Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçelıler' Fenerbahçe'ye Gonul Uyesı oluni Fenerbahçe Gonul Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelerı'nde. Sarı Kanarya'dan selam Işlem tamam1 BANK24 Cumhuriye Taraftara se|am:\ Işlem tamarrt' % PAMUKBANK tit67. Yıl; Sayı: 23764 Kurucusu: Yunus Nadi 900 Ekim 1990 Cuma Memıırun umudu Meclis'teMemur ve emeklilere uygulanacak katsayının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda arttınlması bekleniyor. Komisyon Başkanvekili Kutay, "Memur maaşlarını geçen sene arttırdık, bu yıl da yaparız" dedi. SHP memur maaşlarını Meclis'te arttırabilmek için 'hazırlık komisyonu' kurdu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Memur ve emekli aylık- lanna 1991 yılının ilk yansında uygulanacak katsayının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda- ki göruşmeler sırasında yüksel- tilmesi bekleniyor. Komisyonun ANAP'lı üyeleri, katsayının yükseltilmesi içın çalışacaklan- nı kaydederek butçede yer alan katsayıları "bükumetin komis- yona teklifı" olarak nitelediler. ANAP Sıvas Milletvekili Şakir Şeker, komisyonun son uç yüdır nemur maaşlannda artış yaptı- gma dikkati çekerek MaJiye ve Gümrük Bakardığı'nuı rakamla- rı düşük tutarak "komisyona yükseltme için bir pay ayırdığını" savundu. ANAP Grup Başkanvekili Yasin Boz- kurt ve TBMM Plan Butçe Ko- misyonu Başkanı Vusuf Bozkurt Özal, dun yaptıklan görüşmede, memur maaşlarının komisyon- da arttınlması yönünde girişim- de bulunma karan aldılar. SHP de memur maaşlanru komisyon- daki göruşmeler sırasında arttı- rabilmek için bir "hazırlık komisyonu" kuruyor. TBMM Plan ve Bütçe Komis- yonu'nda butçe göruşmelerine, 25 Ekim Persembe gunü Bakan Adnan Kahveci'nin sunuşu ile (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) KAHVECr\tV TAKTİĞİ Katsayı gizlendi Maliye Bakanı Adnan Kahveci'nin önerdiği katsayı, ekonomi kurmaylanm bile şaşırttı. TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu'nda nasıl olsa artar diye Kahveci'nin zammı düşük tuttuğu öne sürüldü. Memur ANAP döneminde yüzde 5.} oranında fakirleşti. BİLAL ÇETİN ANKARA — Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahve- ci'nin kamu personelinin maaş ve ücretlerine 1991 yılında uygu- lanacak katsayılarla ilgili olarak önceki gun yapüğı açıklama ekonomi kurmaylarında bile şaşkınlık yarattı. Maliye'nin kat- sayı artışlanm "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda nasıl ol- sa artünlacak" varsayımıyla dü- şük tuttuğu one surüluyor. Bu arada, ANAP hukumetle- ri döneminde devlet memurlan- un 1983'ten bu yana ortalama yüzde 5.3 oranında fakirleştiril- diği belirlendi. Yeni maaş katsa- yılan, memurlann 1991 yılında- ki durumunun daha da zor ola- cağını gösteriyor. Edinilen bilgiye göre bütçe hazırhkları sırasında memur ve emeklilerin ayhklarına 1991 yı- lının ilk yarısında yüzde 20-22 oranında zam yapılması konu- sunda mutabakat sağlanmış ve bu amaçla da butçeye personel giderleri için toplam 39 trilyon liralık ödenek konulmuştu. Söz konusu 39 trilyon liralık ödenek YPK ve Bakanlar Kurulu'nda da görüşüldükten sonra kesinlik, kazanmıştı. Ancak Maliye Ba- kanlığı 16 ekim günü, 39 trilyo- nun 3 trilyon lirasını yedek öde- neğe aktararak personel ödene- (Arkası Sa. 19, Sü. S'de) İZMİR'DE YARIM SAÇ EYLEMi Ekoıramide B U G Ü N K İ T A P 1, İspanyolca konuşuyor Şairin hoş sırları Bir Noel anısı Doğuştan hayatı kaymış bir şair Mstanbul'un gözleri mahmur BUGÜN VE HER CUMA CUMHURİYET'LE Y A R I N BİLİM T E K \ İ k Asimov: Robotlar ordusu geliyor. Prof. Dr. Gürler İliçin: "Kepler'in 3 yasasını nasıl keşfettim?" Yarının bilgisayarları j^imsönnniüdıı T^~ 2000 yılının maŞaratar — t r ~ otomoDİlleri hazır. YARIN VE HER CUMARTESİ CUMHURİYET'LE BIUMTEKNÎK Delege seçimlerinin iptaline kızan Milli Savunma Bakanı Giray istifa etti ANAP'ta çözülme GİRAY — Akbulut'u suçiadı. Milli Savunma Bakanı Safa Giray, Akbulut'a gönderdiği istifa mektubunda, "Şahsımzla aramızda mevcut güven ilişkisinin zedelendiği kesin kanaatine vardığım için hükümetteki feörevimden istifaediyorum" dedi. Giray yaptığı açıklamada istifasının Kadıköy'deki delege seçimleriyle ilgili olduğunu söyledi. Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt da istifa girişiminde bulundu. Bu girişimi Mesut Yılmaz "Şimdilik sırası değil" diyerek durdurdu. Milli Savunma Bakanlığı'na Güneş Taner vekâlet edecek. \KBU1XT — ANAP milletvekili Ferruh İlter, Safa Giray'ın istifası üzerine, "Pazartesiye bakan ve milletvekillerinden arkası gelecek" diye konuştu. Eski bakanlardan Cahit Aral da kabineden yeni istifalar beklenebileceğini belirtti. Mesut Yılmaz, Başbakan Yıldırım Akbulut'a "hafta sonundayenilenecek delege seçimlerinde de usulsüzlük yapılırsa Safa Giray'ın istifasını gölgede bırakacak hadiseler yaşanır." mesajını iletti. DYP ve SHP'nin verdiği gensorularda, Yılmazcıların alacağı 4. bükanım kaybetti. tavır hükümetin kaderini etkileyecek. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — ANAP'ta muhafazakâr eğilimin dele- ge seçimlerinde Mesut Ydmaz yanlısı liberalleri tasfıye ginşimı, Safa Giray'- ın Milli Savunma Bakanlığı'ndan is- tifası ile birlikte partide çozulme su- recini başlattı. 1983'ten bu yana hu- kümette kesintisiz olarak yer alan li- berallerin ağır toplarından Safa Gi- ray'ın istifasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt da istifa girişiminde bulundu. Kurt'un bu girişimini Mesut Yılmaz, 'Şimdilik sırası değil" diyerek durdur- du. Yılmaz, Başbakan Yıldırım Ak- bulut'a da "Eğer bu hafta sonunda yapüacak delege seçimlerinde de usul- süzlük olursa Safa Gira>'ın istifasını golgede bıraktıracak hadiseler olur" mesajını iletti. Bazı liberaller de mu- hafazakârların tasfiye girişimi karşı- sında Cumhurbaşkanı Turgut Özal'- ın duruma el koymasını ıstediler. Gı- ray, Akbulut'a gönderdiği istifa mek- tubunda, "Şahsımzla aramızda mev- cut güven ilişkisinin zedeiendiği kesin kanaatine vardığım için hukumetteki gorevimden istifa ediyorum" dedi. Akbulut da dunku Bakanlar Kurulu toplantısında, "Üzuldum, ahenkli bir arkadaştı, ikna etmeye çalıştım, ama olmadı" demekle yetindı. Bu gelişme- lerin ardından DYP ve SHP'nin ver- diği ve onumuzdeki hafta goruşülecek gensorular onem kazandı. Yılmaz ve arkadaşlarının gensorularda alacağı tavır, hükümetin kaderini etkileyecek. Milli Savunma Bakanlığı'na ise Dev- let Bakanı Guneş Taner'in vekâlet edeceği açıklandı. Giray, istifasından sonra Cumhu- riyet'e yaptığı açıklamada, "Karakte- rime uygun olanı yaptım. tstifam hu- kumetteki uygulamalaria ilgili değil, mesele Kadıkö>'deki delege seçimle- ridir" diye konuştu. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Giray'ın istifasını, "Giray'ın mektu- bu vahim bir olayı ortaya koyuyor" diye değerlendirirken, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, "Bir Ba- kan, Basbakamna 'Guvenim yoktur' diyorsa, onemsenecek bir olaydır. Za- len miUetin de bunlara guveni yoktur" yorumunu yaptı. Safa Giray, Mesut Yılmaz ve arka- daşlarının onaylanmasmı istedikleri Kadıkoy delege seçimlerine parti gö- revlisi olarak nezaret etmişti. Ancak Başbakan Akbulut'un çevresinde yer alan ANAP yöneticileri, Kadıkoy de- lege seçimlerinin "usulsuz" yapıldığı iddiasında bulunarak secimlerin yeni- lenmesinı istemişlerdi. ANAP'ın Baş- (Arkası Sa. 14, Su. l'de) İSTİFA MI, KAÇIŞ MI? BAŞKENT'TEN AHMET TAM 14. Sayfada KULİS DEĞİLSANKİ BORSA CÜMEYT ARCAYÛREK yazıyor 11. Sayfada BİR İDAMLIĞIN A N N E S İ Analar hesap sorafAdı Mualla Arkan. Oğlu Yalçın 1982'de yargılanmaya başlanmış ve tam 15 gün sonra idama mahkûm edilmiş. Anne Arkan'ın bir şiiri var 'idam' üstüne: Her şafak vakti acıyla uyanır/ Bağrımda kopar acı bir feryat/ Acaba yiğidimi yitirdim mi derim/ Susun, susun, dinle oğul/ Unutma ki arkanda bıraktığm bir ana değil/ Binlerce ana var... YALÇIN ÇAKIR Afrika menekşesi cezaevin- den "tablive olmuş..." Şimdi İstanbul'daki bir evde her gün sulanıyor, guneşe, hatta hava- landırmaya bile çıkartılıyor duzenli... Mualla Arkan'ın ciçeği, Ça- nakkale Cezaevi'ndeki bir hücrede vermiş ilk fîlizi. Bir görüş gunu oğlu Yalçın 'Sen büyüt' diye tutuştunıvermiş annesinin eline. Yalçın 34 ya- (Arkası Sa. 16 Sü. l'de) DÜNM.Ç., BUGÜN A.A. İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA10. Sayfada TARIMCIOĞLU: İDAM CEZASI DEVLETİN ŞİDDETİ 10. Sayfada IstanbuVun 25 günlük suyu kaldı Once bulut sonra su ÇEŞMEDE\ SU NASIL AKAR? 1) Orta Avrupa üzerindeki alçak basınç nedeniyle bulutlar İstanbul'a gelir. 2) İSKİ bylutlara yağmur bombası atar. 3) Yağmur barajları doldurur. 4) İSKİ evlere su pompalamaya başlar. SOZEN'IN RUYALARI Anakent Belediye Başkanı Sözen, yeterli yağış olmazsa İstanbul'un büyük sıkıntı ile karşı karşıya kalacağım belirterek "Gece hışırtı duysam acaba yağmur mu yağdı diye kalkıp camdan bakıyorum. Yağmur rüyalarıma girmeye başladı" dedi. tstanbul Haber Servisi — Son 7 yıldır giderek artan kuraklık, nüfusu 9 milyona ulaşan Istan- bul'u yaklaşık 25 gun sonra tam susuzluğa mahkûm edecek. Ekim ayında başlaması bekle- nen mevsim yağışlarımn henüz görülmemesi nedeniyle Istanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 6'ya duştü. Büyükçekme- ve Terkos ANA, BABA VE OĞUL — Yalçın Arkan, TBMM'de ilk 20 içinde dosyası bekleyen idam hü- kümlülerinden... Annesi Mualla ve babası Rauf Arkan endişe ve korkuyla gelişmeleri izlerken bir yandan oğullarının cezaevinde yapılmış karakalem resmiyle ozlem gideriyorlar. Bir yandan da "İdaralar, adam oldürmeler kimsenin hakkı değil, devletin de" diyerek tepkilerini dile getiri- yorlar. Anne Arkan, tek bir kişinin dahi asılması durumunda bakanlann, milletvekillerinin ana- lara hesap veremeyeceklerini söyluyor. (Fotoğraf: Erdoğan Köseoglu) ce barajlannda en fazla 25 günlük su kaldı. Ba- rajlardakı su- yun, yağmur bulutu gelme- mesi halinde kasım ortasına kadar kullanı- labileceğini açıklayan İSKİ Genel Müdurü Ergun Göknel, "çaresiz kal- maktan" ya- kındı. Yağmur için Orta Av- rupa üzerinde- ki alçak basınç sistemine umut bağlayan Gök- nel, bulutlann hafta sonunda İstanbul üzeri- ne geleceğini ve tüm sıstemleri kurulu bekle- yen yağmur bombasının da bu hafta sonu kullanılabilece- ğini söyledi. Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sozen, uzun süredir yaşanan kuraklığın ve su sıkıntısırun gunluk yaşamı etki- lediğini belirterek "Gece dışan- da bir hışırtı duysam acaba yağ- mur mu yağdı diye kalkıp cam- dan bakıyorum. Yağmur, riiya- lanma girmeye başladı" şeklin- de konuştu. Onumuzdeki hafta ve kasım ayında yeterli yağışın duşmemesi durumunda büyük su sıkıntısıyla karşı karşıya ka- lınacağını belirten Sözen, su so- rununun çözümu için her yola basvurduklannı söyledi. Kuruma noktasına gelen ba- rajlarda geçtiğimiz ay yapılan düzenlemelerle su alma kodu in- dirilerek daha fazla su alma im- kânı sağlan- mıştı. İstan- bul'a su sağla- yan 7 baraj içinde en kritik duruma sahip Terkos ve Bü- yukçekmece barajlarındaki rezervin arttı- nlması için su kodunun indi- rilmesinden sonra deniz su- yu takviyesine de başlanması- na rağmen ya- ğışsızük, baraj- ların günden gune kuruma- sına neden ol- du. Toplam kapasiteleri 741 milyon metrekup olan 7 barajda bu- gün yaklaşık 45 milyon met- reküp su var. Gunde ortala- ma 800 bin metrekup su- yun kullanıldığı İstanbul baraj- lannda yuzde 6 oranında su kal- dı. Ağustos ayında istanbul'un susuzluğu konusunda bir açık- lama yapan Ergun Göknel, "Her şeye rağmen ekimde ls- tanbul'a yağmur yağacağına inamyorum" demişti. Ekim ayı- nın ilk yansının yağmursuz geç- (Arkast Sa. 16, Sü. 3'de) Yağmur adam: Yeter ki bulut sulu olsun MERT ALİ BAŞARIR Yaklaşık 25 gun sonra ta- mamen susuz kalacak olan Istanbullular, akıbetlerinin ne olacağını merakla bekler- lerken ISKl'nin tek umudu, "yapay yağışı" gerçekleştire- cek VVeather Modification Incorporated'in sahıbi Wil- bur Brewer, geçen günlerde "yağmurdan kacar gibi" ts- tanbul'dan ayTilarak ulkesi Amerika'ya döndu. Kendi- siyle kısa bir soyleşi için günlerce bizi arkasından koşturan Brevver, sonunda, (Arkası Sa. 16, Sü. 6'da) OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK Giray hn İstifası Mıllı Savunma Bakanı Safa Giray istifa etti. Bu, son gunler- de Akbulut hükumennden ıkın- cı ıstıfadır. Daha once de Dışis- lerı Bakanı Ali Bozer kabineden çekilmişti. Bakan Giray'ın davranışı ilk elde akla ne getiriyor? htıfanın gerekçesı ne olabilir? "Körfez krizi"sürecınde ve savaş rüzgâr- larının estiği bir dönemde Milli Savunma Bakanı niçin çekilir? Cumhurbaşkanı 'mn sorumsuz tutumundan mı tedırgin olmus- tur? Turkiye'nın gereksiz bir sa- vaşa surukleneceğınden mi kuş- kuludur? Hükumet, Meclis'ten "yurtdışına silahlı kuvvet gön- derme ve yurt topraklanna ya- bancı süahlt kuvvetleri çağırma" yetkilerı almıstı; Savunma Ba- kanı, Başbakan Yıldırım Akbu- lut'un bu yetkiyi sorumsuz Cumhurbaşkanı'mn cebinekoy- masından mı kaygı duymakta- dır? Özal'ın anayasayı çığneme- sine karşm hükümetin sessız kalmasınıprotesto etmek için mi çekilmek gereğini duymuştur? Giray'ın Başbakan'a yolladı- ğı mektup kısadır "Şahsımzla aramızda mevcut güven ilişkisi- nin zedelendiği kanaatine vardı- ğım için hükümetteki gorevim- den istifa edı'sorum." • • • (Arkası Sa. 19, Su. l'de) • Beyrut'ta Aoun için inatlaşma Fransa asi generalı teslım etmıyor. Lubnan ıse çıkıs ızni vermıyor. 3. Sayfada • Arap Birliği'nden kınama Israü oybırlığıyte kınandı. 3. Sayfada • Demokrasilerin terörle mücadelesi Ingiltere'mn Ankara Büyukelçisi Daunt'tan terorizm değerlendirmesı 3. Sayfada • Savaş filmi TV3'te "Kuzey Atlantık Harekâtı" adlı fılmı izleyeceğız. 4. Sayfada • 5 parçasıyla Ajda Pekkan "Bir Başka Gece" adlı programın bu akşamkı konuğu, Ajda Pekkan. Çetın Çekı'nın sorularını yanıtlayacak sanatçı beş parça soyleyecek. 4. Sayfada i • Perihan Savaş'm Donkişot'luğu Sanatçı, çok kimsenin duşıinup de soyleyemediklertni söyluyor. 5. Sayfada • 'Milli takım döndu Milli Takım Teknık Direktoru Sepp Piontek, trlanda yenılgısı ile ılgılı olarak "Suçu bıraz da kendimızde arayalım" diye konuştu. Sporda. • Rıdvan İzmir kadrosunda Karşıyaka hazırlıklannı tamamlayan Fenerbahçe bugun İzmir'e gıdıyor. Sporda • Polonya'da zor seçim Dayanışma'da birlikte mucadele eden aydınlar ve ışçıler karşı karşıya gelıyorlar. Arka Sayfada • Bodrum'da sayılın, bedava tatil yapın Ege kıyısındakı beledıyeler, sayım gunu yurttaşları kendı beldelerinde saydırmak için çabalıyorlar. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Emek Piyasası.. . 1991 Butce Yasası ile memurlara —sadaka nıyetine— yüz- de 8-18 arasında zam verılmesı hıç de şaşırtıcı değıldır Niçın değıldir? Uygulanan ekonomik model, emek gelirlerinı gerileten, bu- na karşılık, kâr-faiz ve rant gelirlerinı arttıran bir yapt getır- mıştir. Bütçe Yasası bu modelin ürünüdür. Memura bu orandaki (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog