadar arttırılabilecek ya da kaldınlabilecek. Yasalar uyannca servet transferleri yoluyla yapılacak ithalatta ise damga resmi oranı yüzde 100 olarak uygulanacak. Yasalar ve milletlerarası antlaşmalarla gümrük vergisinden muaf tutulan ya da istisna edilen eşyaya ait "giriş tahakkuk evrakı" damga resminden muaf olacak. Yasa yürürlüğe girdiği tarihte fıilen ithal edilmemiş bulunan eşyaya ait giriş tahakkuk evrakı ise damga resmine tabi tutulacak. (Ankara/AA) G17İ1 rttliriltH Bağımsız Bingöl Milletvekili IZJ1 U I U 1 U l l l n h a m i B i n i c i j TBMM'nin terör konusunda gizli bir oturum yapmasım istedi ve gizli oturum yapılması dururnunda bazı belgeleri açıklayacağını söyledi. Binici, bu gizli oturumda yalnızca grup liderlerinin değil isteyen her mılletvekılınin konuşması gerektiğini ifade etti. TBMM Genel Kurulu'nda dun terör konusunda gündem dısı söz alan Binici, karanlık güçler tarafından Türkiye'de terörün tırmandırıldığını belirtti. Terörün giderek tırmanmasına karşın her cinayet olayından sonra Başbakan Yıldınm Akbulut'un "bu son olacak" biçiminde açıklama yaptığını kaydeden Binici, cinayet halkalannın birbirlerine bir zincir gibi eklenerek sureceğini savundu. (Ankara/Cumhuriyet Bürosu) Kasım ayında başlayacak eğitimprogramı için "ders kitapları" çıkarılıyor SHP'liler 'öğrenci' oluyorParti içi eğitim programı için MYK ilk aşamada 3 ders kitabı çıkaracak. "Parti İdeolojisi, Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Demokrasinin Sorunları, Parti ve Seçim Pratikleri" adlı kitaplar "derslere" katılacaklara dağıtılacak. bu nedenle parti içi eğıtımın daki gelişmelerin Türkiye'ye lışmalarından ÜMtT ASLANBAY ANKARA — SHP'de parti içi eğitim kasım ayında başhyor. Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bu amaçla ilk aşamada üç ders kitabı çıkaracak. Parti okuluna gidecek komisyon üye- leri, il, ilçe başkanlan "derderi" kitaplardan da takip edecekler. Ders kitaplannın "Parti İdeolo- jisi", "Dnnyada ve Türkiye'de Sosyal Demokrasinin Soranla- n" ve "Parti ve Seçim Pratikle- ri" adlarını taşıdığı öğrenildi. Çalışma raporunun "eğitim" bölümünü hazırlayan Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Aleş, Cumhuriyet'e yaptığı açık- lamada, parti içi eğitimin söziü olması yarunda, yazılı hale ge- tirilerek "kalıcı olmasına" da önem verdiklerini söyledi. Ateş, başlamasından önce kitaplann basılmış olacağını belirtti. Ateş, ilk aşamada "ders kitaplannın" teksir edileceğini vurgulayarak "PartUilerimiz, eğitime eUerin- de bir set ile başlayacaklar. Ge- rektigi zaman veriien biigüeri ki- taplardan anımsayıp tazeleyebi- lecekler" diye konuştu. Ateş'in verdiği bilgiye göre "Parti tdeolojisi" kitabında, sosyal demokrasinin Türkiye'de tarihi gelişimi, SHP'nin sorun- lara bakış açısının yanı sıra parti programı da yer alacak. "Dün- yada ve Türkiye'de Sosyal De- mokrasinin Sorunian" adlı ki- tapta ise ağırlıklı olarak Türki- ye ilzerinde durulacak. Dünya- yansunalan vc sosyal demokra- sinin bu geüşmelere ilişkin tu- tum ve çözüm önerileri anlatı- lacak. Son kitap olan "Parti ve Seçim Pratikleri"nde ise propa- ganda tanıtım ve seçim taktik- leri çalışmaları, neler yapılabi- leceği belirtilecek. Buna göre üyelerin parti çaiışmalarına ka- tılımının sağlanması amaçlanır- ken seçimlere sürekli hazır bir parti yaratılmaya çaüşılacak. Ateş, geçmişte CHP döne- minde de benzer bir uygulama- nın yapıldığını, şimdi bunu da- ha da geliştirmeyi düşündükle- rini söyledi. Ateş, "TÜSESIn (Türkiye Siyasi Sosyal ve Eko- nomik Araştınnalar Vakfı) ca- yararlanacak sorusuna karşılık verir- ken ilk başvuracaklan kaynak- ların, bu kuruluşun çıkardığı ya- yınlar olduğunu dile getirdi. n nedir, uygulanabilir mi, bun- lan arastıracagız" diye konuş- tu. Ateş, parti içi eğitimin de ağırhklı olarak pratiği kapsadı- ğuu, partililerin bölgelerinde ya- pacaklan basın toplantılan ya da seçim çalışmalaruıda dağıta- cakian kitaplardan yararlanma- lannı düşündüklerini söyledi. Ateş, kitaplan kasım ayının 15'ine yetiştirmeyi planladıkJa- nnı da sözlerine ekledi. Ateş, TÜSES araştırmaiarı- nın akademik bir nitelik taşıdı- ğını ve bu düzeyde yapıldığını, bu araştırmalann milletvekili ve diğer uzman politikacılarca göz- den geçirilerek "uygulanabilir- ligjnin" gözden geçirileceğini bildirdi. Ateş, bunun için de ça- öte yandan SHP'nin "Laik- uşmalara başladıklarını belirtir- Uk Komisyonu" da dün toplan- ken "Örneğin dış ticaret rejimi dı. Toplantıda, laiklik konusun- konusunda akademik düzeyde daki ana başlıklar saptanırken sosyal demokrat baiuşı yansıtan bugün ya da yann yeniden top- bir arastınna olabilir. Ancak lanacak komisyonun, görev bö- bunun Türkiye koşnllanna ve lümüne gideceği ve ardından ra- pratiğine uygulanma olanakla- porunu oluşturacağı öğrenildi. Açhk grevleri yayılıyor Haber Merkezi — Cezaevlerindeki açlık grevi eylemleri yayılıyor. Diyarbakır'daki 250 tutuklu ve hükümlünün eylemi 11. gününü doldururken, Adana'da da tutuklu ve hükümlü yakını 50 kişi açlık grevine başladı. Bu arada Diyarbakır 1 nolu E Tipi Cezaevi'nden geçen günlerde tahliye olan Dursun Bilen, sevk sırasında toplu işkence yapıldığını ve 18 milyon lira değerindeki çek ve senetlerin de cezaevi müdürü tarafından gasp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Adana Güney tlleri Bürosu'nun haberine göre Diyarbakır 1 Nolu E Tipi Cezaevi'nde, nakilleri protesto amacıyla 250 tutuklu ve hükümlünün başlattığı açlık grevi 11., Merkez Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülerin 20'şerli gruplar halinde "dönüşümlü" yaptığı açhk grevi ise 7. gününü doldurdu. Diyarbakır SP il binasında, tutuklu ve hukümlü yakınlannın başlattığı açlık grevi 8. gününe girdi. Nusaybin SP'de başlatılan ve 3. gününü dolduran açlık grevindekilerin sayısı, yeni katılımlarla 60'a yükseldi. MAHKÛM YAKINLARI — Diyarbakır Cezaevi'ndeki açlık grevine nükümlü >akınları destek eylemi başlatü. SHP Milletvekili Genç, öğretmenlerin karakollarda gecelediklerini öne sürdü Oğretmenlere karakol zorunluluğu Jandarmanın "Başınıza karakol dışında bir olay gelirse sorumluluk kabul edilmez" içerikli belge imzalattığını, bu nedenle öğretmenlerin geceyi karakollarda geçirmek zorunda bırakıldığını söyleyen SHP Milletvekili Genç, konuyla ilgili soru önergesi verdi. YUSUF TOPRAK ADANA — Tunceli'nin Uçe- lerine bağlı köylerde görev ya- pan öğretmenlere jandarmanın, "Başınıza karakol dışında bir olay gelirse sorumluluk kabul edilmez" içerikli belge imzalat- tığı, bu nedenle köy öğretmen- lerinin karakollarda geceledik- leri bildirildi. SHP Tunceli MU- letvekUi Kamer Genç, "Kırako- sunnz?" diye sordu. SHP Tunceli Milletvekili Ka- mer Genç, Tunceli'nin çeşitii il- çelerine bağlı köylerde görev ya- pan öğretmenlerin karakollarda yatmaya zorlandıklannı öne sü- rerek TBMM Başkanlığı'na, Bakan Akyol'un yanıtlaması is- temiyle soru önergesi verdi. Genç, önergesinde Akyol'a şu sorulan yöneltti: 1- Tunceli ili dahilindeki köy- lerde görev yapan öğretmenler- l la gidip gelmekten egitime za- man ayıramayan ögretmenler den, bulunduklan köyde kara- için ne gibi çareler düşünüyor- kol olmayanlar, köye en yakın karakolda ikamete mecbur edil- mekte ve bunlar her gün kara- koldan kalkıp okula gelmekte ve 1-2 saat çalıştıktan sonra tek- rar karakollara dönmek zorun- da kalmaktadırlar. Bu durum- daki okullarda öğretim yapıl- mayacak derecede dersler boş geçmektedir. Bu okullarda eği- timin sağlanması için ne gibi ça- reler dUşunmektesiniz? 2-1989 yıhnda Tunceli ili hu- dutlan içindeki köy ilkokullan- nın büyük bölümunde öğretmen olmadığı halde, 1990 yüında Tunceli'de görevli 113 ilkokul öğretmeni kent dışına atanmış ve dışandan da yeni hiçbir öğ- retmen getirilmemiştir. Bu du- rumda Tunceli'deki tüm köy okullanru kapatmayı mı düşü- nüyorsunuz? 3- Tunceli doğumlu olup da Tunceli dışınca öğretmenlik ya- pan birçok ilkokul öğretmeni Tunceli ilinde çalışmak üzere bakanlığınızdan nakil isteminde bulunmasına karşın bakanlığı- nız hiçbirinin bu istemini yeri- •e getirmemiştir. Tunceli do- ğumlu öğretmenlerin bu ilde ça- lıştınlmaması yolunda bakanlı- ğınızın almış olduğu bir ilke ka- ran var mıdır? Yoksa, bu uygu- lamanın nedenlerini izah eder misiniz? Böyle bir ilke karanmz varsa Türkiye'de bu ilke yalnız Tunceli ili doğumluları için mi uygulanıyor? Başka hangi iller- de bu uygulama vardır? 4- Tunceli doğumlu öğret- menleri Tunceli'ye vermemekle beraber bakanlığınızca son 2-3 yıl içinde başlatılan bir uygula- ma ile Tunceli'de liseyi bitiren ve aslında lise oğrenimi zama- nındaki öğretmensizlik nedeniy- le de doğnı dürüst lise eğitimi- ni alamayan Tunceli doğumlu lise mezunlannı köylere öğret- men vekili olarak atamaktası- nız. Bu çelişkinin nedenlerini izah edebilir misiniz? Ayrıca kendisi doğru dürüst eğitim al- mamış lise mezunlan kanalıyla yaptınlan ilkokul öğretmenliği faaliyetinin başanlı olacağına inamyor musunuz? Tunceli Vali Yardımcısı Ek- rem Balli, Olağanüstü Hal Böl- ge Valiliği'nin doğrulamadığı uygulamayla ilgili olarak "Asa- yiş yönünden hassas olan yerler- de gerekü güvenük tedbirleri ab- nıyor. Hem öğretmenlerin hem de diğer kamu görevlilerinin gii- venliginin sağlanması için ne tedbir gerekiyorsa onu alıyonız. Tedbirler egitimin-ögretimin sağlıklı yünitülebilmesi içindir. Ancak bu tedbirleri söyleye- diye konuştu. W Imama rakıyla işkence iddiası ERGUN AKSOY ~ SİtRT — PKK mUitanlanna yardımda bulunduğu gerekçe- siyle gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan Eruh'un Bayramlı köyü imamı Mekmet Polat, gözaltında bulunduğu sü- re içinde sürekli işkence gördü- ğünü, zorla "susuz rakı" içiril- diğini öne sürerek Helsinki Iz- leme Komitesi ve Uluslararası Af örgütü'ne başvurdu. Siirt İHO Başkanı Avukat Zübeyir Aydar, rakımn bazı insanlar için keyif verici bir madde oldu- ğunu, gözaltına alınan inanç sa- hibi insanlara işkence yöntemi olarak zorla içirilmesinin insan- lık dışı bir uygulama olduğunu söyledi. Halen Eruh Cezaevi'nde tu- tuklu bulunan ve önümiizdeki günlerde Diyarbakır Devlet Gü- venlik Mahkemesi'nde yargüan- masına başlanacak olan Bay- ramlı köyü imamı Mebmet Po- lat, Helsinki lzleme Komitesi ve Uluslararası Af örgütü'ne gön- derdiği dilekçede şöyle dedi: "Jandarma karakolunda 12 gün boyunca gözetimde k»Mını Bir gece hariç gözlerim sörekii baglı, eUerim kelepçeli, aç sn- suz, ayakta tuvalette bekletil- dim. Bu süre içinde anadan dogma çınlçıplak yapıldım ve dövüldnm. Mesaneme jopla vurdular. Ana avrat, din inuuı küfürleri savurdolar. Ellerimi arkadan baglayıp zorla sürekli susuz rakı içirdüer. Ermeni ol- duğumu söylediler. tşkence iz- leri kaybolduktan sonra mahke- meye sevk edildim ve tutuUan- dım. tfademde işkence gördü- ğümıi soylememe karşı turuk- lanmamdan beş gün sonra taas- taneye götürüldnm. Vücudum- da işkence izine rastlanmadıgı yönünde rapor verildi." Insan Haklan Derneği Siirt Şube Başkanı Avukat Zübeyir Aydar ve Diyarbakır Şube Sek- reteri Avukat Sebahattin Acar, imam Mehmet Polat'ın dernek- lerine de başvurduğunu, olayı kınadıklarını belirtti. Tekstilbank Yatırım Bankacılığı Bölümii Yeni Hizmet Merkezinde Tekstilbank Yatırım Bankacılığı Bölümü, Menkul Kıymet Satış Birimi taşındı. 15 Ekim 1990'dan itibaren tüm İMKB müşterilerine, Şişll-Nova Baran Plaza'daki yeni merkezinde hizmet vermeye devam etmektedir. Adres: Nova Baran Plaza, Kat 7 19 Mayıs Cad. No: A, Şişli 80220 Istanbul Menkul Kıymet Satış: 131 68 50 (Santral); 132 33 82; 132 25 74; 132 10 17; 132 48 92 Fax: 1329618 Kurumsal Flnans: 131 67 11(Santral); 132 52 53; 130 94 21 Fax: 130 05 56 Muhablr Bankacılık: 131 68 62 (Santral); 130 04 66; 130 12 32; 130 18 51 Fax:1308703 TEKSTİLBANK CUNEYT ARCAYUREK yazıyor Kulis Değil Sanki Borsa... TURK KALP VAKFI Nişantoşı Sağlık Morkezi Uzman Kadrosu ve Modern Cihozları ile Hizmetinizdedir. Tel: 148 58 66 TURK KALP VAKFI İçki ve Sigarodan, düzensiz beslenmeden koçmuuz... 175 12 44/45—148 58 66 ANKARA — İdamlar, türban, milletvekili maaşlan gibi kamu- oyunu yakından ikjilendiren ko- nuların ve bu konularla bağ- lamlı iktidarın gerçek yüzünü görebilmek için kuliste dönen- lere göz atmak gerekiyor. ister inanın ister inanmayın. Dün sabah ANAP kulisinden yayılan haberiere göre koca ko- ca insanlar, olgunluğa erişmiş, adları önünde büyük büyük sı- fatlar taşıyanlar, liberali, hükü- met üyesi, muhafazakârı, Esenboga Havaalanı'na ko- şuyordu. Amaç, dört günlük gezide Ortadogu'da büyük itibarımız olduğunu saptadıktan sonra yurda avdet buyuran TÖ'yü karşılamak değildi. Kuliste öğrenılen hazırlıklara göre liberal, TÖ'ye sokulacak: "Söyleyin hükümete, türban yasasmı geri çeksin" diyecek. Muhafazakâr kulağına: "Tür- ban yasası namus davasına dönüştü. Bıraksınlar çıkaralım" diye fısıldayacak. Ya hükümet? Hükümetin TÖ'ye dün "Çıksa bir türlü, çik- masa başka türlü. Karar ver- mekte acz duyuyorum. Lütfen biryol gösterin" demesi bekle- niyordu. Olaylar, bu gelişmeleri doğ- nıluyordu. Türbanı Kadın So- runları Başkanlığı yasasına yer- leştırme girişımi başlayınca SHP, "elden gelen her tür en- gellemeyle yasanın çıkmasını önleyeceklerini" ANAP yöneti- cilerine duyurmuştu. Yöneticiler Başbakan'la ko- nuştuktan sonra SHP'ye "ya- sayı geri çekeceklerini" bildir- mişlerdi. Rüzgâr sonradan bir- den değişmiş, muhafazakâr kanadın baskısından kurtula- mayan Akbulut, olumlu ya da olumsuz bir karar veremez du- ruma gelmiştı. ANAP'lıların bir bölümü SHP'ye "Dılediğinız muhalefeti yapın, türbanı görü- şüp geçireceğiz" diye haberier salmışlardı. Onceki gün Mec- lis'te durum bu bilgilere koşut- tu ve Akbulut, TÖ'nün verece- ği akta göre hareket etmeyı yeğlemişti. Yurda dönen TÖ'den, ANAP'taki her ayrı görüş, yar- dım ve destek istiyordu. TO, ki- me yatkın davranırsa. türban bilmecesip eğilime göre çözü- lecekti. TÖ'nün görüşü sapta- namazsa sorun gelecek hafta- ya sarkacak. Türbana karar veremeyen hükümete, dışarıya asker gön- derme, yabancı asker çağırma gibi yaşamsal değerdeyetkiler devretmiştik. Bu arada "eski parlamenter- lerin bozulan maaş dengeleri- ni yeniden düzenlemek" baha- nesiyle milletvekillerinin maas- larını arttırmaya yönelik çaba- lar dün kulisin başlıca uğraşı- larından biriydi. TÖ'den geri dönen kıyak maaşlar yasası ye- niden tezgâhlanıyordu. Kaya Erdem dün toplantılar yapıyor, eski parlamenterlerın maaşlarını düzenlerken bu- günkülere zam yapılmasında direnenlere olası formüller öneriyor Eski parlamenterlerın maaşlarını yeniden düzenle- meye karşı çıkmayan DYP, mil- letvekillerine yapılacak zammın gelecek döneme bırakılmasını istiyor. Bu içerikte olmayan bir yasaya "muhalefet serhi" koya- cağını açıklıyor. Demirel'in elinde milletveki- li maaşlarına zammı protesto eden kırk bine yakın mektup var. Kamuoyu zam konusunda çok duyarlı. Bir partinin diren- mesine karşı yasanın gecme- si ANAP'a puan yitirtebilir. Baş- kan Yusuf Özal DYP direncini görünce yasayı oylatmıyor. Ama kulisteki söylentiye ba- kılırsa, başka bir şey yapıyor. "Eski ParlamenterlerDernegi 1 ni kışkırtıyor. Milletvekillerine zammı içermezse eski parla- menterlerin maaşlarını düzen- leyen yasanın Meclıs'ten geç- meyeceğini söyluyor. Eski Par- lamenterler Derneği -başkan- ları eski AP, sonradan Demok- ratik Korkmazcan- kanalıyla DYP milletvekillerine baskı kuruyor. Ne var ki DYP yöneticileri - dün sabah- ilke kararını değiş- tirmeyeceklerini söylüyorlardı. Eski parlamenterlerin maaşla- rını düzenleyen yasanın bir an önce çıkmasına yardımcı ola- caklardı. Ama milletvekillerinin bugünkü maaşlan artma- yacaktı. Parlamento var, hükümet var sözümona. Ne var ki idamlar konusu da yine TÖ'nün önüne gidecekti. Parti grubu ve hükü- met dağınık görüşler öne sürü- yordu. Son günlerde her konu- da olduğu gibi idam sorunun- da da uyum yoktu aralannda. örneğin iki grup başkanvekili, Ülkü Giray ile Raşit Daldal idamlara karşı çıkıyor, parti li- deri Akbulut, idam cezasını pe- kala uygun görüyordu. İktidar sanki 287 dosya üzerinde ka- rara varmış gibi daha zorlu ça- balar isteyen başka bir konuya el atıyor, idam cezasının kaldı- rılmasını tartışıyor. Oysa bir an önce idamları söz konusu olan kişilerin dos- yalanyla ilgilenmek, bir karara varmak gerekiyor. Genel eğilim çok eskilere dayanan dosyala- rın onaylanmasını öngörmüyor. Fakat bekleyen idamların infaz edilmesini isteyen TÖ bakalım ne diyecek? Direnecek mi, da- ha yumuşak bir görüş mü ser- gileyecek? Bilinmez ki? Kulis bellibaşlı bu konularla her sabah açılıyor, geceyarısı kapanıyor. İnsan yaşamları adeta borsada.. Bir deger yiti- riyor, bir kazanıyor.. Anlatılan olaylara son somut örnek, Giray'ın istifasıydı. Ak- bulut'un himayesinde genel merkezde düzenlenen oyun- lar, partide varlığını sürdüren az sayıdaki Doğrucu Davut'lar- dan biri olan Milli Savunma Bakanı'nı hükümetteki göre- vinden ayrılmaya zorladı. İstifa mektubundaki "karşı- lıklı güvensizlik" asıl suçlama- nın sadece zarfıydı. İçerikte güvensizlik tek taraflı. Giray, Akbulut'a artık güvenmiyor. İstifa nedenlerini bize açık- larken ANAP lideri ile çevresi- ni suçluyordu. Hemen her gün ANAP'ın bir organında çürü- müşlüğün belirtiieri izleniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog